Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Nityananda Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in Gujarati | Sri Nityananda Prabhu

Nityananda Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Gujarati:

નિત્યાનન્દાષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રમ્
શ્રીમાન્નિત્યાનન્દચન્દ્રાય નમઃ ।
નિત્યાનન્દમહં વન્દે કર્ણે લમ્બિતમૌક્તિકમ્ ।
ચૈતન્યાગ્રજરૂપેણ પવિત્રીકૃતભૂતલમ્ ॥ ૧ ॥

પ્રણમ્ય શ્રીજગન્નાથં નિત્યાનન્દમહાપ્રભુમ્ ।
નામ્નામષ્ટોત્તરશતં પ્રવક્ષ્યામિ મુદાકરમ્ ॥ ૨ ॥

નીલામ્બરધરઃ શ્રિમાલ્લાઙ્ગલીમુસલપ્રિયઃ ।
સઙ્કર્ષણશ્ચન્દ્રવર્ણો યદૂનાં કુલમઙ્ગલઃ ॥ ૩ ॥

ગોપિકારમણો રામો વૃન્દાવનકલાનિધિઃ ।
કાદમ્બરીસુધામત્તો ગોપગોપીગણાવૃતઃ ॥ ૪ ॥

ગોપીમણ્ડલમધ્યસ્થો રાસતાણ્ડવપણ્ડિતઃ ।
રમણીરમણઃ કામી મદઘૂર્ણિતલોચનઃ ॥ ૫ ॥

રાસોત્સવપરિશ્રાન્તો ઘર્મનીરાવૃતાનનઃ ।
કાલિન્દીભેદનોત્સાહી નીરક્રીડાકુતૂહલઃ ॥ ૬ ॥

ગૌરાશ્રયઃ શમઃ શાન્તો માયામાનુષરૂપધૃક્ ।
નિત્યાનન્દાવધૂતશ્ચ યજ્ઞસૂત્રધરઃ સુધીઃ ॥ ૭ ॥

પતિતપ્રાણદઃ પૃથ્વીપાવનો ભક્તવત્સલઃ ।
પ્રેમાનન્દમદોન્મત્તઃ બ્રહ્માદીનામગોચરઃ ॥ ૮ ॥

વનમાલાધરો હારી રોચનાદિવિભૂષિતઃ ।
નાગેન્દ્રશુણ્ડદોર્દણ્ડસ્વર્ણકઙ્કણમણ્ડિતઃ ॥ ૯ ॥

ગૌરભક્તિરસોલ્લાસશ્ચલચ્ચઞ્ચલનૂપુરઃ ।
ગજેન્દ્રગતિલાવણ્યસમ્મોહિતજગજ્જનઃ ॥ ૧૦ ॥

સમ્વીતશુભલીલાધૃગ્રોમાઞ્ચિતકલેવરઃ ।
હો હો ધ્વનિસુધાશિશ્ચ મુખચન્દ્રવિરાજિતઃ ॥ ૧૧ ॥

સિન્ધૂરારુણસુસ્નિગ્ધસુબિમ્બાધરપલ્લવઃ ।
સ્વભક્તગણમધ્યસ્થો રેવતીપ્રાણનાયકઃ ॥ ૧૨ ॥

લૌહદણ્ડધરો શૃઙ્ગી વેણુપાણિઃ પ્રતાપવાન્ ।
પ્રચણ્ડકૃતહુઙ્કારો મત્તઃ પાષણ્ડમાર્દનઃ ॥ ૧૩ ॥

સર્વભક્તિમયો દેવ આશ્રમાચારવર્જિતઃ ।
ગુણાતીતો ગુણમયો ગુણવાન્ નર્તનપ્રિયઃ ॥ ૧૪ ॥

ત્રિગુણાત્મા ગુણગ્રાહી સગુણો ગુણિનાં વરઃ ।
યોગી યોગવિધાતા ચ ભક્તિયોગપ્રદર્શકઃ ॥ ૧૫ ॥

સર્વશક્તિપ્રકાશાઙ્ગી મહાનન્દમયો નટઃ ।
સર્વાગમમયો ધીરો જ્ઞાનદો મુક્તિદઃ પ્રભુઃ ॥ ૧૬ ॥

ગૌડદેશપરિત્રાતા પ્રેમાનન્દપ્રકાશકઃ ।
પ્રેમાનન્દરસાનન્દી રાધિકામન્ત્રદો વિભુઃ ॥ ૧૭ ॥

સર્વમન્ત્રસ્વરૂપશ્ચ કૃષ્ણપર્યઙ્કસુન્દરઃ ।
રસજ્ઞો રસદાતા ચ રસભોક્તા રસાશ્રયઃ ॥ ૧૮ ॥

બ્રહ્મેશાદિમહેન્દ્રાદ્યવન્દિતશ્રીપદામ્બુજઃ ।
સહસ્રમસ્તકોપેતો રસાતલસુધાકરઃ ॥ ૧૯ ॥

ક્ષીરોદાર્ણવસમ્ભૂતઃ કુણ્ડલૈકાવતંસકઃ ।
રક્તોપલધરઃ શુભ્રો નારાયણપરાયણઃ ॥ ૨૦ ॥

અપારમહિમાનન્તો નૃદોષાદર્શનઃ સદા ।
દયાલુર્દુર્ગતિત્રાતા કૃતાન્તો દુષ્ટદેહિનામ્ ॥ ૨૧ ॥

મઞ્જુદાશરથિર્વીરો લક્ષ્મણઃ સર્વવલ્લભઃ ।
સદોજ્જ્વલો રસાનન્દી વૃન્દાવનરસપ્રદઃ ॥ ૨૨ ॥

પૂર્ણપ્રેમસુધાસિન્ધુર્નાટ્યલીલાવિશારદઃ ।
કોટીન્દુવૈભવઃ શ્રીમાન્ જગદાહ્લાદકારકઃ ॥ ૨૩ ॥

ગોપાલઃ સર્વપાલશ્ચ સર્વગોપાવતંસકઃ ।
માઘે માસિ સિતે પક્ષે ત્રયોદશ્યાં તિથૌ સદા ॥ ૨૪ ॥

ઉપોષણં પૂજનં ચ શ્રીનિત્યાનન્દવાસરે ।
યદ્યત્ સઃ કુરુતે કામં તત્તદેવ લભેન્નરઃ ॥ ૨૫ ॥

અસાધ્યરોગયુક્તોઽપિ મુચ્યતે ગદભીષણાત્ ।
અપુત્રઃ સાધુપુત્રં ચ લભતે નાત્ર સંશયઃ ॥ ૨૬ ॥

નિત્યાનન્દસ્વરૂપસ્ય નામ્નામષ્ટોત્તરં શતં ।
યઃ પઠેત્ પ્રાતરુત્થાય સ લભેદ્વાઞ્છિતં ધ્રુવમ્ ॥ ૨૭ ॥

ઇતિ સાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્યવિરચિતં
નિત્યાનન્દાષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ।

Also Read:

Nityananda Ashtottarashatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top