Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Navastakam Lyrics in Kannada with Meaning | ನವಾಷ್ಟಕಮ್

Raghunatha Dasa Goswami wrote this song “Gaurim Gosthanesvarim Giridhara”. The official name of this song is Navastakam. This song is from the book Stavavali. In this song, Raghunatha Dasa Goswami glorifies Srimati Radhika and asks her heart to worship her.

ನವಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

ಗೌರೀಂ ಗೋಷ್ಠವನೇಶ್ವರೀಂ ಗಿರಿಧರಪ್ರಾನಾಧಿಕಪ್ರೇಯಸೀಂ
ಸ್ವೀಯಪ್ರಾಣಪರಾರ್ಧಪುಷ್ಪಪಟಲೀನಿರ್ಮಂಛ್ಯತತ್ಪದ್ಧತಿಮ್ ।
ಪ್ರೇಮ್ಣಾ ಪ್ರಾನವಯಸ್ಯಯಾ ಲಲಿತಯಾ ಸಂಲಾಲಿತಾಂ ನರ್ಮಭಿಃ
ಸಿಕ್ತಾಂ ಸುಷ್ಠು ವಿಶಾಖಯಾ ಭಜ ಮನೋ ರಾಧಾಮಗಾಧಾಂ ರಸೈಃ ॥ 1॥

ಸ್ವೀಯಪ್ರೇಷ್ಠಸರೋವರಾನ್ತಿಕವಲತ್ಕುಂಜಾನ್ತರೇ ಸೌರಭೋ-
ತ್ಫುಲ್ಲತ್ಪುಷ್ಪಮರನ್ದಲುಬ್ಧಮಧುಪಶ್ರೇಣೀಧ್ವನಿಭ್ರಾಜಿತೇ ।
ಮಾದ್ಯನ್ಮನ್ಮಥರಾಜ್ಯಕಾರ್ಯಮಸಕೃದ್ಸಮ್ಭಾಲಯನ್ತೀಂ ಸ್ಮರಾ-
ಮಾತ್ಯಶ್ರೀಹರಿಣಾ ಸಮಂ ಭಜ ಮನೋ ರಾಧಾಮಗಾಧಾಂ ರಸೈಃ ॥ 2॥

ಕೃಷ್ಣಾಪಂಗತರಂಗತುಂಗಿತತರಾನಂಗಾಸುರಂಗಾಂ ಗಿರಂ
ಭಂಗ್ಯಾ ಲಂಗಿಮಸಂಗರೇ ವಿದಧತೀಂ ಭಂಗಂ ನು ತದ್ರಂಗಿಣಃ ।
ಫುಲ್ಲತ್ಸ್ಮೇರಸಖೀನಿಕಾಯನಿಹಿತಸ್ವಾಶೀಃಸುಧಾಸ್ವಾದನ
ಲಬ್ಧೋನ್ಮಾದಧುರೋದ್ಧುರಾಂ ಭಜ ಮನೋ ರಾಧಾಮಗಾಧಾಂ ರಸೈಃ ॥ 3॥

ಜಿತ್ವಾ ಪಾಶಕಕೇಲಿಸಂಗರತರೇ ನಿರ್ವಾದಬಿಮ್ಬಾಧರಂ
ಸ್ಮಿತ್ವಾ ದ್ವಿಃ ಪಣಿತಂ ಧಯತ್ಯಘಹರೇ ಸಾನನ್ದಗರ್ವೋದ್ಧುರೇ ।
ಈಷಾಛೋಣದೃಗನ್ತಕೋಣಮುದಯದ್ರೋಮಂಚಕಮ್ಪಸ್ಮಿತಂ
ನಿಘ್ನನ್ತೀಂ ಕಮಲೇನ ತಂ ಭಜ ಮನೋ ರಾಧಾಮಗಾಧಾಂ ರಸೈಃ ॥ 4॥

ಅಂಸೇ ನ್ಯಸ್ಯ ಕರಂ ಪರಂ ಬಕರಿಪೋರ್ಬಾಢಂ ಸುಸಖ್ಯೋನ್ಮದಾಂ
ಪಶ್ಯನ್ತೀಂ ನವಕಾನನಶ್ರಿಯಮಿಮಾಮುದ್ಯದ್ವಸನ್ತೋದ್ಭವಾಮ್ ।
ಪ್ರೀತ್ಯಾ ತತ್ರ ವಿಶಾಖಯಾ ಕಿಶಲಯಂ ನವ್ಯಂ ವಿಕೀರ್ಣಂ ಪ್ರಿಯ-
ಶ್ರೋತ್ರೇ ದ್ರಾಗ್ದಧತೀಂ ಮುದಾ ಭಜ ಮನೋ ರಾಧಾಮಗಾಧಾಂ ರಸೈಃ ॥ 5॥

ಮಿಥ್ಯಾಸ್ವಾಪಮನಲ್ಪಪುಷ್ಪಶಯನೇ ಗೋವರ್ಧನಾದ್ರೇರ್ಗುಹಾ-
ಮಧ್ಯೇ ಪ್ರಾಗ್ದಧತೋ ಹರೇರ್ಮುರಲಿಕಾಂ ಹೃತ್ವಾ ಹರನ್ತೀಂ ಸ್ರಜಮ್ ।
ಸ್ಮಿತ್ವಾ ತೇನ ಗೃಹೀತಕಂಠನಿಕಟಾಂ ಭೀತ್ಯಾಪಸಾರೋತ್ಸುಕಾಂ
ಹಸ್ತಾಭ್ಯಾಂ ದಮಿತಸ್ತನೀಂ ಭಜ ಮನೋ ರಾಧಾಮಗಾಧಾಂ ರಸೈಃ ॥ 6॥

ತೂರ್ಣಂ ಗಾಃ ಪುರತೋ ವಿಧಾಯ ಸಖಿಭಿಃ ಪೂರ್ಣಂ ವಿಶನ್ತಂ ವ್ರಜೇ
ಘೂರ್ಣದ್ಯೌವತಕಾಂಕ್ಷಿತಾಕ್ಷಿನಟನೈಃ ಪಶ್ಯನ್ತಮಸ್ಯಾ ಮುಖಮ್ ।
ಶ್ಯಾಮಂ ಶ್ಯಾಮದೃಗನ್ತವಿಭ್ರಮಭರೈರಾನ್ದೋಲಯನ್ತೀತರಾಂ
ಪದ್ಮಾಮ್ಲಾನಿಕರೋದಯಾಂ ಭಜ ಮನೋ ರಾಧಾಮಗಾಧಾಂ ರಸೈಃ ॥ 7॥

ಪ್ರೋದ್ಯತ್ಕಾನ್ತಿಭರೇಣ ಬಲ್ಲವವಧೂತಾರಾಃ ಪರಾರ್ಧಾತ್ಪರಾಃ
ಕುರ್ವಾಣಾಂ ಮಲಿನಃ ಸದೋಜ್ಜ್ವಲರಸೇ ರಾಸೇ ಲಸನ್ತೀರಪಿ ।
ಗೋಷ್ಠಾರಣ್ಯವರೇಣ್ಯಧನ್ಯಗಗನೇ ಗತ್ಯಾನುರಾಧಾಶ್ರಿತಾಂ
ಗೋವಿನ್ದೇನ್ದುವಿರಾಜಿತಾಂ ಭಜ ಮನೋ ರಾಧಾಮಗಾಧಾಂ ರಸೈಃ ॥ 8॥

ಪ್ರೀತ್ಯಾ ಸುಷ್ಠು ನವಾಷ್ಟಕಂ ಪಟುಮತಿರ್ಭೂಮೌ ನಿಪತ್ಯ ಸ್ಫುಟಂ
ಕಾಕ್ವಾ ಗದ್ಗದನಿಸ್ವನೇನ ನಿಯತಂ ಪೂರ್ಣಂ ಪಠೇದ್ಯಃ ಕೃತೀ ।
ಘೂರ್ಣನ್ಮತ್ತಮುಕುನ್ದಭೃಂಗವಿಲಸದ್ರಾಧಾಸುಧಾವಲ್ಲರೀಂ
ಸೇವೋದ್ರೇಕರಸೇಣ ಗೋಷ್ಠವಿಪಿನೇ ಪ್ರೇಮ್ಣಾ ಸ ತಾಂ ಸಿಂಚತಿ ॥ 9॥

ಇತಿ ಶ್ರೀರಘುನಾಥದಾಸಗೋಸ್ವಾಮಿವಿರಚಿತಸ್ತವಾವಲ್ಯಾಂ
ನವಾಷ್ಟಕಮ್ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Navastakam Meaning:

1) O heart, please worship fair-complexioned, profoundly sweet Sri Radha, who worships Lord Krsna’s path with the millions of flowers of Her every breath, who is more dear to Lord Krsna than His own life, who is affectionately embraced by Her dear friend Lalita, and who is showered with a host of playful jokes by Visakha.

2) O heart, please worship profoundly sweet Sri Radha, who, by Her favorite lake, in a forest splendid with the sounds of many bees greedy to taste the honey of fragrant, blossoming flowers, discusses the charming politics of Kama’s kingdom with Kama’s prime minister, Lord Hari.

3) O heart, please worship profoundly sweet Sri Radha, whose senses, tossed by the high waves of Lord Krsna’s sidelong glance, dance in the arena of Kama, who crookedly defeats her lover in the battle of amorous passion, and who is intoxicated by drinking the sweet nectar of the benedictions presented by Her smiling friends.

4) O heart, please worship profoundly sweet Sri Radha, who when Lord Krsna defeated Her in the dice-game and, smiling, blissful, and proud, the corners of His eyes red and the hairs of His trembling body erect, began to sip the two bimba fruit lips He won as the prize, She suddenly struck Him with a lotus flower.

5) O heart, please worship profoundly sweet Sri Radha, who, gazing with Visakha at the springtime beauty of the forest, resting her left hand on Krsna’s shoulder, and maddened with deep friendship, with love and bliss suddenly placed a flowering twig on her beloved’s ear.

6) O heart, please worship profoundly sweet Sri Radha, who, in the midst of a cave in Govardhana Hill, on a great bed made of flowers, as She pretended to sleep, tried to steal Krsna’s flute and garland, was stopped by Him as he smiled and grasped Her neck, and when She became frightened and eager to run away, was stopped again as He pressed Her breasts with both His hands.

7) O heart, please worship profoundly sweet Sri Radha, who, when Krsna, placing the cows in front, entered Vraja with His friends, and with dancing, passionate eyes gazed at Her face, She, with many playful glances from the corners of Her eyes, made Him tremble and Her rival Padma wilt with despair.

8) O heart, please worship profoundly sweet Sri Radha, who is the star Anuradha shining with the Govinda moon in the opulent sky of Vraja Forest, and who with her great splendor dims the many millions of gopi stars eternally shining in the glorious rasa dance.

9) An intelligent and saintly person who, falling down on the ground, with choked words again and again recites this Navastaka, with the nectar of direct service lovingly waters the splendid nectar vine of Sri Radha, the playground of the intoxicated black bee of Lord Mukunda.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top