Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Nitya Sandhya Vandanam in English, Tamil, Malayalam, Kannada, Bengali

Nitya Sandhya Vandanam in Telugu

శరీర శుద్ధి
అపవిత్రః పవిత్రో వా సర్వావస్థాం” గతో‌உపివా |
యః స్మరేత్ పుండరీకాక్షం స బాహ్యాభ్యంతర శ్శుచిః ||
పుండరీకాక్ష ! పుండరీకాక్ష ! పుండరీకాక్షాయ నమః |

ఆచమనః
ఓం ఆచమ్య
ఓం కేశవాయ స్వాహా
ఓం నారాయణాయ స్వాహా
ఓం మాధవాయ స్వాహా (ఇతి త్రిరాచమ్య)
ఓం గోవిందాయ నమః (పాణీ మార్జయిత్వా)
ఓం విష్ణవే నమః
ఓం మధుసూదనాయ నమః (ఓష్ఠౌ మార్జయిత్వా)
ఓం త్రివిక్రమాయ నమః
ఓం వామనాయ నమః (శిరసి జలం ప్రోక్ష్య)
ఓం శ్రీధరాయ నమః
ఓం హృషీకేశాయ నమః (వామహస్తె జలం ప్రోక్ష్య)
ఓం పద్మనాభాయ నమః (పాదయోః జలం ప్రోక్ష్య)
ఓం దామోదరాయ నమః (శిరసి జలం ప్రోక్ష్య)
ఓం సంకర్షణాయ నమః (అంగుళిభిశ్చిబుకం జలం ప్రోక్ష్య)
ఓం వాసుదేవాయ నమః
ఓం ప్రద్యుమ్నాయ నమః (నాసికాం స్పృష్ట్వా)
ఓం అనిరుద్ధాయ నమః
ఓం పురుషోత్తమాయ నమః
ఓం అధోక్షజాయ నమః
ఓం నారసింహాయ నమః (నేత్రే శ్రోత్రే చ స్పృష్ట్వా)
ఓం అచ్యుతాయ నమః (నాభిం స్పృష్ట్వా)
ఓం జనార్ధనాయ నమః (హృదయం స్పృష్ట్వా)
ఓం ఉపేంద్రాయ నమః (హస్తం శిరసి నిక్షిప్య)
ఓం హరయే నమః
ఓం శ్రీకృష్ణాయ నమః (అంసౌ స్పృష్ట్వా)
ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమో నమః

(ఏతాన్యుచ్చార్య ఉప్యక్త ప్రకారం కృతే అంగాని శుద్ధాని భవేయుః)

భూతోచ్చాటన
ఉత్తిష్ఠంతు | భూత పిశాచాః | యే తే భూమిభారకాః | యే తేషామవిరోధేన | బ్రహ్మకర్మ సమారభే | ఓం భూర్భువస్సువః |
దైవీ గాయత్రీ చందః ప్రాణాయామే వినియోగః

(ప్రాణాయామం కృత్వా కుంభకే ఇమం గాయత్రీ మంత్రముచ్ఛరేత్)

ప్రాణాయామః
ఓం భూః | ఓం భువః | ఓగ్‍మ్ సువః | ఓం మహః | ఓం జనః | ఓం తపః | ఓగ్‍మ్ సత్యమ్ |
ఓం తథ్స’వితుర్వరే”ణ్యం భర్గో’ దేవస్య’ ధీమహి |
ధియో యో నః’ ప్రచోదయా”త్ ||
ఓమాపో జ్యోతీ రసో‌உమృతం బ్రహ్మ భూ-ర్భువ-స్సువరోమ్ || (తై. అర. 10-27)

Sun God Surya Deva

సంకల్పః
మమోపాత్త, దురిత క్షయద్వారా, శ్రీ పరమేశ్వర ముద్దిస్య, శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం, శుభే, శోభనే, అభ్యుదయ ముహూర్తే, శ్రీ మహావిష్ణో రాఙ్ఞయా, ప్రవర్త మానస్య, అద్య బ్రహ్మణః, ద్వితీయ పరార్థే, శ్వేతవరాహ కల్పే, వైవశ్వత మన్వంతరే, కలియుగే, ప్రథమ పాదే, (భారత దేశః – జంబూ ద్వీపే, భరత వర్షే, భరత ఖండే, మేరోః దక్షిణ/ఉత్తర దిగ్భాగే; అమేరికా – క్రౌంచ ద్వీపే, రమణక వర్షే, ఐంద్రిక ఖండే, సప్త సముద్రాంతరే, కపిలారణ్యే), శోభన గృహే, సమస్త దేవతా బ్రాహ్మణ, హరిహర గురుచరణ సన్నిథౌ, అస్మిన్, వర్తమాన, వ్యావహారిక, చాంద్రమాన, … సంవత్సరే, … అయనే, … ఋతే, … మాసే, … పక్షే, … తిథౌ, … వాసరే, … శుభ నక్షత్ర, శుభ యోగ, శుభ కరణ, ఏవంగుణ, విశేషణ, విశిష్ఠాయాం, శుభ తిథౌ, శ్రీమాన్, … గోత్రః, … నామధేయః, … గోత్రస్య, … నామధేయోహంః ప్రాతః/మధ్యాహ్నిక/సాయం సంధ్యామ్ ఉపాసిష్యే ||

మార్జనః
ఓం ఆపోహిష్ఠా మ’యోభువః’ | తా న’ ఊర్జే ద’ధాతన | మహేరణా’య చక్ష’సే | యో వః’ శివత’మో రసః’ | తస్య’ భాజయతే హ నః | ఉశతీరి’వ మాతరః’ | తస్మా అర’ంగ మామ వః | యస్య క్షయా’య జిన్వ’థ | ఆపో’ జనయ’థా చ నః | (తై. అర. 4-42)

(ఇతి శిరసి మార్జయేత్)

(హస్తేన జలం గృహీత్వా)

ప్రాతః కాల మంత్రాచమనః
సూర్య శ్చ, మామన్యు శ్చ, మన్యుపతయ శ్చ, మన్యు’కృతేభ్యః | పాపేభ్యో’ రక్షంతామ్ | యద్రాత్ర్యా పాప’ మకార్షమ్ | మనసా వాచా’ హస్తాభ్యామ్ | పద్భ్యా ముదరే’ణ శిశ్ంచా | రాత్రి స్తద’వలుంపతు | యత్కించ’ దురితం మయి’ | ఇదమహం మా మమృ’త యో నౌ | సూర్యే జ్యోతిషి జుహో’మి స్వాహా” || (తై. అర. 10. 24)

మధ్యాహ్న కాల మంత్రాచమనః
ఆపః’ పునంతు పృథివీం పృ’థివీ పూతా పు’నాతు మామ్ | పునంతు బ్రహ్మ’ణస్పతి ర్బ్రహ్మా’ పూతా పు’నాతు మామ్ | యదుచ్ఛి’ష్ట మభో”జ్యం యద్వా’ దుశ్చరి’తం మమ’ | సర్వం’ పునంతు మా మాపో’‌உసతా ంచ’ ప్రతిగ్రహగ్గ్ స్వాహా” || (తై. అర. పరిశిష్టః 10. 30)

సాయంకాల మంత్రాచమనః
అగ్ని శ్చ మా మన్యు శ్చ మన్యుపతయ శ్చ మన్యు’కృతేభ్యః | పాపేభ్యో’ రక్షంతామ్ | యదహ్నా పాప’ మకార్షమ్ | మనసా వాచా’ హస్తాభ్యామ్ | పద్భ్యా ముదరే’ణ శిశ్ంచా | అహ స్తద’వలుంపతు | య త్కించ’ దురితం మయి’ | ఇద మహం మా మమృ’త యోనౌ | సత్యే జ్యోతిషి జుహోమి స్వాహా || (తై. అర. 10. 24)

(ఇతి మంత్రేణ జలం పిబేత్)

ఆచమ్య (ఓం కేశవాయ స్వాహా, … శ్రీ కృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమో నమః)

ద్వితీయ మార్జనః
దధి క్రావణ్ణో’ అకారిషమ్ | జిష్ణో రశ్వ’స్య వాజి’నః |
సురభినో ముఖా’కరత్ప్రణ ఆయూగ్‍మ్’షి తారిషత్ ||

(సూర్యపక్షే లోకయాత్రా నిర్వాహక ఇత్యర్థః)

ఓం ఆపో హిష్ఠా మ’యోభువః’ | తా న’ ఊర్జే ద’ధాతన | మహేరణా’య చక్ష’సే | యో వః’ శివత’మో రసః’ | తస్య’ భాజయతే హ నః | ఉశతీరి’వ మాతరః’ | తస్మా అర’ంగ మామ వః | యస్య క్షయా’య జిన్వ’థ | ఆపో’ జనయ’థా చ నః || (తై. అర. 4. 42)

పునః మార్జనః
హిర’ణ్యవర్ణా శ్శుచ’యః పావకాః యా సు’జాతః కశ్యపో యా స్వింద్రః’ | అగ్నిం యా గర్భ’న్-దధిరే విరూ’పా స్తాన ఆపశ్శగ్గ్ స్యోనా భ’వంతు | యా సాగ్ం రాజా వరు’ణో యాతి మధ్యే’ సత్యానృతే అ’వపశ్యం జనా’నామ్ | మధు శ్చుతశ్శుచ’యో యాః పా’వకా స్తాన ఆపశ్శగ్గ్ స్యోనా భ’వంతు | యాసాం” దేవా దివి కృణ్వంతి’ భక్షం యా అంతరి’క్షే బహుథా భవ’ంతి | యాః పృ’థివీం పయ’సోందంతి’ శ్శుక్రాస్తాన ఆపశగ్గ్ స్యోనా భ’వంతు | యాః శివేన’ మా చక్షు’షా పశ్యతాపశ్శివయా’ తను వోప’స్పృశత త్వచ’ మ్మే | సర్వాగ్’మ్ అగ్నీగ్‍మ్ ర’ప్సుషదో’ హువే వో మయి వర్చో బల మోజో నిధ’త్త || (తై. సం. 5. 6. 1)
(మార్జనం కుర్యాత్)

అఘమర్షణ మంత్రః పాపవిమోచనం

(హస్తేన జలమాదాయ నిశ్శ్వస్య వామతో నిక్షితపేత్)
ద్రుపదా ది’వ ముంచతు | ద్రుపదా దివే న్ము’ముచానః |
స్విన్న స్స్నాత్వీ మలా’ దివః | పూతం పవిత్రే’ణే వాజ్య”మ్ ఆప’ శ్శుందంతు మైన’సః || (తై. బ్రా. 266)

ఆచమ్య (ఓం కేశవాయ స్వాహా, … శ్రీ కృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమో నమః)
ప్రాణాయామమ్య

లఘుసంకల్పః
పూర్వోక్త ఏవంగుణ విశేషణ విశిష్ఠాయాం శుభతిథౌ మమోపాత్త దురిత క్షయద్వారా శ్రీ పరమేశ్వర ముద్దిస్య శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం ప్రాతస్సంధ్యాంగ యథా కాలోచిత అర్ఘ్యప్రదానం కరిష్యే ||

ప్రాతః కాలార్ఘ్య మంత్రం
ఓం భూర్భువస్సువః’ || తథ్స’వితుర్వరే”ణ్యం భర్గో’ దేవస్య’ ధీమహి | ధియో యో నః’ ప్రచోదయా”త్ || 3 ||

మధ్యాహ్నార్ఘ్య మంత్రం
ఓం హగ్ం సశ్శు’చిష ద్వసు’రంతరిక్షస ద్దోతా’ వేదిషదతి’థి ర్దురోణసత్ | నృష ద్వ’రస దృ’తస ద్వ్యో’మ సదబ్జా గోజా ఋ’తజా అ’ద్రిజా ఋతమ్-బృహత్ || (తై. అర. 10. 4)

సాయం కాలార్ఘ్య మంత్రం
ఓం భూర్భువస్సువః’ || తథ్స’వితుర్వరే”ణ్యం భర్గో’ దేవస్య’ ధీమహి | ధియో యో నః’ ప్రచోదయా”త్ || ఓం భూః | ఓం భువః | ఓగ్‍మ్ సువః | ఓం మహః | ఓం జనః | ఓం తపః | ఓగ్‍మ్ సత్యమ్ | ఓం తథ్స’వితుర్వరే”ణ్యం భర్గో’ దేవస్య’ ధీమహి | ధియో యో నః’ ప్రచోదయా”త్ || ఓమాపో జ్యోతీ రసో‌உమృతం బ్రహ్మ భూ-ర్భువ-స్సువరోమ్ ||

(ఇత్యంజలిత్రయం విసృజేత్)

కాలాతిక్రమణ ప్రాయశ్చిత్తం
ఆచమ్య…
పూర్వోక్త ఏవంగుణ విశేషణ విశిష్ఠాయాం శుభతిథౌ మమోపాత్త దురిత క్షయద్వారా శ్రీ పరమేశ్వర ముద్దిస్య శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం కాలాతిక్రమ దోషపరిహారార్థం చతుర్థా అర్ఘ్యప్రదానం కరిష్యే ||

ఓం భూర్భువస్సువః’ || తథ్స’వితుర్వరే”ణ్యం భర్గో’ దేవస్య’ ధీమహి | ధియో యో నః’ ప్రచోదయా”త్ || ఓం భూః | ఓం భువః | ఓగ్‍మ్ సువః | ఓం మహః | ఓం జనః | ఓం తపః | ఓగ్‍మ్ సత్యమ్ | ఓం తథ్స’వితుర్వరే”ణ్యం భర్గో’ దేవస్య’ ధీమహి | ధియో యో నః’ ప్రచోదయా”త్ || ఓమాపో జ్యోతీ రసో‌உమృతం బ్రహ్మ భూ-ర్భువ-స్సువరోమ్ ||
(ఇతి జలం విసృజేత్)

సజల ప్రదక్షిణం
ఓం ఉద్యంత’మస్తం యంత’ మాదిత్య మ’భిథ్యాయ న్కుర్వన్-బ్రా”హ్మణో విద్వాన్ త్సకల’మ్-భద్రమ’శ్నుతే అసావా’దిత్యో బ్రహ్మేతి || బ్రహ్మైవ సన్-బ్రహ్మాప్యేతి య ఏవం వేద || అసావాదిత్యో బ్రహ్మ || (తై. అర. 2. 2)

(ఏవమ్ అర్ఘ్యత్రయం దద్యాత్ కాలాతిక్రమణే పూర్వవత్)
(పశ్చాత్ హస్తేన జలమాదాయ ప్రదక్షిణం కుర్యాత్)
(ద్విరాచమ్య ప్రాణాయామ త్రయం కృత్వా)

ఆచమ్య (ఓం కేశవాయ స్వాహా, … శ్రీ కృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమో నమః)

సంధ్యాంగ తర్పణం
ప్రాతఃకాల తర్పణం
సంధ్యాం తర్పయామి, గాయత్రీం తర్పయామి, బ్రాహ్మీం తర్పయామి, నిమృజీం తర్పయామి ||

మధ్యాహ్న తర్పణం
సంధ్యాం తర్పయామి, సావిత్రీం తర్పయామి, రౌద్రీం తర్పయామి, నిమృజీం తర్పయామి ||

సాయంకాల తర్పణం
సంధ్యాం తర్పయామి, సరస్వతీం తర్పయామి, వైష్ణవీం తర్పయామి, నిమృజీం తర్పయామి ||

(పునరాచమనం కుర్యాత్)

గాయత్రీ అవాహన
ఓమిత్యేకాక్ష’రం బ్రహ్మ | అగ్నిర్దేవతా బ్రహ్మ’ ఇత్యార్షమ్ | గాయత్రం ఛందం పరమాత్మం’ సరూపమ్ | సాయుజ్యం వి’నియోగమ్ || (తై. అర. 10. 33)

ఆయా’తు వర’దా దేవీ అక్షరం’ బ్రహ్మసంమితమ్ | గాయత్రీం” ఛంద’సాం మాతేదం బ్ర’హ్మ జుషస్వ’ మే | యదహ్నా”త్-కురు’తే పాపం తదహ్నా”త్-ప్రతిముచ్య’తే | యద్రాత్రియా”త్-కురు’తే పాపం తద్రాత్రియా”త్-ప్రతిముచ్య’తే | సర్వ’ వర్ణే మ’హాదేవి సంధ్యావి’ద్యే సరస్వ’తి ||

ఓజో’‌உసి సహో’‌உసి బల’మసి భ్రాజో’‌உసి దేవానాం ధామనామా’సి విశ్వ’మసి విశ్వాయు-స్సర్వ’మసి సర్వాయు-రభిభూరోమ్ | గాయత్రీ-మావా’హయామి సావిత్రీ-మావా’హయామి సరస్వతీ-మావా’హయామి ఛందర్షీ-నావా’హయామి శ్రియ-మావాహ’యామి గాయత్రియా గాయత్రీ చ్ఛందో విశ్వామిత్రఋషి స్సవితా దేవతా‌உగ్నిర్-ముఖం బ్రహ్మా శిరో విష్ణుర్-హృదయగ్‍మ్ రుద్ర-శ్శిఖా పృథివీ యోనిః ప్రాణాపాన వ్యానోదాన సమానా సప్రాణా శ్వేతవర్ణా సాంఖ్యాయన సగోత్రా గాయత్రీ చతుర్విగ్‍మ్ శత్యక్షరా త్రిపదా’ షట్-కుక్షిః పంచ-శీర్షోపనయనే వి’నియోగః | ఓం భూః | ఓం భువః | ఓగ్‍మ్ సువః | ఓం మహః | ఓం జనః | ఓం తపః | ఓగ్‍మ్ సత్యమ్ | ఓం తథ్స’వితుర్వరే”ణ్యం భర్గో’ దేవస్య’ ధీమహి | ధియో యో నః’ ప్రచోదయా”త్ || ఓమాపో జ్యోతీ రసో‌உమృతం బ్రహ్మ భూ-ర్భువ-స్సువరోమ్ || (మహానారాయణ ఉపనిషత్)

ఆచమ్య (ఓం కేశవాయ స్వాహా, … శ్రీ కృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమో నమః)

జపసంకల్పః
పూర్వోక్త ఏవంగుణ విశేషణ విశిష్ఠాయాం శుభతిథౌ మమోపాత్త దురిత క్షయద్వారా శ్రీ పరమేశ్వర ముద్దిస్య శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం సంధ్యాంగ యథాశక్తి గాయత్రీ మహామంత్ర జపం కరిష్యే ||

కరన్యాసః
ఓం తథ్స’వితుః బ్రహ్మాత్మనే అంగుష్టాభ్యాం నమః |
వరే”ణ్యం విష్ణవాత్మనే తర్జనీభ్యాం నమః |
భర్గో’ దేవస్య’ రుద్రాత్మనే మధ్యమాభ్యాం నమః |
ధీమహి సత్యాత్మనే అనామికాభ్యాం నమః |
ధియో యో నః’ ఙ్ఞానాత్మనే కనిష్టికాభ్యాం నమః |
ప్రచోదయా”త్ సర్వాత్మనే కరతల కరపృష్టాభ్యాం నమః |

అంగన్యాసః
ఓం తథ్స’వితుః బ్రహ్మాత్మనే హృదయాయ నమః |
వరే”ణ్యం విష్ణవాత్మనే శిరసే స్వాహా |
భర్గో’ దేవస్య’ రుద్రాత్మనే శిఖాయై వషట్ |
ధీమహి సత్యాత్మనే కవచాయ హుమ్ |
ధియో యో నః’ ఙ్ఞానాత్మనే నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
ప్రచోదయా”త్ సర్వాత్మనే అస్త్రాయఫట్ |
ఓం భూర్భువస్సువరోమితి దిగ్భంధః |

ధ్యానమ్
ముక్తావిద్రుమ హేమనీల ధవళచ్చాయైర్-ముఖై స్త్రీక్షణైః |
యుక్తామిందుని బద్ధ రత్న మకుటాం తత్వార్థ వర్ణాత్మికామ్ |
గాయత్రీం వరదాభయాంకుశ కశాశ్శుభ్రంకపాలంగదామ్ |
శంఖంచక్ర మధారవింద యుగళం హస్తైర్వహంతీం భజే ||

చతుర్వింశతి ముద్రా ప్రదర్శనం
సుముఖం సంపుటించైవ వితతం విస్తృతం తథా |
ద్విముఖం త్రిముఖంచైవ చతుః పంచ ముఖం తథా |
షణ్ముఖో‌உథో ముఖం చైవ వ్యాపకాంజలికం తథా |
శకటం యమపాశం చ గ్రథితం సమ్ముఖోన్ముఖమ్ |
ప్రలంబం ముష్టికం చైవ మత్స్యః కూర్మో వరాహకమ్ |
సింహాక్రాంతం మహాక్రాంతం ముద్గరం పల్లవం తథా |

చతుర్వింశతి ముద్రా వై గాయత్ర్యాం సుప్రతిష్ఠితాః |
ఇతిముద్రా న జానాతి గాయత్రీ నిష్ఫలా భవేత్ ||

యో దేవ స్సవితా‌உస్మాకం ధియో ధర్మాదిగోచరాః |
ప్రేరయేత్తస్య యద్భర్గస్త ద్వరేణ్య ముపాస్మహే ||

గాయత్రీ మంత్రం
ఓం భూర్భువస్సువః’ || తథ్స’వితుర్వరే”ణ్యం భర్గో’ దేవస్య’ ధీమహి |
ధియో యో నః’ ప్రచోదయా”త్ ||

అష్టముద్రా ప్రదర్శనం
సురభిర్-ఙ్ఞాన చక్రే చ యోనిః కూర్మో‌உథ పంకజమ్ |
లింగం నిర్యాణ ముద్రా చేత్యష్ట ముద్రాః ప్రకీర్తితాః ||
ఓం తత్సద్-బ్రహ్మార్పణమస్తు |

ఆచమ్య (ఓం కేశవాయ స్వాహా, … శ్రీ కృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమో నమః)

ద్విః పరిముజ్య |
సకృదుప స్పృశ్య |
యత్సవ్యం పాణిమ్ |
పాదమ్ |
ప్రోక్షతి శిరః |
చక్షుషీ |
నాసికే |
శ్రోత్రే |
హృదయమాలభ్య |

ప్రాతఃకాల సూర్యోపస్థానం
ఓం మిత్రస్య’ చర్షణీ ధృత శ్రవో’ దేవస్య’ సాన సిమ్ | సత్యం చిత్రశ్ర’ వస్తమమ్ | మిత్రో జనాన్’ యాతయతి ప్రజానన్-మిత్రో దా’ధార పృథివీ ముతద్యామ్ | మిత్రః కృష్టీ రని’మిషా‌உభి చ’ష్టే సత్యాయ’ హవ్యం ఘృతవ’ద్విధేమ | ప్రసమి’త్త్ర మర్త్యో’ అస్తు ప్రయ’స్వా న్యస్త’ ఆదిత్య శిక్ష’తి వ్రతేన’ | న హ’న్యతే న జీ’యతే త్వోతోనైన మగ్ంహో’ అశ్నో త్యంతి’తో న దూరాత్ || (తై. సం. 3.4.11)

మధ్యాహ్న సూర్యోపస్థానం
ఓం ఆ సత్యేన రజ’సా వర్త’మానో నివేశ’య న్నమృతం మర్త్య’ంచ | హిరణ్యయే’న సవితా రథేనా‌உదేవో యా’తి భువ’నా నిపశ్యన్’ ||

ఉద్వయ ంతమ’స స్పరి పశ్య’ంతో జ్యోతి రుత్త’రమ్ | దేవన్-దే’వత్రా సూర్య మగ’న్మ జ్యోతి’ రుత్తమమ్ ||

ఉదుత్యం జాతవే’దసం దేవం వ’హంతి కేతవః’ | దృశే విశ్వా’ య సూర్య”మ్ || చిత్రం దేవానా ముద’గా దనీ’కం చక్షు’ర్-మిత్రస్య వరు’ణ స్యాగ్నేః | అప్రా ద్యావా’ పృథివీ అంతరి’క్షగ్‍మ్ సూర్య’ ఆత్మా జగ’త స్తస్థుష’శ్చ ||

తచ్చక్షు’ర్-దేవహి’తం పురస్తా”చ్చుక్ర ముచ్చర’త్ | పశ్యే’మ శరద’శ్శతం జీవే’మ శరద’శ్శతం నందా’మ శరద’శ్శతం మోదా’మ శరద’శ్శతం భవా’మ శరద’శ్శతగ్‍మ్ శృణవా’మ శరద’శ్శతం పబ్ర’వామ శరద’శ్శతమజీ’తాస్యామ శరద’శ్శతం జోక్చ సూర్యం’ దృషే || య ఉద’గాన్మహతో‌உర్ణవా” ద్విభ్రాజ’మాన స్సరిరస్య మధ్యాథ్సమా’ వృషభో లో’హితాక్షసూర్యో’ విపశ్చిన్మన’సా పునాతు ||

సాయంకాల సూర్యోపస్థానం
ఓం ఇమమ్మే’ వరుణ శృధీ హవ’ మద్యా చ’ మృడయ | త్వా మ’వస్యు రాచ’కే || తత్వా’ యామి బ్రహ్మ’ణా వంద’మాన స్త దాశా”స్తే యజ’మానో హవిర్భిః’ | అహే’డమానో వరుణేహ బోధ్యురు’శగ్ం సమా’న ఆయుః ప్రమో’షీః ||

యచ్చిద్ధితే విశోయథా ప్రదేవ వరుణవ్రతమ్ | మినీమసిద్య విద్యవి | యత్కించేదం వరుణదైవ్యే జనే‌உభిద్రోహ మ్మనుష్యాశ్చరామసి | అచిత్తే యత్తవ ధర్మాయుయోపి మమాన స్తస్మా దేనసో దేవరీరిషః | కితవాసో యద్రిరిపుర్నదీవి యద్వాఘా సత్యముతయన్న విద్మ | సర్వాతావిష్య శిధిరేవదేవా థాతేస్యామ వరుణ ప్రియాసః || (తై. సం. 1.1.1)

దిగ్దేవతా నమస్కారః
(ఏతైర్నమస్కారం కుర్యాత్)
ఓం నమః ప్రాచ్యై’ దిశే యాశ్చ’ దేవతా’ ఏతస్యాం ప్రతి’వసంత్యే తాభ్య’శ్చ నమః’ |
ఓం నమః దక్షిణాయై దిశే యాశ్చ’ దేవతా’ ఏతస్యాం ప్రతి’వసంత్యే తాభ్య’శ్చ నమః’ |
ఓం నమః ప్రతీ”చ్యై దిశే యాశ్చ’ దేవతా’ ఏతస్యాం ప్రతి’వసంత్యే తాభ్య’శ్చ నమః’ |
ఓం నమః ఉదీ”చ్యై దిశే యాశ్చ’ దేవతా’ ఏతస్యాం ప్రతి’వసంత్యే తాభ్య’శ్చ నమః’ |
ఓం నమః ఊర్ధ్వాయై’ దిశే యాశ్చ’ దేవతా’ ఏతస్యాం ప్రతి’వసంత్యే తాభ్య’శ్చ నమః’ |
ఓం నమో‌உధ’రాయై దిశే యాశ్చ’ దేవతా’ ఏతస్యాం ప్రతి’వసంత్యే తాభ్య’శ్చ నమః’ |
ఓం నమో‌உవాంతరాయై’ దిశే యాశ్చ’ దేవతా’ ఏతస్యాం ప్రతి’వసంత్యే తాభ్య’శ్చ నమః’ |

ముని నమస్కారః
నమో గంగా యమునయోర్-మధ్యే యే’ వసంతి తే మే ప్రసన్నాత్మాన శ్చిరంజీవితం వ’ర్ధయంతి నమో గంగా యమునయోర్-ముని’భ్యశ్చ నమో నమో గంగా యమునయోర్-ముని’భ్యశ్చ న’మః ||

సంధ్యాదేవతా నమస్కారః
సంధ్యా’యై నమః’ | సావి’త్ర్యై నమః’ | గాయ’త్ర్యై నమః’ | సర’స్వత్యై నమః’ | సర్వా’భ్యో దేవతా’భ్యో నమః’ | దేవేభ్యో నమః’ | ఋషి’భ్యో నమః’ | ముని’భ్యో నమః’ | గురు’భ్యో నమః’ | పితృ’భ్యో నమః’ | కామో‌உకార్షీ” ర్నమో నమః | మన్యు రకార్షీ” ర్నమో నమః | పృథివ్యాపస్తేజో వాయు’రాకాశాత్ నమః || (తై. అర. 2.18.52)

ఓం నమో భగవతే వాసు’దేవాయ | యాగ్‍మ్ సదా’ సర్వభూతాని చరాణి’ స్థావరాణి’ చ | సాయం ప్రాత ర్న’మస్యంతి సా మా సంధ్యా’‌உభిరక్షతు ||

శివాయ విష్ణురూపాయ శివరూపాయ విష్ణవే |
శివస్య హృదయం విష్ణుర్విష్ణోశ్చ హృదయం శివః ||
యథా శివమయో విష్ణురేవం విష్ణుమయః శివః |
యథా‌உంతరం న పశ్యామి తథా మే స్వస్తిరాయుషి ||
నమో బ్రహ్మణ్య దేవాయ గో బ్రాహ్మణ హితాయ చ |
జగద్ధితాయ కృష్ణాయ గోవిందాయ నమో నమః ||

గాయత్రీ ఉద్వాసన (ప్రస్థానం)
ఉత్తమే’ శిఖ’రే జాతే భూమ్యాం ప’ర్వతమూర్థ’ని | బ్రాహ్మణే”భ్యో‌உభ్య’ను ఙ్ఞాతా గచ్చదే’వి యథాసు’ఖమ్ | స్తుతో మయా వరదా వే’దమాతా ప్రచోదయంతీ పవనే” ద్విజాతా | ఆయుః పృథివ్యాం ద్రవిణం బ్ర’హ్మవర్చసం మహ్యం దత్వా ప్రజాతుం బ్ర’హ్మలోకమ్ || (మహానారాయణ ఉపనిషత్)

భగవన్నమస్కారః
నమో‌உస్త్వనంతాయ సహస్రమూర్తయే సహస్ర పాదాక్షి శిరోరు బాహవే |
సహస్ర నామ్నే పురుషాయ శాశ్వతే సహస్రకోటీ యుగ ధారిణే నమః ||

భూమ్యాకాశాభి వందనం
ఇదం ద్యా’వా పృథివీ సత్యమ’స్తు | పితర్-మాతర్యది హోప’ బృవేవా”మ్ |
భూతం దేవానా’ మవమే అవో’భిః | విద్యా మేషం వృజినం’ జీరదా’నుమ్ ||

ఆకాశాత్-పతితం తోయం యథా గచ్ఛతి సాగరమ్ |
సర్వదేవ నమస్కారః కేశవం ప్రతిగచ్ఛతి ||
శ్రీ కేశవం ప్రతిగచ్ఛత్యోన్నమ ఇతి |

సర్వవేదేషు యత్పుణ్యమ్ | సర్వతీర్థేషు యత్ఫలమ్ |
తత్ఫలం పురుష ఆప్నోతి స్తుత్వాదేవం జనార్ధనమ్ ||
స్తుత్వాదేవం జనార్ధన ఓం నమ ఇతి ||
వాసనాద్-వాసుదేవస్య వాసితం తే జయత్రయమ్ |
సర్వభూత నివాసో‌உసి శ్రీవాసుదేవ నమో‌உస్తుతే ||
శ్రీ వాసుదేవ నమో‌உస్తుతే ఓం నమ ఇతి |

అభివాదః (ప్రవర)
చతుస్సాగర పర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు | … ప్రవరాన్విత … గోత్రః … సూత్రః … శాఖాధ్యాయీ … అహం భో అభివాదయే ||

ఈశ్వరార్పణం
కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా | బుద్ధ్యా‌உ‌உత్మనా వా ప్రకృతే స్స్వభావాత్ |
కరోమి యద్యత్-సకలం పరస్మై శ్రీమన్నారాయణాయేతి సమర్పయామి ||
హరిః ఓం తత్సత్ | తత్సర్వం శ్రీ పరమేశ్వరార్పణమస్తు |

Nitya Sandhya Vandanam in English

Author: viśvāmitra maharṣi

śarīra śuddhi
apavitraḥ pavitro vā sarvāvasthā”ṃ gato‌உpivā |
yaḥ smaret puṇḍarīkākṣaṃ sa bāhyābhyantara śśuciḥ ||
puṇḍarīkākṣa ! puṇḍarīkākṣa ! puṇḍarīkākṣāya namaḥ |

ācamanaḥ
oṃ ācamya
oṃ keśavāya svāhā
oṃ nārāyaṇāya svāhā
oṃ mādhavāya svāhā (iti trirācamya)
oṃ govindāya namaḥ (pāṇī mārjayitvā)
oṃ viṣṇave namaḥ
oṃ madhusūdanāya namaḥ (oṣṭhau mārjayitvā)
oṃ trivikramāya namaḥ
oṃ vāmanāya namaḥ (śirasi jalaṃ prokṣya)
oṃ śrīdharāya namaḥ
oṃ hṛṣīkeśāya namaḥ (vāmahaste jalaṃ prokṣya)
oṃ padmanābhāya namaḥ (pādayoḥ jalaṃ prokṣya)
oṃ dāmodarāya namaḥ (śirasi jalaṃ prokṣya)
oṃ saṅkarṣaṇāya namaḥ (aṅguḷibhiścibukaṃ jalaṃ prokṣya)
oṃ vāsudevāya namaḥ
oṃ pradyumnāya namaḥ (nāsikāṃ spṛṣṭvā)
oṃ aniruddhāya namaḥ
oṃ puruṣottamāya namaḥ
oṃ adhokṣajāya namaḥ
oṃ nārasiṃhāya namaḥ (netre śrotre ca spṛṣṭvā)
oṃ acyutāya namaḥ (nābhiṃ spṛṣṭvā)
oṃ janārdhanāya namaḥ (hṛdayaṃ spṛṣṭvā)
oṃ upendrāya namaḥ (hastaṃ śirasi nikṣipya)
oṃ haraye namaḥ
oṃ śrīkṛṣṇāya namaḥ (aṃsau spṛṣṭvā)
oṃ śrīkṛṣṇa parabrahmaṇe namo namaḥ

(etānyuccārya upyakta prakāraṃ kṛte aṅgāni śuddhāni bhaveyuḥ)

bhūtoccāṭana
uttiṣṭhantu | bhūta piśācāḥ | ye te bhūmibhārakāḥ | ye teṣāmavirodhena | brahmakarma samārabhe | oṃ bhūrbhuvassuvaḥ |
daivī gāyatrī candaḥ prāṇāyāme viniyogaḥ

(prāṇāyāmaṃ kṛtvā kumbhake imaṃ gāyatrī mantramuccharet)

prāṇāyāmaḥ
oṃ bhūḥ | oṃ bhuvaḥ | ogṃ suvaḥ | oṃ mahaḥ | oṃ janaḥ | oṃ tapaḥ | ogṃ satyam |
oṃ tathsa’viturvare”ṇyaṃ bhargo’ devasya’ dhīmahi |
dhiyo yo na’ḥ pracodayā”t ||
omāpo jyotī raso‌உmṛtaṃ brahma bhū-rbhuva-ssuvarom || (tai. ara. 10-27)

saṅkalpaḥ
mamopātta, durita kṣayadvārā, śrī parameśvara muddisya, śrī parameśvara prītyarthaṃ, śubhe, śobhane, abhyudaya muhūrte, śrī mahāviṣṇo rāṅñayā, pravarta mānasya, adya brahmaṇaḥ, dvitīya parārthe, śvetavarāha kalpe, vaivaśvata manvantare, kaliyuge, prathama pāde, (bhārata deśaḥ – jambū dvīpe, bharata varṣe, bharata khaṇḍe, meroḥ dakṣiṇa/uttara digbhāge; amerikā – krauñca dvīpe, ramaṇaka varṣe, aindrika khaṇḍe, sapta samudrāntare, kapilāraṇye), śobhana gṛhe, samasta devatā brāhmaṇa, harihara gurucaraṇa sannithau, asmin, vartamāna, vyāvahārika, cāndramāna, … saṃvatsare, … ayane, … ṛte, … māse, … pakṣe, … tithau, … vāsare, … śubha nakṣatra, śubha yoga, śubha karaṇa, evaṅguṇa, viśeṣaṇa, viśiṣṭhāyāṃ, śubha tithau, śrīmān, … gotraḥ, … nāmadheyaḥ, … gotrasya, … nāmadheyohaṃḥ prātaḥ/madhyāhnika/sāyaṃ sandhyām upāsiṣye ||

mārjanaḥ
oṃ āpohiṣṭhā ma’yobhuva’ḥ | tā na’ ūrje da’dhātana | maheraṇā’ya cakṣa’se | yo va’ḥ śivata’mo rasa’ḥ | tasya’ bhājayate ha naḥ | uśatīri’va mātara’ḥ | tasmā ara’ṅga māma vaḥ | yasya kṣayā’ya jinva’tha | āpo’ janaya’thā ca naḥ | (tai. ara. 4-42)

(iti śirasi mārjayet)

(hastena jalaṃ gṛhītvā)

prātaḥ kāla mantrācamanaḥ
sūrya śca, māmanyu śca, manyupataya śca, manyu’kṛtebhyaḥ | pāpebhyo’ rakṣantām | yadrātryā pāpa’ makārṣam | manasā vācā’ hastābhyām | padbhyā mudare’ṇa śiśñcā | rātri stada’valumpatu | yatkiñca’ duritaṃ mayi’ | idamahaṃ mā mamṛ’ta yo nau | sūrye jyotiṣi juho’mi svāhā” || (tai. ara. 10. 24)

madhyāhna kāla mantrācamanaḥ
āpa’ḥ punantu pṛthivīṃ pṛ’thivī pūtā pu’nātu mām | punantu brahma’ṇaspati rbrahmā’ pūtā pu’nātu mām | yaducchi’ṣṭa mabho”jyaṃ yadvā’ duścari’taṃ mama’ | sarva’ṃ punantu mā māpo’‌உsatā ñca’ pratigrahagg svāhā” || (tai. ara. pariśiṣṭaḥ 10. 30)

sāyaṅkāla mantrācamanaḥ
agni śca mā manyu śca manyupataya śca manyu’kṛtebhyaḥ | pāpebhyo’ rakṣantām | yadahnā pāpa’ makārṣam | manasā vācā’ hastābhyām | padbhyā mudare’ṇa śiśñcā | aha stada’valumpatu | ya tkiñca’ duritaṃ mayi’ | ida mahaṃ mā mamṛ’ta yonau | satye jyotiṣi juhomi svāhā || (tai. ara. 10. 24)

(iti mantreṇa jalaṃ pibet)

ācamya (oṃ keśavāya svāhā, … śrī kṛṣṇa parabrahmaṇe namo namaḥ)

dvitīya mārjanaḥ
dadhi krāvaṇṇo’ akāriṣam | jiṣṇo raśva’sya vāji’naḥ |
surabhino mukhā’karatpraṇa āyūg’ṃṣi tāriṣat ||

(sūryapakṣe lokayātrā nirvāhaka ityarthaḥ)

oṃ āpo hiṣṭhā ma’yobhuva’ḥ | tā na’ ūrje da’dhātana | maheraṇā’ya cakṣa’se | yo va’ḥ śivata’mo rasa’ḥ | tasya’ bhājayate ha naḥ | uśatīri’va mātara’ḥ | tasmā ara’ṅga māma vaḥ | yasya kṣayā’ya jinva’tha | āpo’ janaya’thā ca naḥ || (tai. ara. 4. 42)

punaḥ mārjanaḥ
hira’ṇyavarṇā śśuca’yaḥ pāvakāḥ yā su’jātaḥ kaśyapo yā svindra’ḥ | agniṃ yā garbha’n-dadhire virū’pā stāna āpaśśagg syonā bha’vantu | yā sāgṃ rājā varu’ṇo yāti madhye’ satyānṛte a’vapaśyaṃ janā’nām | madhu ścutaśśuca’yo yāḥ pā’vakā stāna āpaśśagg syonā bha’vantu | yāsā”ṃ devā divi kṛṇvanti’ bhakṣaṃ yā antari’kṣe bahuthā bhava’nti | yāḥ pṛ’thivīṃ paya’sondanti’ śśukrāstāna āpaśagg syonā bha’vantu | yāḥ śivena’ mā cakṣu’ṣā paśyatāpaśśivayā’ tanu vopa’spṛśata tvaca’ mme | sarvāg’m agnīgṃ ra’psuṣado’ huve vo mayi varco bala mojo nidha’tta || (tai. saṃ. 5. 6. 1)
(mārjanaṃ kuryāt)

aghamarṣaṇa mantraḥ pāpavimocanaṃ

(hastena jalamādāya niśśvasya vāmato nikṣitapet)
drupadā di’va muñcatu | drupadā dive nmu’mucānaḥ |
svinna ssnātvī malā’ divaḥ | pūtaṃ pavitre’ṇe vājya”m āpa’ śśundantu maina’saḥ || (tai. brā. 266)

ācamya (oṃ keśavāya svāhā, … śrī kṛṣṇa parabrahmaṇe namo namaḥ)
prāṇāyāmamya

laghusaṅkalpaḥ
pūrvokta evaṅguṇa viśeṣaṇa viśiṣṭhāyāṃ śubhatithau mamopātta durita kṣayadvārā śrī parameśvara muddisya śrī parameśvara prītyarthaṃ prātassandhyāṅga yathā kālocita arghyapradānaṃ kariṣye ||

prātaḥ kālārghya mantraṃ
oṃ bhūrbhuvassuva’ḥ || tathsa’viturvare”ṇyaṃ bhargo’ devasya’ dhīmahi | dhiyo yo na’ḥ pracodayā”t || 3 ||

madhyāhnārghya mantraṃ
oṃ hagṃ saśśu’ciṣa dvasu’rantarikṣasa ddotā’ vediṣadati’thi rduroṇasat | nṛṣa dva’rasa dṛ’tasa dvyo’ma sadabjā gojā ṛ’tajā a’drijā ṛtam-bṛhat || (tai. ara. 10. 4)

sāyaṃ kālārghya mantraṃ
oṃ bhūrbhuvassuva’ḥ || tathsa’viturvare”ṇyaṃ bhargo’ devasya’ dhīmahi | dhiyo yo na’ḥ pracodayā”t || oṃ bhūḥ | oṃ bhuvaḥ | ogṃ suvaḥ | oṃ mahaḥ | oṃ janaḥ | oṃ tapaḥ | ogṃ satyam | oṃ tathsa’viturvare”ṇyaṃ bhargo’ devasya’ dhīmahi | dhiyo yo na’ḥ pracodayā”t || omāpo jyotī raso‌உmṛtaṃ brahma bhū-rbhuva-ssuvarom ||

(ityañjalitrayaṃ visṛjet)

kālātikramaṇa prāyaścittaṃ
ācamya…
pūrvokta evaṅguṇa viśeṣaṇa viśiṣṭhāyāṃ śubhatithau mamopātta durita kṣayadvārā śrī parameśvara muddisya śrī parameśvara prītyarthaṃ kālātikrama doṣaparihārārthaṃ caturthā arghyapradānaṃ kariṣye ||

oṃ bhūrbhuvassuva’ḥ || tathsa’viturvare”ṇyaṃ bhargo’ devasya’ dhīmahi | dhiyo yo na’ḥ pracodayā”t || oṃ bhūḥ | oṃ bhuvaḥ | ogṃ suvaḥ | oṃ mahaḥ | oṃ janaḥ | oṃ tapaḥ | ogṃ satyam | oṃ tathsa’viturvare”ṇyaṃ bhargo’ devasya’ dhīmahi | dhiyo yo na’ḥ pracodayā”t || omāpo jyotī raso‌உmṛtaṃ brahma bhū-rbhuva-ssuvarom ||
(iti jalaṃ visṛjet)

sajala pradakṣiṇaṃ
oṃ udyanta’mastaṃ yanta’ māditya ma’bhithyāya nkurvan-brā”hmaṇo vidvān tsakala’m-bhadrama’śnute asāvā’dityo brahmeti || brahmaiva san-brahmāpyeti ya evaṃ veda || asāvādityo brahma || (tai. ara. 2. 2)

(evam arghyatrayaṃ dadyāt kālātikramaṇe pūrvavat)
(paścāt hastena jalamādāya pradakṣiṇaṃ kuryāt)
(dvirācamya prāṇāyāma trayaṃ kṛtvā)

ācamya (oṃ keśavāya svāhā, … śrī kṛṣṇa parabrahmaṇe namo namaḥ)

sandhyāṅga tarpaṇaṃ
prātaḥkāla tarpaṇaṃ
sandhyāṃ tarpayāmi, gāyatrīṃ tarpayāmi, brāhmīṃ tarpayāmi, nimṛjīṃ tarpayāmi ||

madhyāhna tarpaṇaṃ
sandhyāṃ tarpayāmi, sāvitrīṃ tarpayāmi, raudrīṃ tarpayāmi, nimṛjīṃ tarpayāmi ||

sāyaṅkāla tarpaṇaṃ
sandhyāṃ tarpayāmi, sarasvatīṃ tarpayāmi, vaiṣṇavīṃ tarpayāmi, nimṛjīṃ tarpayāmi ||

(punarācamanaṃ kuryāt)

gāyatrī avāhana
omityekākṣa’raṃ brahma | agnirdevatā brahma’ ityārṣam | gāyatraṃ chandaṃ paramātma’ṃ sarūpam | sāyujyaṃ vi’niyogam || (tai. ara. 10. 33)

āyā’tu vara’dā devī akṣara’ṃ brahmasaṃmitam | gāyatrī”ṃ chanda’sāṃ mātedaṃ bra’hma juṣasva’ me | yadahnā”t-kuru’te pāpaṃ tadahnā”t-pratimucya’te | yadrātriyā”t-kuru’te pāpaṃ tadrātriyā”t-pratimucya’te | sarva’ varṇe ma’hādevi sandhyāvi’dye sarasva’ti ||

ojo’‌உsi saho’‌உsi bala’masi bhrājo’‌உsi devānāṃ dhāmanāmā’si viśva’masi viśvāyu-ssarva’masi sarvāyu-rabhibhūrom | gāyatrī-māvā’hayāmi sāvitrī-māvā’hayāmi sarasvatī-māvā’hayāmi chandarṣī-nāvā’hayāmi śriya-māvāha’yāmi gāyatriyā gāyatrī cchando viśvāmitraṛṣi ssavitā devatā‌உgnir-mukhaṃ brahmā śiro viṣṇur-hṛdayagṃ rudra-śśikhā pṛthivī yoniḥ prāṇāpāna vyānodāna samānā saprāṇā śvetavarṇā sāṅkhyāyana sagotrā gāyatrī caturvigṃ śatyakṣarā tripadā’ ṣaṭ-kukṣiḥ pañca-śīrṣopanayane vi’niyogaḥ | oṃ bhūḥ | oṃ bhuvaḥ | ogṃ suvaḥ | oṃ mahaḥ | oṃ janaḥ | oṃ tapaḥ | ogṃ satyam | oṃ tathsa’viturvare”ṇyaṃ bhargo’ devasya’ dhīmahi | dhiyo yo na’ḥ pracodayā”t || omāpo jyotī raso‌உmṛtaṃ brahma bhū-rbhuva-ssuvarom || (mahānārāyaṇa upaniṣat)

ācamya (oṃ keśavāya svāhā, … śrī kṛṣṇa parabrahmaṇe namo namaḥ)

japasaṅkalpaḥ
pūrvokta evaṅguṇa viśeṣaṇa viśiṣṭhāyāṃ śubhatithau mamopātta durita kṣayadvārā śrī parameśvara muddisya śrī parameśvara prītyarthaṃ sandhyāṅga yathāśakti gāyatrī mahāmantra japaṃ kariṣye ||

karanyāsaḥ
oṃ tathsa’vituḥ brahmātmane aṅguṣṭābhyāṃ namaḥ |
vare”ṇyaṃ viṣṇavātmane tarjanībhyāṃ namaḥ |
bhargo’ devasya’ rudrātmane madhyamābhyāṃ namaḥ |
dhīmahi satyātmane anāmikābhyāṃ namaḥ |
dhiyo yo na’ḥ ṅñānātmane kaniṣṭikābhyāṃ namaḥ |
pracodayā”t sarvātmane karatala karapṛṣṭābhyāṃ namaḥ |

aṅganyāsaḥ
oṃ tathsa’vituḥ brahmātmane hṛdayāya namaḥ |
vare”ṇyaṃ viṣṇavātmane śirase svāhā |
bhargo’ devasya’ rudrātmane śikhāyai vaṣaṭ |
dhīmahi satyātmane kavacāya hum |
dhiyo yo na’ḥ ṅñānātmane netratrayāya vauṣaṭ |
pracodayā”t sarvātmane astrāyaphaṭ |
oṃ bhūrbhuvassuvaromiti digbhandhaḥ |

dhyānam
muktāvidruma hemanīla dhavaḷaccāyair-mukhai strīkṣaṇaiḥ |
yuktāminduni baddha ratna makuṭāṃ tatvārtha varṇātmikām |
gāyatrīṃ varadābhayāṅkuśa kaśāśśubhraṅkapālaṅgadām |
śaṅkhañcakra madhāravinda yugaḷaṃ hastairvahantīṃ bhaje ||

caturviṃśati mudrā pradarśanaṃ
sumukhaṃ sampuṭiñcaiva vitataṃ vistṛtaṃ tathā |
dvimukhaṃ trimukhañcaiva catuḥ pañca mukhaṃ tathā |
ṣaṇmukho‌உtho mukhaṃ caiva vyāpakāñjalikaṃ tathā |
śakaṭaṃ yamapāśaṃ ca grathitaṃ sammukhonmukham |
pralambaṃ muṣṭikaṃ caiva matsyaḥ kūrmo varāhakam |
siṃhākrāntaṃ mahākrāntaṃ mudgaraṃ pallavaṃ tathā |

caturviṃśati mudrā vai gāyatryāṃ supratiṣṭhitāḥ |
itimudrā na jānāti gāyatrī niṣphalā bhavet ||

yo deva ssavitā‌உsmākaṃ dhiyo dharmādigocarāḥ |
prerayettasya yadbhargasta dvareṇya mupāsmahe ||

gāyatrī mantraṃ
oṃ bhūrbhuvassuva’ḥ || tathsa’viturvare”ṇyaṃ bhargo’ devasya’ dhīmahi |
dhiyo yo na’ḥ pracodayā”t ||

aṣṭamudrā pradarśanaṃ
surabhir-ṅñāna cakre ca yoniḥ kūrmo‌உtha paṅkajam |
liṅgaṃ niryāṇa mudrā cetyaṣṭa mudrāḥ prakīrtitāḥ ||
oṃ tatsad-brahmārpaṇamastu |

ācamya (oṃ keśavāya svāhā, … śrī kṛṣṇa parabrahmaṇe namo namaḥ)

dviḥ parimujya |
sakṛdupa spṛśya |
yatsavyaṃ pāṇim |
pādam |
prokṣati śiraḥ |
cakṣuṣī |
nāsike |
śrotre |
hṛdayamālabhya |

prātaḥkāla sūryopasthānaṃ
oṃ mitrasya’ carṣaṇī dhṛta śravo’ devasya’ sāna sim | satyaṃ citraśra’ vastamam | mitro janān’ yātayati prajānan-mitro dā’dhāra pṛthivī mutadyām | mitraḥ kṛṣṭī rani’miṣā‌உbhi ca’ṣṭe satyāya’ havyaṃ ghṛtava’dvidhema | prasami’ttra martyo’ astu praya’svā nyasta’ āditya śikṣa’ti vratena’ | na ha’nyate na jī’yate tvotonaina magṃho’ aśno tyanti’to na dūrāt || (tai. saṃ. 3.4.11)

madhyāhna sūryopasthānaṃ
oṃ ā satyena raja’sā varta’māno niveśa’ya nnamṛtaṃ martya’ñca | hiraṇyaye’na savitā rathenā‌உdevo yā’ti bhuva’nā nipaśyan’ ||

udvaya ntama’sa spari paśya’nto jyoti rutta’ram | devan-de’vatrā sūrya maga’nma jyoti’ ruttamam ||

udutyaṃ jātave’dasaṃ devaṃ va’hanti ketava’ḥ | dṛśe viśvā’ ya sūrya”m || citraṃ devānā muda’gā danī’kaṃ cakṣu’r-mitrasya varu’ṇa syāgneḥ | aprā dyāvā’ pṛthivī antari’kṣagṃ sūrya’ ātmā jaga’ta stasthuṣa’śca ||

taccakṣu’r-devahi’taṃ purastā”ccukra muccara’t | paśye’ma śarada’śśataṃ jīve’ma śarada’śśataṃ nandā’ma śarada’śśataṃ modā’ma śarada’śśataṃ bhavā’ma śarada’śśatagṃ śṛṇavā’ma śarada’śśataṃ pabra’vāma śarada’śśatamajī’tāsyāma śarada’śśataṃ jokca sūrya’ṃ dṛṣe || ya uda’gānmahato‌உrṇavā” dvibhrāja’māna ssarirasya madhyāthsamā’ vṛṣabho lo’hitākṣasūryo’ vipaścinmana’sā punātu ||

sāyaṅkāla sūryopasthānaṃ
oṃ imamme’ varuṇa śṛdhī hava’ madyā ca’ mṛḍaya | tvā ma’vasyu rāca’ke || tatvā’ yāmi brahma’ṇā vanda’māna sta dāśā”ste yaja’māno havirbhi’ḥ | ahe’ḍamāno varuṇeha bodhyuru’śagṃ samā’na āyuḥ pramo’ṣīḥ ||

yacciddhite viśoyathā pradeva varuṇavratam | minīmasidya vidyavi | yatkiñcedaṃ varuṇadaivye jane‌உbhidroha mmanuṣyāścarāmasi | acitte yattava dharmāyuyopi mamāna stasmā denaso devarīriṣaḥ | kitavāso yadriripurnadīvi yadvāghā satyamutayanna vidma | sarvātāviṣya śidhirevadevā thātesyāma varuṇa priyāsaḥ || (tai. saṃ. 1.1.1)

digdevatā namaskāraḥ
(etairnamaskāraṃ kuryāt)
oṃ namaḥ prācyai’ diśe yāśca’ devatā’ etasyāṃ prati’vasantye tābhya’śca nama’ḥ |
oṃ namaḥ dakṣiṇāyai diśe yāśca’ devatā’ etasyāṃ prati’vasantye tābhya’śca nama’ḥ |
oṃ namaḥ pratī”cyai diśe yāśca’ devatā’ etasyāṃ prati’vasantye tābhya’śca nama’ḥ |
oṃ namaḥ udī”cyai diśe yāśca’ devatā’ etasyāṃ prati’vasantye tābhya’śca nama’ḥ |
oṃ namaḥ ūrdhvāyai’ diśe yāśca’ devatā’ etasyāṃ prati’vasantye tābhya’śca nama’ḥ |
oṃ namo‌உdha’rāyai diśe yāśca’ devatā’ etasyāṃ prati’vasantye tābhya’śca nama’ḥ |
oṃ namo‌உvāntarāyai’ diśe yāśca’ devatā’ etasyāṃ prati’vasantye tābhya’śca nama’ḥ |

muni namaskāraḥ
namo gaṅgā yamunayor-madhye ye’ vasanti te me prasannātmāna ścirañjīvitaṃ va’rdhayanti namo gaṅgā yamunayor-muni’bhyaśca namo namo gaṅgā yamunayor-muni’bhyaśca na’maḥ ||

sandhyādevatā namaskāraḥ
sandhyā’yai nama’ḥ | sāvi’tryai nama’ḥ | gāya’tryai nama’ḥ | sara’svatyai nama’ḥ | sarvā’bhyo devatā’bhyo nama’ḥ | devebhyo nama’ḥ | ṛṣi’bhyo nama’ḥ | muni’bhyo nama’ḥ | guru’bhyo nama’ḥ | pitṛ’bhyo nama’ḥ | kāmo‌உkārṣī” rnamo namaḥ | manyu rakārṣī” rnamo namaḥ | pṛthivyāpastejo vāyu’rākāśāt namaḥ || (tai. ara. 2.18.52)

oṃ namo bhagavate vāsu’devāya | yāgṃ sadā’ sarvabhūtāni carāṇi’ sthāvarāṇi’ ca | sāyaṃ prāta rna’masyanti sā mā sandhyā’‌உbhirakṣatu ||

śivāya viṣṇurūpāya śivarūpāya viṣṇave |
śivasya hṛdayaṃ viṣṇurviṣṇośca hṛdayaṃ śivaḥ ||
yathā śivamayo viṣṇurevaṃ viṣṇumayaḥ śivaḥ |
yathā‌உntaraṃ na paśyāmi tathā me svastirāyuṣi ||
namo brahmaṇya devāya go brāhmaṇa hitāya ca |
jagaddhitāya kṛṣṇāya govindāya namo namaḥ ||

gāyatrī udvāsana (prasthānaṃ)
uttame’ śikha’re jāte bhūmyāṃ pa’rvatamūrtha’ni | brāhmaṇe”bhyo‌உbhya’nu ṅñātā gaccade’vi yathāsu’kham | stuto mayā varadā ve’damātā pracodayantī pavane” dvijātā | āyuḥ pṛthivyāṃ draviṇaṃ bra’hmavarcasaṃ mahyaṃ datvā prajātuṃ bra’hmalokam || (mahānārāyaṇa upaniṣat)

bhagavannamaskāraḥ
namo‌உstvanantāya sahasramūrtaye sahasra pādākṣi śiroru bāhave |
sahasra nāmne puruṣāya śāśvate sahasrakoṭī yuga dhāriṇe namaḥ ||

bhūmyākāśābhi vandanaṃ
idaṃ dyā’vā pṛthivī satyama’stu | pitar-mātaryadi hopa’ bṛvevā”m |
bhūtaṃ devānā’ mavame avo’bhiḥ | vidyā meṣaṃ vṛjina’ṃ jīradā’num ||

ākāśāt-patitaṃ toyaṃ yathā gacchati sāgaram |
sarvadeva namaskāraḥ keśavaṃ pratigacchati ||
śrī keśavaṃ pratigacchatyonnama iti |

sarvavedeṣu yatpuṇyam | sarvatīrtheṣu yatphalam |
tatphalaṃ puruṣa āpnoti stutvādevaṃ janārdhanam ||
stutvādevaṃ janārdhana oṃ nama iti ||
vāsanād-vāsudevasya vāsitaṃ te jayatrayam |
sarvabhūta nivāso‌உsi śrīvāsudeva namo‌உstute ||
śrī vāsudeva namo‌உstute oṃ nama iti |

abhivādaḥ (pravara)
catussāgara paryantaṃ go brāhmaṇebhyaḥ śubhaṃ bhavatu | … pravarānvita … gotraḥ … sūtraḥ … śākhādhyāyī … ahaṃ bho abhivādaye ||

īśvarārpaṇaṃ
kāyena vācā manasendriyairvā | buddhyā‌உ‌உtmanā vā prakṛte ssvabhāvāt |
karomi yadyat-sakalaṃ parasmai śrīmannārāyaṇāyeti samarpayāmi ||
hariḥ oṃ tatsat | tatsarvaṃ śrī parameśvarārpaṇamastu |

Nitya Sandhya Vandanam in Tamil

ரசன: விஶ்வாமித்ர மஹர்ஷி

ஶரீர ஶுத்தி
அபவித்ரஃ பவித்ரோ வா ஸர்வாவஸ்தாம்” கதோ‌உபிவா |
யஃ ஸ்மரேத் பும்டரீகாக்ஷம் ஸ பாஹ்யாப்யம்தர ஶ்ஶுசிஃ ||
பும்டரீகாக்ஷ ! பும்டரீகாக்ஷ ! பும்டரீகாக்ஷாய னமஃ |

ஆசமனஃ
ஓம் ஆசம்ய
ஓம் கேஶவாய ஸ்வாஹா
ஓம் னாராயணாய ஸ்வாஹா
ஓம் மாதவாய ஸ்வாஹா (இதி த்ரிராசம்ய)
ஓம் கோவிம்தாய னமஃ (பாணீ மார்ஜயித்வா)
ஓம் விஷ்ணவே னமஃ
ஓம் மதுஸூதனாய னமஃ (ஓஷ்டௌ மார்ஜயித்வா)
ஓம் த்ரிவிக்ரமாய னமஃ
ஓம் வாமனாய னமஃ (ஶிரஸி ஜலம் ப்ரோக்ஷ்ய)
ஓம் ஶ்ரீதராய னமஃ
ஓம் ஹ்றுஷீகேஶாய னமஃ (வாமஹஸ்தெ ஜலம் ப்ரோக்ஷ்ய)
ஓம் பத்மனாபாய னமஃ (பாதயோஃ ஜலம் ப்ரோக்ஷ்ய)
ஓம் தாமோதராய னமஃ (ஶிரஸி ஜலம் ப்ரோக்ஷ்ய)
ஓம் ஸம்கர்ஷணாய னமஃ (அம்குளிபிஶ்சிபுகம் ஜலம் ப்ரோக்ஷ்ய)
ஓம் வாஸுதேவாய னமஃ
ஓம் ப்ரத்யும்னாய னமஃ (னாஸிகாம் ஸ்ப்றுஷ்ட்வா)
ஓம் அனிருத்தாய னமஃ
ஓம் புருஷோத்தமாய னமஃ
ஓம் அதோக்ஷஜாய னமஃ
ஓம் னாரஸிம்ஹாய னமஃ (னேத்ரே ஶ்ரோத்ரே ச ஸ்ப்றுஷ்ட்வா)
ஓம் அச்யுதாய னமஃ (னாபிம் ஸ்ப்றுஷ்ட்வா)
ஓம் ஜனார்தனாய னமஃ (ஹ்றுதயம் ஸ்ப்றுஷ்ட்வா)
ஓம் உபேம்த்ராய னமஃ (ஹஸ்தம் ஶிரஸி னிக்ஷிப்ய)
ஓம் ஹரயே னமஃ
ஓம் ஶ்ரீக்றுஷ்ணாய னமஃ (அம்ஸௌ ஸ்ப்றுஷ்ட்வா)
ஓம் ஶ்ரீக்றுஷ்ண பரப்ரஹ்மணே னமோ னமஃ

(ஏதான்யுச்சார்ய உப்யக்த ப்ரகாரம் க்றுதே அம்கானி ஶுத்தானி பவேயுஃ)

பூதோச்சாடன
உத்திஷ்டம்து | பூத பிஶாசாஃ | யே தே பூமிபாரகாஃ | யே தேஷாமவிரோதேன | ப்ரஹ்மகர்ம ஸமாரபே | ஓம் பூர்புவஸ்ஸுவஃ |
தைவீ காயத்ரீ சம்தஃ ப்ராணாயாமே வினியோகஃ

(ப்ராணாயாமம் க்றுத்வா கும்பகே இமம் காயத்ரீ மம்த்ரமுச்சரேத்)

ப்ராணாயாமஃ
ஓம் பூஃ | ஓம் புவஃ | ஓக்‍ம் ஸுவஃ | ஓம் மஹஃ | ஓம் ஜனஃ | ஓம் தபஃ | ஓக்‍ம் ஸத்யம் |
ஓம் தத்ஸ’விதுர்வரே”ண்யம் பர்கோ’ தேவஸ்ய’ தீமஹி |
தியோ யோ னஃ’ ப்ரசோதயா”த் ||
ஓமாபோ ஜ்யோதீ ரஸோ‌உம்றுதம் ப்ரஹ்ம பூ-ர்புவ-ஸ்ஸுவரோம் || (தை. அர. 10-27)

ஸம்கல்பஃ
மமோபாத்த, துரித க்ஷயத்வாரா, ஶ்ரீ பரமேஶ்வர முத்திஸ்ய, ஶ்ரீ பரமேஶ்வர ப்ரீத்யர்தம், ஶுபே, ஶோபனே, அப்யுதய முஹூர்தே, ஶ்ரீ மஹாவிஷ்ணோ ராஜ்ஞயா, ப்ரவர்த மானஸ்ய, அத்ய ப்ரஹ்மணஃ, த்விதீய பரார்தே, ஶ்வேதவராஹ கல்பே, வைவஶ்வத மன்வம்தரே, கலியுகே, ப்ரதம பாதே, (பாரத தேஶஃ – ஜம்பூ த்வீபே, பரத வர்ஷே, பரத கம்டே, மேரோஃ தக்ஷிண/உத்தர திக்பாகே; அமேரிகா – க்ரௌம்ச த்வீபே, ரமணக வர்ஷே, ஐம்த்ரிக கம்டே, ஸப்த ஸமுத்ராம்தரே, கபிலாரண்யே), ஶோபன க்றுஹே, ஸமஸ்த தேவதா ப்ராஹ்மண, ஹரிஹர குருசரண ஸன்னிதௌ, அஸ்மின், வர்தமான, வ்யாவஹாரிக, சாம்த்ரமான, … ஸம்வத்ஸரே, … அயனே, … றுதே, … மாஸே, … பக்ஷே, … திதௌ, … வாஸரே, … ஶுப னக்ஷத்ர, ஶுப யோக, ஶுப கரண, ஏவம்குண, விஶேஷண, விஶிஷ்டாயாம், ஶுப திதௌ, ஶ்ரீமான், … கோத்ரஃ, … னாமதேயஃ, … கோத்ரஸ்ய, … னாமதேயோஹம்ஃ ப்ராதஃ/மத்யாஹ்னிக/ஸாயம் ஸம்த்யாம் உபாஸிஷ்யே ||

மார்ஜனஃ
ஓம் ஆபோஹிஷ்டா ம’யோபுவஃ’ | தா ன’ ஊர்ஜே த’தாதன | மஹேரணா’ய சக்ஷ’ஸே | யோ வஃ’ ஶிவத’மோ ரஸஃ’ | தஸ்ய’ பாஜயதே ஹ னஃ | உஶதீரி’வ மாதரஃ’ | தஸ்மா அர’ங்க மாம வஃ | யஸ்ய க்ஷயா’ய ஜின்வ’த | ஆபோ’ ஜனய’தா ச னஃ | (தை. அர. 4-42)

(இதி ஶிரஸி மார்ஜயேத்)

(ஹஸ்தேன ஜலம் க்றுஹீத்வா)

ப்ராதஃ கால மம்த்ராசமனஃ
ஸூர்ய ஶ்ச, மாமன்யு ஶ்ச, மன்யுபதய ஶ்ச, மன்யு’க்றுதேப்யஃ | பாபேப்யோ’ ரக்ஷன்தாம் | யத்ராத்ர்யா பாப’ மகார்ஷம் | மனஸா வாசா’ ஹஸ்தாப்யாம் | பத்ப்யா முதரே’ண ஶிஶ்ஞ்சா | ராத்ரி ஸ்தத’வலும்பது | யத்கிஞ்ச’ துரிதம் மயி’ | இதமஹம் மா மம்று’த யோ னௌ | ஸூர்யே ஜ்யோதிஷி ஜுஹோ’மி ஸ்வாஹா” || (தை. அர. 10. 24)

மத்யாஹ்ன கால மம்த்ராசமனஃ
ஆபஃ’ புனன்து ப்றுதிவீம் ப்று’திவீ பூதா பு’னாது மாம் | புனன்து ப்ரஹ்ம’ணஸ்பதி ர்ப்ரஹ்மா’ பூதா பு’னாது மாம் | யதுச்சி’ஷ்ட மபோ”ஜ்யம் யத்வா’ துஶ்சரி’தம் மம’ | ஸர்வம்’ புனன்து மா மாபோ’‌உஸதா ஞ்ச’ ப்ரதிக்ரஹக்க் ஸ்வாஹா” || (தை. அர. பரிஶிஷ்டஃ 10. 30)

ஸாயம்கால மம்த்ராசமனஃ
அக்னி ஶ்ச மா மன்யு ஶ்ச மன்யுபதய ஶ்ச மன்யு’க்றுதேப்யஃ | பாபேப்யோ’ ரக்ஷன்தாம் | யதஹ்னா பாப’ மகார்ஷம் | மனஸா வாசா’ ஹஸ்தாப்யாம் | பத்ப்யா முதரே’ண ஶிஶ்ஞ்சா | அஹ ஸ்தத’வலும்பது | ய த்கிஞ்ச’ துரிதம் மயி’ | இத மஹம் மா மம்று’த யோனௌ | ஸத்யே ஜ்யோதிஷி ஜுஹோமி ஸ்வாஹா || (தை. அர. 10. 24)

(இதி மம்த்ரேண ஜலம் பிபேத்)

ஆசம்ய (ஓம் கேஶவாய ஸ்வாஹா, … ஶ்ரீ க்றுஷ்ண பரப்ரஹ்மணே னமோ னமஃ)

த்விதீய மார்ஜனஃ
ததி க்ராவண்ணோ’ அகாரிஷம் | ஜிஷ்ணோ ரஶ்வ’ஸ்ய வாஜி’னஃ |
ஸுரபினோ முகா’கரத்ப்ரண ஆயூக்ம்’ஷி தாரிஷத் ||

(ஸூர்யபக்ஷே லோகயாத்ரா னிர்வாஹக இத்யர்தஃ)

ஓம் ஆபோ ஹிஷ்டா ம’யோபுவஃ’ | தா ன’ ஊர்ஜே த’தாதன | மஹேரணா’ய சக்ஷ’ஸே | யோ வஃ’ ஶிவத’மோ ரஸஃ’ | தஸ்ய’ பாஜயதே ஹ னஃ | உஶதீரி’வ மாதரஃ’ | தஸ்மா அர’ங்க மாம வஃ | யஸ்ய க்ஷயா’ய ஜின்வ’த | ஆபோ’ ஜனய’தா ச னஃ || (தை. அர. 4. 42)

புனஃ மார்ஜனஃ
ஹிர’ண்யவர்ணா ஶ்ஶுச’யஃ பாவகாஃ யா ஸு’ஜாதஃ கஶ்யபோ யா ஸ்வின்த்ரஃ’ | அக்னிம் யா கர்ப’ன்-ததிரே விரூ’பா ஸ்தான ஆபஶ்ஶக்க் ஸ்யோனா ப’வன்து | யா ஸாக்ம் ராஜா வரு’ணோ யாதி மத்யே’ ஸத்யான்றுதே அ’வபஶ்யம் ஜனா’னாம் | மது ஶ்சுதஶ்ஶுச’யோ யாஃ பா’வகா ஸ்தான ஆபஶ்ஶக்க் ஸ்யோனா ப’வன்து | யாஸாம்” தேவா திவி க்றுண்வன்தி’ பக்ஷம் யா அன்தரி’க்ஷே பஹுதா பவ’ன்தி | யாஃ ப்று’திவீம் பய’ஸோன்தன்தி’ ஶ்ஶுக்ராஸ்தான ஆபஶக்க் ஸ்யோனா ப’வன்து | யாஃ ஶிவேன’ மா சக்ஷு’ஷா பஶ்யதாபஶ்ஶிவயா’ தனு வோப’ஸ்ப்றுஶத த்வச’ ம்மே | ஸர்வாக்’ம் அக்னீக்‍ம் ர’ப்ஸுஷதோ’ ஹுவே வோ மயி வர்சோ பல மோஜோ னித’த்த || (தை. ஸம். 5. 6. 1)
(மார்ஜனம் குர்யாத்)

அகமர்ஷண மம்த்ரஃ பாபவிமோசனம்

(ஹஸ்தேன ஜலமாதாய னிஶ்ஶ்வஸ்ய வாமதோ னிக்ஷிதபேத்)
த்ருபதா தி’வ முஞ்சது | த்ருபதா திவே ன்மு’முசானஃ |
ஸ்வின்ன ஸ்ஸ்னாத்வீ மலா’ திவஃ | பூதம் பவித்ரே’ணே வாஜ்ய”ம் ஆப’ ஶ்ஶுன்தன்து மைன’ஸஃ || (தை. ப்ரா. 266)

ஆசம்ய (ஓம் கேஶவாய ஸ்வாஹா, … ஶ்ரீ க்றுஷ்ண பரப்ரஹ்மணே னமோ னமஃ)
ப்ராணாயாமம்ய

லகுஸம்கல்பஃ
பூர்வோக்த ஏவம்குண விஶேஷண விஶிஷ்டாயாம் ஶுபதிதௌ மமோபாத்த துரித க்ஷயத்வாரா ஶ்ரீ பரமேஶ்வர முத்திஸ்ய ஶ்ரீ பரமேஶ்வர ப்ரீத்யர்தம் ப்ராதஸ்ஸம்த்யாம்க யதா காலோசித அர்க்யப்ரதானம் கரிஷ்யே ||

ப்ராதஃ காலார்க்ய மம்த்ரம்
ஓம் பூர்புவஸ்ஸுவஃ’ || தத்ஸ’விதுர்வரே”ண்யம் பர்கோ’ தேவஸ்ய’ தீமஹி | தியோ யோ னஃ’ ப்ரசோதயா”த் || 3 ||

மத்யாஹ்னார்க்ய மம்த்ரம்
ஓம் ஹக்ம் ஸஶ்ஶு’சிஷ த்வஸு’ரம்தரிக்ஷஸ த்தோதா’ வேதிஷததி’தி ர்துரோணஸத் | ன்றுஷ த்வ’ரஸ த்று’தஸ த்வ்யோ’ம ஸதப்ஜா கோஜா று’தஜா அ’த்ரிஜா றுதம்-ப்றுஹத் || (தை. அர. 10. 4)

ஸாயம் காலார்க்ய மம்த்ரம்
ஓம் பூர்புவஸ்ஸுவஃ’ || தத்ஸ’விதுர்வரே”ண்யம் பர்கோ’ தேவஸ்ய’ தீமஹி | தியோ யோ னஃ’ ப்ரசோதயா”த் || ஓம் பூஃ | ஓம் புவஃ | ஓக்‍ம் ஸுவஃ | ஓம் மஹஃ | ஓம் ஜனஃ | ஓம் தபஃ | ஓக்‍ம் ஸத்யம் | ஓம் தத்ஸ’விதுர்வரே”ண்யம் பர்கோ’ தேவஸ்ய’ தீமஹி | தியோ யோ னஃ’ ப்ரசோதயா”த் || ஓமாபோ ஜ்யோதீ ரஸோ‌உம்றுதம் ப்ரஹ்ம பூ-ர்புவ-ஸ்ஸுவரோம் ||

(இத்யம்ஜலித்ரயம் விஸ்றுஜேத்)

காலாதிக்ரமண ப்ராயஶ்சித்தம்
ஆசம்ய…
பூர்வோக்த ஏவம்குண விஶேஷண விஶிஷ்டாயாம் ஶுபதிதௌ மமோபாத்த துரித க்ஷயத்வாரா ஶ்ரீ பரமேஶ்வர முத்திஸ்ய ஶ்ரீ பரமேஶ்வர ப்ரீத்யர்தம் காலாதிக்ரம தோஷபரிஹாரார்தம் சதுர்தா அர்க்யப்ரதானம் கரிஷ்யே ||

ஓம் பூர்புவஸ்ஸுவஃ’ || தத்ஸ’விதுர்வரே”ண்யம் பர்கோ’ தேவஸ்ய’ தீமஹி | தியோ யோ னஃ’ ப்ரசோதயா”த் || ஓம் பூஃ | ஓம் புவஃ | ஓக்‍ம் ஸுவஃ | ஓம் மஹஃ | ஓம் ஜனஃ | ஓம் தபஃ | ஓக்‍ம் ஸத்யம் | ஓம் தத்ஸ’விதுர்வரே”ண்யம் பர்கோ’ தேவஸ்ய’ தீமஹி | தியோ யோ னஃ’ ப்ரசோதயா”த் || ஓமாபோ ஜ்யோதீ ரஸோ‌உம்றுதம் ப்ரஹ்ம பூ-ர்புவ-ஸ்ஸுவரோம் ||
(இதி ஜலம் விஸ்றுஜேத்)

ஸஜல ப்ரதக்ஷிணம்
ஓம் உத்யன்த’மஸ்தம் யன்த’ மாதித்ய ம’பித்யாய ன்குர்வன்-ப்ரா”ஹ்மணோ வித்வான் த்ஸகல’ம்-பத்ரம’ஶ்னுதே அஸாவா’தித்யோ ப்ரஹ்மேதி || ப்ரஹ்மைவ ஸன்-ப்ரஹ்மாப்யேதி ய ஏவம் வேத || அஸாவாதித்யோ ப்ரஹ்ம || (தை. அர. 2. 2)

(ஏவம் அர்க்யத்ரயம் தத்யாத் காலாதிக்ரமணே பூர்வவத்)
(பஶ்சாத் ஹஸ்தேன ஜலமாதாய ப்ரதக்ஷிணம் குர்யாத்)
(த்விராசம்ய ப்ராணாயாம த்ரயம் க்றுத்வா)

ஆசம்ய (ஓம் கேஶவாய ஸ்வாஹா, … ஶ்ரீ க்றுஷ்ண பரப்ரஹ்மணே னமோ னமஃ)

ஸம்த்யாம்க தர்பணம்
ப்ராதஃகால தர்பணம்
ஸம்த்யாம் தர்பயாமி, காயத்ரீம் தர்பயாமி, ப்ராஹ்மீம் தர்பயாமி, னிம்றுஜீம் தர்பயாமி ||

மத்யாஹ்ன தர்பணம்
ஸம்த்யாம் தர்பயாமி, ஸாவித்ரீம் தர்பயாமி, ரௌத்ரீம் தர்பயாமி, னிம்றுஜீம் தர்பயாமி ||

ஸாயம்கால தர்பணம்
ஸம்த்யாம் தர்பயாமி, ஸரஸ்வதீம் தர்பயாமி, வைஷ்ணவீம் தர்பயாமி, னிம்றுஜீம் தர்பயாமி ||

(புனராசமனம் குர்யாத்)

காயத்ரீ அவாஹன
ஓமித்யேகாக்ஷ’ரம் ப்ரஹ்ம | அக்னிர்தேவதா ப்ரஹ்ம’ இத்யார்ஷம் | காயத்ரம் சன்தம் பரமாத்மம்’ ஸரூபம் | ஸாயுஜ்யம் வி’னியோகம் || (தை. அர. 10. 33)

ஆயா’து வர’தா தேவீ அக்ஷரம்’ ப்ரஹ்மஸம்மிதம் | காயத்ரீம்” சன்த’ஸாம் மாதேதம் ப்ர’ஹ்ம ஜுஷஸ்வ’ மே | யதஹ்னா”த்-குரு’தே பாபம் ததஹ்னா”த்-ப்ரதிமுச்ய’தே | யத்ராத்ரியா”த்-குரு’தே பாபம் தத்ராத்ரியா”த்-ப்ரதிமுச்ய’தே | ஸர்வ’ வர்ணே ம’ஹாதேவி ஸம்த்யாவி’த்யே ஸரஸ்வ’தி ||

ஓஜோ’‌உஸி ஸஹோ’‌உஸி பல’மஸி ப்ராஜோ’‌உஸி தேவானாம் தாமனாமா’ஸி விஶ்வ’மஸி விஶ்வாயு-ஸ்ஸர்வ’மஸி ஸர்வாயு-ரபிபூரோம் | காயத்ரீ-மாவா’ஹயாமி ஸாவித்ரீ-மாவா’ஹயாமி ஸரஸ்வதீ-மாவா’ஹயாமி சன்தர்ஷீ-னாவா’ஹயாமி ஶ்ரிய-மாவாஹ’யாமி காயத்ரியா காயத்ரீ ச்சன்தோ விஶ்வாமித்ரறுஷி ஸ்ஸவிதா தேவதா‌உக்னிர்-முகம் ப்ரஹ்மா ஶிரோ விஷ்ணுர்-ஹ்றுதயக்‍ம் ருத்ர-ஶ்ஶிகா ப்றுதிவீ யோனிஃ ப்ராணாபான வ்யானோதான ஸமானா ஸப்ராணா ஶ்வேதவர்ணா ஸாம்க்யாயன ஸகோத்ரா காயத்ரீ சதுர்விக்‍ம் ஶத்யக்ஷரா த்ரிபதா’ ஷட்-குக்ஷிஃ பம்ச-ஶீர்ஷோபனயனே வி’னியோகஃ | ஓம் பூஃ | ஓம் புவஃ | ஓக்‍ம் ஸுவஃ | ஓம் மஹஃ | ஓம் ஜனஃ | ஓம் தபஃ | ஓக்‍ம் ஸத்யம் | ஓம் தத்ஸ’விதுர்வரே”ண்யம் பர்கோ’ தேவஸ்ய’ தீமஹி | தியோ யோ னஃ’ ப்ரசோதயா”த் || ஓமாபோ ஜ்யோதீ ரஸோ‌உம்றுதம் ப்ரஹ்ம பூ-ர்புவ-ஸ்ஸுவரோம் || (மஹானாராயண உபனிஷத்)

ஆசம்ய (ஓம் கேஶவாய ஸ்வாஹா, … ஶ்ரீ க்றுஷ்ண பரப்ரஹ்மணே னமோ னமஃ)

ஜபஸம்கல்பஃ
பூர்வோக்த ஏவம்குண விஶேஷண விஶிஷ்டாயாம் ஶுபதிதௌ மமோபாத்த துரித க்ஷயத்வாரா ஶ்ரீ பரமேஶ்வர முத்திஸ்ய ஶ்ரீ பரமேஶ்வர ப்ரீத்யர்தம் ஸம்த்யாம்க யதாஶக்தி காயத்ரீ மஹாமம்த்ர ஜபம் கரிஷ்யே ||

கரன்யாஸஃ
ஓம் தத்ஸ’விதுஃ ப்ரஹ்மாத்மனே அம்குஷ்டாப்யாம் னமஃ |
வரே”ண்யம் விஷ்ணவாத்மனே தர்ஜனீப்யாம் னமஃ |
பர்கோ’ தேவஸ்ய’ ருத்ராத்மனே மத்யமாப்யாம் னமஃ |
தீமஹி ஸத்யாத்மனே அனாமிகாப்யாம் னமஃ |
தியோ யோ னஃ’ ஜ்ஞானாத்மனே கனிஷ்டிகாப்யாம் னமஃ |
ப்ரசோதயா”த் ஸர்வாத்மனே கரதல கரப்றுஷ்டாப்யாம் னமஃ |

அம்கன்யாஸஃ
ஓம் தத்ஸ’விதுஃ ப்ரஹ்மாத்மனே ஹ்றுதயாய னமஃ |
வரே”ண்யம் விஷ்ணவாத்மனே ஶிரஸே ஸ்வாஹா |
பர்கோ’ தேவஸ்ய’ ருத்ராத்மனே ஶிகாயை வஷட் |
தீமஹி ஸத்யாத்மனே கவசாய ஹும் |
தியோ யோ னஃ’ ஜ்ஞானாத்மனே னேத்ரத்ரயாய வௌஷட் |
ப்ரசோதயா”த் ஸர்வாத்மனே அஸ்த்ராயபட் |
ஓம் பூர்புவஸ்ஸுவரோமிதி திக்பன்தஃ |

த்யானம்
முக்தாவித்ரும ஹேமனீல தவளச்சாயைர்-முகை ஸ்த்ரீக்ஷணைஃ |
யுக்தாமிம்துனி பத்த ரத்ன மகுடாம் தத்வார்த வர்ணாத்மிகாம் |
காயத்ரீம் வரதாபயாங்குஶ கஶாஶ்ஶுப்ரங்கபாலங்கதாம் |
ஶங்கஞ்சக்ர மதாரவின்த யுகளம் ஹஸ்தைர்வஹன்தீம் பஜே ||

சதுர்விம்ஶதி முத்ரா ப்ரதர்ஶனம்
ஸுமுகம் ஸம்புடிம்சைவ விததம் விஸ்த்றுதம் ததா |
த்விமுகம் த்ரிமுகம்சைவ சதுஃ பஞ்ச முகம் ததா |
ஷண்முகோ‌உதோ முகம் சைவ வ்யாபகாஞ்ஜலிகம் ததா |
ஶகடம் யமபாஶம் ச க்ரதிதம் ஸம்முகோன்முகம் |
ப்ரலம்பம் முஷ்டிகம் சைவ மத்ஸ்யஃ கூர்மோ வராஹகம் |
ஸிம்ஹாக்ராம்தம் மஹாக்ராம்தம் முத்கரம் பல்லவம் ததா |

சதுர்விம்ஶதி முத்ரா வை காயத்ர்யாம் ஸுப்ரதிஷ்டிதாஃ |
இதிமுத்ரா ன ஜானாதி காயத்ரீ னிஷ்பலா பவேத் ||

யோ தேவ ஸ்ஸவிதா‌உஸ்மாகம் தியோ தர்மாதிகோசராஃ |
ப்ரேரயேத்தஸ்ய யத்பர்கஸ்த த்வரேண்ய முபாஸ்மஹே ||

காயத்ரீ மம்த்ரம்
ஓம் பூர்புவஸ்ஸுவஃ’ || தத்ஸ’விதுர்வரே”ண்யம் பர்கோ’ தேவஸ்ய’ தீமஹி |
தியோ யோ னஃ’ ப்ரசோதயா”த் ||

அஷ்டமுத்ரா ப்ரதர்ஶனம்
ஸுரபிர்-ஜ்ஞான சக்ரே ச யோனிஃ கூர்மோ‌உத பங்கஜம் |
லிங்கம் னிர்யாண முத்ரா சேத்யஷ்ட முத்ராஃ ப்ரகீர்திதாஃ ||
ஓம் தத்ஸத்-ப்ரஹ்மார்பணமஸ்து |

ஆசம்ய (ஓம் கேஶவாய ஸ்வாஹா, … ஶ்ரீ க்றுஷ்ண பரப்ரஹ்மணே னமோ னமஃ)

த்விஃ பரிமுஜ்ய |
ஸக்றுதுப ஸ்ப்றுஶ்ய |
யத்ஸவ்யம் பாணிம் |
பாதம் |
ப்ரோக்ஷதி ஶிரஃ |
சக்ஷுஷீ |
னாஸிகே |
ஶ்ரோத்ரே |
ஹ்றுதயமாலப்ய |

ப்ராதஃகால ஸூர்யோபஸ்தானம்
ஓம் மித்ரஸ்ய’ சர்ஷணீ த்றுத ஶ்ரவோ’ தேவஸ்ய’ ஸான ஸிம் | ஸத்யம் சித்ரஶ்ர’ வஸ்தமம் | மித்ரோ ஜனான்’ யாதயதி ப்ரஜானன்-மித்ரோ தா’தார ப்றுதிவீ முதத்யாம் | மித்ரஃ க்றுஷ்டீ ரனி’மிஷா‌உபி ச’ஷ்டே ஸத்யாய’ ஹவ்யம் க்றுதவ’த்விதேம | ப்ரஸமி’த்த்ர மர்த்யோ’ அஸ்து ப்ரய’ஸ்வா ன்யஸ்த’ ஆதித்ய ஶிக்ஷ’தி வ்ரதேன’ | ன ஹ’ன்யதே ன ஜீ’யதே த்வோதோனைன மக்ம்ஹோ’ அஶ்னோ த்யன்தி’தோ ன தூராத் || (தை. ஸம். 3.4.11)

மத்யாஹ்ன ஸூர்யோபஸ்தானம்
ஓம் ஆ ஸத்யேன ரஜ’ஸா வர்த’மானோ னிவேஶ’ய ன்னம்றுதம் மர்த்ய’ஞ்ச | ஹிரண்யயே’ன ஸவிதா ரதேனா‌உதேவோ யா’தி புவ’னா னிபஶ்யன்’ ||

உத்வய ன்தம’ஸ ஸ்பரி பஶ்ய’ன்தோ ஜ்யோதி ருத்த’ரம் | தேவன்-தே’வத்ரா ஸூர்ய மக’ன்ம ஜ்யோதி’ ருத்தமம் ||

உதுத்யம் ஜாதவே’தஸம் தேவம் வ’ஹன்தி கேதவஃ’ | த்றுஶே விஶ்வா’ ய ஸூர்ய”ம் || சித்ரம் தேவானா முத’கா தனீ’கம் சக்ஷு’ர்-மித்ரஸ்ய வரு’ண ஸ்யாக்னேஃ | அப்ரா த்யாவா’ ப்றுதிவீ அன்தரி’க்ஷக்‍ம் ஸூர்ய’ ஆத்மா ஜக’த ஸ்தஸ்துஷ’ஶ்ச ||

தச்சக்ஷு’ர்-தேவஹி’தம் புரஸ்தா”ச்சுக்ர முச்சர’த் | பஶ்யே’ம ஶரத’ஶ்ஶதம் ஜீவே’ம ஶரத’ஶ்ஶதம் னன்தா’ம ஶரத’ஶ்ஶதம் மோதா’ம ஶரத’ஶ்ஶதம் பவா’ம ஶரத’ஶ்ஶதக்‍ம் ஶ்றுணவா’ம ஶரத’ஶ்ஶதம் பப்ர’வாம ஶரத’ஶ்ஶதமஜீ’தாஸ்யாம ஶரத’ஶ்ஶதம் ஜோக்ச ஸூர்யம்’ த்றுஷே || ய உத’கான்மஹதோ‌உர்ணவா” த்விப்ராஜ’மான ஸ்ஸரிரஸ்ய மத்யாத்ஸமா’ வ்றுஷபோ லோ’ஹிதாக்ஷஸூர்யோ’ விபஶ்சின்மன’ஸா புனாது ||

ஸாயம்கால ஸூர்யோபஸ்தானம்
ஓம் இமம்மே’ வருண ஶ்றுதீ ஹவ’ மத்யா ச’ ம்றுடய | த்வா ம’வஸ்யு ராச’கே || தத்வா’ யாமி ப்ரஹ்ம’ணா வன்த’மான ஸ்த தாஶா”ஸ்தே யஜ’மானோ ஹவிர்பிஃ’ | அஹே’டமானோ வருணேஹ போத்யுரு’ஶக்ம் ஸமா’ன ஆயுஃ ப்ரமோ’ஷீஃ ||

யச்சித்திதே விஶோயதா ப்ரதேவ வருணவ்ரதம் | மினீமஸித்ய வித்யவி | யத்கிஞ்சேதம் வருணதைவ்யே ஜனே‌உபித்ரோஹ ம்மனுஷ்யாஶ்சராமஸி | அசித்தே யத்தவ தர்மாயுயோபி மமான ஸ்தஸ்மா தேனஸோ தேவரீரிஷஃ | கிதவாஸோ யத்ரிரிபுர்னதீவி யத்வாகா ஸத்யமுதயன்ன வித்ம | ஸர்வாதாவிஷ்ய ஶிதிரேவதேவா தாதேஸ்யாம வருண ப்ரியாஸஃ || (தை. ஸம். 1.1.1)

திக்தேவதா னமஸ்காரஃ
(ஏதைர்னமஸ்காரம் குர்யாத்)
ஓம் னமஃ ப்ராச்யை’ திஶே யாஶ்ச’ தேவதா’ ஏதஸ்யாம் ப்ரதி’வஸன்த்யே தாப்ய’ஶ்ச னமஃ’ |
ஓம் னமஃ தக்ஷிணாயை திஶே யாஶ்ச’ தேவதா’ ஏதஸ்யாம் ப்ரதி’வஸன்த்யே தாப்ய’ஶ்ச னமஃ’ |
ஓம் னமஃ ப்ரதீ”ச்யை திஶே யாஶ்ச’ தேவதா’ ஏதஸ்யாம் ப்ரதி’வஸன்த்யே தாப்ய’ஶ்ச னமஃ’ |
ஓம் னமஃ உதீ”ச்யை திஶே யாஶ்ச’ தேவதா’ ஏதஸ்யாம் ப்ரதி’வஸன்த்யே தாப்ய’ஶ்ச னமஃ’ |
ஓம் னமஃ ஊர்த்வாயை’ திஶே யாஶ்ச’ தேவதா’ ஏதஸ்யாம் ப்ரதி’வஸன்த்யே தாப்ய’ஶ்ச னமஃ’ |
ஓம் னமோ‌உத’ராயை திஶே யாஶ்ச’ தேவதா’ ஏதஸ்யாம் ப்ரதி’வஸன்த்யே தாப்ய’ஶ்ச னமஃ’ |
ஓம் னமோ‌உவான்தராயை’ திஶே யாஶ்ச’ தேவதா’ ஏதஸ்யாம் ப்ரதி’வஸன்த்யே தாப்ய’ஶ்ச னமஃ’ |

முனி னமஸ்காரஃ
னமோ கங்கா யமுனயோர்-மத்யே யே’ வஸன்தி தே மே ப்ரஸன்னாத்மான ஶ்சிரம்ஜீவிதம் வ’ர்தயன்தி னமோ கங்கா யமுனயோர்-முனி’ப்யஶ்ச னமோ னமோ கங்கா யமுனயோர்-முனி’ப்யஶ்ச ன’மஃ ||

ஸம்த்யாதேவதா னமஸ்காரஃ
ஸன்த்யா’யை னமஃ’ | ஸாவி’த்ர்யை னமஃ’ | காய’த்ர்யை னமஃ’ | ஸர’ஸ்வத்யை னமஃ’ | ஸர்வா’ப்யோ தேவதா’ப்யோ னமஃ’ | தேவேப்யோ னமஃ’ | றுஷி’ப்யோ னமஃ’ | முனி’ப்யோ னமஃ’ | குரு’ப்யோ னமஃ’ | பித்று’ப்யோ னமஃ’ | காமோ‌உகார்ஷீ” ர்னமோ னமஃ | மன்யு ரகார்ஷீ” ர்னமோ னமஃ | ப்றுதிவ்யாபஸ்தேஜோ வாயு’ராகாஶாத் னமஃ || (தை. அர. 2.18.52)

ஓம் னமோ பகவதே வாஸு’தேவாய | யாக்‍ம் ஸதா’ ஸர்வபூதானி சராணி’ ஸ்தாவராணி’ ச | ஸாயம் ப்ராத ர்ன’மஸ்யன்தி ஸா மா ஸன்த்யா’‌உபிரக்ஷது ||

ஶிவாய விஷ்ணுரூபாய ஶிவரூபாய விஷ்ணவே |
ஶிவஸ்ய ஹ்றுதயம் விஷ்ணுர்விஷ்ணோஶ்ச ஹ்றுதயம் ஶிவஃ ||
யதா ஶிவமயோ விஷ்ணுரேவம் விஷ்ணுமயஃ ஶிவஃ |
யதா‌உம்தரம் ன பஶ்யாமி ததா மே ஸ்வஸ்திராயுஷி ||
னமோ ப்ரஹ்மண்ய தேவாய கோ ப்ராஹ்மண ஹிதாய ச |
ஜகத்திதாய க்றுஷ்ணாய கோவின்தாய னமோ னமஃ ||

காயத்ரீ உத்வாஸன (ப்ரஸ்தானம்)
உத்தமே’ ஶிக’ரே ஜாதே பூம்யாம் ப’ர்வதமூர்த’னி | ப்ராஹ்மணே”ப்யோ‌உப்ய’னு ஜ்ஞாதா கச்சதே’வி யதாஸு’கம் | ஸ்துதோ மயா வரதா வே’தமாதா ப்ரசோதயன்தீ பவனே” த்விஜாதா | ஆயுஃ ப்றுதிவ்யாம் த்ரவிணம் ப்ர’ஹ்மவர்சஸம் மஹ்யம் தத்வா ப்ரஜாதும் ப்ர’ஹ்மலோகம் || (மஹானாராயண உபனிஷத்)

பகவன்னமஸ்காரஃ
னமோ‌உஸ்த்வனம்தாய ஸஹஸ்ரமூர்தயே ஸஹஸ்ர பாதாக்ஷி ஶிரோரு பாஹவே |
ஸஹஸ்ர னாம்னே புருஷாய ஶாஶ்வதே ஸஹஸ்ரகோடீ யுக தாரிணே னமஃ ||

பூம்யாகாஶாபி வம்தனம்
இதம் த்யா’வா ப்றுதிவீ ஸத்யம’ஸ்து | பிதர்-மாதர்யதி ஹோப’ ப்றுவேவா”ம் |
பூதம் தேவானா’ மவமே அவோ’பிஃ | வித்யா மேஷம் வ்றுஜினம்’ ஜீரதா’னும் ||

ஆகாஶாத்-பதிதம் தோயம் யதா கச்சதி ஸாகரம் |
ஸர்வதேவ னமஸ்காரஃ கேஶவம் ப்ரதிகச்சதி ||
ஶ்ரீ கேஶவம் ப்ரதிகச்சத்யோன்னம இதி |

ஸர்வவேதேஷு யத்புண்யம் | ஸர்வதீர்தேஷு யத்பலம் |
தத்பலம் புருஷ ஆப்னோதி ஸ்துத்வாதேவம் ஜனார்தனம் ||
ஸ்துத்வாதேவம் ஜனார்தன ஓம் னம இதி ||
வாஸனாத்-வாஸுதேவஸ்ய வாஸிதம் தே ஜயத்ரயம் |
ஸர்வபூத னிவாஸோ‌உஸி ஶ்ரீவாஸுதேவ னமோ‌உஸ்துதே ||
ஶ்ரீ வாஸுதேவ னமோ‌உஸ்துதே ஓம் னம இதி |

அபிவாதஃ (ப்ரவர)
சதுஸ்ஸாகர பர்யம்தம் கோ ப்ராஹ்மணேப்யஃ ஶுபம் பவது | … ப்ரவரான்வித … கோத்ரஃ … ஸூத்ரஃ … ஶாகாத்யாயீ … அஹம் போ அபிவாதயே ||

ஈஶ்வரார்பணம்
காயேன வாசா மனஸேம்த்ரியைர்வா | புத்த்யா‌உ‌உத்மனா வா ப்ரக்றுதே ஸ்ஸ்வபாவாத் |
கரோமி யத்யத்-ஸகலம் பரஸ்மை ஶ்ரீமன்னாராயணாயேதி ஸமர்பயாமி ||
ஹரிஃ ஓம் தத்ஸத் | தத்ஸர்வம் ஶ்ரீ பரமேஶ்வரார்பணமஸ்து |

Nitya Sandhya Vandanam in Malayalam

രചന: വിശ്വാമിത്ര മഹര്ഷി

ശരീര ശുദ്ധി
അപവിത്രഃ പവിത്രോ വാ സര്വാവസ്ഥാം’ ഗതോ‌உപിവാ |
യഃ സ്മരേത് പുംഡരീകാക്ഷം സ ബാഹ്യാഭ്യംതര ശ്ശുചിഃ ||
പുംഡരീകാക്ഷ ! പുംഡരീകാക്ഷ ! പുംഡരീകാക്ഷായ നമഃ |

ആചമനഃ
ഓം ആചമ്യ
ഓം കേശവായ സ്വാഹാ
ഓം നാരായണായ സ്വാഹാ
ഓം മാധവായ സ്വാഹാ (ഇതി ത്രിരാചമ്യ)
ഓം ഗോവിംദായ നമഃ (പാണീ മാര്ജയിത്വാ)
ഓം വിഷ്ണവേ നമഃ
ഓം മധുസൂദനായ നമഃ (ഓഷ്ഠൗ മാര്ജയിത്വാ)
ഓം ത്രിവിക്രമായ നമഃ
ഓം വാമനായ നമഃ (ശിരസി ജലം പ്രോക്ഷ്യ)
ഓം ശ്രീധരായ നമഃ
ഓം ഹൃഷീകേശായ നമഃ (വാമഹസ്തെ ജലം പ്രോക്ഷ്യ)
ഓം പദ്മനാഭായ നമഃ (പാദയോഃ ജലം പ്രോക്ഷ്യ)
ഓം ദാമോദരായ നമഃ (ശിരസി ജലം പ്രോക്ഷ്യ)
ഓം സംകര്ഷണായ നമഃ (അംഗുളിഭിശ്ചിബുകം ജലം പ്രോക്ഷ്യ)
ഓം വാസുദേവായ നമഃ
ഓം പ്രദ്യുമ്നായ നമഃ (നാസികാം സ്പൃഷ്ട്വാ)
ഓം അനിരുദ്ധായ നമഃ
ഓം പുരുഷോത്തമായ നമഃ
ഓം അധോക്ഷജായ നമഃ
ഓം നാരസിംഹായ നമഃ (നേത്രേ ശ്രോത്രേ ച സ്പൃഷ്ട്വാ)
ഓം അച്യുതായ നമഃ (നാഭിം സ്പൃഷ്ട്വാ)
ഓം ജനാര്ധനായ നമഃ (ഹൃദയം സ്പൃഷ്ട്വാ)
ഓം ഉപേംദ്രായ നമഃ (ഹസ്തം ശിരസി നിക്ഷിപ്യ)
ഓം ഹരയേ നമഃ
ഓം ശ്രീകൃഷ്ണായ നമഃ (അംസൗ സ്പൃഷ്ട്വാ)
ഓം ശ്രീകൃഷ്ണ പരബ്രഹ്മണേ നമോ നമഃ

(ഏതാന്യുച്ചാര്യ ഉപ്യക്ത പ്രകാരം കൃതേ അംഗാനി ശുദ്ധാനി ഭവേയുഃ)

ഭൂതോച്ചാടന
ഉത്തിഷ്ഠംതു | ഭൂത പിശാചാഃ | യേ തേ ഭൂമിഭാരകാഃ | യേ തേഷാമവിരോധേന | ബ്രഹ്മകര്മ സമാരഭേ | ഓം ഭൂര്ഭുവസ്സുവഃ |
ദൈവീ ഗായത്രീ ചംദഃ പ്രാണായാമേ വിനിയോഗഃ

(പ്രാണായാമം കൃത്വാ കുംഭകേ ഇമം ഗായത്രീ മംത്രമുച്ഛരേത്)

പ്രാണായാമഃ
ഓം ഭൂഃ | ഓം ഭുവഃ | ഓഗ്‍മ് സുവഃ | ഓം മഹഃ | ഓം ജനഃ | ഓം തപഃ | ഓഗ്‍മ് സത്യമ് |
ഓം തഥ്സ’വിതുര്വരേ’ണ്യം ഭര്ഗോ’ ദേവസ്യ’ ധീമഹി |
ധിയോ യോ നഃ’ പ്രചോദയാ’ത് ||
ഓമാപോ ജ്യോതീ രസോ‌உമൃതം ബ്രഹ്മ ഭൂ-ര്ഭുവ-സ്സുവരോമ് || (തൈ. അര. 10-27)

സംകല്പഃ
മമോപാത്ത, ദുരിത ക്ഷയദ്വാരാ, ശ്രീ പരമേശ്വര മുദ്ദിസ്യ, ശ്രീ പരമേശ്വര പ്രീത്യര്ഥം, ശുഭേ, ശോഭനേ, അഭ്യുദയ മുഹൂര്തേ, ശ്രീ മഹാവിഷ്ണോ രാജ്ഞയാ, പ്രവര്ത മാനസ്യ, അദ്യ ബ്രഹ്മണഃ, ദ്വിതീയ പരാര്ഥേ, ശ്വേതവരാഹ കല്പേ, വൈവശ്വത മന്വംതരേ, കലിയുഗേ, പ്രഥമ പാദേ, (ഭാരത ദേശഃ – ജംബൂ ദ്വീപേ, ഭരത വര്ഷേ, ഭരത ഖംഡേ, മേരോഃ ദക്ഷിണ/ഉത്തര ദിഗ്ഭാഗേ; അമേരികാ – ക്രൗംച ദ്വീപേ, രമണക വര്ഷേ, ഐംദ്രിക ഖംഡേ, സപ്ത സമുദ്രാംതരേ, കപിലാരണ്യേ), ശോഭന ഗൃഹേ, സമസ്ത ദേവതാ ബ്രാഹ്മണ, ഹരിഹര ഗുരുചരണ സന്നിഥൗ, അസ്മിന്, വര്തമാന, വ്യാവഹാരിക, ചാംദ്രമാന, … സംവത്സരേ, … അയനേ, … ഋതേ, … മാസേ, … പക്ഷേ, … തിഥൗ, … വാസരേ, … ശുഭ നക്ഷത്ര, ശുഭ യോഗ, ശുഭ കരണ, ഏവംഗുണ, വിശേഷണ, വിശിഷ്ഠായാം, ശുഭ തിഥൗ, ശ്രീമാന്, … ഗോത്രഃ, … നാമധേയഃ, … ഗോത്രസ്യ, … നാമധേയോഹംഃ പ്രാതഃ/മധ്യാഹ്നിക/സായം സംധ്യാമ് ഉപാസിഷ്യേ ||

മാര്ജനഃ
ഓം ആപോഹിഷ്ഠാ മ’യോഭുവഃ’ | താ ന’ ഊര്ജേ ദ’ധാതന | മഹേരണാ’യ ചക്ഷ’സേ | യോ വഃ’ ശിവത’മോ രസഃ’ | തസ്യ’ ഭാജയതേ ഹ നഃ | ഉശതീരി’വ മാതരഃ’ | തസ്മാ അര’ങ്ഗ മാമ വഃ | യസ്യ ക്ഷയാ’യ ജിന്വ’ഥ | ആപോ’ ജനയ’ഥാ ച നഃ | (തൈ. അര. 4-42)

(ഇതി ശിരസി മാര്ജയേത്)

(ഹസ്തേന ജലം ഗൃഹീത്വാ)

പ്രാതഃ കാല മംത്രാചമനഃ
സൂര്യ ശ്ച, മാമന്യു ശ്ച, മന്യുപതയ ശ്ച, മന്യു’കൃതേഭ്യഃ | പാപേഭ്യോ’ രക്ഷന്താമ് | യദ്രാത്ര്യാ പാപ’ മകാര്ഷമ് | മനസാ വാചാ’ ഹസ്താഭ്യാമ് | പദ്ഭ്യാ മുദരേ’ണ ശിശ്ഞ്ചാ | രാത്രി സ്തദ’വലുമ്പതു | യത്കിഞ്ച’ ദുരിതം മയി’ | ഇദമഹം മാ മമൃ’ത യോ നൗ | സൂര്യേ ജ്യോതിഷി ജുഹോ’മി സ്വാഹാ’ || (തൈ. അര. 10. 24)

മധ്യാഹ്ന കാല മംത്രാചമനഃ
ആപഃ’ പുനന്തു പൃഥിവീം പൃ’ഥിവീ പൂതാ പു’നാതു മാമ് | പുനന്തു ബ്രഹ്മ’ണസ്പതി ര്ബ്രഹ്മാ’ പൂതാ പു’നാതു മാമ് | യദുച്ഛി’ഷ്ട മഭോ’ജ്യം യദ്വാ’ ദുശ്ചരി’തം മമ’ | സര്വം’ പുനന്തു മാ മാപോ’‌உസതാ ഞ്ച’ പ്രതിഗ്രഹഗ്ഗ് സ്വാഹാ’ || (തൈ. അര. പരിശിഷ്ടഃ 10. 30)

സായംകാല മംത്രാചമനഃ
അഗ്നി ശ്ച മാ മന്യു ശ്ച മന്യുപതയ ശ്ച മന്യു’കൃതേഭ്യഃ | പാപേഭ്യോ’ രക്ഷന്താമ് | യദഹ്നാ പാപ’ മകാര്ഷമ് | മനസാ വാചാ’ ഹസ്താഭ്യാമ് | പദ്ഭ്യാ മുദരേ’ണ ശിശ്ഞ്ചാ | അഹ സ്തദ’വലുമ്പതു | യ ത്കിഞ്ച’ ദുരിതം മയി’ | ഇദ മഹം മാ മമൃ’ത യോനൗ | സത്യേ ജ്യോതിഷി ജുഹോമി സ്വാഹാ || (തൈ. അര. 10. 24)

(ഇതി മംത്രേണ ജലം പിബേത്)

ആചമ്യ (ഓം കേശവായ സ്വാഹാ, … ശ്രീ കൃഷ്ണ പരബ്രഹ്മണേ നമോ നമഃ)

ദ്വിതീയ മാര്ജനഃ
ദധി ക്രാവണ്ണോ’ അകാരിഷമ് | ജിഷ്ണോ രശ്വ’സ്യ വാജി’നഃ |
സുരഭിനോ മുഖാ’കരത്പ്രണ ആയൂഗ്ം’ഷി താരിഷത് ||

(സൂര്യപക്ഷേ ലോകയാത്രാ നിര്വാഹക ഇത്യര്ഥഃ)

ഓം ആപോ ഹിഷ്ഠാ മ’യോഭുവഃ’ | താ ന’ ഊര്ജേ ദ’ധാതന | മഹേരണാ’യ ചക്ഷ’സേ | യോ വഃ’ ശിവത’മോ രസഃ’ | തസ്യ’ ഭാജയതേ ഹ നഃ | ഉശതീരി’വ മാതരഃ’ | തസ്മാ അര’ങ്ഗ മാമ വഃ | യസ്യ ക്ഷയാ’യ ജിന്വ’ഥ | ആപോ’ ജനയ’ഥാ ച നഃ || (തൈ. അര. 4. 42)

പുനഃ മാര്ജനഃ
ഹിര’ണ്യവര്ണാ ശ്ശുച’യഃ പാവകാഃ യാ സു’ജാതഃ കശ്യപോ യാ സ്വിന്ദ്രഃ’ | അഗ്നിം യാ ഗര്ഭ’ന്-ദധിരേ വിരൂ’പാ സ്താന ആപശ്ശഗ്ഗ് സ്യോനാ ഭ’വന്തു | യാ സാഗ്ം രാജാ വരു’ണോ യാതി മധ്യേ’ സത്യാനൃതേ അ’വപശ്യം ജനാ’നാമ് | മധു ശ്ചുതശ്ശുച’യോ യാഃ പാ’വകാ സ്താന ആപശ്ശഗ്ഗ് സ്യോനാ ഭ’വന്തു | യാസാം’ ദേവാ ദിവി കൃണ്വന്തി’ ഭക്ഷം യാ അന്തരി’ക്ഷേ ബഹുഥാ ഭവ’ന്തി | യാഃ പൃ’ഥിവീം പയ’സോന്ദന്തി’ ശ്ശുക്രാസ്താന ആപശഗ്ഗ് സ്യോനാ ഭ’വന്തു | യാഃ ശിവേന’ മാ ചക്ഷു’ഷാ പശ്യതാപശ്ശിവയാ’ തനു വോപ’സ്പൃശത ത്വച’ മ്മേ | സര്വാഗ്’മ് അഗ്നീഗ്‍മ് ര’പ്സുഷദോ’ ഹുവേ വോ മയി വര്ചോ ബല മോജോ നിധ’ത്ത || (തൈ. സം. 5. 6. 1)
(മാര്ജനം കുര്യാത്)

അഘമര്ഷണ മംത്രഃ പാപവിമോചനം

(ഹസ്തേന ജലമാദായ നിശ്ശ്വസ്യ വാമതോ നിക്ഷിതപേത്)
ദ്രുപദാ ദി’വ മുഞ്ചതു | ദ്രുപദാ ദിവേ ന്മു’മുചാനഃ |
സ്വിന്ന സ്സ്നാത്വീ മലാ’ ദിവഃ | പൂതം പവിത്രേ’ണേ വാജ്യ’മ് ആപ’ ശ്ശുന്ദന്തു മൈന’സഃ || (തൈ. ബ്രാ. 266)

ആചമ്യ (ഓം കേശവായ സ്വാഹാ, … ശ്രീ കൃഷ്ണ പരബ്രഹ്മണേ നമോ നമഃ)
പ്രാണായാമമ്യ

ലഘുസംകല്പഃ
പൂര്വോക്ത ഏവംഗുണ വിശേഷണ വിശിഷ്ഠായാം ശുഭതിഥൗ മമോപാത്ത ദുരിത ക്ഷയദ്വാരാ ശ്രീ പരമേശ്വര മുദ്ദിസ്യ ശ്രീ പരമേശ്വര പ്രീത്യര്ഥം പ്രാതസ്സംധ്യാംഗ യഥാ കാലോചിത അര്ഘ്യപ്രദാനം കരിഷ്യേ ||

പ്രാതഃ കാലാര്ഘ്യ മംത്രം
ഓം ഭൂര്ഭുവസ്സുവഃ’ || തഥ്സ’വിതുര്വരേ’ണ്യം ഭര്ഗോ’ ദേവസ്യ’ ധീമഹി | ധിയോ യോ നഃ’ പ്രചോദയാ’ത് || 3 ||

മധ്യാഹ്നാര്ഘ്യ മംത്രം
ഓം ഹഗ്ം സശ്ശു’ചിഷ ദ്വസു’രംതരിക്ഷസ ദ്ദോതാ’ വേദിഷദതി’ഥി ര്ദുരോണസത് | നൃഷ ദ്വ’രസ ദൃ’തസ ദ്വ്യോ’മ സദബ്ജാ ഗോജാ ഋ’തജാ അ’ദ്രിജാ ഋതമ്-ബൃഹത് || (തൈ. അര. 10. 4)

സായം കാലാര്ഘ്യ മംത്രം
ഓം ഭൂര്ഭുവസ്സുവഃ’ || തഥ്സ’വിതുര്വരേ’ണ്യം ഭര്ഗോ’ ദേവസ്യ’ ധീമഹി | ധിയോ യോ നഃ’ പ്രചോദയാ’ത് || ഓം ഭൂഃ | ഓം ഭുവഃ | ഓഗ്‍മ് സുവഃ | ഓം മഹഃ | ഓം ജനഃ | ഓം തപഃ | ഓഗ്‍മ് സത്യമ് | ഓം തഥ്സ’വിതുര്വരേ’ണ്യം ഭര്ഗോ’ ദേവസ്യ’ ധീമഹി | ധിയോ യോ നഃ’ പ്രചോദയാ’ത് || ഓമാപോ ജ്യോതീ രസോ‌உമൃതം ബ്രഹ്മ ഭൂ-ര്ഭുവ-സ്സുവരോമ് ||

(ഇത്യംജലിത്രയം വിസൃജേത്)

കാലാതിക്രമണ പ്രായശ്ചിത്തം
ആചമ്യ…
പൂര്വോക്ത ഏവംഗുണ വിശേഷണ വിശിഷ്ഠായാം ശുഭതിഥൗ മമോപാത്ത ദുരിത ക്ഷയദ്വാരാ ശ്രീ പരമേശ്വര മുദ്ദിസ്യ ശ്രീ പരമേശ്വര പ്രീത്യര്ഥം കാലാതിക്രമ ദോഷപരിഹാരാര്ഥം ചതുര്ഥാ അര്ഘ്യപ്രദാനം കരിഷ്യേ ||

ഓം ഭൂര്ഭുവസ്സുവഃ’ || തഥ്സ’വിതുര്വരേ’ണ്യം ഭര്ഗോ’ ദേവസ്യ’ ധീമഹി | ധിയോ യോ നഃ’ പ്രചോദയാ’ത് || ഓം ഭൂഃ | ഓം ഭുവഃ | ഓഗ്‍മ് സുവഃ | ഓം മഹഃ | ഓം ജനഃ | ഓം തപഃ | ഓഗ്‍മ് സത്യമ് | ഓം തഥ്സ’വിതുര്വരേ’ണ്യം ഭര്ഗോ’ ദേവസ്യ’ ധീമഹി | ധിയോ യോ നഃ’ പ്രചോദയാ’ത് || ഓമാപോ ജ്യോതീ രസോ‌உമൃതം ബ്രഹ്മ ഭൂ-ര്ഭുവ-സ്സുവരോമ് ||
(ഇതി ജലം വിസൃജേത്)

സജല പ്രദക്ഷിണം
ഓം ഉദ്യന്ത’മസ്തം യന്ത’ മാദിത്യ മ’ഭിഥ്യായ ന്കുര്വന്-ബ്രാ’ഹ്മണോ വിദ്വാന് ത്സകല’മ്-ഭദ്രമ’ശ്നുതേ അസാവാ’ദിത്യോ ബ്രഹ്മേതി || ബ്രഹ്മൈവ സന്-ബ്രഹ്മാപ്യേതി യ ഏവം വേദ || അസാവാദിത്യോ ബ്രഹ്മ || (തൈ. അര. 2. 2)

(ഏവമ് അര്ഘ്യത്രയം ദദ്യാത് കാലാതിക്രമണേ പൂര്വവത്)
(പശ്ചാത് ഹസ്തേന ജലമാദായ പ്രദക്ഷിണം കുര്യാത്)
(ദ്വിരാചമ്യ പ്രാണായാമ ത്രയം കൃത്വാ)

ആചമ്യ (ഓം കേശവായ സ്വാഹാ, … ശ്രീ കൃഷ്ണ പരബ്രഹ്മണേ നമോ നമഃ)

സംധ്യാംഗ തര്പണം
പ്രാതഃകാല തര്പണം
സംധ്യാം തര്പയാമി, ഗായത്രീം തര്പയാമി, ബ്രാഹ്മീം തര്പയാമി, നിമൃജീം തര്പയാമി ||

മധ്യാഹ്ന തര്പണം
സംധ്യാം തര്പയാമി, സാവിത്രീം തര്പയാമി, രൗദ്രീം തര്പയാമി, നിമൃജീം തര്പയാമി ||

സായംകാല തര്പണം
സംധ്യാം തര്പയാമി, സരസ്വതീം തര്പയാമി, വൈഷ്ണവീം തര്പയാമി, നിമൃജീം തര്പയാമി ||

(പുനരാചമനം കുര്യാത്)

ഗായത്രീ അവാഹന
ഓമിത്യേകാക്ഷ’രം ബ്രഹ്മ | അഗ്നിര്ദേവതാ ബ്രഹ്മ’ ഇത്യാര്ഷമ് | ഗായത്രം ഛന്ദം പരമാത്മം’ സരൂപമ് | സായുജ്യം വി’നിയോഗമ് || (തൈ. അര. 10. 33)

ആയാ’തു വര’ദാ ദേവീ അക്ഷരം’ ബ്രഹ്മസംമിതമ് | ഗായത്രീം’ ഛന്ദ’സാം മാതേദം ബ്ര’ഹ്മ ജുഷസ്വ’ മേ | യദഹ്നാ’ത്-കുരു’തേ പാപം തദഹ്നാ’ത്-പ്രതിമുച്യ’തേ | യദ്രാത്രിയാ’ത്-കുരു’തേ പാപം തദ്രാത്രിയാ’ത്-പ്രതിമുച്യ’തേ | സര്വ’ വര്ണേ മ’ഹാദേവി സംധ്യാവി’ദ്യേ സരസ്വ’തി ||

ഓജോ’‌உസി സഹോ’‌உസി ബല’മസി ഭ്രാജോ’‌உസി ദേവാനാം ധാമനാമാ’സി വിശ്വ’മസി വിശ്വായു-സ്സര്വ’മസി സര്വായു-രഭിഭൂരോമ് | ഗായത്രീ-മാവാ’ഹയാമി സാവിത്രീ-മാവാ’ഹയാമി സരസ്വതീ-മാവാ’ഹയാമി ഛന്ദര്ഷീ-നാവാ’ഹയാമി ശ്രിയ-മാവാഹ’യാമി ഗായത്രിയാ ഗായത്രീ ച്ഛന്ദോ വിശ്വാമിത്രഋഷി സ്സവിതാ ദേവതാ‌உഗ്നിര്-മുഖം ബ്രഹ്മാ ശിരോ വിഷ്ണുര്-ഹൃദയഗ്‍മ് രുദ്ര-ശ്ശിഖാ പൃഥിവീ യോനിഃ പ്രാണാപാന വ്യാനോദാന സമാനാ സപ്രാണാ ശ്വേതവര്ണാ സാംഖ്യായന സഗോത്രാ ഗായത്രീ ചതുര്വിഗ്‍മ് ശത്യക്ഷരാ ത്രിപദാ’ ഷട്-കുക്ഷിഃ പംച-ശീര്ഷോപനയനേ വി’നിയോഗഃ | ഓം ഭൂഃ | ഓം ഭുവഃ | ഓഗ്‍മ് സുവഃ | ഓം മഹഃ | ഓം ജനഃ | ഓം തപഃ | ഓഗ്‍മ് സത്യമ് | ഓം തഥ്സ’വിതുര്വരേ’ണ്യം ഭര്ഗോ’ ദേവസ്യ’ ധീമഹി | ധിയോ യോ നഃ’ പ്രചോദയാ’ത് || ഓമാപോ ജ്യോതീ രസോ‌உമൃതം ബ്രഹ്മ ഭൂ-ര്ഭുവ-സ്സുവരോമ് || (മഹാനാരായണ ഉപനിഷത്)

ആചമ്യ (ഓം കേശവായ സ്വാഹാ, … ശ്രീ കൃഷ്ണ പരബ്രഹ്മണേ നമോ നമഃ)

ജപസംകല്പഃ
പൂര്വോക്ത ഏവംഗുണ വിശേഷണ വിശിഷ്ഠായാം ശുഭതിഥൗ മമോപാത്ത ദുരിത ക്ഷയദ്വാരാ ശ്രീ പരമേശ്വര മുദ്ദിസ്യ ശ്രീ പരമേശ്വര പ്രീത്യര്ഥം സംധ്യാംഗ യഥാശക്തി ഗായത്രീ മഹാമംത്ര ജപം കരിഷ്യേ ||

കരന്യാസഃ
ഓം തഥ്സ’വിതുഃ ബ്രഹ്മാത്മനേ അംഗുഷ്ടാഭ്യാം നമഃ |
വരേ’ണ്യം വിഷ്ണവാത്മനേ തര്ജനീഭ്യാം നമഃ |
ഭര്ഗോ’ ദേവസ്യ’ രുദ്രാത്മനേ മധ്യമാഭ്യാം നമഃ |
ധീമഹി സത്യാത്മനേ അനാമികാഭ്യാം നമഃ |
ധിയോ യോ നഃ’ ജ്ഞാനാത്മനേ കനിഷ്ടികാഭ്യാം നമഃ |
പ്രചോദയാ’ത് സര്വാത്മനേ കരതല കരപൃഷ്ടാഭ്യാം നമഃ |

അംഗന്യാസഃ
ഓം തഥ്സ’വിതുഃ ബ്രഹ്മാത്മനേ ഹൃദയായ നമഃ |
വരേ’ണ്യം വിഷ്ണവാത്മനേ ശിരസേ സ്വാഹാ |
ഭര്ഗോ’ ദേവസ്യ’ രുദ്രാത്മനേ ശിഖായൈ വഷട് |
ധീമഹി സത്യാത്മനേ കവചായ ഹുമ് |
ധിയോ യോ നഃ’ ജ്ഞാനാത്മനേ നേത്രത്രയായ വൗഷട് |
പ്രചോദയാ’ത് സര്വാത്മനേ അസ്ത്രായഫട് |
ഓം ഭൂര്ഭുവസ്സുവരോമിതി ദിഗ്ഭന്ധഃ |

ധ്യാനമ്
മുക്താവിദ്രുമ ഹേമനീല ധവളച്ചായൈര്-മുഖൈ സ്ത്രീക്ഷണൈഃ |
യുക്താമിംദുനി ബദ്ധ രത്ന മകുടാം തത്വാര്ഥ വര്ണാത്മികാമ് |
ഗായത്രീം വരദാഭയാങ്കുശ കശാശ്ശുഭ്രങ്കപാലങ്ഗദാമ് |
ശങ്ഖഞ്ചക്ര മധാരവിന്ദ യുഗളം ഹസ്തൈര്വഹന്തീം ഭജേ ||

ചതുര്വിംശതി മുദ്രാ പ്രദര്ശനം
സുമുഖം സംപുടിംചൈവ വിതതം വിസ്തൃതം തഥാ |
ദ്വിമുഖം ത്രിമുഖംചൈവ ചതുഃ പഞ്ച മുഖം തഥാ |
ഷണ്മുഖോ‌உഥോ മുഖം ചൈവ വ്യാപകാഞ്ജലികം തഥാ |
ശകടം യമപാശം ച ഗ്രഥിതം സമ്മുഖോന്മുഖമ് |
പ്രലംബം മുഷ്ടികം ചൈവ മത്സ്യഃ കൂര്മോ വരാഹകമ് |
സിംഹാക്രാംതം മഹാക്രാംതം മുദ്ഗരം പല്ലവം തഥാ |

ചതുര്വിംശതി മുദ്രാ വൈ ഗായത്ര്യാം സുപ്രതിഷ്ഠിതാഃ |
ഇതിമുദ്രാ ന ജാനാതി ഗായത്രീ നിഷ്ഫലാ ഭവേത് ||

യോ ദേവ സ്സവിതാ‌உസ്മാകം ധിയോ ധര്മാദിഗോചരാഃ |
പ്രേരയേത്തസ്യ യദ്ഭര്ഗസ്ത ദ്വരേണ്യ മുപാസ്മഹേ ||

ഗായത്രീ മംത്രം
ഓം ഭൂര്ഭുവസ്സുവഃ’ || തഥ്സ’വിതുര്വരേ’ണ്യം ഭര്ഗോ’ ദേവസ്യ’ ധീമഹി |
ധിയോ യോ നഃ’ പ്രചോദയാ’ത് ||

അഷ്ടമുദ്രാ പ്രദര്ശനം
സുരഭിര്-ജ്ഞാന ചക്രേ ച യോനിഃ കൂര്മോ‌உഥ പങ്കജമ് |
ലിങ്ഗം നിര്യാണ മുദ്രാ ചേത്യഷ്ട മുദ്രാഃ പ്രകീര്തിതാഃ ||
ഓം തത്സദ്-ബ്രഹ്മാര്പണമസ്തു |

ആചമ്യ (ഓം കേശവായ സ്വാഹാ, … ശ്രീ കൃഷ്ണ പരബ്രഹ്മണേ നമോ നമഃ)

ദ്വിഃ പരിമുജ്യ |
സകൃദുപ സ്പൃശ്യ |
യത്സവ്യം പാണിമ് |
പാദമ് |
പ്രോക്ഷതി ശിരഃ |
ചക്ഷുഷീ |
നാസികേ |
ശ്രോത്രേ |
ഹൃദയമാലഭ്യ |

പ്രാതഃകാല സൂര്യോപസ്ഥാനം
ഓം മിത്രസ്യ’ ചര്ഷണീ ധൃത ശ്രവോ’ ദേവസ്യ’ സാന സിമ് | സത്യം ചിത്രശ്ര’ വസ്തമമ് | മിത്രോ ജനാന്’ യാതയതി പ്രജാനന്-മിത്രോ ദാ’ധാര പൃഥിവീ മുതദ്യാമ് | മിത്രഃ കൃഷ്ടീ രനി’മിഷാ‌உഭി ച’ഷ്ടേ സത്യായ’ ഹവ്യം ഘൃതവ’ദ്വിധേമ | പ്രസമി’ത്ത്ര മര്ത്യോ’ അസ്തു പ്രയ’സ്വാ ന്യസ്ത’ ആദിത്യ ശിക്ഷ’തി വ്രതേന’ | ന ഹ’ന്യതേ ന ജീ’യതേ ത്വോതോനൈന മഗ്ംഹോ’ അശ്നോ ത്യന്തി’തോ ന ദൂരാത് || (തൈ. സം. 3.4.11)

മധ്യാഹ്ന സൂര്യോപസ്ഥാനം
ഓം ആ സത്യേന രജ’സാ വര്ത’മാനോ നിവേശ’യ ന്നമൃതം മര്ത്യ’ഞ്ച | ഹിരണ്യയേ’ന സവിതാ രഥേനാ‌உദേവോ യാ’തി ഭുവ’നാ നിപശ്യന്’ ||

ഉദ്വയ ന്തമ’സ സ്പരി പശ്യ’ന്തോ ജ്യോതി രുത്ത’രമ് | ദേവന്-ദേ’വത്രാ സൂര്യ മഗ’ന്മ ജ്യോതി’ രുത്തമമ് ||

ഉദുത്യം ജാതവേ’ദസം ദേവം വ’ഹന്തി കേതവഃ’ | ദൃശേ വിശ്വാ’ യ സൂര്യ’മ് || ചിത്രം ദേവാനാ മുദ’ഗാ ദനീ’കം ചക്ഷു’ര്-മിത്രസ്യ വരു’ണ സ്യാഗ്നേഃ | അപ്രാ ദ്യാവാ’ പൃഥിവീ അന്തരി’ക്ഷഗ്‍മ് സൂര്യ’ ആത്മാ ജഗ’ത സ്തസ്ഥുഷ’ശ്ച ||

തച്ചക്ഷു’ര്-ദേവഹി’തം പുരസ്താ’ച്ചുക്ര മുച്ചര’ത് | പശ്യേ’മ ശരദ’ശ്ശതം ജീവേ’മ ശരദ’ശ്ശതം നന്ദാ’മ ശരദ’ശ്ശതം മോദാ’മ ശരദ’ശ്ശതം ഭവാ’മ ശരദ’ശ്ശതഗ്‍മ് ശൃണവാ’മ ശരദ’ശ്ശതം പബ്ര’വാമ ശരദ’ശ്ശതമജീ’താസ്യാമ ശരദ’ശ്ശതം ജോക്ച സൂര്യം’ ദൃഷേ || യ ഉദ’ഗാന്മഹതോ‌உര്ണവാ’ ദ്വിഭ്രാജ’മാന സ്സരിരസ്യ മധ്യാഥ്സമാ’ വൃഷഭോ ലോ’ഹിതാക്ഷസൂര്യോ’ വിപശ്ചിന്മന’സാ പുനാതു ||

സായംകാല സൂര്യോപസ്ഥാനം
ഓം ഇമമ്മേ’ വരുണ ശൃധീ ഹവ’ മദ്യാ ച’ മൃഡയ | ത്വാ മ’വസ്യു രാച’കേ || തത്വാ’ യാമി ബ്രഹ്മ’ണാ വന്ദ’മാന സ്ത ദാശാ’സ്തേ യജ’മാനോ ഹവിര്ഭിഃ’ | അഹേ’ഡമാനോ വരുണേഹ ബോധ്യുരു’ശഗ്ം സമാ’ന ആയുഃ പ്രമോ’ഷീഃ ||

യച്ചിദ്ധിതേ വിശോയഥാ പ്രദേവ വരുണവ്രതമ് | മിനീമസിദ്യ വിദ്യവി | യത്കിഞ്ചേദം വരുണദൈവ്യേ ജനേ‌உഭിദ്രോഹ മ്മനുഷ്യാശ്ചരാമസി | അചിത്തേ യത്തവ ധര്മായുയോപി മമാന സ്തസ്മാ ദേനസോ ദേവരീരിഷഃ | കിതവാസോ യദ്രിരിപുര്നദീവി യദ്വാഘാ സത്യമുതയന്ന വിദ്മ | സര്വാതാവിഷ്യ ശിധിരേവദേവാ ഥാതേസ്യാമ വരുണ പ്രിയാസഃ || (തൈ. സം. 1.1.1)

ദിഗ്ദേവതാ നമസ്കാരഃ
(ഏതൈര്നമസ്കാരം കുര്യാത്)
ഓം നമഃ പ്രാച്യൈ’ ദിശേ യാശ്ച’ ദേവതാ’ ഏതസ്യാം പ്രതി’വസന്ത്യേ താഭ്യ’ശ്ച നമഃ’ |
ഓം നമഃ ദക്ഷിണായൈ ദിശേ യാശ്ച’ ദേവതാ’ ഏതസ്യാം പ്രതി’വസന്ത്യേ താഭ്യ’ശ്ച നമഃ’ |
ഓം നമഃ പ്രതീ’ച്യൈ ദിശേ യാശ്ച’ ദേവതാ’ ഏതസ്യാം പ്രതി’വസന്ത്യേ താഭ്യ’ശ്ച നമഃ’ |
ഓം നമഃ ഉദീ’ച്യൈ ദിശേ യാശ്ച’ ദേവതാ’ ഏതസ്യാം പ്രതി’വസന്ത്യേ താഭ്യ’ശ്ച നമഃ’ |
ഓം നമഃ ഊര്ധ്വായൈ’ ദിശേ യാശ്ച’ ദേവതാ’ ഏതസ്യാം പ്രതി’വസന്ത്യേ താഭ്യ’ശ്ച നമഃ’ |
ഓം നമോ‌உധ’രായൈ ദിശേ യാശ്ച’ ദേവതാ’ ഏതസ്യാം പ്രതി’വസന്ത്യേ താഭ്യ’ശ്ച നമഃ’ |
ഓം നമോ‌உവാന്തരായൈ’ ദിശേ യാശ്ച’ ദേവതാ’ ഏതസ്യാം പ്രതി’വസന്ത്യേ താഭ്യ’ശ്ച നമഃ’ |

മുനി നമസ്കാരഃ
നമോ ഗങ്ഗാ യമുനയോര്-മധ്യേ യേ’ വസന്തി തേ മേ പ്രസന്നാത്മാന ശ്ചിരംജീവിതം വ’ര്ധയന്തി നമോ ഗങ്ഗാ യമുനയോര്-മുനി’ഭ്യശ്ച നമോ നമോ ഗങ്ഗാ യമുനയോര്-മുനി’ഭ്യശ്ച ന’മഃ ||

സംധ്യാദേവതാ നമസ്കാരഃ
സന്ധ്യാ’യൈ നമഃ’ | സാവി’ത്ര്യൈ നമഃ’ | ഗായ’ത്ര്യൈ നമഃ’ | സര’സ്വത്യൈ നമഃ’ | സര്വാ’ഭ്യോ ദേവതാ’ഭ്യോ നമഃ’ | ദേവേഭ്യോ നമഃ’ | ഋഷി’ഭ്യോ നമഃ’ | മുനി’ഭ്യോ നമഃ’ | ഗുരു’ഭ്യോ നമഃ’ | പിതൃ’ഭ്യോ നമഃ’ | കാമോ‌உകാര്ഷീ’ ര്നമോ നമഃ | മന്യു രകാര്ഷീ’ ര്നമോ നമഃ | പൃഥിവ്യാപസ്തേജോ വായു’രാകാശാത് നമഃ || (തൈ. അര. 2.18.52)

ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസു’ദേവായ | യാഗ്‍മ് സദാ’ സര്വഭൂതാനി ചരാണി’ സ്ഥാവരാണി’ ച | സായം പ്രാത ര്ന’മസ്യന്തി സാ മാ സന്ധ്യാ’‌உഭിരക്ഷതു ||

ശിവായ വിഷ്ണുരൂപായ ശിവരൂപായ വിഷ്ണവേ |
ശിവസ്യ ഹൃദയം വിഷ്ണുര്വിഷ്ണോശ്ച ഹൃദയം ശിവഃ ||
യഥാ ശിവമയോ വിഷ്ണുരേവം വിഷ്ണുമയഃ ശിവഃ |
യഥാ‌உംതരം ന പശ്യാമി തഥാ മേ സ്വസ്തിരായുഷി ||
നമോ ബ്രഹ്മണ്യ ദേവായ ഗോ ബ്രാഹ്മണ ഹിതായ ച |
ജഗദ്ധിതായ കൃഷ്ണായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ ||

ഗായത്രീ ഉദ്വാസന (പ്രസ്ഥാനം)
ഉത്തമേ’ ശിഖ’രേ ജാതേ ഭൂമ്യാം പ’ര്വതമൂര്ഥ’നി | ബ്രാഹ്മണേ’ഭ്യോ‌உഭ്യ’നു ജ്ഞാതാ ഗച്ചദേ’വി യഥാസു’ഖമ് | സ്തുതോ മയാ വരദാ വേ’ദമാതാ പ്രചോദയന്തീ പവനേ’ ദ്വിജാതാ | ആയുഃ പൃഥിവ്യാം ദ്രവിണം ബ്ര’ഹ്മവര്ചസം മഹ്യം ദത്വാ പ്രജാതും ബ്ര’ഹ്മലോകമ് || (മഹാനാരായണ ഉപനിഷത്)

ഭഗവന്നമസ്കാരഃ
നമോ‌உസ്ത്വനംതായ സഹസ്രമൂര്തയേ സഹസ്ര പാദാക്ഷി ശിരോരു ബാഹവേ |
സഹസ്ര നാമ്നേ പുരുഷായ ശാശ്വതേ സഹസ്രകോടീ യുഗ ധാരിണേ നമഃ ||

ഭൂമ്യാകാശാഭി വംദനം
ഇദം ദ്യാ’വാ പൃഥിവീ സത്യമ’സ്തു | പിതര്-മാതര്യദി ഹോപ’ ബൃവേവാ’മ് |
ഭൂതം ദേവാനാ’ മവമേ അവോ’ഭിഃ | വിദ്യാ മേഷം വൃജിനം’ ജീരദാ’നുമ് ||

ആകാശാത്-പതിതം തോയം യഥാ ഗച്ഛതി സാഗരമ് |
സര്വദേവ നമസ്കാരഃ കേശവം പ്രതിഗച്ഛതി ||
ശ്രീ കേശവം പ്രതിഗച്ഛത്യോന്നമ ഇതി |

സര്വവേദേഷു യത്പുണ്യമ് | സര്വതീര്ഥേഷു യത്ഫലമ് |
തത്ഫലം പുരുഷ ആപ്നോതി സ്തുത്വാദേവം ജനാര്ധനമ് ||
സ്തുത്വാദേവം ജനാര്ധന ഓം നമ ഇതി ||
വാസനാദ്-വാസുദേവസ്യ വാസിതം തേ ജയത്രയമ് |
സര്വഭൂത നിവാസോ‌உസി ശ്രീവാസുദേവ നമോ‌உസ്തുതേ ||
ശ്രീ വാസുദേവ നമോ‌உസ്തുതേ ഓം നമ ഇതി |

അഭിവാദഃ (പ്രവര)
ചതുസ്സാഗര പര്യംതം ഗോ ബ്രാഹ്മണേഭ്യഃ ശുഭം ഭവതു | … പ്രവരാന്വിത … ഗോത്രഃ … സൂത്രഃ … ശാഖാധ്യായീ … അഹം ഭോ അഭിവാദയേ ||

ഈശ്വരാര്പണം
കായേന വാചാ മനസേംദ്രിയൈര്വാ | ബുദ്ധ്യാ‌உ‌உത്മനാ വാ പ്രകൃതേ സ്സ്വഭാവാത് |
കരോമി യദ്യത്-സകലം പരസ്മൈ ശ്രീമന്നാരായണായേതി സമര്പയാമി ||
ഹരിഃ ഓം തത്സത് | തത്സര്വം ശ്രീ പരമേശ്വരാര്പണമസ്തു |

Nitya Sandhya Vandanam in Kannada

ರಚನ: ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮಹರ್ಷಿ

ಶರೀರ ಶುದ್ಧಿ
ಅಪವಿತ್ರಃ ಪವಿತ್ರೋ ವಾ ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾಂ” ಗತೋ‌உಪಿವಾ |
ಯಃ ಸ್ಮರೇತ್ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಂ ಸ ಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯಂತರ ಶ್ಶುಚಿಃ ||
ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ! ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ! ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |

ಆಚಮನಃ
ಓಂ ಆಚಮ್ಯ
ಓಂ ಕೇಶವಾಯ ಸ್ವಾಹಾ
ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ಸ್ವಾಹಾ
ಓಂ ಮಾಧವಾಯ ಸ್ವಾಹಾ (ಇತಿ ತ್ರಿರಾಚಮ್ಯ)
ಓಂ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ (ಪಾಣೀ ಮಾರ್ಜಯಿತ್ವಾ)
ಓಂ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಧುಸೂದನಾಯ ನಮಃ (ಓಷ್ಠೌ ಮಾರ್ಜಯಿತ್ವಾ)
ಓಂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಾಮನಾಯ ನಮಃ (ಶಿರಸಿ ಜಲಂ ಪ್ರೋಕ್ಷ್ಯ)
ಓಂ ಶ್ರೀಧರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಹೃಷೀಕೇಶಾಯ ನಮಃ (ವಾಮಹಸ್ತೆ ಜಲಂ ಪ್ರೋಕ್ಷ್ಯ)
ಓಂ ಪದ್ಮನಾಭಾಯ ನಮಃ (ಪಾದಯೋಃ ಜಲಂ ಪ್ರೋಕ್ಷ್ಯ)
ಓಂ ದಾಮೋದರಾಯ ನಮಃ (ಶಿರಸಿ ಜಲಂ ಪ್ರೋಕ್ಷ್ಯ)
ಓಂ ಸಂಕರ್ಷಣಾಯ ನಮಃ (ಅಂಗುಳಿಭಿಶ್ಚಿಬುಕಂ ಜಲಂ ಪ್ರೋಕ್ಷ್ಯ)
ಓಂ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾಯ ನಮಃ (ನಾಸಿಕಾಂ ಸ್ಪೃಷ್ಟ್ವಾ)
ಓಂ ಅನಿರುದ್ಧಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಧೋಕ್ಷಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಾರಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ (ನೇತ್ರೇ ಶ್ರೋತ್ರೇ ಚ ಸ್ಪೃಷ್ಟ್ವಾ)
ಓಂ ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ (ನಾಭಿಂ ಸ್ಪೃಷ್ಟ್ವಾ)
ಓಂ ಜನಾರ್ಧನಾಯ ನಮಃ (ಹೃದಯಂ ಸ್ಪೃಷ್ಟ್ವಾ)
ಓಂ ಉಪೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ (ಹಸ್ತಂ ಶಿರಸಿ ನಿಕ್ಷಿಪ್ಯ)
ಓಂ ಹರಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ (ಅಂಸೌ ಸ್ಪೃಷ್ಟ್ವಾ)
ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮೋ ನಮಃ

(ಏತಾನ್ಯುಚ್ಚಾರ್ಯ ಉಪ್ಯಕ್ತ ಪ್ರಕಾರಂ ಕೃತೇ ಅಂಗಾನಿ ಶುದ್ಧಾನಿ ಭವೇಯುಃ)

ಭೂತೋಚ್ಚಾಟನ
ಉತ್ತಿಷ್ಠಂತು | ಭೂತ ಪಿಶಾಚಾಃ | ಯೇ ತೇ ಭೂಮಿಭಾರಕಾಃ | ಯೇ ತೇಷಾಮವಿರೋಧೇನ | ಬ್ರಹ್ಮಕರ್ಮ ಸಮಾರಭೇ | ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವಃ |
ದೈವೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಚಂದಃ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮೇ ವಿನಿಯೋಗಃ

(ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಂ ಕೃತ್ವಾ ಕುಂಭಕೇ ಇಮಂ ಗಾಯತ್ರೀ ಮಂತ್ರಮುಚ್ಛರೇತ್)

ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಃ
ಓಂ ಭೂಃ | ಓಂ ಭುವಃ | ಓಗ್‍ಮ್ ಸುವಃ | ಓಂ ಮಹಃ | ಓಂ ಜನಃ | ಓಂ ತಪಃ | ಓಗ್‍ಮ್ ಸತ್ಯಮ್ |
ಓಂ ತಥ್ಸ’ವಿತುರ್ವರೇ”ಣ್ಯಂ ಭರ್ಗೋ’ ದೇವಸ್ಯ’ ಧೀಮಹಿ |
ಧಿಯೋ ಯೋ ನಃ’ ಪ್ರಚೋದಯಾ”ತ್ ||
ಓಮಾಪೋ ಜ್ಯೋತೀ ರಸೋ‌உಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಭೂ-ರ್ಭುವ-ಸ್ಸುವರೋಮ್ || (ತೈ. ಅರ. 10-27)

ಸಂಕಲ್ಪಃ
ಮಮೋಪಾತ್ತ, ದುರಿತ ಕ್ಷಯದ್ವಾರಾ, ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಮುದ್ದಿಸ್ಯ, ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ, ಶುಭೇ, ಶೋಭನೇ, ಅಭ್ಯುದಯ ಮುಹೂರ್ತೇ, ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋ ರಾಙ್ಞಯಾ, ಪ್ರವರ್ತ ಮಾನಸ್ಯ, ಅದ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ, ದ್ವಿತೀಯ ಪರಾರ್ಥೇ, ಶ್ವೇತವರಾಹ ಕಲ್ಪೇ, ವೈವಶ್ವತ ಮನ್ವಂತರೇ, ಕಲಿಯುಗೇ, ಪ್ರಥಮ ಪಾದೇ, (ಭಾರತ ದೇಶಃ – ಜಂಬೂ ದ್ವೀಪೇ, ಭರತ ವರ್ಷೇ, ಭರತ ಖಂಡೇ, ಮೇರೋಃ ದಕ್ಷಿಣ/ಉತ್ತರ ದಿಗ್ಭಾಗೇ; ಅಮೇರಿಕಾ – ಕ್ರೌಂಚ ದ್ವೀಪೇ, ರಮಣಕ ವರ್ಷೇ, ಐಂದ್ರಿಕ ಖಂಡೇ, ಸಪ್ತ ಸಮುದ್ರಾಂತರೇ, ಕಪಿಲಾರಣ್ಯೇ), ಶೋಭನ ಗೃಹೇ, ಸಮಸ್ತ ದೇವತಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಹರಿಹರ ಗುರುಚರಣ ಸನ್ನಿಥೌ, ಅಸ್ಮಿನ್, ವರ್ತಮಾನ, ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ, ಚಾಂದ್ರಮಾನ, … ಸಂವತ್ಸರೇ, … ಅಯನೇ, … ಋತೇ, … ಮಾಸೇ, … ಪಕ್ಷೇ, … ತಿಥೌ, … ವಾಸರೇ, … ಶುಭ ನಕ್ಷತ್ರ, ಶುಭ ಯೋಗ, ಶುಭ ಕರಣ, ಏವಂಗುಣ, ವಿಶೇಷಣ, ವಿಶಿಷ್ಠಾಯಾಂ, ಶುಭ ತಿಥೌ, ಶ್ರೀಮಾನ್, … ಗೋತ್ರಃ, … ನಾಮಧೇಯಃ, … ಗೋತ್ರಸ್ಯ, … ನಾಮಧೇಯೋಹಂಃ ಪ್ರಾತಃ/ಮಧ್ಯಾಹ್ನಿಕ/ಸಾಯಂ ಸಂಧ್ಯಾಮ್ ಉಪಾಸಿಷ್ಯೇ ||

ಮಾರ್ಜನಃ
ಓಂ ಆಪೋಹಿಷ್ಠಾ ಮ’ಯೋಭುವಃ’ | ತಾ ನ’ ಊರ್ಜೇ ದ’ಧಾತನ | ಮಹೇರಣಾ’ಯ ಚಕ್ಷ’ಸೇ | ಯೋ ವಃ’ ಶಿವತ’ಮೋ ರಸಃ’ | ತಸ್ಯ’ ಭಾಜಯತೇ ಹ ನಃ | ಉಶತೀರಿ’ವ ಮಾತರಃ’ | ತಸ್ಮಾ ಅರ’ಂಗ ಮಾಮ ವಃ | ಯಸ್ಯ ಕ್ಷಯಾ’ಯ ಜಿನ್ವ’ಥ | ಆಪೋ’ ಜನಯ’ಥಾ ಚ ನಃ | (ತೈ. ಅರ. 4-42)

(ಇತಿ ಶಿರಸಿ ಮಾರ್ಜಯೇತ್)

(ಹಸ್ತೇನ ಜಲಂ ಗೃಹೀತ್ವಾ)

ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ ಮಂತ್ರಾಚಮನಃ
ಸೂರ್ಯ ಶ್ಚ, ಮಾಮನ್ಯು ಶ್ಚ, ಮನ್ಯುಪತಯ ಶ್ಚ, ಮನ್ಯು’ಕೃತೇಭ್ಯಃ | ಪಾಪೇಭ್ಯೋ’ ರಕ್ಷಂತಾಮ್ | ಯದ್ರಾತ್ರ್ಯಾ ಪಾಪ’ ಮಕಾರ್ಷಮ್ | ಮನಸಾ ವಾಚಾ’ ಹಸ್ತಾಭ್ಯಾಮ್ | ಪದ್ಭ್ಯಾ ಮುದರೇ’ಣ ಶಿಶ್ಂಚಾ | ರಾತ್ರಿ ಸ್ತದ’ವಲುಂಪತು | ಯತ್ಕಿಂಚ’ ದುರಿತಂ ಮಯಿ’ | ಇದಮಹಂ ಮಾ ಮಮೃ’ತ ಯೋ ನೌ | ಸೂರ್ಯೇ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಜುಹೋ’ಮಿ ಸ್ವಾಹಾ” || (ತೈ. ಅರ. 10. 24)

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಲ ಮಂತ್ರಾಚಮನಃ
ಆಪಃ’ ಪುನಂತು ಪೃಥಿವೀಂ ಪೃ’ಥಿವೀ ಪೂತಾ ಪು’ನಾತು ಮಾಮ್ | ಪುನಂತು ಬ್ರಹ್ಮ’ಣಸ್ಪತಿ ರ್ಬ್ರಹ್ಮಾ’ ಪೂತಾ ಪು’ನಾತು ಮಾಮ್ | ಯದುಚ್ಛಿ’ಷ್ಟ ಮಭೋ”ಜ್ಯಂ ಯದ್ವಾ’ ದುಶ್ಚರಿ’ತಂ ಮಮ’ | ಸರ್ವಂ’ ಪುನಂತು ಮಾ ಮಾಪೋ’‌உಸತಾ ಂಚ’ ಪ್ರತಿಗ್ರಹಗ್ಗ್ ಸ್ವಾಹಾ” || (ತೈ. ಅರ. ಪರಿಶಿಷ್ಟಃ 10. 30)

ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಂತ್ರಾಚಮನಃ
ಅಗ್ನಿ ಶ್ಚ ಮಾ ಮನ್ಯು ಶ್ಚ ಮನ್ಯುಪತಯ ಶ್ಚ ಮನ್ಯು’ಕೃತೇಭ್ಯಃ | ಪಾಪೇಭ್ಯೋ’ ರಕ್ಷಂತಾಮ್ | ಯದಹ್ನಾ ಪಾಪ’ ಮಕಾರ್ಷಮ್ | ಮನಸಾ ವಾಚಾ’ ಹಸ್ತಾಭ್ಯಾಮ್ | ಪದ್ಭ್ಯಾ ಮುದರೇ’ಣ ಶಿಶ್ಂಚಾ | ಅಹ ಸ್ತದ’ವಲುಂಪತು | ಯ ತ್ಕಿಂಚ’ ದುರಿತಂ ಮಯಿ’ | ಇದ ಮಹಂ ಮಾ ಮಮೃ’ತ ಯೋನೌ | ಸತ್ಯೇ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಜುಹೋಮಿ ಸ್ವಾಹಾ || (ತೈ. ಅರ. 10. 24)

(ಇತಿ ಮಂತ್ರೇಣ ಜಲಂ ಪಿಬೇತ್)

ಆಚಮ್ಯ (ಓಂ ಕೇಶವಾಯ ಸ್ವಾಹಾ, … ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮೋ ನಮಃ)

ದ್ವಿತೀಯ ಮಾರ್ಜನಃ
ದಧಿ ಕ್ರಾವಣ್ಣೋ’ ಅಕಾರಿಷಮ್ | ಜಿಷ್ಣೋ ರಶ್ವ’ಸ್ಯ ವಾಜಿ’ನಃ |
ಸುರಭಿನೋ ಮುಖಾ’ಕರತ್ಪ್ರಣ ಆಯೂಗ್‍ಮ್’ಷಿ ತಾರಿಷತ್ ||

(ಸೂರ್ಯಪಕ್ಷೇ ಲೋಕಯಾತ್ರಾ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇತ್ಯರ್ಥಃ)

ಓಂ ಆಪೋ ಹಿಷ್ಠಾ ಮ’ಯೋಭುವಃ’ | ತಾ ನ’ ಊರ್ಜೇ ದ’ಧಾತನ | ಮಹೇರಣಾ’ಯ ಚಕ್ಷ’ಸೇ | ಯೋ ವಃ’ ಶಿವತ’ಮೋ ರಸಃ’ | ತಸ್ಯ’ ಭಾಜಯತೇ ಹ ನಃ | ಉಶತೀರಿ’ವ ಮಾತರಃ’ | ತಸ್ಮಾ ಅರ’ಂಗ ಮಾಮ ವಃ | ಯಸ್ಯ ಕ್ಷಯಾ’ಯ ಜಿನ್ವ’ಥ | ಆಪೋ’ ಜನಯ’ಥಾ ಚ ನಃ || (ತೈ. ಅರ. 4. 42)

ಪುನಃ ಮಾರ್ಜನಃ
ಹಿರ’ಣ್ಯವರ್ಣಾ ಶ್ಶುಚ’ಯಃ ಪಾವಕಾಃ ಯಾ ಸು’ಜಾತಃ ಕಶ್ಯಪೋ ಯಾ ಸ್ವಿಂದ್ರಃ’ | ಅಗ್ನಿಂ ಯಾ ಗರ್ಭ’ನ್-ದಧಿರೇ ವಿರೂ’ಪಾ ಸ್ತಾನ ಆಪಶ್ಶಗ್ಗ್ ಸ್ಯೋನಾ ಭ’ವಂತು | ಯಾ ಸಾಗ್ಂ ರಾಜಾ ವರು’ಣೋ ಯಾತಿ ಮಧ್ಯೇ’ ಸತ್ಯಾನೃತೇ ಅ’ವಪಶ್ಯಂ ಜನಾ’ನಾಮ್ | ಮಧು ಶ್ಚುತಶ್ಶುಚ’ಯೋ ಯಾಃ ಪಾ’ವಕಾ ಸ್ತಾನ ಆಪಶ್ಶಗ್ಗ್ ಸ್ಯೋನಾ ಭ’ವಂತು | ಯಾಸಾಂ” ದೇವಾ ದಿವಿ ಕೃಣ್ವಂತಿ’ ಭಕ್ಷಂ ಯಾ ಅಂತರಿ’ಕ್ಷೇ ಬಹುಥಾ ಭವ’ಂತಿ | ಯಾಃ ಪೃ’ಥಿವೀಂ ಪಯ’ಸೋಂದಂತಿ’ ಶ್ಶುಕ್ರಾಸ್ತಾನ ಆಪಶಗ್ಗ್ ಸ್ಯೋನಾ ಭ’ವಂತು | ಯಾಃ ಶಿವೇನ’ ಮಾ ಚಕ್ಷು’ಷಾ ಪಶ್ಯತಾಪಶ್ಶಿವಯಾ’ ತನು ವೋಪ’ಸ್ಪೃಶತ ತ್ವಚ’ ಮ್ಮೇ | ಸರ್ವಾಗ್’ಮ್ ಅಗ್ನೀಗ್‍ಮ್ ರ’ಪ್ಸುಷದೋ’ ಹುವೇ ವೋ ಮಯಿ ವರ್ಚೋ ಬಲ ಮೋಜೋ ನಿಧ’ತ್ತ || (ತೈ. ಸಂ. 5. 6. 1)
(ಮಾರ್ಜನಂ ಕುರ್ಯಾತ್)

ಅಘಮರ್ಷಣ ಮಂತ್ರಃ ಪಾಪವಿಮೋಚನಂ

(ಹಸ್ತೇನ ಜಲಮಾದಾಯ ನಿಶ್ಶ್ವಸ್ಯ ವಾಮತೋ ನಿಕ್ಷಿತಪೇತ್)
ದ್ರುಪದಾ ದಿ’ವ ಮುಂಚತು | ದ್ರುಪದಾ ದಿವೇ ನ್ಮು’ಮುಚಾನಃ |
ಸ್ವಿನ್ನ ಸ್ಸ್ನಾತ್ವೀ ಮಲಾ’ ದಿವಃ | ಪೂತಂ ಪವಿತ್ರೇ’ಣೇ ವಾಜ್ಯ”ಮ್ ಆಪ’ ಶ್ಶುಂದಂತು ಮೈನ’ಸಃ || (ತೈ. ಬ್ರಾ. 266)

ಆಚಮ್ಯ (ಓಂ ಕೇಶವಾಯ ಸ್ವಾಹಾ, … ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮೋ ನಮಃ)
ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಮ್ಯ

ಲಘುಸಂಕಲ್ಪಃ
ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಏವಂಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಠಾಯಾಂ ಶುಭತಿಥೌ ಮಮೋಪಾತ್ತ ದುರಿತ ಕ್ಷಯದ್ವಾರಾ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಮುದ್ದಿಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಪ್ರಾತಸ್ಸಂಧ್ಯಾಂಗ ಯಥಾ ಕಾಲೋಚಿತ ಅರ್ಘ್ಯಪ್ರದಾನಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ||

ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲಾರ್ಘ್ಯ ಮಂತ್ರಂ
ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವಃ’ || ತಥ್ಸ’ವಿತುರ್ವರೇ”ಣ್ಯಂ ಭರ್ಗೋ’ ದೇವಸ್ಯ’ ಧೀಮಹಿ | ಧಿಯೋ ಯೋ ನಃ’ ಪ್ರಚೋದಯಾ”ತ್ || 3 ||

ಮಧ್ಯಾಹ್ನಾರ್ಘ್ಯ ಮಂತ್ರಂ
ಓಂ ಹಗ್ಂ ಸಶ್ಶು’ಚಿಷ ದ್ವಸು’ರಂತರಿಕ್ಷಸ ದ್ದೋತಾ’ ವೇದಿಷದತಿ’ಥಿ ರ್ದುರೋಣಸತ್ | ನೃಷ ದ್ವ’ರಸ ದೃ’ತಸ ದ್ವ್ಯೋ’ಮ ಸದಬ್ಜಾ ಗೋಜಾ ಋ’ತಜಾ ಅ’ದ್ರಿಜಾ ಋತಮ್-ಬೃಹತ್ || (ತೈ. ಅರ. 10. 4)

ಸಾಯಂ ಕಾಲಾರ್ಘ್ಯ ಮಂತ್ರಂ
ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವಃ’ || ತಥ್ಸ’ವಿತುರ್ವರೇ”ಣ್ಯಂ ಭರ್ಗೋ’ ದೇವಸ್ಯ’ ಧೀಮಹಿ | ಧಿಯೋ ಯೋ ನಃ’ ಪ್ರಚೋದಯಾ”ತ್ || ಓಂ ಭೂಃ | ಓಂ ಭುವಃ | ಓಗ್‍ಮ್ ಸುವಃ | ಓಂ ಮಹಃ | ಓಂ ಜನಃ | ಓಂ ತಪಃ | ಓಗ್‍ಮ್ ಸತ್ಯಮ್ | ಓಂ ತಥ್ಸ’ವಿತುರ್ವರೇ”ಣ್ಯಂ ಭರ್ಗೋ’ ದೇವಸ್ಯ’ ಧೀಮಹಿ | ಧಿಯೋ ಯೋ ನಃ’ ಪ್ರಚೋದಯಾ”ತ್ || ಓಮಾಪೋ ಜ್ಯೋತೀ ರಸೋ‌உಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಭೂ-ರ್ಭುವ-ಸ್ಸುವರೋಮ್ ||

(ಇತ್ಯಂಜಲಿತ್ರಯಂ ವಿಸೃಜೇತ್)

ಕಾಲಾತಿಕ್ರಮಣ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಂ
ಆಚಮ್ಯ…
ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಏವಂಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಠಾಯಾಂ ಶುಭತಿಥೌ ಮಮೋಪಾತ್ತ ದುರಿತ ಕ್ಷಯದ್ವಾರಾ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಮುದ್ದಿಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಕಾಲಾತಿಕ್ರಮ ದೋಷಪರಿಹಾರಾರ್ಥಂ ಚತುರ್ಥಾ ಅರ್ಘ್ಯಪ್ರದಾನಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ||

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವಃ’ || ತಥ್ಸ’ವಿತುರ್ವರೇ”ಣ್ಯಂ ಭರ್ಗೋ’ ದೇವಸ್ಯ’ ಧೀಮಹಿ | ಧಿಯೋ ಯೋ ನಃ’ ಪ್ರಚೋದಯಾ”ತ್ || ಓಂ ಭೂಃ | ಓಂ ಭುವಃ | ಓಗ್‍ಮ್ ಸುವಃ | ಓಂ ಮಹಃ | ಓಂ ಜನಃ | ಓಂ ತಪಃ | ಓಗ್‍ಮ್ ಸತ್ಯಮ್ | ಓಂ ತಥ್ಸ’ವಿತುರ್ವರೇ”ಣ್ಯಂ ಭರ್ಗೋ’ ದೇವಸ್ಯ’ ಧೀಮಹಿ | ಧಿಯೋ ಯೋ ನಃ’ ಪ್ರಚೋದಯಾ”ತ್ || ಓಮಾಪೋ ಜ್ಯೋತೀ ರಸೋ‌உಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಭೂ-ರ್ಭುವ-ಸ್ಸುವರೋಮ್ ||
(ಇತಿ ಜಲಂ ವಿಸೃಜೇತ್)

ಸಜಲ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಂ
ಓಂ ಉದ್ಯಂತ’ಮಸ್ತಂ ಯಂತ’ ಮಾದಿತ್ಯ ಮ’ಭಿಥ್ಯಾಯ ನ್ಕುರ್ವನ್-ಬ್ರಾ”ಹ್ಮಣೋ ವಿದ್ವಾನ್ ತ್ಸಕಲ’ಮ್-ಭದ್ರಮ’ಶ್ನುತೇ ಅಸಾವಾ’ದಿತ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ || ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸನ್-ಬ್ರಹ್ಮಾಪ್ಯೇತಿ ಯ ಏವಂ ವೇದ || ಅಸಾವಾದಿತ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮ || (ತೈ. ಅರ. 2. 2)

(ಏವಮ್ ಅರ್ಘ್ಯತ್ರಯಂ ದದ್ಯಾತ್ ಕಾಲಾತಿಕ್ರಮಣೇ ಪೂರ್ವವತ್)
(ಪಶ್ಚಾತ್ ಹಸ್ತೇನ ಜಲಮಾದಾಯ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಂ ಕುರ್ಯಾತ್)
(ದ್ವಿರಾಚಮ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ತ್ರಯಂ ಕೃತ್ವಾ)

ಆಚಮ್ಯ (ಓಂ ಕೇಶವಾಯ ಸ್ವಾಹಾ, … ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮೋ ನಮಃ)

ಸಂಧ್ಯಾಂಗ ತರ್ಪಣಂ
ಪ್ರಾತಃಕಾಲ ತರ್ಪಣಂ
ಸಂಧ್ಯಾಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ, ಗಾಯತ್ರೀಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮೀಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ, ನಿಮೃಜೀಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ ||

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತರ್ಪಣಂ
ಸಂಧ್ಯಾಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ, ಸಾವಿತ್ರೀಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ, ರೌದ್ರೀಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ, ನಿಮೃಜೀಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ ||

ಸಾಯಂಕಾಲ ತರ್ಪಣಂ
ಸಂಧ್ಯಾಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ, ಸರಸ್ವತೀಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ, ವೈಷ್ಣವೀಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ, ನಿಮೃಜೀಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ ||

(ಪುನರಾಚಮನಂ ಕುರ್ಯಾತ್)

ಗಾಯತ್ರೀ ಅವಾಹನ
ಓಮಿತ್ಯೇಕಾಕ್ಷ’ರಂ ಬ್ರಹ್ಮ | ಅಗ್ನಿರ್ದೇವತಾ ಬ್ರಹ್ಮ’ ಇತ್ಯಾರ್ಷಮ್ | ಗಾಯತ್ರಂ ಛಂದಂ ಪರಮಾತ್ಮಂ’ ಸರೂಪಮ್ | ಸಾಯುಜ್ಯಂ ವಿ’ನಿಯೋಗಮ್ || (ತೈ. ಅರ. 10. 33)

ಆಯಾ’ತು ವರ’ದಾ ದೇವೀ ಅಕ್ಷರಂ’ ಬ್ರಹ್ಮಸಂಮಿತಮ್ | ಗಾಯತ್ರೀಂ” ಛಂದ’ಸಾಂ ಮಾತೇದಂ ಬ್ರ’ಹ್ಮ ಜುಷಸ್ವ’ ಮೇ | ಯದಹ್ನಾ”ತ್-ಕುರು’ತೇ ಪಾಪಂ ತದಹ್ನಾ”ತ್-ಪ್ರತಿಮುಚ್ಯ’ತೇ | ಯದ್ರಾತ್ರಿಯಾ”ತ್-ಕುರು’ತೇ ಪಾಪಂ ತದ್ರಾತ್ರಿಯಾ”ತ್-ಪ್ರತಿಮುಚ್ಯ’ತೇ | ಸರ್ವ’ ವರ್ಣೇ ಮ’ಹಾದೇವಿ ಸಂಧ್ಯಾವಿ’ದ್ಯೇ ಸರಸ್ವ’ತಿ ||

ಓಜೋ’‌உಸಿ ಸಹೋ’‌உಸಿ ಬಲ’ಮಸಿ ಭ್ರಾಜೋ’‌உಸಿ ದೇವಾನಾಂ ಧಾಮನಾಮಾ’ಸಿ ವಿಶ್ವ’ಮಸಿ ವಿಶ್ವಾಯು-ಸ್ಸರ್ವ’ಮಸಿ ಸರ್ವಾಯು-ರಭಿಭೂರೋಮ್ | ಗಾಯತ್ರೀ-ಮಾವಾ’ಹಯಾಮಿ ಸಾವಿತ್ರೀ-ಮಾವಾ’ಹಯಾಮಿ ಸರಸ್ವತೀ-ಮಾವಾ’ಹಯಾಮಿ ಛಂದರ್ಷೀ-ನಾವಾ’ಹಯಾಮಿ ಶ್ರಿಯ-ಮಾವಾಹ’ಯಾಮಿ ಗಾಯತ್ರಿಯಾ ಗಾಯತ್ರೀ ಚ್ಛಂದೋ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಋಷಿ ಸ್ಸವಿತಾ ದೇವತಾ‌உಗ್ನಿರ್-ಮುಖಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಶಿರೋ ವಿಷ್ಣುರ್-ಹೃದಯಗ್‍ಮ್ ರುದ್ರ-ಶ್ಶಿಖಾ ಪೃಥಿವೀ ಯೋನಿಃ ಪ್ರಾಣಾಪಾನ ವ್ಯಾನೋದಾನ ಸಮಾನಾ ಸಪ್ರಾಣಾ ಶ್ವೇತವರ್ಣಾ ಸಾಂಖ್ಯಾಯನ ಸಗೋತ್ರಾ ಗಾಯತ್ರೀ ಚತುರ್ವಿಗ್‍ಮ್ ಶತ್ಯಕ್ಷರಾ ತ್ರಿಪದಾ’ ಷಟ್-ಕುಕ್ಷಿಃ ಪಂಚ-ಶೀರ್ಷೋಪನಯನೇ ವಿ’ನಿಯೋಗಃ | ಓಂ ಭೂಃ | ಓಂ ಭುವಃ | ಓಗ್‍ಮ್ ಸುವಃ | ಓಂ ಮಹಃ | ಓಂ ಜನಃ | ಓಂ ತಪಃ | ಓಗ್‍ಮ್ ಸತ್ಯಮ್ | ಓಂ ತಥ್ಸ’ವಿತುರ್ವರೇ”ಣ್ಯಂ ಭರ್ಗೋ’ ದೇವಸ್ಯ’ ಧೀಮಹಿ | ಧಿಯೋ ಯೋ ನಃ’ ಪ್ರಚೋದಯಾ”ತ್ || ಓಮಾಪೋ ಜ್ಯೋತೀ ರಸೋ‌உಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಭೂ-ರ್ಭುವ-ಸ್ಸುವರೋಮ್ || (ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್)

ಆಚಮ್ಯ (ಓಂ ಕೇಶವಾಯ ಸ್ವಾಹಾ, … ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮೋ ನಮಃ)

ಜಪಸಂಕಲ್ಪಃ
ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಏವಂಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಠಾಯಾಂ ಶುಭತಿಥೌ ಮಮೋಪಾತ್ತ ದುರಿತ ಕ್ಷಯದ್ವಾರಾ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಮುದ್ದಿಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಸಂಧ್ಯಾಂಗ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಗಾಯತ್ರೀ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಜಪಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ||

ಕರನ್ಯಾಸಃ
ಓಂ ತಥ್ಸ’ವಿತುಃ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮನೇ ಅಂಗುಷ್ಟಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ವರೇ”ಣ್ಯಂ ವಿಷ್ಣವಾತ್ಮನೇ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಭರ್ಗೋ’ ದೇವಸ್ಯ’ ರುದ್ರಾತ್ಮನೇ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಧೀಮಹಿ ಸತ್ಯಾತ್ಮನೇ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಧಿಯೋ ಯೋ ನಃ’ ಙ್ಞಾನಾತ್ಮನೇ ಕನಿಷ್ಟಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಪ್ರಚೋದಯಾ”ತ್ ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ ಕರತಲ ಕರಪೃಷ್ಟಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |

ಅಂಗನ್ಯಾಸಃ
ಓಂ ತಥ್ಸ’ವಿತುಃ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮನೇ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ವರೇ”ಣ್ಯಂ ವಿಷ್ಣವಾತ್ಮನೇ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ಭರ್ಗೋ’ ದೇವಸ್ಯ’ ರುದ್ರಾತ್ಮನೇ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |
ಧೀಮಹಿ ಸತ್ಯಾತ್ಮನೇ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ |
ಧಿಯೋ ಯೋ ನಃ’ ಙ್ಞಾನಾತ್ಮನೇ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ |
ಪ್ರಚೋದಯಾ”ತ್ ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ ಅಸ್ತ್ರಾಯಫಟ್ |
ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ಭಂಧಃ |

ಧ್ಯಾನಮ್
ಮುಕ್ತಾವಿದ್ರುಮ ಹೇಮನೀಲ ಧವಳಚ್ಚಾಯೈರ್-ಮುಖೈ ಸ್ತ್ರೀಕ್ಷಣೈಃ |
ಯುಕ್ತಾಮಿಂದುನಿ ಬದ್ಧ ರತ್ನ ಮಕುಟಾಂ ತತ್ವಾರ್ಥ ವರ್ಣಾತ್ಮಿಕಾಮ್ |
ಗಾಯತ್ರೀಂ ವರದಾಭಯಾಂಕುಶ ಕಶಾಶ್ಶುಭ್ರಂಕಪಾಲಂಗದಾಮ್ |
ಶಂಖಂಚಕ್ರ ಮಧಾರವಿಂದ ಯುಗಳಂ ಹಸ್ತೈರ್ವಹಂತೀಂ ಭಜೇ ||

ಚತುರ್ವಿಂಶತಿ ಮುದ್ರಾ ಪ್ರದರ್ಶನಂ
ಸುಮುಖಂ ಸಂಪುಟಿಂಚೈವ ವಿತತಂ ವಿಸ್ತೃತಂ ತಥಾ |
ದ್ವಿಮುಖಂ ತ್ರಿಮುಖಂಚೈವ ಚತುಃ ಪಂಚ ಮುಖಂ ತಥಾ |
ಷಣ್ಮುಖೋ‌உಥೋ ಮುಖಂ ಚೈವ ವ್ಯಾಪಕಾಂಜಲಿಕಂ ತಥಾ |
ಶಕಟಂ ಯಮಪಾಶಂ ಚ ಗ್ರಥಿತಂ ಸಮ್ಮುಖೋನ್ಮುಖಮ್ |
ಪ್ರಲಂಬಂ ಮುಷ್ಟಿಕಂ ಚೈವ ಮತ್ಸ್ಯಃ ಕೂರ್ಮೋ ವರಾಹಕಮ್ |
ಸಿಂಹಾಕ್ರಾಂತಂ ಮಹಾಕ್ರಾಂತಂ ಮುದ್ಗರಂ ಪಲ್ಲವಂ ತಥಾ |

ಚತುರ್ವಿಂಶತಿ ಮುದ್ರಾ ವೈ ಗಾಯತ್ರ್ಯಾಂ ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾಃ |
ಇತಿಮುದ್ರಾ ನ ಜಾನಾತಿ ಗಾಯತ್ರೀ ನಿಷ್ಫಲಾ ಭವೇತ್ ||

ಯೋ ದೇವ ಸ್ಸವಿತಾ‌உಸ್ಮಾಕಂ ಧಿಯೋ ಧರ್ಮಾದಿಗೋಚರಾಃ |
ಪ್ರೇರಯೇತ್ತಸ್ಯ ಯದ್ಭರ್ಗಸ್ತ ದ್ವರೇಣ್ಯ ಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ||

ಗಾಯತ್ರೀ ಮಂತ್ರಂ
ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವಃ’ || ತಥ್ಸ’ವಿತುರ್ವರೇ”ಣ್ಯಂ ಭರ್ಗೋ’ ದೇವಸ್ಯ’ ಧೀಮಹಿ |
ಧಿಯೋ ಯೋ ನಃ’ ಪ್ರಚೋದಯಾ”ತ್ ||

ಅಷ್ಟಮುದ್ರಾ ಪ್ರದರ್ಶನಂ
ಸುರಭಿರ್-ಙ್ಞಾನ ಚಕ್ರೇ ಚ ಯೋನಿಃ ಕೂರ್ಮೋ‌உಥ ಪಂಕಜಮ್ |
ಲಿಂಗಂ ನಿರ್ಯಾಣ ಮುದ್ರಾ ಚೇತ್ಯಷ್ಟ ಮುದ್ರಾಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಾಃ ||
ಓಂ ತತ್ಸದ್-ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಮಸ್ತು |

ಆಚಮ್ಯ (ಓಂ ಕೇಶವಾಯ ಸ್ವಾಹಾ, … ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮೋ ನಮಃ)

ದ್ವಿಃ ಪರಿಮುಜ್ಯ |
ಸಕೃದುಪ ಸ್ಪೃಶ್ಯ |
ಯತ್ಸವ್ಯಂ ಪಾಣಿಮ್ |
ಪಾದಮ್ |
ಪ್ರೋಕ್ಷತಿ ಶಿರಃ |
ಚಕ್ಷುಷೀ |
ನಾಸಿಕೇ |
ಶ್ರೋತ್ರೇ |
ಹೃದಯಮಾಲಭ್ಯ |

ಪ್ರಾತಃಕಾಲ ಸೂರ್ಯೋಪಸ್ಥಾನಂ
ಓಂ ಮಿತ್ರಸ್ಯ’ ಚರ್ಷಣೀ ಧೃತ ಶ್ರವೋ’ ದೇವಸ್ಯ’ ಸಾನ ಸಿಮ್ | ಸತ್ಯಂ ಚಿತ್ರಶ್ರ’ ವಸ್ತಮಮ್ | ಮಿತ್ರೋ ಜನಾನ್’ ಯಾತಯತಿ ಪ್ರಜಾನನ್-ಮಿತ್ರೋ ದಾ’ಧಾರ ಪೃಥಿವೀ ಮುತದ್ಯಾಮ್ | ಮಿತ್ರಃ ಕೃಷ್ಟೀ ರನಿ’ಮಿಷಾ‌உಭಿ ಚ’ಷ್ಟೇ ಸತ್ಯಾಯ’ ಹವ್ಯಂ ಘೃತವ’ದ್ವಿಧೇಮ | ಪ್ರಸಮಿ’ತ್ತ್ರ ಮರ್ತ್ಯೋ’ ಅಸ್ತು ಪ್ರಯ’ಸ್ವಾ ನ್ಯಸ್ತ’ ಆದಿತ್ಯ ಶಿಕ್ಷ’ತಿ ವ್ರತೇನ’ | ನ ಹ’ನ್ಯತೇ ನ ಜೀ’ಯತೇ ತ್ವೋತೋನೈನ ಮಗ್ಂಹೋ’ ಅಶ್ನೋ ತ್ಯಂತಿ’ತೋ ನ ದೂರಾತ್ || (ತೈ. ಸಂ. 3.4.11)

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸೂರ್ಯೋಪಸ್ಥಾನಂ
ಓಂ ಆ ಸತ್ಯೇನ ರಜ’ಸಾ ವರ್ತ’ಮಾನೋ ನಿವೇಶ’ಯ ನ್ನಮೃತಂ ಮರ್ತ್ಯ’ಂಚ | ಹಿರಣ್ಯಯೇ’ನ ಸವಿತಾ ರಥೇನಾ‌உದೇವೋ ಯಾ’ತಿ ಭುವ’ನಾ ನಿಪಶ್ಯನ್’ ||

ಉದ್ವಯ ಂತಮ’ಸ ಸ್ಪರಿ ಪಶ್ಯ’ಂತೋ ಜ್ಯೋತಿ ರುತ್ತ’ರಮ್ | ದೇವನ್-ದೇ’ವತ್ರಾ ಸೂರ್ಯ ಮಗ’ನ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ’ ರುತ್ತಮಮ್ ||

ಉದುತ್ಯಂ ಜಾತವೇ’ದಸಂ ದೇವಂ ವ’ಹಂತಿ ಕೇತವಃ’ | ದೃಶೇ ವಿಶ್ವಾ’ ಯ ಸೂರ್ಯ”ಮ್ || ಚಿತ್ರಂ ದೇವಾನಾ ಮುದ’ಗಾ ದನೀ’ಕಂ ಚಕ್ಷು’ರ್-ಮಿತ್ರಸ್ಯ ವರು’ಣ ಸ್ಯಾಗ್ನೇಃ | ಅಪ್ರಾ ದ್ಯಾವಾ’ ಪೃಥಿವೀ ಅಂತರಿ’ಕ್ಷಗ್‍ಮ್ ಸೂರ್ಯ’ ಆತ್ಮಾ ಜಗ’ತ ಸ್ತಸ್ಥುಷ’ಶ್ಚ ||

ತಚ್ಚಕ್ಷು’ರ್-ದೇವಹಿ’ತಂ ಪುರಸ್ತಾ”ಚ್ಚುಕ್ರ ಮುಚ್ಚರ’ತ್ | ಪಶ್ಯೇ’ಮ ಶರದ’ಶ್ಶತಂ ಜೀವೇ’ಮ ಶರದ’ಶ್ಶತಂ ನಂದಾ’ಮ ಶರದ’ಶ್ಶತಂ ಮೋದಾ’ಮ ಶರದ’ಶ್ಶತಂ ಭವಾ’ಮ ಶರದ’ಶ್ಶತಗ್‍ಮ್ ಶೃಣವಾ’ಮ ಶರದ’ಶ್ಶತಂ ಪಬ್ರ’ವಾಮ ಶರದ’ಶ್ಶತಮಜೀ’ತಾಸ್ಯಾಮ ಶರದ’ಶ್ಶತಂ ಜೋಕ್ಚ ಸೂರ್ಯಂ’ ದೃಷೇ || ಯ ಉದ’ಗಾನ್ಮಹತೋ‌உರ್ಣವಾ” ದ್ವಿಭ್ರಾಜ’ಮಾನ ಸ್ಸರಿರಸ್ಯ ಮಧ್ಯಾಥ್ಸಮಾ’ ವೃಷಭೋ ಲೋ’ಹಿತಾಕ್ಷಸೂರ್ಯೋ’ ವಿಪಶ್ಚಿನ್ಮನ’ಸಾ ಪುನಾತು ||

ಸಾಯಂಕಾಲ ಸೂರ್ಯೋಪಸ್ಥಾನಂ
ಓಂ ಇಮಮ್ಮೇ’ ವರುಣ ಶೃಧೀ ಹವ’ ಮದ್ಯಾ ಚ’ ಮೃಡಯ | ತ್ವಾ ಮ’ವಸ್ಯು ರಾಚ’ಕೇ || ತತ್ವಾ’ ಯಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮ’ಣಾ ವಂದ’ಮಾನ ಸ್ತ ದಾಶಾ”ಸ್ತೇ ಯಜ’ಮಾನೋ ಹವಿರ್ಭಿಃ’ | ಅಹೇ’ಡಮಾನೋ ವರುಣೇಹ ಬೋಧ್ಯುರು’ಶಗ್ಂ ಸಮಾ’ನ ಆಯುಃ ಪ್ರಮೋ’ಷೀಃ ||

ಯಚ್ಚಿದ್ಧಿತೇ ವಿಶೋಯಥಾ ಪ್ರದೇವ ವರುಣವ್ರತಮ್ | ಮಿನೀಮಸಿದ್ಯ ವಿದ್ಯವಿ | ಯತ್ಕಿಂಚೇದಂ ವರುಣದೈವ್ಯೇ ಜನೇ‌உಭಿದ್ರೋಹ ಮ್ಮನುಷ್ಯಾಶ್ಚರಾಮಸಿ | ಅಚಿತ್ತೇ ಯತ್ತವ ಧರ್ಮಾಯುಯೋಪಿ ಮಮಾನ ಸ್ತಸ್ಮಾ ದೇನಸೋ ದೇವರೀರಿಷಃ | ಕಿತವಾಸೋ ಯದ್ರಿರಿಪುರ್ನದೀವಿ ಯದ್ವಾಘಾ ಸತ್ಯಮುತಯನ್ನ ವಿದ್ಮ | ಸರ್ವಾತಾವಿಷ್ಯ ಶಿಧಿರೇವದೇವಾ ಥಾತೇಸ್ಯಾಮ ವರುಣ ಪ್ರಿಯಾಸಃ || (ತೈ. ಸಂ. 1.1.1)

ದಿಗ್ದೇವತಾ ನಮಸ್ಕಾರಃ
(ಏತೈರ್ನಮಸ್ಕಾರಂ ಕುರ್ಯಾತ್)
ಓಂ ನಮಃ ಪ್ರಾಚ್ಯೈ’ ದಿಶೇ ಯಾಶ್ಚ’ ದೇವತಾ’ ಏತಸ್ಯಾಂ ಪ್ರತಿ’ವಸಂತ್ಯೇ ತಾಭ್ಯ’ಶ್ಚ ನಮಃ’ |
ಓಂ ನಮಃ ದಕ್ಷಿಣಾಯೈ ದಿಶೇ ಯಾಶ್ಚ’ ದೇವತಾ’ ಏತಸ್ಯಾಂ ಪ್ರತಿ’ವಸಂತ್ಯೇ ತಾಭ್ಯ’ಶ್ಚ ನಮಃ’ |
ಓಂ ನಮಃ ಪ್ರತೀ”ಚ್ಯೈ ದಿಶೇ ಯಾಶ್ಚ’ ದೇವತಾ’ ಏತಸ್ಯಾಂ ಪ್ರತಿ’ವಸಂತ್ಯೇ ತಾಭ್ಯ’ಶ್ಚ ನಮಃ’ |
ಓಂ ನಮಃ ಉದೀ”ಚ್ಯೈ ದಿಶೇ ಯಾಶ್ಚ’ ದೇವತಾ’ ಏತಸ್ಯಾಂ ಪ್ರತಿ’ವಸಂತ್ಯೇ ತಾಭ್ಯ’ಶ್ಚ ನಮಃ’ |
ಓಂ ನಮಃ ಊರ್ಧ್ವಾಯೈ’ ದಿಶೇ ಯಾಶ್ಚ’ ದೇವತಾ’ ಏತಸ್ಯಾಂ ಪ್ರತಿ’ವಸಂತ್ಯೇ ತಾಭ್ಯ’ಶ್ಚ ನಮಃ’ |
ಓಂ ನಮೋ‌உಧ’ರಾಯೈ ದಿಶೇ ಯಾಶ್ಚ’ ದೇವತಾ’ ಏತಸ್ಯಾಂ ಪ್ರತಿ’ವಸಂತ್ಯೇ ತಾಭ್ಯ’ಶ್ಚ ನಮಃ’ |
ಓಂ ನಮೋ‌உವಾಂತರಾಯೈ’ ದಿಶೇ ಯಾಶ್ಚ’ ದೇವತಾ’ ಏತಸ್ಯಾಂ ಪ್ರತಿ’ವಸಂತ್ಯೇ ತಾಭ್ಯ’ಶ್ಚ ನಮಃ’ |

ಮುನಿ ನಮಸ್ಕಾರಃ
ನಮೋ ಗಂಗಾ ಯಮುನಯೋರ್-ಮಧ್ಯೇ ಯೇ’ ವಸಂತಿ ತೇ ಮೇ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾನ ಶ್ಚಿರಂಜೀವಿತಂ ವ’ರ್ಧಯಂತಿ ನಮೋ ಗಂಗಾ ಯಮುನಯೋರ್-ಮುನಿ’ಭ್ಯಶ್ಚ ನಮೋ ನಮೋ ಗಂಗಾ ಯಮುನಯೋರ್-ಮುನಿ’ಭ್ಯಶ್ಚ ನ’ಮಃ ||

ಸಂಧ್ಯಾದೇವತಾ ನಮಸ್ಕಾರಃ
ಸಂಧ್ಯಾ’ಯೈ ನಮಃ’ | ಸಾವಿ’ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ’ | ಗಾಯ’ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ’ | ಸರ’ಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ’ | ಸರ್ವಾ’ಭ್ಯೋ ದೇವತಾ’ಭ್ಯೋ ನಮಃ’ | ದೇವೇಭ್ಯೋ ನಮಃ’ | ಋಷಿ’ಭ್ಯೋ ನಮಃ’ | ಮುನಿ’ಭ್ಯೋ ನಮಃ’ | ಗುರು’ಭ್ಯೋ ನಮಃ’ | ಪಿತೃ’ಭ್ಯೋ ನಮಃ’ | ಕಾಮೋ‌உಕಾರ್ಷೀ” ರ್ನಮೋ ನಮಃ | ಮನ್ಯು ರಕಾರ್ಷೀ” ರ್ನಮೋ ನಮಃ | ಪೃಥಿವ್ಯಾಪಸ್ತೇಜೋ ವಾಯು’ರಾಕಾಶಾತ್ ನಮಃ || (ತೈ. ಅರ. 2.18.52)

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಾಸು’ದೇವಾಯ | ಯಾಗ್‍ಮ್ ಸದಾ’ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ಚರಾಣಿ’ ಸ್ಥಾವರಾಣಿ’ ಚ | ಸಾಯಂ ಪ್ರಾತ ರ್ನ’ಮಸ್ಯಂತಿ ಸಾ ಮಾ ಸಂಧ್ಯಾ’‌உಭಿರಕ್ಷತು ||

ಶಿವಾಯ ವಿಷ್ಣುರೂಪಾಯ ಶಿವರೂಪಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ |
ಶಿವಸ್ಯ ಹೃದಯಂ ವಿಷ್ಣುರ್ವಿಷ್ಣೋಶ್ಚ ಹೃದಯಂ ಶಿವಃ ||
ಯಥಾ ಶಿವಮಯೋ ವಿಷ್ಣುರೇವಂ ವಿಷ್ಣುಮಯಃ ಶಿವಃ |
ಯಥಾ‌உಂತರಂ ನ ಪಶ್ಯಾಮಿ ತಥಾ ಮೇ ಸ್ವಸ್ತಿರಾಯುಷಿ ||
ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಾಯ ಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹಿತಾಯ ಚ |
ಜಗದ್ಧಿತಾಯ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ||

ಗಾಯತ್ರೀ ಉದ್ವಾಸನ (ಪ್ರಸ್ಥಾನಂ)
ಉತ್ತಮೇ’ ಶಿಖ’ರೇ ಜಾತೇ ಭೂಮ್ಯಾಂ ಪ’ರ್ವತಮೂರ್ಥ’ನಿ | ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇ”ಭ್ಯೋ‌உಭ್ಯ’ನು ಙ್ಞಾತಾ ಗಚ್ಚದೇ’ವಿ ಯಥಾಸು’ಖಮ್ | ಸ್ತುತೋ ಮಯಾ ವರದಾ ವೇ’ದಮಾತಾ ಪ್ರಚೋದಯಂತೀ ಪವನೇ” ದ್ವಿಜಾತಾ | ಆಯುಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ದ್ರವಿಣಂ ಬ್ರ’ಹ್ಮವರ್ಚಸಂ ಮಹ್ಯಂ ದತ್ವಾ ಪ್ರಜಾತುಂ ಬ್ರ’ಹ್ಮಲೋಕಮ್ || (ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್)

ಭಗವನ್ನಮಸ್ಕಾರಃ
ನಮೋ‌உಸ್ತ್ವನಂತಾಯ ಸಹಸ್ರಮೂರ್ತಯೇ ಸಹಸ್ರ ಪಾದಾಕ್ಷಿ ಶಿರೋರು ಬಾಹವೇ |
ಸಹಸ್ರ ನಾಮ್ನೇ ಪುರುಷಾಯ ಶಾಶ್ವತೇ ಸಹಸ್ರಕೋಟೀ ಯುಗ ಧಾರಿಣೇ ನಮಃ ||

ಭೂಮ್ಯಾಕಾಶಾಭಿ ವಂದನಂ
ಇದಂ ದ್ಯಾ’ವಾ ಪೃಥಿವೀ ಸತ್ಯಮ’ಸ್ತು | ಪಿತರ್-ಮಾತರ್ಯದಿ ಹೋಪ’ ಬೃವೇವಾ”ಮ್ |
ಭೂತಂ ದೇವಾನಾ’ ಮವಮೇ ಅವೋ’ಭಿಃ | ವಿದ್ಯಾ ಮೇಷಂ ವೃಜಿನಂ’ ಜೀರದಾ’ನುಮ್ ||

ಆಕಾಶಾತ್-ಪತಿತಂ ತೋಯಂ ಯಥಾ ಗಚ್ಛತಿ ಸಾಗರಮ್ |
ಸರ್ವದೇವ ನಮಸ್ಕಾರಃ ಕೇಶವಂ ಪ್ರತಿಗಚ್ಛತಿ ||
ಶ್ರೀ ಕೇಶವಂ ಪ್ರತಿಗಚ್ಛತ್ಯೋನ್ನಮ ಇತಿ |

ಸರ್ವವೇದೇಷು ಯತ್ಪುಣ್ಯಮ್ | ಸರ್ವತೀರ್ಥೇಷು ಯತ್ಫಲಮ್ |
ತತ್ಫಲಂ ಪುರುಷ ಆಪ್ನೋತಿ ಸ್ತುತ್ವಾದೇವಂ ಜನಾರ್ಧನಮ್ ||
ಸ್ತುತ್ವಾದೇವಂ ಜನಾರ್ಧನ ಓಂ ನಮ ಇತಿ ||
ವಾಸನಾದ್-ವಾಸುದೇವಸ್ಯ ವಾಸಿತಂ ತೇ ಜಯತ್ರಯಮ್ |
ಸರ್ವಭೂತ ನಿವಾಸೋ‌உಸಿ ಶ್ರೀವಾಸುದೇವ ನಮೋ‌உಸ್ತುತೇ ||
ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವ ನಮೋ‌உಸ್ತುತೇ ಓಂ ನಮ ಇತಿ |

ಅಭಿವಾದಃ (ಪ್ರವರ)
ಚತುಸ್ಸಾಗರ ಪರ್ಯಂತಂ ಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯಃ ಶುಭಂ ಭವತು | … ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ … ಗೋತ್ರಃ … ಸೂತ್ರಃ … ಶಾಖಾಧ್ಯಾಯೀ … ಅಹಂ ಭೋ ಅಭಿವಾದಯೇ ||

ಈಶ್ವರಾರ್ಪಣಂ
ಕಾಯೇನ ವಾಚಾ ಮನಸೇಂದ್ರಿಯೈರ್ವಾ | ಬುದ್ಧ್ಯಾ‌உ‌உತ್ಮನಾ ವಾ ಪ್ರಕೃತೇ ಸ್ಸ್ವಭಾವಾತ್ |
ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯತ್-ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ||
ಹರಿಃ ಓಂ ತತ್ಸತ್ | ತತ್ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರಾರ್ಪಣಮಸ್ತು |

Nitya Sandhya Vandanam in Bengali

শরীর শুদ্ধি
অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্বাবস্থাং” গতো‌உপিবা |
য়ঃ স্মরেত পুংডরীকাক্ষং স বাহ্য়াভ্য়ংতর শ্শুচিঃ ||
পুংডরীকাক্ষ ! পুংডরীকাক্ষ ! পুংডরীকাক্ষায় নমঃ |

আচমনঃ
ওং আচম্য়
ওং কেশবায় স্বাহা
ওং নারায়ণায় স্বাহা
ওং মাধবায় স্বাহা (ইতি ত্রিরাচম্য়)
ওং গোবিংদায় নমঃ (পাণী মার্জয়িত্বা)
ওং বিষ্ণবে নমঃ
ওং মধুসূদনায় নমঃ (ওষ্ঠৌ মার্জয়িত্বা)
ওং ত্রিবিক্রমায় নমঃ
ওং বামনায় নমঃ (শিরসি জলং প্রোক্ষ্য়)
ওং শ্রীধরায় নমঃ
ওং হৃষীকেশায় নমঃ (বামহস্তে জলং প্রোক্ষ্য়)
ওং পদ্মনাভায় নমঃ (পাদয়োঃ জলং প্রোক্ষ্য়)
ওং দামোদরায় নমঃ (শিরসি জলং প্রোক্ষ্য়)
ওং সংকর্ষণায় নমঃ (অংগুলিভিশ্চিবুকং জলং প্রোক্ষ্য়)
ওং বাসুদেবায় নমঃ
ওং প্রদ্য়ুম্নায় নমঃ (নাসিকাং স্পৃষ্ট্বা)
ওং অনিরুদ্ধায় নমঃ
ওং পুরুষোত্তমায় নমঃ
ওং অধোক্ষজায় নমঃ
ওং নারসিংহায় নমঃ (নেত্রে শ্রোত্রে চ স্পৃষ্ট্বা)
ওং অচ্য়ুতায় নমঃ (নাভিং স্পৃষ্ট্বা)
ওং জনার্ধনায় নমঃ (হৃদয়ং স্পৃষ্ট্বা)
ওং উপেংদ্রায় নমঃ (হস্তং শিরসি নিক্ষিপ্য়)
ওং হরয়ে নমঃ
ওং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ (অংসৌ স্পৃষ্ট্বা)
ওং শ্রীকৃষ্ণ পরব্রহ্মণে নমো নমঃ

(এতান্য়ুচ্চার্য় উপ্য়ক্ত প্রকারং কৃতে অংগানি শুদ্ধানি ভবেয়ুঃ)

ভূতোচ্চাটন
উত্তিষ্ঠংতু | ভূত পিশাচাঃ | য়ে তে ভূমিভারকাঃ | য়ে তেষামবিরোধেন | ব্রহ্মকর্ম সমারভে | ওং ভূর্ভুবস্সুবঃ |
দৈবী গায়ত্রী চংদঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ
(প্রাণায়ামং কৃত্বা কুংভকে ইমং গায়ত্রী মংত্রমুচ্ছরেত)

প্রাণায়ামঃ
ওং ভূঃ | ওং ভুবঃ | ওগ্‍ম সুবঃ | ওং মহঃ | ওং জনঃ | ওং তপঃ | ওগ্‍ম সত্য়ম |
ওং তথ্স’বিতুর্বরে”ণ্য়ং ভর্গো’ দেবস্য়’ ধীমহি |
ধিয়ো য়ো নঃ’ প্রচোদয়া”ত ||

ওমাপো জ্য়োতী রসো‌உমৃতং ব্রহ্ম ভূ-র্ভুব-স্সুবরোম || (তৈ. অর. 1০-27)

সংকল্পঃ
মমোপাত্ত, দুরিত ক্ষয়দ্বারা, শ্রী পরমেশ্বর মুদ্দিস্য়, শ্রী পরমেশ্বর প্রীত্য়র্থং, শুভে, শোভনে, অভ্য়ুদয় মুহূর্তে, শ্রী মহাবিষ্ণো রাজ্ঞয়া, প্রবর্ত মানস্য়, অদ্য় ব্রহ্মণঃ, দ্বিতীয় পরার্থে, শ্বেতবরাহ কল্পে, বৈবশ্বত মন্বংতরে, কলিয়ুগে, প্রথম পাদে, (ভারত দেশঃ – জংবূ দ্বীপে, ভরত বর্ষে, ভরত খংডে, মেরোঃ দক্ষিণ/উত্তর দিগ্ভাগে; অমেরিকা – ক্রৌংচ দ্বীপে, রমণক বর্ষে, ঐংদ্রিক খংডে, সপ্ত সমুদ্রাংতরে, কপিলারণ্য়ে), শোভন গৃহে, সমস্ত দেবতা ব্রাহ্মণ, হরিহর গুরুচরণ সন্নিথৌ, অস্মিন, বর্তমান, ব্য়াবহারিক, চাংদ্রমান, … সংবত্সরে, … অয়নে, … ঋতে, … মাসে, … পক্ষে, … তিথৌ, … বাসরে, … শুভ নক্ষত্র, শুভ য়োগ, শুভ করণ, এবংগুণ, বিশেষণ, বিশিষ্ঠায়াং, শুভ তিথৌ, শ্রীমান, … গোত্রঃ, … নামধেয়ঃ, … গোত্রস্য়, … নামধেয়োহংঃ প্রাতঃ/মধ্য়াহ্নিক/সায়ং সংধ্য়াম উপাসিষ্য়ে ||

মার্জনঃ
ওং আপোহিষ্ঠা ম’য়োভুবঃ’ | তা ন’ ঊর্জে দ’ধাতন | মহেরণা’য় চক্ষ’সে | য়ো বঃ’ শিবত’মো রসঃ’ | তস্য়’ ভাজয়তে হ নঃ | উশতীরি’ব মাতরঃ’ | তস্মা অর’ঙ্গ মাম বঃ | য়স্য় ক্ষয়া’য় জিন্ব’থ | আপো’ জনয়’থা চ নঃ | (তৈ. অর. 4-42)

(ইতি শিরসি মার্জয়েত)

(হস্তেন জলং গৃহীত্বা)

প্রাতঃ কাল মংত্রাচমনঃ
সূর্য় শ্চ, মামন্য়ু শ্চ, মন্য়ুপতয় শ্চ, মন্য়ু’কৃতেভ্য়ঃ | পাপেভ্য়ো’ রক্ষন্তাম | য়দ্রাত্র্য়া পাপ’ মকার্ষম | মনসা বাচা’ হস্তাভ্য়াম | পদ্ভ্য়া মুদরে’ণ শিশ্ঞ্চা | রাত্রি স্তদ’বলুম্পতু | য়ত্কিঞ্চ’ দুরিতং ময়ি’ | ইদমহং মা মমৃ’ত য়ো নৌ | সূর্য়ে জ্য়োতিষি জুহো’মি স্বাহা” || (তৈ. অর. 1০. 24)

মধ্য়াহ্ন কাল মংত্রাচমনঃ
আপঃ’ পুনন্তু পৃথিবীং পৃ’থিবী পূতা পু’নাতু মাম | পুনন্তু ব্রহ্ম’ণস্পতি র্ব্রহ্মা’ পূতা পু’নাতু মাম | য়দুচ্ছি’ষ্ট মভো”জ্য়ং য়দ্বা’ দুশ্চরি’তং মম’ | সর্বং’ পুনন্তু মা মাপো’‌உসতা ঞ্চ’ প্রতিগ্রহগ্গ স্বাহা” || (তৈ. অর. পরিশিষ্টঃ 1০. 3০)

সায়ংকাল মংত্রাচমনঃ
অগ্নি শ্চ মা মন্য়ু শ্চ মন্য়ুপতয় শ্চ মন্য়ু’কৃতেভ্য়ঃ | পাপেভ্য়ো’ রক্ষন্তাম | য়দহ্না পাপ’ মকার্ষম | মনসা বাচা’ হস্তাভ্য়াম | পদ্ভ্য়া মুদরে’ণ শিশ্ঞ্চা | অহ স্তদ’বলুম্পতু | য় ত্কিঞ্চ’ দুরিতং ময়ি’ | ইদ মহং মা মমৃ’ত য়োনৌ | সত্য়ে জ্য়োতিষি জুহোমি স্বাহা || (তৈ. অর. 1০. 24)

(ইতি মংত্রেণ জলং পিবেত)

আচম্য় (ওং কেশবায় স্বাহা, … শ্রী কৃষ্ণ পরব্রহ্মণে নমো নমঃ)

দ্বিতীয় মার্জনঃ
দধি ক্রাবণ্ণো’ অকারিষম | জিষ্ণো রশ্ব’স্য় বাজি’নঃ |
সুরভিনো মুখা’করত্প্রণ আয়ূগং’ষি তারিষত ||
(সূর্য়পক্ষে লোকয়াত্রা নির্বাহক ইত্য়র্থঃ)
ওং আপো হিষ্ঠা ম’য়োভুবঃ’ | তা ন’ ঊর্জে দ’ধাতন | মহেরণা’য় চক্ষ’সে | য়ো বঃ’ শিবত’মো রসঃ’ | তস্য়’ ভাজয়তে হ নঃ | উশতীরি’ব মাতরঃ’ | তস্মা অর’ঙ্গ মাম বঃ | য়স্য় ক্ষয়া’য় জিন্ব’থ | আপো’ জনয়’থা চ নঃ || (তৈ. অর. 4. 42)

পুনঃ মার্জনঃ
হির’ণ্য়বর্ণা শ্শুচ’য়ঃ পাবকাঃ য়া সু’জাতঃ কশ্য়পো য়া স্বিন্দ্রঃ’ | অগ্নিং য়া গর্ভ’ন-দধিরে বিরূ’পা স্তান আপশ্শগ্গ স্য়োনা ভ’বন্তু | য়া সাগং রাজা বরু’ণো য়াতি মধ্য়ে’ সত্য়ানৃতে অ’বপশ্য়ং জনা’নাম | মধু শ্চুতশ্শুচ’য়ো য়াঃ পা’বকা স্তান আপশ্শগ্গ স্য়োনা ভ’বন্তু | য়াসাং” দেবা দিবি কৃণ্বন্তি’ ভক্ষং য়া অন্তরি’ক্ষে বহুথা ভব’ন্তি | য়াঃ পৃ’থিবীং পয়’সোন্দন্তি’ শ্শুক্রাস্তান আপশগ্গ স্য়োনা ভ’বন্তু | য়াঃ শিবেন’ মা চক্ষু’ষা পশ্য়তাপশ্শিবয়া’ তনু বোপ’স্পৃশত ত্বচ’ ম্মে | সর্বাগ’ম অগ্নীগ্‍ম র’প্সুষদো’ হুবে বো ময়ি বর্চো বল মোজো নিধ’ত্ত || (তৈ. সং. 5. 6. 1)

(মার্জনং কুর্য়াত)

অঘমর্ষণ মংত্রঃ পাপবিমোচনং

(হস্তেন জলমাদায় নিশ্শ্বস্য় বামতো নিক্ষিতপেত)
দ্রুপদা দি’ব মুঞ্চতু | দ্রুপদা দিবে ন্মু’মুচানঃ |
স্বিন্ন স্স্নাত্বী মলা’ দিবঃ | পূতং পবিত্রে’ণে বাজ্য়”ম আপ’ শ্শুন্দন্তু মৈন’সঃ || (তৈ. ব্রা. 266)

আচম্য় (ওং কেশবায় স্বাহা, … শ্রী কৃষ্ণ পরব্রহ্মণে নমো নমঃ)
প্রাণায়ামম্য়

লঘুসংকল্পঃ
পূর্বোক্ত এবংগুণ বিশেষণ বিশিষ্ঠায়াং শুভতিথৌ মমোপাত্ত দুরিত ক্ষয়দ্বারা শ্রী পরমেশ্বর মুদ্দিস্য় শ্রী পরমেশ্বর প্রীত্য়র্থং প্রাতস্সংধ্য়াংগ য়থা কালোচিত অর্ঘ্য়প্রদানং করিষ্য়ে ||

প্রাতঃ কালার্ঘ্য় মংত্রং
ওং ভূর্ভুবস্সুবঃ’ || তথ্স’বিতুর্বরে”ণ্য়ং ভর্গো’ দেবস্য়’ ধীমহি | ধিয়ো য়ো নঃ’ প্রচোদয়া”ত || 3 ||

মধ্য়াহ্নার্ঘ্য় মংত্রং
ওং হগং সশ্শু’চিষ দ্বসু’রংতরিক্ষস দ্দোতা’ বেদিষদতি’থি র্দুরোণসত | নৃষ দ্ব’রস দৃ’তস দ্ব্য়ো’ম সদব্জা গোজা ঋ’তজা অ’দ্রিজা ঋতম-বৃহত || (তৈ. অর. 1০. 4)

সায়ং কালার্ঘ্য় মংত্রং
ওং ভূর্ভুবস্সুবঃ’ || তথ্স’বিতুর্বরে”ণ্য়ং ভর্গো’ দেবস্য়’ ধীমহি | ধিয়ো য়ো নঃ’ প্রচোদয়া”ত || ওং ভূঃ | ওং ভুবঃ | ওগ্‍ম সুবঃ | ওং মহঃ | ওং জনঃ | ওং তপঃ | ওগ্‍ম সত্য়ম | ওং তথ্স’বিতুর্বরে”ণ্য়ং ভর্গো’ দেবস্য়’ ধীমহি | ধিয়ো য়ো নঃ’ প্রচোদয়া”ত || ওমাপো জ্য়োতী রসো‌உমৃতং ব্রহ্ম ভূ-র্ভুব-স্সুবরোম ||

(ইত্য়ংজলিত্রয়ং বিসৃজেত)

কালাতিক্রমণ প্রায়শ্চিত্তং
আচম্য়…
পূর্বোক্ত এবংগুণ বিশেষণ বিশিষ্ঠায়াং শুভতিথৌ মমোপাত্ত দুরিত ক্ষয়দ্বারা শ্রী পরমেশ্বর মুদ্দিস্য় শ্রী পরমেশ্বর প্রীত্য়র্থং কালাতিক্রম দোষপরিহারার্থং চতুর্থা অর্ঘ্য়প্রদানং করিষ্য়ে ||
ওং ভূর্ভুবস্সুবঃ’ || তথ্স’বিতুর্বরে”ণ্য়ং ভর্গো’ দেবস্য়’ ধীমহি | ধিয়ো য়ো নঃ’ প্রচোদয়া”ত || ওং ভূঃ | ওং ভুবঃ | ওগ্‍ম সুবঃ | ওং মহঃ | ওং জনঃ | ওং তপঃ | ওগ্‍ম সত্য়ম | ওং তথ্স’বিতুর্বরে”ণ্য়ং ভর্গো’ দেবস্য়’ ধীমহি | ধিয়ো য়ো নঃ’ প্রচোদয়া”ত || ওমাপো জ্য়োতী রসো‌உমৃতং ব্রহ্ম ভূ-র্ভুব-স্সুবরোম ||
(ইতি জলং বিসৃজেত)

সজল প্রদক্ষিণং
ওং উদ্য়ন্ত’মস্তং য়ন্ত’ মাদিত্য় ম’ভিথ্য়ায় ন্কুর্বন-ব্রা”হ্মণো বিদ্বান ত্সকল’ম-ভদ্রম’শ্নুতে অসাবা’দিত্য়ো ব্রহ্মেতি || ব্রহ্মৈব সন-ব্রহ্মাপ্য়েতি য় এবং বেদ || অসাবাদিত্য়ো ব্রহ্ম || (তৈ. অর. 2. 2)

(এবম অর্ঘ্য়ত্রয়ং দদ্য়াত কালাতিক্রমণে পূর্ববত)
(পশ্চাত হস্তেন জলমাদায় প্রদক্ষিণং কুর্য়াত)
(দ্বিরাচম্য় প্রাণায়াম ত্রয়ং কৃত্বা)

আচম্য় (ওং কেশবায় স্বাহা, … শ্রী কৃষ্ণ পরব্রহ্মণে নমো নমঃ)

সংধ্য়াংগ তর্পণং
প্রাতঃকাল তর্পণং

সংধ্য়াং তর্পয়ামি, গায়ত্রীং তর্পয়ামি, ব্রাহ্মীং তর্পয়ামি, নিমৃজীং তর্পয়ামি ||

মধ্য়াহ্ন তর্পণং
সংধ্য়াং তর্পয়ামি, সাবিত্রীং তর্পয়ামি, রৌদ্রীং তর্পয়ামি, নিমৃজীং তর্পয়ামি ||

সায়ংকাল তর্পণং
সংধ্য়াং তর্পয়ামি, সরস্বতীং তর্পয়ামি, বৈষ্ণবীং তর্পয়ামি, নিমৃজীং তর্পয়ামি ||

(পুনরাচমনং কুর্য়াত)

গায়ত্রী অবাহন
ওমিত্য়েকাক্ষ’রং ব্রহ্ম | অগ্নির্দেবতা ব্রহ্ম’ ইত্য়ার্ষম | গায়ত্রং ছন্দং পরমাত্মং’ সরূপম | সায়ুজ্য়ং বি’নিয়োগম || (তৈ. অর. 1০. 33)

আয়া’তু বর’দা দেবী অক্ষরং’ ব্রহ্মসংমিতম | গায়ত্রীং” ছন্দ’সাং মাতেদং ব্র’হ্ম জুষস্ব’ মে | য়দহ্না”ত-কুরু’তে পাপং তদহ্না”ত-প্রতিমুচ্য়’তে | য়দ্রাত্রিয়া”ত-কুরু’তে পাপং তদ্রাত্রিয়া”ত-প্রতিমুচ্য়’তে | সর্ব’ বর্ণে ম’হাদেবি সংধ্য়াবি’দ্য়ে সরস্ব’তি ||

ওজো’‌உসি সহো’‌உসি বল’মসি ভ্রাজো’‌உসি দেবানাং ধামনামা’সি বিশ্ব’মসি বিশ্বায়ু-স্সর্ব’মসি সর্বায়ু-রভিভূরোম | গায়ত্রী-মাবা’হয়ামি সাবিত্রী-মাবা’হয়ামি সরস্বতী-মাবা’হয়ামি ছন্দর্ষী-নাবা’হয়ামি শ্রিয়-মাবাহ’য়ামি গায়ত্রিয়া গায়ত্রী চ্ছন্দো বিশ্বামিত্রঋষি স্সবিতা দেবতা‌உগ্নির-মুখং ব্রহ্মা শিরো বিষ্ণুর-হৃদয়গ্‍ম রুদ্র-শ্শিখা পৃথিবী য়োনিঃ প্রাণাপান ব্য়ানোদান সমানা সপ্রাণা শ্বেতবর্ণা সাংখ্য়ায়ন সগোত্রা গায়ত্রী চতুর্বিগ্‍ম শত্য়ক্ষরা ত্রিপদা’ ষট-কুক্ষিঃ পংচ-শীর্ষোপনয়নে বি’নিয়োগঃ | ওং ভূঃ | ওং ভুবঃ | ওগ্‍ম সুবঃ | ওং মহঃ | ওং জনঃ | ওং তপঃ | ওগ্‍ম সত্য়ম | ওং তথ্স’বিতুর্বরে”ণ্য়ং ভর্গো’ দেবস্য়’ ধীমহি | ধিয়ো য়ো নঃ’ প্রচোদয়া”ত || ওমাপো জ্য়োতী রসো‌உমৃতং ব্রহ্ম ভূ-র্ভুব-স্সুবরোম || (মহানারায়ণ উপনিষত)

আচম্য় (ওং কেশবায় স্বাহা, … শ্রী কৃষ্ণ পরব্রহ্মণে নমো নমঃ)

জপসংকল্পঃ
পূর্বোক্ত এবংগুণ বিশেষণ বিশিষ্ঠায়াং শুভতিথৌ মমোপাত্ত দুরিত ক্ষয়দ্বারা শ্রী পরমেশ্বর মুদ্দিস্য় শ্রী পরমেশ্বর প্রীত্য়র্থং সংধ্য়াংগ য়থাশক্তি গায়ত্রী মহামংত্র জপং করিষ্য়ে ||

করন্য়াসঃ
ওং তথ্স’বিতুঃ ব্রহ্মাত্মনে অংগুষ্টাভ্য়াং নমঃ |
বরে”ণ্য়ং বিষ্ণবাত্মনে তর্জনীভ্য়াং নমঃ |
ভর্গো’ দেবস্য়’ রুদ্রাত্মনে মধ্য়মাভ্য়াং নমঃ |
ধীমহি সত্য়াত্মনে অনামিকাভ্য়াং নমঃ |
ধিয়ো য়ো নঃ’ জ্ঞানাত্মনে কনিষ্টিকাভ্য়াং নমঃ |
প্রচোদয়া”ত সর্বাত্মনে করতল করপৃষ্টাভ্য়াং নমঃ |

অংগন্য়াসঃ
ওং তথ্স’বিতুঃ ব্রহ্মাত্মনে হৃদয়ায় নমঃ |
বরে”ণ্য়ং বিষ্ণবাত্মনে শিরসে স্বাহা |
ভর্গো’ দেবস্য়’ রুদ্রাত্মনে শিখায়ৈ বষট |
ধীমহি সত্য়াত্মনে কবচায় হুম |
ধিয়ো য়ো নঃ’ জ্ঞানাত্মনে নেত্রত্রয়ায় বৌষট |
প্রচোদয়া”ত সর্বাত্মনে অস্ত্রায়ফট |
ওং ভূর্ভুবস্সুবরোমিতি দিগ্ভন্ধঃ |

ধ্য়ানম
মুক্তাবিদ্রুম হেমনীল ধবলচ্চায়ৈর-মুখৈ স্ত্রীক্ষণৈঃ |
য়ুক্তামিংদুনি বদ্ধ রত্ন মকুটাং তত্বার্থ বর্ণাত্মিকাম |
গায়ত্রীং বরদাভয়াঙ্কুশ কশাশ্শুভ্রঙ্কপালঙ্গদাম |
শঙ্খঞ্চক্র মধারবিন্দ য়ুগলং হস্তৈর্বহন্তীং ভজে ||

চতুর্বিংশতি মুদ্রা প্রদর্শনং
সুমুখং সংপুটিংচৈব বিততং বিস্তৃতং তথা |
দ্বিমুখং ত্রিমুখংচৈব চতুঃ পঞ্চ মুখং তথা |
ষণ্মুখো‌உথো মুখং চৈব ব্য়াপকাঞ্জলিকং তথা |
শকটং য়মপাশং চ গ্রথিতং সম্মুখোন্মুখম |
প্রলংবং মুষ্টিকং চৈব মত্স্য়ঃ কূর্মো বরাহকম |
সিংহাক্রাংতং মহাক্রাংতং মুদ্গরং পল্লবং তথা |
চতুর্বিংশতি মুদ্রা বৈ গায়ত্র্য়াং সুপ্রতিষ্ঠিতাঃ |
ইতিমুদ্রা ন জানাতি গায়ত্রী নিষ্ফলা ভবেত ||
য়ো দেব স্সবিতা‌உস্মাকং ধিয়ো ধর্মাদিগোচরাঃ |
প্রেরয়েত্তস্য় য়দ্ভর্গস্ত দ্বরেণ্য় মুপাস্মহে ||

গায়ত্রী মংত্রং
ওং ভূর্ভুবস্সুবঃ’ || তথ্স’বিতুর্বরে”ণ্য়ং ভর্গো’ দেবস্য়’ ধীমহি |
ধিয়ো য়ো নঃ’ প্রচোদয়া”ত ||

অষ্টমুদ্রা প্রদর্শনং
সুরভির-জ্ঞান চক্রে চ য়োনিঃ কূর্মো‌உথ পঙ্কজম |
লিঙ্গং নির্য়াণ মুদ্রা চেত্য়ষ্ট মুদ্রাঃ প্রকীর্তিতাঃ ||
ওং তত্সদ-ব্রহ্মার্পণমস্তু |

আচম্য় (ওং কেশবায় স্বাহা, … শ্রী কৃষ্ণ পরব্রহ্মণে নমো নমঃ)

দ্বিঃ পরিমুজ্য় |
সকৃদুপ স্পৃশ্য় |
য়ত্সব্য়ং পাণিম |
পাদম |
প্রোক্ষতি শিরঃ |
চক্ষুষী |
নাসিকে |
শ্রোত্রে |
হৃদয়মালভ্য় |

প্রাতঃকাল সূর্য়োপস্থানং
ওং মিত্রস্য়’ চর্ষণী ধৃত শ্রবো’ দেবস্য়’ সান সিম | সত্য়ং চিত্রশ্র’ বস্তমম | মিত্রো জনান’ য়াতয়তি প্রজানন-মিত্রো দা’ধার পৃথিবী মুতদ্য়াম | মিত্রঃ কৃষ্টী রনি’মিষা‌உভি চ’ষ্টে সত্য়ায়’ হব্য়ং ঘৃতব’দ্বিধেম | প্রসমি’ত্ত্র মর্ত্য়ো’ অস্তু প্রয়’স্বা ন্য়স্ত’ আদিত্য় শিক্ষ’তি ব্রতেন’ | ন হ’ন্য়তে ন জী’য়তে ত্বোতোনৈন মগংহো’ অশ্নো ত্য়ন্তি’তো ন দূরাত || (তৈ. সং. 3.4.11)

মধ্য়াহ্ন সূর্য়োপস্থানং
ওং আ সত্য়েন রজ’সা বর্ত’মানো নিবেশ’য় ন্নমৃতং মর্ত্য়’ঞ্চ | হিরণ্য়য়ে’ন সবিতা রথেনা‌உদেবো য়া’তি ভুব’না নিপশ্য়ন’ ||
উদ্বয় ন্তম’স স্পরি পশ্য়’ন্তো জ্য়োতি রুত্ত’রম | দেবন-দে’বত্রা সূর্য় মগ’ন্ম জ্য়োতি’ রুত্তমম ||

উদুত্য়ং জাতবে’দসং দেবং ব’হন্তি কেতবঃ’ | দৃশে বিশ্বা’ য় সূর্য়”ম || চিত্রং দেবানা মুদ’গা দনী’কং চক্ষু’র-মিত্রস্য় বরু’ণ স্য়াগ্নেঃ | অপ্রা দ্য়াবা’ পৃথিবী অন্তরি’ক্ষগ্‍ম সূর্য়’ আত্মা জগ’ত স্তস্থুষ’শ্চ ||

তচ্চক্ষু’র-দেবহি’তং পুরস্তা”চ্চুক্র মুচ্চর’ত | পশ্য়ে’ম শরদ’শ্শতং জীবে’ম শরদ’শ্শতং নন্দা’ম শরদ’শ্শতং মোদা’ম শরদ’শ্শতং ভবা’ম শরদ’শ্শতগ্‍ম শৃণবা’ম শরদ’শ্শতং পব্র’বাম শরদ’শ্শতমজী’তাস্য়াম শরদ’শ্শতং জোক্চ সূর্য়ং’ দৃষে || য় উদ’গান্মহতো‌உর্ণবা” দ্বিভ্রাজ’মান স্সরিরস্য় মধ্য়াথ্সমা’ বৃষভো লো’হিতাক্ষসূর্য়ো’ বিপশ্চিন্মন’সা পুনাতু ||

সায়ংকাল সূর্য়োপস্থানং
ওং ইমম্মে’ বরুণ শৃধী হব’ মদ্য়া চ’ মৃডয় | ত্বা ম’বস্য়ু রাচ’কে || তত্বা’ য়ামি ব্রহ্ম’ণা বন্দ’মান স্ত দাশা”স্তে য়জ’মানো হবির্ভিঃ’ | অহে’ডমানো বরুণেহ বোধ্য়ুরু’শগং সমা’ন আয়ুঃ প্রমো’ষীঃ ||

য়চ্চিদ্ধিতে বিশোয়থা প্রদেব বরুণব্রতম | মিনীমসিদ্য় বিদ্য়বি | য়ত্কিঞ্চেদং বরুণদৈব্য়ে জনে‌உভিদ্রোহ ম্মনুষ্য়াশ্চরামসি | অচিত্তে য়ত্তব ধর্মায়ুয়োপি মমান স্তস্মা দেনসো দেবরীরিষঃ | কিতবাসো য়দ্রিরিপুর্নদীবি য়দ্বাঘা সত্য়মুতয়ন্ন বিদ্ম | সর্বাতাবিষ্য় শিধিরেবদেবা থাতেস্য়াম বরুণ প্রিয়াসঃ || (তৈ. সং. 1.1.1)

দিগ্দেবতা নমস্কারঃ
(এতৈর্নমস্কারং কুর্য়াত)
ওং নমঃ প্রাচ্য়ৈ’ দিশে য়াশ্চ’ দেবতা’ এতস্য়াং প্রতি’বসন্ত্য়ে তাভ্য়’শ্চ নমঃ’ |
ওং নমঃ দক্ষিণায়ৈ দিশে য়াশ্চ’ দেবতা’ এতস্য়াং প্রতি’বসন্ত্য়ে তাভ্য়’শ্চ নমঃ’ |
ওং নমঃ প্রতী”চ্য়ৈ দিশে য়াশ্চ’ দেবতা’ এতস্য়াং প্রতি’বসন্ত্য়ে তাভ্য়’শ্চ নমঃ’ |
ওং নমঃ উদী”চ্য়ৈ দিশে য়াশ্চ’ দেবতা’ এতস্য়াং প্রতি’বসন্ত্য়ে তাভ্য়’শ্চ নমঃ’ |
ওং নমঃ ঊর্ধ্বায়ৈ’ দিশে য়াশ্চ’ দেবতা’ এতস্য়াং প্রতি’বসন্ত্য়ে তাভ্য়’শ্চ নমঃ’ |
ওং নমো‌உধ’রায়ৈ দিশে য়াশ্চ’ দেবতা’ এতস্য়াং প্রতি’বসন্ত্য়ে তাভ্য়’শ্চ নমঃ’ |
ওং নমো‌உবান্তরায়ৈ’ দিশে য়াশ্চ’ দেবতা’ এতস্য়াং প্রতি’বসন্ত্য়ে তাভ্য়’শ্চ নমঃ’ |

মুনি নমস্কারঃ
নমো গঙ্গা য়মুনয়োর-মধ্য়ে য়ে’ বসন্তি তে মে প্রসন্নাত্মান শ্চিরংজীবিতং ব’র্ধয়ন্তি নমো গঙ্গা য়মুনয়োর-মুনি’ভ্য়শ্চ নমো নমো গঙ্গা য়মুনয়োর-মুনি’ভ্য়শ্চ ন’মঃ ||

সংধ্য়াদেবতা নমস্কারঃ
সন্ধ্য়া’য়ৈ নমঃ’ | সাবি’ত্র্য়ৈ নমঃ’ | গায়’ত্র্য়ৈ নমঃ’ | সর’স্বত্য়ৈ নমঃ’ | সর্বা’ভ্য়ো দেবতা’ভ্য়ো নমঃ’ | দেবেভ্য়ো নমঃ’ | ঋষি’ভ্য়ো নমঃ’ | মুনি’ভ্য়ো নমঃ’ | গুরু’ভ্য়ো নমঃ’ | পিতৃ’ভ্য়ো নমঃ’ | কামো‌உকার্ষী” র্নমো নমঃ | মন্য়ু রকার্ষী” র্নমো নমঃ | পৃথিব্য়াপস্তেজো বায়ু’রাকাশাত নমঃ || (তৈ. অর. 2.18.52)

ওং নমো ভগবতে বাসু’দেবায় | য়াগ্‍ম সদা’ সর্বভূতানি চরাণি’ স্থাবরাণি’ চ | সায়ং প্রাত র্ন’মস্য়ন্তি সা মা সন্ধ্য়া’‌உভিরক্ষতু ||
শিবায় বিষ্ণুরূপায় শিবরূপায় বিষ্ণবে |
শিবস্য় হৃদয়ং বিষ্ণুর্বিষ্ণোশ্চ হৃদয়ং শিবঃ ||
য়থা শিবময়ো বিষ্ণুরেবং বিষ্ণুময়ঃ শিবঃ |
য়থা‌உংতরং ন পশ্য়ামি তথা মে স্বস্তিরায়ুষি ||
নমো ব্রহ্মণ্য় দেবায় গো ব্রাহ্মণ হিতায় চ |
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ||

গায়ত্রী উদ্বাসন (প্রস্থানং)
উত্তমে’ শিখ’রে জাতে ভূম্য়াং প’র্বতমূর্থ’নি | ব্রাহ্মণে”ভ্য়ো‌உভ্য়’নু জ্ঞাতা গচ্চদে’বি য়থাসু’খম | স্তুতো ময়া বরদা বে’দমাতা প্রচোদয়ন্তী পবনে” দ্বিজাতা | আয়ুঃ পৃথিব্য়াং দ্রবিণং ব্র’হ্মবর্চসং মহ্য়ং দত্বা প্রজাতুং ব্র’হ্মলোকম || (মহানারায়ণ উপনিষত)

ভগবন্নমস্কারঃ
নমো‌உস্ত্বনংতায় সহস্রমূর্তয়ে সহস্র পাদাক্ষি শিরোরু বাহবে |
সহস্র নাম্নে পুরুষায় শাশ্বতে সহস্রকোটী য়ুগ ধারিণে নমঃ ||

ভূম্য়াকাশাভি বংদনং
ইদং দ্য়া’বা পৃথিবী সত্য়ম’স্তু | পিতর-মাতর্য়দি হোপ’ বৃবেবা”ম |
ভূতং দেবানা’ মবমে অবো’ভিঃ | বিদ্য়া মেষং বৃজিনং’ জীরদা’নুম ||

আকাশাত-পতিতং তোয়ং য়থা গচ্ছতি সাগরম |
সর্বদেব নমস্কারঃ কেশবং প্রতিগচ্ছতি ||
শ্রী কেশবং প্রতিগচ্ছত্য়োন্নম ইতি |

সর্ববেদেষু য়ত্পুণ্য়ম | সর্বতীর্থেষু য়ত্ফলম |
তত্ফলং পুরুষ আপ্নোতি স্তুত্বাদেবং জনার্ধনম ||
স্তুত্বাদেবং জনার্ধন ওং নম ইতি ||
বাসনাদ-বাসুদেবস্য় বাসিতং তে জয়ত্রয়ম |
সর্বভূত নিবাসো‌உসি শ্রীবাসুদেব নমো‌உস্তুতে ||
শ্রী বাসুদেব নমো‌உস্তুতে ওং নম ইতি |

অভিবাদঃ (প্রবর)
চতুস্সাগর পর্য়ংতং গো ব্রাহ্মণেভ্য়ঃ শুভং ভবতু | … প্রবরান্বিত … গোত্রঃ … সূত্রঃ … শাখাধ্য়ায়ী … অহং ভো অভিবাদয়ে ||

ঈশ্বরার্পণং
কায়েন বাচা মনসেংদ্রিয়ৈর্বা | বুদ্ধ্য়া‌உ‌உত্মনা বা প্রকৃতে স্স্বভাবাত |
করোমি য়দ্য়ত-সকলং পরস্মৈ শ্রীমন্নারায়ণায়েতি সমর্পয়ামি ||
হরিঃ ওং তত্সত | তত্সর্বং শ্রী পরমেশ্বরার্পণমস্তু |

Nitya Sandhya Vandanam in English, Tamil, Malayalam, Kannada, Bengali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top