Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Parshuram Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Telugu

Parashuram Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in Telugu:

॥ రకారాది శ్రీపరశురామాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్ ॥
శ్రీ హయగ్రీవాయ నమః ।
హరిః ఓం

రామో రాజాటవీవహ్ని రామచన్ద్రప్రసాదకః ।
రాజరక్తారుణస్నాతో రాజీవాయతలోచనః ॥ ౧ ॥

రైణుకేయో రుద్రశిష్యో రేణుకాచ్ఛేదనో రయీ ।
రణధూతమహాసేనో రుద్రాణీధర్మపుత్రకః ॥ ౨ ॥

రాజత్పరశువిచ్ఛిన్నకార్తవీర్యార్జునద్రుమః ।
రాతాఖిలరసో రక్తకృతపైతృకతర్పణః ॥ ౩ ॥

రత్నాకరకృతావాసో రతీశకృతవిస్మయః ।
రాగహీనో రాగదూరో రక్షితబ్రహ్మచర్యకః ॥ ౪ ॥

రాజ్యమత్తక్షత్త్రబీజ భర్జనాగ్నిప్రతాపవాన్ ।
రాజద్భృగుకులామ్బోధిచన్ద్రమా రఞ్జితద్విజః ॥ ౫ ॥

రక్తోపవీతో రక్తాక్షో రక్తలిప్తో రణోద్ధతః ।
రణత్కుఠారో రవిభూదణ్డాయిత మహాభుజః ॥ ౬ ॥

రమానాధధనుర్ధారీ రమాపతికలామయః ।
రమాలయమహావక్షా రమానుజలసన్ముఖః ॥ ౭ ॥

రసైకమల్లో రసనాఽవిషయోద్దణ్డ పౌరుషః ।
రామనామశ్రుతిస్రస్తక్షత్రియాగర్భసఞ్చయః ॥ ౮ ॥

రోషానలమయాకారో రేణుకాపునరాననః ।
రాధేయచాతకామ్భోదో రుద్ధచాపకలాపగః ॥ ౯ ॥

రాజీవచరణద్వన్ద్వచిహ్నపూతమహేన్ద్రకః ।
రామచన్ద్రన్యస్తతేజా రాజశబ్దార్ధనాశనః ॥ ౧౦ ॥

రాద్ధదేవద్విజవ్రాతో రోహితాశ్వాననార్చితః ।
రోహితాశ్వదురాధర్షో రోహితాశ్వప్రపావనః ॥ ౧౧ ॥

రామనామప్రధానార్ధో రత్నాకరగభీరధీః ।
రాజన్మౌఞ్జీసమాబద్ధ సింహమధ్యో రవిద్యుతిః ॥ ౧౨ ॥

రజతాద్రిగురుస్థానో రుద్రాణీప్రేమభాజనమ్ ।
రుద్రభక్తో రౌద్రమూర్తీ రుద్రాధికపరాక్రమః ॥ ౧౩ ॥

రవితారాచిరస్థాయీ రక్తదేవర్షిభావనః ।
రమ్యో రమ్యగుణో రక్తో రాతభక్తాఖిలేప్సితః ॥ ౧౪ ॥

రచితస్వర్ణసోపానో రన్ధితాశయవాసనః ।
రుద్ధప్రాణాదిసఞ్చారో రాజద్బ్రహ్మపదస్థితః ॥ ౧౫ ॥

రత్నసూనుమహాధీరో రసాసురశిఖామణిః ।
రక్తసిద్ధీ రమ్యతపా రాతతీర్థాటనో రసీ ॥ ౧౬ ॥

రచితభ్రాతృహననో రక్షితభాతృకో రణీ ।
రాజాపహృతతాతేష్టిధేన్వాహర్తా రసాప్రభుః ॥ ౧౭ ॥

రక్షితబ్రాహ్మ్యసామ్రాజ్యో రౌద్రాణేయజయధ్వజః ।
రాజకీర్తిమయచ్ఛత్రో రోమహర్షణవిక్రమః ॥ ౧౮ ॥

రాజశౌర్యరసామ్భోధికుమ్భసమ్భూతిసాయకః ।
రాత్రిన్దివసమాజాగ్ర త్ప్రతాపగ్రీష్మభాస్కరః ॥ ౧౯ ॥

రాజబీజోదరక్షోణీపరిత్యాగీ రసాత్పతిః ।
రసాభారహరో రస్యో రాజీవజకృతక్షమః ॥ ౨౦ ॥

రుద్రమేరుధనుర్భఙ్గ కృద్ధాత్మా రౌద్రభూషణః ।
రామచన్ద్రముఖజ్యోత్స్నామృతక్షాలితహృన్మలః ॥ ౨౧ ॥

రామాభిన్నో రుద్రమయో రామరుద్రో భయాత్మకః ।
రామపూజితపాదాబ్జో రామవిద్వేషికైతవః ॥ ౨౨ ॥

రామానన్దో రామనామో రామో రామాత్మనిర్భిదః ।
రామప్రియో రామతృప్తో రామగో రామవిశ్రమః ॥ ౨౩ ॥

రామజ్ఞానకుఠారాత్త రాజలోకమహాతమాః ।
రామాత్మముక్తిదో రామో రామదో రామమఙ్గలః ॥ ౨౪ ॥

మఙ్గలం జామదగ్న్యాయ కార్తవీర్యార్జునచ్ఛిదే ।
మఙ్గలం పరమోదార సదా పరశురామ తే ॥ ౨౫ ॥

మఙ్గలం రాజకాలాయ దురాధర్షాయ మఙ్గలం ।
మఙ్గలం మహనీయాయ జామదగ్న్యాయ మఙ్గలమ్ ॥ ౨౬ ॥

జమదగ్ని తనూజాయ జితాఖిలమహీభృతే ।
జాజ్వల్యమానాయుధాయ జామదగ్న్యాయ మఙ్గలమ్ ॥ ౨౭ ॥

॥ ఇతి రామేణకృతం పరాభవాబ్దే వైశాఖశుద్ధ త్రితీయాయాం
పరశురామ జయన్త్యాం రకారాది శ్రీ పరశురామాష్టోత్తరశతమ్
శ్రీ హయగ్రీవాయ సమర్పితమ్ ॥

Also Read:

Parshuram Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top