Ashtaka

Navastakam Lyrics in Hindi with Meaning | नवाष्टकम्

Raghunatha Dasa Goswami wrote this song “Gaurim Gosthanesvarim Giridhara”. The official name of this song is Navastakam. This song is from the book Stavavali. In this song, Raghunatha Dasa Goswami glorifies Srimati Radhika and asks her heart to worship her.

नवाष्टकम् Lyrics in Hindi:

गौरीं गोष्ठवनेश्वरीं गिरिधरप्रानाधिकप्रेयसीं
स्वीयप्राणपरार्धपुष्पपटलीनिर्मञ्छ्यतत्पद्धतिम् ।
प्रेम्णा प्रानवयस्यया ललितया संलालितां नर्मभिः
सिक्तां सुष्ठु विशाखया भज मनो राधामगाधां रसैः ॥ १॥

स्वीयप्रेष्ठसरोवरान्तिकवलत्कुञ्जान्तरे सौरभो-
त्फुल्लत्पुष्पमरन्दलुब्धमधुपश्रेणीध्वनिभ्राजिते ।
माद्यन्मन्मथराज्यकार्यमसकृद्सम्भालयन्तीं स्मरा-
मात्यश्रीहरिणा समं भज मनो राधामगाधां रसैः ॥ २॥

कृष्णापङ्गतरङ्गतुङ्गिततरानङ्गासुरङ्गां गिरं
भङ्ग्या लङ्गिमसङ्गरे विदधतीं भङ्गं नु तद्रङ्गिणः ।
फुल्लत्स्मेरसखीनिकायनिहितस्वाशीःसुधास्वादन
लब्धोन्मादधुरोद्धुरां भज मनो राधामगाधां रसैः ॥ ३॥

जित्वा पाशककेलिसङ्गरतरे निर्वादबिम्बाधरं
स्मित्वा द्विः पणितं धयत्यघहरे सानन्दगर्वोद्धुरे ।
ईषाछोणदृगन्तकोणमुदयद्रोमञ्चकम्पस्मितं
निघ्नन्तीं कमलेन तं भज मनो राधामगाधां रसैः ॥ ४॥

अंसे न्यस्य करं परं बकरिपोर्बाढं सुसख्योन्मदां
पश्यन्तीं नवकाननश्रियमिमामुद्यद्वसन्तोद्भवाम् ।
प्रीत्या तत्र विशाखया किशलयं नव्यं विकीर्णं प्रिय-
श्रोत्रे द्राग्दधतीं मुदा भज मनो राधामगाधां रसैः ॥ ५॥

मिथ्यास्वापमनल्पपुष्पशयने गोवर्धनाद्रेर्गुहा-
मध्ये प्राग्दधतो हरेर्मुरलिकां हृत्वा हरन्तीं स्रजम् ।
स्मित्वा तेन गृहीतकण्ठनिकटां भीत्यापसारोत्सुकां
हस्ताभ्यां दमितस्तनीं भज मनो राधामगाधां रसैः ॥ ६॥

तूर्णं गाः पुरतो विधाय सखिभिः पूर्णं विशन्तं व्रजे
घूर्णद्यौवतकाङ्क्षिताक्षिनटनैः पश्यन्तमस्या मुखम् ।
श्यामं श्यामदृगन्तविभ्रमभरैरान्दोलयन्तीतरां
पद्माम्लानिकरोदयां भज मनो राधामगाधां रसैः ॥ ७॥

प्रोद्यत्कान्तिभरेण बल्लववधूताराः परार्धात्पराः
कुर्वाणां मलिनः सदोज्ज्वलरसे रासे लसन्तीरपि ।
गोष्ठारण्यवरेण्यधन्यगगने गत्यानुराधाश्रितां
गोविन्देन्दुविराजितां भज मनो राधामगाधां रसैः ॥ ८॥

प्रीत्या सुष्ठु नवाष्टकं पटुमतिर्भूमौ निपत्य स्फुटं
काक्वा गद्गदनिस्वनेन नियतं पूर्णं पठेद्यः कृती ।
घूर्णन्मत्तमुकुन्दभृङ्गविलसद्राधासुधावल्लरीं
सेवोद्रेकरसेण गोष्ठविपिने प्रेम्णा स तां सिञ्चति ॥ ९॥

इति श्रीरघुनाथदासगोस्वामिविरचितस्तवावल्यां
नवाष्टकम् सम्पूर्णम् ।

Navastakam Meaning:

1) O heart, please worship fair-complexioned, profoundly sweet Sri Radha, who worships Lord Krsna’s path with the millions of flowers of Her every breath, who is more dear to Lord Krsna than His own life, who is affectionately embraced by Her dear friend Lalita, and who is showered with a host of playful jokes by Visakha.

2) O heart, please worship profoundly sweet Sri Radha, who, by Her favorite lake, in a forest splendid with the sounds of many bees greedy to taste the honey of fragrant, blossoming flowers, discusses the charming politics of Kama’s kingdom with Kama’s prime minister, Lord Hari.

3) O heart, please worship profoundly sweet Sri Radha, whose senses, tossed by the high waves of Lord Krsna’s sidelong glance, dance in the arena of Kama, who crookedly defeats her lover in the battle of amorous passion, and who is intoxicated by drinking the sweet nectar of the benedictions presented by Her smiling friends.

4) O heart, please worship profoundly sweet Sri Radha, who when Lord Krsna defeated Her in the dice-game and, smiling, blissful, and proud, the corners of His eyes red and the hairs of His trembling body erect, began to sip the two bimba fruit lips He won as the prize, She suddenly struck Him with a lotus flower.

5) O heart, please worship profoundly sweet Sri Radha, who, gazing with Visakha at the springtime beauty of the forest, resting her left hand on Krsna’s shoulder, and maddened with deep friendship, with love and bliss suddenly placed a flowering twig on her beloved’s ear.

6) O heart, please worship profoundly sweet Sri Radha, who, in the midst of a cave in Govardhana Hill, on a great bed made of flowers, as She pretended to sleep, tried to steal Krsna’s flute and garland, was stopped by Him as he smiled and grasped Her neck, and when She became frightened and eager to run away, was stopped again as He pressed Her breasts with both His hands.

7) O heart, please worship profoundly sweet Sri Radha, who, when Krsna, placing the cows in front, entered Vraja with His friends, and with dancing, passionate eyes gazed at Her face, She, with many playful glances from the corners of Her eyes, made Him tremble and Her rival Padma wilt with despair.

8) O heart, please worship profoundly sweet Sri Radha, who is the star Anuradha shining with the Govinda moon in the opulent sky of Vraja Forest, and who with her great splendor dims the many millions of gopi stars eternally shining in the glorious rasa dance.

9) An intelligent and saintly person who, falling down on the ground, with choked words again and again recites this Navastaka, with the nectar of direct service lovingly waters the splendid nectar vine of Sri Radha, the playground of the intoxicated black bee of Lord Mukunda.

Add Comment

Click here to post a comment