Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Pandurangashtakam Lyrics in Punjabi with Meaning | ਪਾਣ੍ਡੁਰਙ੍ਗਾਸ਼੍ਟਕਂ

ਪਾਣ੍ਡੁਰਙ੍ਗਾਸ਼੍ਟਕਂ Lyrics in Punjabi:

ਮਹਾਯੋਗਪੀਠੇ ਤਟੇ ਭੀਮਰਥ੍ਯਾ
ਵਰਂ ਪੁਣ੍ਡਰੀਕਾਯ ਦਾਤੁਂ ਮੁਨੀਨ੍ਦ੍ਰੈਃ ।
ਸਮਾਗਤ੍ਯ ਨਿਸ਼੍ਠਨ੍ਤਮਾਨਂਦਕਂਦਂ
ਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮਲਿਙ੍ਗਂ ਭਜੇ ਪਾਣ੍ਡੁਰਙ੍ਗਮ੍ ॥ ੧॥

ਤਟਿਦ੍ਵਾਸਸਂ ਨੀਲਮੇਘਾਵਭਾਸਂ
ਰਮਾਮਂਦਿਰਂ ਸੁਂਦਰਂ ਚਿਤ੍ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮ੍ ।
ਵਰਂ ਤ੍ਵਿਸ਼੍ਟਕਾਯਾਂ ਸਮਨ੍ਯਸ੍ਤਪਾਦਂ
ਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮਲਿਙ੍ਗਂ ਭਜੇ ਪਾਣ੍ਡੁਰਙ੍ਗਮ੍ ॥ ੨॥

ਪ੍ਰਮਾਣਂ ਭਵਾਬ੍ਧੇਰਿਦਂ ਮਾਮਕਾਨਾਂ
ਨਿਤਮ੍ਬਃ ਕਰਾਭ੍ਯਾਂ ਧਤੋ ਯੇਨ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ।
ਵਿਧਾਤੁਰ੍ਵਸਤ੍ਯੈ ਧਤੋ ਨਾਭਿਕੋਸ਼ਃ
ਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮਲਿਙ੍ਗਂ ਭਜੇ ਪਾਣ੍ਡੁਰਙ੍ਗਮ੍ ॥ ੩॥

ਸ੍ਫੁਰਤ੍ਕੌਸ੍ਤੁਭਾਲਙ੍ਕਤਂ ਕਣ੍ਠਦੇਸ਼ੇ
ਸ਼੍ਰਿਯਾ ਜੁਸ਼੍ਟਕੇਯੂਰਕਂ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਮ੍ ।
ਸ਼ਿਵਂ ਸ਼ਾਂਤਮੀਡ੍ਯਂ ਵਰਂ ਲੋਕਪਾਲਂ
ਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮਲਿਙ੍ਗਂ ਭਜੇ ਪਾਣ੍ਡੁਰਙ੍ਗਮ੍ ॥ ੪॥

ਸ਼ਰਚ੍ਚਂਦ੍ਰਬਿਂਬਾਨਨਂ ਚਾਰੁਹਾਸਂ
ਲਸਤ੍ਕੁਣ੍ਡਲਾਕ੍ਰਾਂਤਗਣ੍ਡਸ੍ਥਲਾਂਤਮ੍ ।
ਜਪਾਰਾਗਬਿਂਬਾਧਰਂ ਕऽਜਨੇਤ੍ਰਂ
ਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮਲਿਙ੍ਗਂ ਭਜੇ ਪਾਣ੍ਡੁਰਙ੍ਗਮ੍॥ ੫॥

ਕਿਰੀਟੋਜ੍ਵਲਤ੍ਸਰ੍ਵਦਿਕ੍ਪ੍ਰਾਂਤਭਾਗਂ
ਸੁਰੈਰਰ੍ਚਿਤਂ ਦਿਵ੍ਯਰਤ੍ਨੈਰਨਰ੍ਘੈਃ ।
ਤ੍ਰਿਭਙ੍ਗਾਕਤਿਂ ਬਰ੍ਹਮਾਲ੍ਯਾਵਤਂਸਂ
ਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮਲਿਙ੍ਗਂ ਭਜੇ ਪਾਣ੍ਡੁਰਙ੍ਗਮ੍॥ ੬॥

ਵਿਭੁਂ ਵੇਣੁਨਾਦਂ ਚਰਂਤਂ ਦੁਰਂਤਂ
ਸ੍ਵਯਂ ਲੀਲਯਾ ਗੋਪਵੇਸ਼ਂ ਦਧਾਨਮ੍ ।
ਗਵਾਂ ਬਨ੍ਦਕਾਨਨ੍ਦਦਂ ਚਾਰੁਹਾਸਂ
ਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮਲਿਙ੍ਗਂ ਭਜੇ ਪਾਣ੍ਡੁਰਙ੍ਗਮ੍ ॥ ੭॥

ਅਜਂ ਰੁਕ੍ਮਿਣੀਪ੍ਰਾਣਸਞ੍ਜੀਵਨਂ ਤਂ
ਪਰਂ ਧਾਮ ਕੈਵਲ੍ਯਮੇਕਂ ਤੁਰੀਯਮ੍ ।
ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਂ ਪ੍ਰਪਨ੍ਨਾਰ੍ਤਿਹਂ ਦੇਵਦੇਵਂ
ਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮਲਿਙ੍ਗਂ ਭਜੇ ਪਾਣ੍ਡੁਰਙ੍ਗਮ੍ ॥ ੮॥

ਸ੍ਤਵਂ ਪਾਣ੍ਡੁਰਂਗਸ੍ਯ ਵੈ ਪੁਣ੍ਯਦਂ ਯੇ
ਪਠਨ੍ਤ੍ਯੇਕਚਿਤ੍ਤੇਨ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਚ ਨਿਤ੍ਯਮ੍ ।
ਭਵਾਂਭੋਨਿਧਿਂ ਤੇ ਵਿਤੀਰ੍ਤ੍ਵਾਨ੍ਤਕਾਲੇ
ਹਰੇਰਾਲਯਂ ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੁਵਨ੍ਤਿ ॥

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਪਰਮਹਂਸਪਰਿਵ੍ਰਾਜਕਾਚਾਰ੍ਯਸ੍ਯ
ਸ਼੍ਰੀਗੋਵਿਨ੍ਦਭਗਵਤ੍ਪੂਜ੍ਯਪਾਦਸ਼ਿਸ਼੍ਯਸ੍ਯ
ਸ਼੍ਰੀਮਚ੍ਛਙ੍ਕਰਭਗਵਤਃ ਕਤੌ
ਪਾਣ੍ਡੁਰਙ੍ਗਾਸ਼੍ਟਕਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥

Pandurangashtakam Meaning :

I worship that Panduranga, who has the characteristics of the Supreme Brahman and who is the source of happiness. He has come to his spot on the bank of the river Bhimarathi which is a great seat of yogic prowess, and is standing here along with great seers in order to confer boon on Pundarika.

I bow to that Paanduranga, who has the characteristics of the Supreme Brahman. He has dress brilliant like the lightning, and has the colour of the blue clouds. He is the abode of Goddess Ramaa (Lakshmi). He is handsome and is (verily) the effulgence of consciousness. He is the Highest who has firmly placed His feet on the brick.
The reading ‘param’ has been instead of ‘varam’ as it is more appropriate.

I salute that Paanduranga, who has the characteristics of the Supreme Brahman. Since He has held His waist with His two, hands, He seems to declare, `For my devotees, the ocean of worldly life is this measure (depth) alone’. In order to provide an abode for (lord) Brahmaa He has produced the flower in his navel.
Often people suffering in the worldly life feel that they are completely lost. But God seems to assure that the worldly life is only waist deep by standing in that pose placing his hands on the waist

I adore that Paanduranga, who has the characteristics of the Supreme Brahman. He is adorned by the sparkling gem kaustubha around the neck and by the armlets of rare charm. He is the abode of the Goddess Sri. He is benevolent, calm and worthy of adoration. He is the excellent protector of the world.
Kaustubha is the name of a clebrated gem obtained with thirteen other jewels at the churning of the ocean and worn by lord Vishn.

I worship that Paanduranga, who possesses the characteristics of the Supreme Brahman. His face resembles the autumnal moon and His is a captivating smile. His cheeks are covered by shining ear-rings. His lips are red like the bimba (fruit) and hibiscus flower. His eyes are like lotuses.
The autumnal moon shines bright without any impediment. The lord with His captivating smile is compared to the autumnal moon. The bimba fruit on account of its red colour is often used as a simile for the lips.

I salute that Paanduranga, who has the characteristics of the Supreme Brahman. His crown illumines all quarters and He is worshipped by the celestials with invaluable divine gems. He stands in the three-bend posture and He wears peacock feathers and garlands.
The reading `anargha’ has been taken instead of `anarghya’ because of the popular usage, although the two words means the same.

I adore that paanduranga, who has the characteristics of the Supreme Brahman. He is the all pervasive one, sporting in the sound of lute. He spells the end to the wicked. He wears the dress of a cowherd and brings great delight to herds of cows. He has an attractive smile.
The bewitching smile and the luring sound of His lute and the simple attire of a cowherd are assuring that he may be approached by anyone without any reservations.

I praise that paanduranga, who has the characteristics of the Supreme Brahman. He is unborn one who has revived as it were, the life of Rukmini. He is the supreme effulgence and He is the one ultimate and fourth state and beatitude. He is gracious, removing the distress of those seeking refuge under Him. He is the lord of lords.

Those who steadfastly and wit devotion always read (this hymn) on Paanduranga which dowers merits, cross the vast ocean of mundane existence and at the end reach the eternal abode of lord Hari.

Pandurangashtakam Lyrics in Punjabi with Meaning | ਪਾਣ੍ਡੁਰਙ੍ਗਾਸ਼੍ਟਕਂ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top