Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Nityananda Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in Kannada | Sri Nityananda Prabhu

Nityananda Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada:

ನಿತ್ಯಾನನ್ದಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್
ಶ್ರೀಮಾನ್ನಿತ್ಯಾನನ್ದಚನ್ದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ನಿತ್ಯಾನನ್ದಮಹಂ ವನ್ದೇ ಕರ್ಣೇ ಲಮ್ಬಿತಮೌಕ್ತಿಕಮ್ ।
ಚೈತನ್ಯಾಗ್ರಜರೂಪೇಣ ಪವಿತ್ರೀಕೃತಭೂತಲಮ್ ॥ 1 ॥

ಪ್ರಣಮ್ಯ ಶ್ರೀಜಗನ್ನಾಥಂ ನಿತ್ಯಾನನ್ದಮಹಾಪ್ರಭುಮ್ ।
ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಮುದಾಕರಮ್ ॥ 2 ॥

ನೀಲಾಮ್ಬರಧರಃ ಶ್ರಿಮಾಲ್ಲಾಂಗಲೀಮುಸಲಪ್ರಿಯಃ ।
ಸಂಕರ್ಷಣಶ್ಚನ್ದ್ರವರ್ಣೋ ಯದೂನಾಂ ಕುಲಮಂಗಲಃ ॥ 3 ॥

ಗೋಪಿಕಾರಮಣೋ ರಾಮೋ ವೃನ್ದಾವನಕಲಾನಿಧಿಃ ।
ಕಾದಮ್ಬರೀಸುಧಾಮತ್ತೋ ಗೋಪಗೋಪೀಗಣಾವೃತಃ ॥ 4 ॥

ಗೋಪೀಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥೋ ರಾಸತಾಂಡವಪಂಡಿತಃ ।
ರಮಣೀರಮಣಃ ಕಾಮೀ ಮದಘೂರ್ಣಿತಲೋಚನಃ ॥ 5 ॥

ರಾಸೋತ್ಸವಪರಿಶ್ರಾನ್ತೋ ಘರ್ಮನೀರಾವೃತಾನನಃ ।
ಕಾಲಿನ್ದೀಭೇದನೋತ್ಸಾಹೀ ನೀರಕ್ರೀಡಾಕುತೂಹಲಃ ॥ 6 ॥

ಗೌರಾಶ್ರಯಃ ಶಮಃ ಶಾನ್ತೋ ಮಾಯಾಮಾನುಷರೂಪಧೃಕ್ ।
ನಿತ್ಯಾನನ್ದಾವಧೂತಶ್ಚ ಯಜ್ಞಸೂತ್ರಧರಃ ಸುಧೀಃ ॥ 7 ॥

ಪತಿತಪ್ರಾಣದಃ ಪೃಥ್ವೀಪಾವನೋ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ ।
ಪ್ರೇಮಾನನ್ದಮದೋನ್ಮತ್ತಃ ಬ್ರಹ್ಮಾದೀನಾಮಗೋಚರಃ ॥ 8 ॥

ವನಮಾಲಾಧರೋ ಹಾರೀ ರೋಚನಾದಿವಿಭೂಷಿತಃ ।
ನಾಗೇನ್ದ್ರಶುಂಡದೋರ್ದಂಡಸ್ವರ್ಣಕಂಕಣಮಂಡಿತಃ ॥ 9 ॥

ಗೌರಭಕ್ತಿರಸೋಲ್ಲಾಸಶ್ಚಲಚ್ಚಂಚಲನೂಪುರಃ ।
ಗಜೇನ್ದ್ರಗತಿಲಾವಣ್ಯಸಮ್ಮೋಹಿತಜಗಜ್ಜನಃ ॥ 10 ॥

ಸಮ್ವೀತಶುಭಲೀಲಾಧೃಗ್ರೋಮಾಂಚಿತಕಲೇವರಃ ।
ಹೋ ಹೋ ಧ್ವನಿಸುಧಾಶಿಶ್ಚ ಮುಖಚನ್ದ್ರವಿರಾಜಿತಃ ॥ 11 ॥

ಸಿನ್ಧೂರಾರುಣಸುಸ್ನಿಗ್ಧಸುಬಿಮ್ಬಾಧರಪಲ್ಲವಃ ।
ಸ್ವಭಕ್ತಗಣಮಧ್ಯಸ್ಥೋ ರೇವತೀಪ್ರಾಣನಾಯಕಃ ॥ 12 ॥

ಲೌಹದಂಡಧರೋ ಶೃಂಗೀ ವೇಣುಪಾಣಿಃ ಪ್ರತಾಪವಾನ್ ।
ಪ್ರಚಂಡಕೃತಹುಂಕಾರೋ ಮತ್ತಃ ಪಾಷಂಡಮಾರ್ದನಃ ॥ 13 ॥

ಸರ್ವಭಕ್ತಿಮಯೋ ದೇವ ಆಶ್ರಮಾಚಾರವರ್ಜಿತಃ ।
ಗುಣಾತೀತೋ ಗುಣಮಯೋ ಗುಣವಾನ್ ನರ್ತನಪ್ರಿಯಃ ॥ 14 ॥

ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಾ ಗುಣಗ್ರಾಹೀ ಸಗುಣೋ ಗುಣಿನಾಂ ವರಃ ।
ಯೋಗೀ ಯೋಗವಿಧಾತಾ ಚ ಭಕ್ತಿಯೋಗಪ್ರದರ್ಶಕಃ ॥ 15 ॥

ಸರ್ವಶಕ್ತಿಪ್ರಕಾಶಾಂಗೀ ಮಹಾನನ್ದಮಯೋ ನಟಃ ।
ಸರ್ವಾಗಮಮಯೋ ಧೀರೋ ಜ್ಞಾನದೋ ಮುಕ್ತಿದಃ ಪ್ರಭುಃ ॥ 16 ॥

ಗೌಡದೇಶಪರಿತ್ರಾತಾ ಪ್ರೇಮಾನನ್ದಪ್ರಕಾಶಕಃ ।
ಪ್ರೇಮಾನನ್ದರಸಾನನ್ದೀ ರಾಧಿಕಾಮನ್ತ್ರದೋ ವಿಭುಃ ॥ 17 ॥

ಸರ್ವಮನ್ತ್ರಸ್ವರೂಪಶ್ಚ ಕೃಷ್ಣಪರ್ಯಂಕಸುನ್ದರಃ ।
ರಸಜ್ಞೋ ರಸದಾತಾ ಚ ರಸಭೋಕ್ತಾ ರಸಾಶ್ರಯಃ ॥ 18 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೇಶಾದಿಮಹೇನ್ದ್ರಾದ್ಯವನ್ದಿತಶ್ರೀಪದಾಮ್ಬುಜಃ ।
ಸಹಸ್ರಮಸ್ತಕೋಪೇತೋ ರಸಾತಲಸುಧಾಕರಃ ॥ 19 ॥

ಕ್ಷೀರೋದಾರ್ಣವಸಮ್ಭೂತಃ ಕುಂಡಲೈಕಾವತಂಸಕಃ ।
ರಕ್ತೋಪಲಧರಃ ಶುಭ್ರೋ ನಾರಾಯಣಪರಾಯಣಃ ॥ 20 ॥

ಅಪಾರಮಹಿಮಾನನ್ತೋ ನೃದೋಷಾದರ್ಶನಃ ಸದಾ ।
ದಯಾಲುರ್ದುರ್ಗತಿತ್ರಾತಾ ಕೃತಾನ್ತೋ ದುಷ್ಟದೇಹಿನಾಮ್ ॥ 21 ॥

ಮಂಜುದಾಶರಥಿರ್ವೀರೋ ಲಕ್ಷ್ಮಣಃ ಸರ್ವವಲ್ಲಭಃ ।
ಸದೋಜ್ಜ್ವಲೋ ರಸಾನನ್ದೀ ವೃನ್ದಾವನರಸಪ್ರದಃ ॥ 22 ॥

ಪೂರ್ಣಪ್ರೇಮಸುಧಾಸಿನ್ಧುರ್ನಾಟ್ಯಲೀಲಾವಿಶಾರದಃ ।
ಕೋಟೀನ್ದುವೈಭವಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಜಗದಾಹ್ಲಾದಕಾರಕಃ ॥ 23 ॥

ಗೋಪಾಲಃ ಸರ್ವಪಾಲಶ್ಚ ಸರ್ವಗೋಪಾವತಂಸಕಃ ।
ಮಾಘೇ ಮಾಸಿ ಸಿತೇ ಪಕ್ಷೇ ತ್ರಯೋದಶ್ಯಾಂ ತಿಥೌ ಸದಾ ॥ 24 ॥

ಉಪೋಷಣಂ ಪೂಜನಂ ಚ ಶ್ರೀನಿತ್ಯಾನನ್ದವಾಸರೇ ।
ಯದ್ಯತ್ ಸಃ ಕುರುತೇ ಕಾಮಂ ತತ್ತದೇವ ಲಭೇನ್ನರಃ ॥ 25 ॥

ಅಸಾಧ್ಯರೋಗಯುಕ್ತೋಽಪಿ ಮುಚ್ಯತೇ ಗದಭೀಷಣಾತ್ ।
ಅಪುತ್ರಃ ಸಾಧುಪುತ್ರಂ ಚ ಲಭತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ॥ 26 ॥

ನಿತ್ಯಾನನ್ದಸ್ವರೂಪಸ್ಯ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಂ ।
ಯಃ ಪಠೇತ್ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಸ ಲಭೇದ್ವಾಂಛಿತಂ ಧ್ರುವಮ್ ॥ 27 ॥

ಇತಿ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಂ
ನಿತ್ಯಾನನ್ದಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Also Read:

Nityananda Ashtottarashatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Nityananda Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in Kannada | Sri Nityananda Prabhu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top