Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Navastakam Lyrics in Malayalam with Meaning | നവാഷ്ടകം

Raghunatha Dasa Goswami wrote this song “Gaurim Gosthanesvarim Giridhara”. The official name of this song is Navastakam. This song is from the book Stavavali. In this song, Raghunatha Dasa Goswami glorifies Srimati Radhika and asks her heart to worship her.

നവാഷ്ടകം Lyrics in Malayalam :

ഗൌരീം ഗോഷ്ഠവനേശ്വരീം ഗിരിധരപ്രാനാധികപ്രേയസീം
സ്വീയപ്രാണപരാര്‍ധപുഷ്പപടലീനിര്‍മഞ്ഛ്യതത്പദ്ധതിം ।
പ്രേംണാ പ്രാനവയസ്യയാ ലലിതയാ സംലാലിതാം നര്‍മഭിഃ
സിക്താം സുഷ്ഠു വിശാഖയാ ഭജ മനോ രാധാമഗാധാം രസൈഃ ॥ 1॥

സ്വീയപ്രേഷ്ഠസരോവരാന്തികവലത്കുഞ്ജാന്തരേ സൌരഭോ-
ത്ഫുല്ലത്പുഷ്പമരന്ദലുബ്ധമധുപശ്രേണീധ്വനിഭ്രാജിതേ ।
മാദ്യന്‍മന്‍മഥരാജ്യകാര്യമസകൃദ്സംഭാലയന്തീം സ്മരാ-
മാത്യശ്രീഹരിണാ സമം ഭജ മനോ രാധാമഗാധാം രസൈഃ ॥ 2॥

കൃഷ്ണാപങ്ഗതരങ്ഗതുങ്ഗിതതരാനങ്ഗാസുരങ്ഗാം ഗിരം
ഭങ്ഗ്യാ ലങ്ഗിമസങ്ഗരേ വിദധതീം ഭങ്ഗം നു തദ്രങ്ഗിണഃ ।
ഫുല്ലത്സ്മേരസഖീനികായനിഹിതസ്വാശീഃസുധാസ്വാദന
ലബ്ധോന്‍മാദധുരോദ്ധുരാം ഭജ മനോ രാധാമഗാധാം രസൈഃ ॥ 3॥

ജിത്വാ പാശകകേലിസങ്ഗരതരേ നിര്‍വാദബിംബാധരം
സ്മിത്വാ ദ്വിഃ പണിതം ധയത്യഘഹരേ സാനന്ദഗര്‍വോദ്ധുരേ ।
ഈഷാഛോണദൃഗന്തകോണമുദയദ്രോമഞ്ചകമ്പസ്മിതം
നിഘ്നന്തീം കമലേന തം ഭജ മനോ രാധാമഗാധാം രസൈഃ ॥ 4॥

അംസേ ന്യസ്യ കരം പരം ബകരിപോര്‍ബാഢം സുസഖ്യോന്‍മദാം
പശ്യന്തീം നവകാനനശ്രിയമിമാമുദ്യദ്വസന്തോദ്ഭവാം ।
പ്രീത്യാ തത്ര വിശാഖയാ കിശലയം നവ്യം വികീര്‍ണം പ്രിയ-
ശ്രോത്രേ ദ്രാഗ്ദധതീം മുദാ ഭജ മനോ രാധാമഗാധാം രസൈഃ ॥ 5॥

മിഥ്യാസ്വാപമനല്‍പപുഷ്പശയനേ ഗോവര്‍ധനാദ്രേര്‍ഗുഹാ-
മധ്യേ പ്രാഗ്ദധതോ ഹരേര്‍മുരലികാം ഹൃത്വാ ഹരന്തീം സ്രജം ।
സ്മിത്വാ തേന ഗൃഹീതകണ്ഠനികടാം ഭീത്യാപസാരോത്സുകാം
ഹസ്താഭ്യാം ദമിതസ്തനീം ഭജ മനോ രാധാമഗാധാം രസൈഃ ॥ 6॥

തൂര്‍ണം ഗാഃ പുരതോ വിധായ സഖിഭിഃ പൂര്‍ണം വിശന്തം വ്രജേ
ഘൂര്‍ണദ്യൌവതകാങ്ക്ഷിതാക്ഷിനടനൈഃ പശ്യന്തമസ്യാ മുഖം ।
ശ്യാമം ശ്യാമദൃഗന്തവിഭ്രമഭരൈരാന്ദോലയന്തീതരാം
പദ്മാംലാനികരോദയാം ഭജ മനോ രാധാമഗാധാം രസൈഃ ॥ 7॥

പ്രോദ്യത്കാന്തിഭരേണ ബല്ലവവധൂതാരാഃ പരാര്‍ധാത്പരാഃ
കുര്‍വാണാം മലിനഃ സദോജ്ജ്വലരസേ രാസേ ലസന്തീരപി ।
ഗോഷ്ഠാരണ്യവരേണ്യധന്യഗഗനേ ഗത്യാനുരാധാശ്രിതാം
ഗോവിന്ദേന്ദുവിരാജിതാം ഭജ മനോ രാധാമഗാധാം രസൈഃ ॥ 8॥

പ്രീത്യാ സുഷ്ഠു നവാഷ്ടകം പടുമതിര്‍ഭൂമൌ നിപത്യ സ്ഫുടം
കാക്വാ ഗദ്ഗദനിസ്വനേന നിയതം പൂര്‍ണം പഠേദ്യഃ കൃതീ ।
ഘൂര്‍ണന്‍മത്തമുകുന്ദഭൃങ്ഗവിലസദ്രാധാസുധാവല്ലരീം
സേവോദ്രേകരസേണ ഗോഷ്ഠവിപിനേ പ്രേംണാ സ താം സിഞ്ചതി ॥ 9॥

ഇതി ശ്രീരഘുനാഥദാസഗോസ്വാമിവിരചിതസ്തവാവല്യാം
നവാഷ്ടകം സമ്പൂര്‍ണം ।

Navastakam Meaning:

1) O heart, please worship fair-complexioned, profoundly sweet Sri Radha, who worships Lord Krsna’s path with the millions of flowers of Her every breath, who is more dear to Lord Krsna than His own life, who is affectionately embraced by Her dear friend Lalita, and who is showered with a host of playful jokes by Visakha.

2) O heart, please worship profoundly sweet Sri Radha, who, by Her favorite lake, in a forest splendid with the sounds of many bees greedy to taste the honey of fragrant, blossoming flowers, discusses the charming politics of Kama’s kingdom with Kama’s prime minister, Lord Hari.

3) O heart, please worship profoundly sweet Sri Radha, whose senses, tossed by the high waves of Lord Krsna’s sidelong glance, dance in the arena of Kama, who crookedly defeats her lover in the battle of amorous passion, and who is intoxicated by drinking the sweet nectar of the benedictions presented by Her smiling friends.

4) O heart, please worship profoundly sweet Sri Radha, who when Lord Krsna defeated Her in the dice-game and, smiling, blissful, and proud, the corners of His eyes red and the hairs of His trembling body erect, began to sip the two bimba fruit lips He won as the prize, She suddenly struck Him with a lotus flower.

5) O heart, please worship profoundly sweet Sri Radha, who, gazing with Visakha at the springtime beauty of the forest, resting her left hand on Krsna’s shoulder, and maddened with deep friendship, with love and bliss suddenly placed a flowering twig on her beloved’s ear.

6) O heart, please worship profoundly sweet Sri Radha, who, in the midst of a cave in Govardhana Hill, on a great bed made of flowers, as She pretended to sleep, tried to steal Krsna’s flute and garland, was stopped by Him as he smiled and grasped Her neck, and when She became frightened and eager to run away, was stopped again as He pressed Her breasts with both His hands.

7) O heart, please worship profoundly sweet Sri Radha, who, when Krsna, placing the cows in front, entered Vraja with His friends, and with dancing, passionate eyes gazed at Her face, She, with many playful glances from the corners of Her eyes, made Him tremble and Her rival Padma wilt with despair.

8) O heart, please worship profoundly sweet Sri Radha, who is the star Anuradha shining with the Govinda moon in the opulent sky of Vraja Forest, and who with her great splendor dims the many millions of gopi stars eternally shining in the glorious rasa dance.

9) An intelligent and saintly person who, falling down on the ground, with choked words again and again recites this Navastaka, with the nectar of direct service lovingly waters the splendid nectar vine of Sri Radha, the playground of the intoxicated black bee of Lord Mukunda.

Navastakam Lyrics in Malayalam with Meaning | നവാഷ്ടകം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top