Ashtottara Shatanama

Nityananda Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in Punjabi | Sri Nityananda Prabhu

Nityananda Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Punjabi:

ਨਿਤ੍ਯਾਨਨ੍ਦਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍
ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ਨਿਤ੍ਯਾਨਨ੍ਦਚਨ੍ਦ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਨਿਤ੍ਯਾਨਨ੍ਦਮਹਂ ਵਨ੍ਦੇ ਕਰ੍ਣੇ ਲਮ੍ਬਿਤਮੌਕ੍ਤਿਕਮ੍ ।
ਚੈਤਨ੍ਯਾਗ੍ਰਜਰੂਪੇਣ ਪਵਿਤ੍ਰੀਕਤਭੂਤਲਮ੍ ॥ ੧ ॥

ਪ੍ਰਣਮ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਜਗਨ੍ਨਾਥਂ ਨਿਤ੍ਯਾਨਨ੍ਦਮਹਾਪ੍ਰਭੁਮ੍ ।
ਨਾਮ੍ਨਾਮਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਂ ਪ੍ਰਵਕ੍ਸ਼੍ਯਾਮਿ ਮੁਦਾਕਰਮ੍ ॥ ੨ ॥

ਨੀਲਾਮ੍ਬਰਧਰਃ ਸ਼੍ਰਿਮਾਲ੍ਲਾਙ੍ਗਲੀਮੁਸਲਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਸਙ੍ਕਰ੍ਸ਼ਣਸ਼੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਵਰ੍ਣੋ ਯਦੂਨਾਂ ਕੁਲਮਙ੍ਗਲਃ ॥ ੩ ॥

ਗੋਪਿਕਾਰਮਣੋ ਰਾਮੋ ਵਨ੍ਦਾਵਨਕਲਾਨਿਧਿਃ ।
ਕਾਦਮ੍ਬਰੀਸੁਧਾਮਤ੍ਤੋ ਗੋਪਗੋਪੀਗਣਾਵਤਃ ॥ ੪ ॥

ਗੋਪੀਮਣ੍ਡਲਮਧ੍ਯਸ੍ਥੋ ਰਾਸਤਾਣ੍ਡਵਪਣ੍ਡਿਤਃ ।
ਰਮਣੀਰਮਣਃ ਕਾਮੀ ਮਦਘੂਰ੍ਣਿਤਲੋਚਨਃ ॥ ੫ ॥

ਰਾਸੋਤ੍ਸਵਪਰਿਸ਼੍ਰਾਨ੍ਤੋ ਘਰ੍ਮਨੀਰਾਵਤਾਨਨਃ ।
ਕਾਲਿਨ੍ਦੀਭੇਦਨੋਤ੍ਸਾਹੀ ਨੀਰਕ੍ਰੀਡਾਕੁਤੂਹਲਃ ॥ ੬ ॥

ਗੌਰਾਸ਼੍ਰਯਃ ਸ਼ਮਃ ਸ਼ਾਨ੍ਤੋ ਮਾਯਾਮਾਨੁਸ਼ਰੂਪਧਕ੍ ।
ਨਿਤ੍ਯਾਨਨ੍ਦਾਵਧੂਤਸ਼੍ਚ ਯਜ੍ਞਸੂਤ੍ਰਧਰਃ ਸੁਧੀਃ ॥ ੭ ॥

ਪਤਿਤਪ੍ਰਾਣਦਃ ਪਥ੍ਵੀਪਾਵਨੋ ਭਕ੍ਤਵਤ੍ਸਲਃ ।
ਪ੍ਰੇਮਾਨਨ੍ਦਮਦੋਨ੍ਮਤ੍ਤਃ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਦੀਨਾਮਗੋਚਰਃ ॥ ੮ ॥

ਵਨਮਾਲਾਧਰੋ ਹਾਰੀ ਰੋਚਨਾਦਿਵਿਭੂਸ਼ਿਤਃ ।
ਨਾਗੇਨ੍ਦ੍ਰਸ਼ੁਣ੍ਡਦੋਰ੍ਦਣ੍ਡਸ੍ਵਰ੍ਣਕਙ੍ਕਣਮਣ੍ਡਿਤਃ ॥ ੯ ॥

ਗੌਰਭਕ੍ਤਿਰਸੋਲ੍ਲਾਸਸ਼੍ਚਲਚ੍ਚਞ੍ਚਲਨੂਪੁਰਃ ।
ਗਜੇਨ੍ਦ੍ਰਗਤਿਲਾਵਣ੍ਯਸਮ੍ਮੋਹਿਤਜਗਜ੍ਜਨਃ ॥ ੧੦ ॥

ਸਮ੍ਵੀਤਸ਼ੁਭਲੀਲਾਧਗ੍ਰੋਮਾਞ੍ਚਿਤਕਲੇਵਰਃ ।
ਹੋ ਹੋ ਧ੍ਵਨਿਸੁਧਾਸ਼ਿਸ਼੍ਚ ਮੁਖਚਨ੍ਦ੍ਰਵਿਰਾਜਿਤਃ ॥ ੧੧ ॥

ਸਿਨ੍ਧੂਰਾਰੁਣਸੁਸ੍ਨਿਗ੍ਧਸੁਬਿਮ੍ਬਾਧਰਪਲ੍ਲਵਃ ।
ਸ੍ਵਭਕ੍ਤਗਣਮਧ੍ਯਸ੍ਥੋ ਰੇਵਤੀਪ੍ਰਾਣਨਾਯਕਃ ॥ ੧੨ ॥

ਲੌਹਦਣ੍ਡਧਰੋ ਸ਼ਙ੍ਗੀ ਵੇਣੁਪਾਣਿਃ ਪ੍ਰਤਾਪਵਾਨ੍ ।
ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਕਤਹੁਙ੍ਕਾਰੋ ਮਤ੍ਤਃ ਪਾਸ਼ਣ੍ਡਮਾਰ੍ਦਨਃ ॥ ੧੩ ॥

ਸਰ੍ਵਭਕ੍ਤਿਮਯੋ ਦੇਵ ਆਸ਼੍ਰਮਾਚਾਰਵਰ੍ਜਿਤਃ ।
ਗੁਣਾਤੀਤੋ ਗੁਣਮਯੋ ਗੁਣਵਾਨ੍ ਨਰ੍ਤਨਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੧੪ ॥

ਤ੍ਰਿਗੁਣਾਤ੍ਮਾ ਗੁਣਗ੍ਰਾਹੀ ਸਗੁਣੋ ਗੁਣਿਨਾਂ ਵਰਃ ।
ਯੋਗੀ ਯੋਗਵਿਧਾਤਾ ਚ ਭਕ੍ਤਿਯੋਗਪ੍ਰਦਰ੍ਸ਼ਕਃ ॥ ੧੫ ॥

ਸਰ੍ਵਸ਼ਕ੍ਤਿਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾਙ੍ਗੀ ਮਹਾਨਨ੍ਦਮਯੋ ਨਟਃ ।
ਸਰ੍ਵਾਗਮਮਯੋ ਧੀਰੋ ਜ੍ਞਾਨਦੋ ਮੁਕ੍ਤਿਦਃ ਪ੍ਰਭੁਃ ॥ ੧੬ ॥

ਗੌਡਦੇਸ਼ਪਰਿਤ੍ਰਾਤਾ ਪ੍ਰੇਮਾਨਨ੍ਦਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਃ ।
ਪ੍ਰੇਮਾਨਨ੍ਦਰਸਾਨਨ੍ਦੀ ਰਾਧਿਕਾਮਨ੍ਤ੍ਰਦੋ ਵਿਭੁਃ ॥ ੧੭ ॥

ਸਰ੍ਵਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਵਰੂਪਸ਼੍ਚ ਕਸ਼੍ਣਪਰ੍ਯਙ੍ਕਸੁਨ੍ਦਰਃ ।
ਰਸਜ੍ਞੋ ਰਸਦਾਤਾ ਚ ਰਸਭੋਕ੍ਤਾ ਰਸਾਸ਼੍ਰਯਃ ॥ ੧੮ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮੇਸ਼ਾਦਿਮਹੇਨ੍ਦ੍ਰਾਦ੍ਯਵਨ੍ਦਿਤਸ਼੍ਰੀਪਦਾਮ੍ਬੁਜਃ ।
ਸਹਸ੍ਰਮਸ੍ਤਕੋਪੇਤੋ ਰਸਾਤਲਸੁਧਾਕਰਃ ॥ ੧੯ ॥

ਕ੍ਸ਼ੀਰੋਦਾਰ੍ਣਵਸਮ੍ਭੂਤਃ ਕੁਣ੍ਡਲੈਕਾਵਤਂਸਕਃ ।
ਰਕ੍ਤੋਪਲਧਰਃ ਸ਼ੁਭ੍ਰੋ ਨਾਰਾਯਣਪਰਾਯਣਃ ॥ ੨੦ ॥

ਅਪਾਰਮਹਿਮਾਨਨ੍ਤੋ ਨਦੋਸ਼ਾਦਰ੍ਸ਼ਨਃ ਸਦਾ ।
ਦਯਾਲੁਰ੍ਦੁਰ੍ਗਤਿਤ੍ਰਾਤਾ ਕਤਾਨ੍ਤੋ ਦੁਸ਼੍ਟਦੇਹਿਨਾਮ੍ ॥ ੨੧ ॥

ਮਞ੍ਜੁਦਾਸ਼ਰਥਿਰ੍ਵੀਰੋ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮਣਃ ਸਰ੍ਵਵਲ੍ਲਭਃ ।
ਸਦੋਜ੍ਜ੍ਵਲੋ ਰਸਾਨਨ੍ਦੀ ਵਨ੍ਦਾਵਨਰਸਪ੍ਰਦਃ ॥ ੨੨ ॥

ਪੂਰ੍ਣਪ੍ਰੇਮਸੁਧਾਸਿਨ੍ਧੁਰ੍ਨਾਟ੍ਯਲੀਲਾਵਿਸ਼ਾਰਦਃ ।
ਕੋਟੀਨ੍ਦੁਵੈਭਵਃ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਜਗਦਾਹ੍ਲਾਦਕਾਰਕਃ ॥ ੨੩ ॥

ਗੋਪਾਲਃ ਸਰ੍ਵਪਾਲਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ਵਗੋਪਾਵਤਂਸਕਃ ।
ਮਾਘੇ ਮਾਸਿ ਸਿਤੇ ਪਕ੍ਸ਼ੇ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼੍ਯਾਂ ਤਿਥੌ ਸਦਾ ॥ ੨੪ ॥

ਉਪੋਸ਼ਣਂ ਪੂਜਨਂ ਚ ਸ਼੍ਰੀਨਿਤ੍ਯਾਨਨ੍ਦਵਾਸਰੇ ।
ਯਦ੍ਯਤ੍ ਸਃ ਕੁਰੁਤੇ ਕਾਮਂ ਤਤ੍ਤਦੇਵ ਲਭੇਨ੍ਨਰਃ ॥ ੨੫ ॥

ਅਸਾਧ੍ਯਰੋਗਯੁਕ੍ਤੋऽਪਿ ਮੁਚ੍ਯਤੇ ਗਦਭੀਸ਼ਣਾਤ੍ ।
ਅਪੁਤ੍ਰਃ ਸਾਧੁਪੁਤ੍ਰਂ ਚ ਲਭਤੇ ਨਾਤ੍ਰ ਸਂਸ਼ਯਃ ॥ ੨੬ ॥

ਨਿਤ੍ਯਾਨਨ੍ਦਸ੍ਵਰੂਪਸ੍ਯ ਨਾਮ੍ਨਾਮਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਂ ਸ਼ਤਂ ।
ਯਃ ਪਠੇਤ੍ ਪ੍ਰਾਤਰੁਤ੍ਥਾਯ ਸ ਲਭੇਦ੍ਵਾਞ੍ਛਿਤਂ ਧ੍ਰੁਵਮ੍ ॥ ੨੭ ॥

ਇਤਿ ਸਾਰ੍ਵਭੌਮ ਭਟ੍ਟਾਚਾਰ੍ਯਵਿਰਚਿਤਂ
ਨਿਤ੍ਯਾਨਨ੍ਦਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ।

Also Read:

Nityananda Ashtottarashatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil