Ashtaka

Navastakam Lyrics in Telugu with Meaning | నవాష్టకమ్

Raghunatha Dasa Goswami wrote this song “Gaurim Gosthanesvarim Giridhara”. The official name of this song is Navastakam. This song is from the book Stavavali. In this song, Raghunatha Dasa Goswami glorifies Srimati Radhika and asks her heart to worship her.

నవాష్టకమ్ Lyrics in Telugu:

గౌరీం గోష్ఠవనేశ్వరీం గిరిధరప్రానాధికప్రేయసీం
స్వీయప్రాణపరార్ధపుష్పపటలీనిర్మఞ్ఛ్యతత్పద్ధతిమ్ ।
ప్రేమ్ణా ప్రానవయస్యయా లలితయా సంలాలితాం నర్మభిః
సిక్తాం సుష్ఠు విశాఖయా భజ మనో రాధామగాధాం రసైః ॥ ౧॥

స్వీయప్రేష్ఠసరోవరాన్తికవలత్కుఞ్జాన్తరే సౌరభో-
త్ఫుల్లత్పుష్పమరన్దలుబ్ధమధుపశ్రేణీధ్వనిభ్రాజితే ।
మాద్యన్మన్మథరాజ్యకార్యమసకృద్సమ్భాలయన్తీం స్మరా-
మాత్యశ్రీహరిణా సమం భజ మనో రాధామగాధాం రసైః ॥ ౨॥

కృష్ణాపఙ్గతరఙ్గతుఙ్గితతరానఙ్గాసురఙ్గాం గిరం
భఙ్గ్యా లఙ్గిమసఙ్గరే విదధతీం భఙ్గం ను తద్రఙ్గిణః ।
ఫుల్లత్స్మేరసఖీనికాయనిహితస్వాశీఃసుధాస్వాదన
లబ్ధోన్మాదధురోద్ధురాం భజ మనో రాధామగాధాం రసైః ॥ ౩॥

జిత్వా పాశకకేలిసఙ్గరతరే నిర్వాదబిమ్బాధరం
స్మిత్వా ద్విః పణితం ధయత్యఘహరే సానన్దగర్వోద్ధురే ।
ఈషాఛోణదృగన్తకోణముదయద్రోమఞ్చకమ్పస్మితం
నిఘ్నన్తీం కమలేన తం భజ మనో రాధామగాధాం రసైః ॥ ౪॥

అంసే న్యస్య కరం పరం బకరిపోర్బాఢం సుసఖ్యోన్మదాం
పశ్యన్తీం నవకాననశ్రియమిమాముద్యద్వసన్తోద్భవామ్ ।
ప్రీత్యా తత్ర విశాఖయా కిశలయం నవ్యం వికీర్ణం ప్రియ-
శ్రోత్రే ద్రాగ్దధతీం ముదా భజ మనో రాధామగాధాం రసైః ॥ ౫॥

మిథ్యాస్వాపమనల్పపుష్పశయనే గోవర్ధనాద్రేర్గుహా-
మధ్యే ప్రాగ్దధతో హరేర్మురలికాం హృత్వా హరన్తీం స్రజమ్ ।
స్మిత్వా తేన గృహీతకణ్ఠనికటాం భీత్యాపసారోత్సుకాం
హస్తాభ్యాం దమితస్తనీం భజ మనో రాధామగాధాం రసైః ॥ ౬॥

తూర్ణం గాః పురతో విధాయ సఖిభిః పూర్ణం విశన్తం వ్రజే
ఘూర్ణద్యౌవతకాఙ్క్షితాక్షినటనైః పశ్యన్తమస్యా ముఖమ్ ।
శ్యామం శ్యామదృగన్తవిభ్రమభరైరాన్దోలయన్తీతరాం
పద్మామ్లానికరోదయాం భజ మనో రాధామగాధాం రసైః ॥ ౭॥

ప్రోద్యత్కాన్తిభరేణ బల్లవవధూతారాః పరార్ధాత్పరాః
కుర్వాణాం మలినః సదోజ్జ్వలరసే రాసే లసన్తీరపి ।
గోష్ఠారణ్యవరేణ్యధన్యగగనే గత్యానురాధాశ్రితాం
గోవిన్దేన్దువిరాజితాం భజ మనో రాధామగాధాం రసైః ॥ ౮॥

ప్రీత్యా సుష్ఠు నవాష్టకం పటుమతిర్భూమౌ నిపత్య స్ఫుటం
కాక్వా గద్గదనిస్వనేన నియతం పూర్ణం పఠేద్యః కృతీ ।
ఘూర్ణన్మత్తముకున్దభృఙ్గవిలసద్రాధాసుధావల్లరీం
సేవోద్రేకరసేణ గోష్ఠవిపినే ప్రేమ్ణా స తాం సిఞ్చతి ॥ ౯॥

ఇతి శ్రీరఘునాథదాసగోస్వామివిరచితస్తవావల్యాం
నవాష్టకమ్ సమ్పూర్ణమ్ ।

Navastakam Meaning:

1) O heart, please worship fair-complexioned, profoundly sweet Sri Radha, who worships Lord Krsna’s path with the millions of flowers of Her every breath, who is more dear to Lord Krsna than His own life, who is affectionately embraced by Her dear friend Lalita, and who is showered with a host of playful jokes by Visakha.

2) O heart, please worship profoundly sweet Sri Radha, who, by Her favorite lake, in a forest splendid with the sounds of many bees greedy to taste the honey of fragrant, blossoming flowers, discusses the charming politics of Kama’s kingdom with Kama’s prime minister, Lord Hari.

3) O heart, please worship profoundly sweet Sri Radha, whose senses, tossed by the high waves of Lord Krsna’s sidelong glance, dance in the arena of Kama, who crookedly defeats her lover in the battle of amorous passion, and who is intoxicated by drinking the sweet nectar of the benedictions presented by Her smiling friends.

4) O heart, please worship profoundly sweet Sri Radha, who when Lord Krsna defeated Her in the dice-game and, smiling, blissful, and proud, the corners of His eyes red and the hairs of His trembling body erect, began to sip the two bimba fruit lips He won as the prize, She suddenly struck Him with a lotus flower.

5) O heart, please worship profoundly sweet Sri Radha, who, gazing with Visakha at the springtime beauty of the forest, resting her left hand on Krsna’s shoulder, and maddened with deep friendship, with love and bliss suddenly placed a flowering twig on her beloved’s ear.

6) O heart, please worship profoundly sweet Sri Radha, who, in the midst of a cave in Govardhana Hill, on a great bed made of flowers, as She pretended to sleep, tried to steal Krsna’s flute and garland, was stopped by Him as he smiled and grasped Her neck, and when She became frightened and eager to run away, was stopped again as He pressed Her breasts with both His hands.

7) O heart, please worship profoundly sweet Sri Radha, who, when Krsna, placing the cows in front, entered Vraja with His friends, and with dancing, passionate eyes gazed at Her face, She, with many playful glances from the corners of Her eyes, made Him tremble and Her rival Padma wilt with despair.

8) O heart, please worship profoundly sweet Sri Radha, who is the star Anuradha shining with the Govinda moon in the opulent sky of Vraja Forest, and who with her great splendor dims the many millions of gopi stars eternally shining in the glorious rasa dance.

9) An intelligent and saintly person who, falling down on the ground, with choked words again and again recites this Navastaka, with the nectar of direct service lovingly waters the splendid nectar vine of Sri Radha, the playground of the intoxicated black bee of Lord Mukunda.