Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Parshuram Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada

Parashuram Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in Kannada:

॥ ರಕಾರಾದಿ ಶ್ರೀಪರಶುರಾಮಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥
ಶ್ರೀ ಹಯಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ ।
ಹರಿಃ ಓಂ

ರಾಮೋ ರಾಜಾಟವೀವಹ್ನಿ ರಾಮಚನ್ದ್ರಪ್ರಸಾದಕಃ ।
ರಾಜರಕ್ತಾರುಣಸ್ನಾತೋ ರಾಜೀವಾಯತಲೋಚನಃ ॥ 1 ॥

ರೈಣುಕೇಯೋ ರುದ್ರಶಿಷ್ಯೋ ರೇಣುಕಾಚ್ಛೇದನೋ ರಯೀ ।
ರಣಧೂತಮಹಾಸೇನೋ ರುದ್ರಾಣೀಧರ್ಮಪುತ್ರಕಃ ॥ 2 ॥

ರಾಜತ್ಪರಶುವಿಚ್ಛಿನ್ನಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನದ್ರುಮಃ ।
ರಾತಾಖಿಲರಸೋ ರಕ್ತಕೃತಪೈತೃಕತರ್ಪಣಃ ॥ 3 ॥

ರತ್ನಾಕರಕೃತಾವಾಸೋ ರತೀಶಕೃತವಿಸ್ಮಯಃ ।
ರಾಗಹೀನೋ ರಾಗದೂರೋ ರಕ್ಷಿತಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಕಃ ॥ 4 ॥

ರಾಜ್ಯಮತ್ತಕ್ಷತ್ತ್ರಬೀಜ ಭರ್ಜನಾಗ್ನಿಪ್ರತಾಪವಾನ್ ।
ರಾಜದ್ಭೃಗುಕುಲಾಮ್ಬೋಧಿಚನ್ದ್ರಮಾ ರಂಜಿತದ್ವಿಜಃ ॥ 5 ॥

ರಕ್ತೋಪವೀತೋ ರಕ್ತಾಕ್ಷೋ ರಕ್ತಲಿಪ್ತೋ ರಣೋದ್ಧತಃ ।
ರಣತ್ಕುಠಾರೋ ರವಿಭೂದಂಡಾಯಿತ ಮಹಾಭುಜಃ ॥ 6 ॥

ರಮಾನಾಧಧನುರ್ಧಾರೀ ರಮಾಪತಿಕಲಾಮಯಃ ।
ರಮಾಲಯಮಹಾವಕ್ಷಾ ರಮಾನುಜಲಸನ್ಮುಖಃ ॥ 7 ॥

ರಸೈಕಮಲ್ಲೋ ರಸನಾಽವಿಷಯೋದ್ದಂಡ ಪೌರುಷಃ ।
ರಾಮನಾಮಶ್ರುತಿಸ್ರಸ್ತಕ್ಷತ್ರಿಯಾಗರ್ಭಸಂಚಯಃ ॥ 8 ॥

ರೋಷಾನಲಮಯಾಕಾರೋ ರೇಣುಕಾಪುನರಾನನಃ ।
ರಾಧೇಯಚಾತಕಾಮ್ಭೋದೋ ರುದ್ಧಚಾಪಕಲಾಪಗಃ ॥ 9 ॥

ರಾಜೀವಚರಣದ್ವನ್ದ್ವಚಿಹ್ನಪೂತಮಹೇನ್ದ್ರಕಃ ।
ರಾಮಚನ್ದ್ರನ್ಯಸ್ತತೇಜಾ ರಾಜಶಬ್ದಾರ್ಧನಾಶನಃ ॥ 10 ॥

ರಾದ್ಧದೇವದ್ವಿಜವ್ರಾತೋ ರೋಹಿತಾಶ್ವಾನನಾರ್ಚಿತಃ ।
ರೋಹಿತಾಶ್ವದುರಾಧರ್ಷೋ ರೋಹಿತಾಶ್ವಪ್ರಪಾವನಃ ॥ 11 ॥

ರಾಮನಾಮಪ್ರಧಾನಾರ್ಧೋ ರತ್ನಾಕರಗಭೀರಧೀಃ ।
ರಾಜನ್ಮೌಂಜೀಸಮಾಬದ್ಧ ಸಿಂಹಮಧ್ಯೋ ರವಿದ್ಯುತಿಃ ॥ 12 ॥

ರಜತಾದ್ರಿಗುರುಸ್ಥಾನೋ ರುದ್ರಾಣೀಪ್ರೇಮಭಾಜನಮ್ ।
ರುದ್ರಭಕ್ತೋ ರೌದ್ರಮೂರ್ತೀ ರುದ್ರಾಧಿಕಪರಾಕ್ರಮಃ ॥ 13 ॥

ರವಿತಾರಾಚಿರಸ್ಥಾಯೀ ರಕ್ತದೇವರ್ಷಿಭಾವನಃ ।
ರಮ್ಯೋ ರಮ್ಯಗುಣೋ ರಕ್ತೋ ರಾತಭಕ್ತಾಖಿಲೇಪ್ಸಿತಃ ॥ 14 ॥

ರಚಿತಸ್ವರ್ಣಸೋಪಾನೋ ರನ್ಧಿತಾಶಯವಾಸನಃ ।
ರುದ್ಧಪ್ರಾಣಾದಿಸಂಚಾರೋ ರಾಜದ್ಬ್ರಹ್ಮಪದಸ್ಥಿತಃ ॥ 15 ॥

ರತ್ನಸೂನುಮಹಾಧೀರೋ ರಸಾಸುರಶಿಖಾಮಣಿಃ ।
ರಕ್ತಸಿದ್ಧೀ ರಮ್ಯತಪಾ ರಾತತೀರ್ಥಾಟನೋ ರಸೀ ॥ 16 ॥

ರಚಿತಭ್ರಾತೃಹನನೋ ರಕ್ಷಿತಭಾತೃಕೋ ರಣೀ ।
ರಾಜಾಪಹೃತತಾತೇಷ್ಟಿಧೇನ್ವಾಹರ್ತಾ ರಸಾಪ್ರಭುಃ ॥ 17 ॥

ರಕ್ಷಿತಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯಸಾಮ್ರಾಜ್ಯೋ ರೌದ್ರಾಣೇಯಜಯಧ್ವಜಃ ।
ರಾಜಕೀರ್ತಿಮಯಚ್ಛತ್ರೋ ರೋಮಹರ್ಷಣವಿಕ್ರಮಃ ॥ 18 ॥

ರಾಜಶೌರ್ಯರಸಾಮ್ಭೋಧಿಕುಮ್ಭಸಮ್ಭೂತಿಸಾಯಕಃ ।
ರಾತ್ರಿನ್ದಿವಸಮಾಜಾಗ್ರ ತ್ಪ್ರತಾಪಗ್ರೀಷ್ಮಭಾಸ್ಕರಃ ॥ 19 ॥

ರಾಜಬೀಜೋದರಕ್ಷೋಣೀಪರಿತ್ಯಾಗೀ ರಸಾತ್ಪತಿಃ ।
ರಸಾಭಾರಹರೋ ರಸ್ಯೋ ರಾಜೀವಜಕೃತಕ್ಷಮಃ ॥ 20 ॥

ರುದ್ರಮೇರುಧನುರ್ಭಂಗ ಕೃದ್ಧಾತ್ಮಾ ರೌದ್ರಭೂಷಣಃ ।
ರಾಮಚನ್ದ್ರಮುಖಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಮೃತಕ್ಷಾಲಿತಹೃನ್ಮಲಃ ॥ 21 ॥

ರಾಮಾಭಿನ್ನೋ ರುದ್ರಮಯೋ ರಾಮರುದ್ರೋ ಭಯಾತ್ಮಕಃ ।
ರಾಮಪೂಜಿತಪಾದಾಬ್ಜೋ ರಾಮವಿದ್ವೇಷಿಕೈತವಃ ॥ 22 ॥

ರಾಮಾನನ್ದೋ ರಾಮನಾಮೋ ರಾಮೋ ರಾಮಾತ್ಮನಿರ್ಭಿದಃ ।
ರಾಮಪ್ರಿಯೋ ರಾಮತೃಪ್ತೋ ರಾಮಗೋ ರಾಮವಿಶ್ರಮಃ ॥ 23 ॥

ರಾಮಜ್ಞಾನಕುಠಾರಾತ್ತ ರಾಜಲೋಕಮಹಾತಮಾಃ ।
ರಾಮಾತ್ಮಮುಕ್ತಿದೋ ರಾಮೋ ರಾಮದೋ ರಾಮಮಂಗಲಃ ॥ 24 ॥

ಮಂಗಲಂ ಜಾಮದಗ್ನ್ಯಾಯ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನಚ್ಛಿದೇ ।
ಮಂಗಲಂ ಪರಮೋದಾರ ಸದಾ ಪರಶುರಾಮ ತೇ ॥ 25 ॥

ಮಂಗಲಂ ರಾಜಕಾಲಾಯ ದುರಾಧರ್ಷಾಯ ಮಂಗಲಂ ।
ಮಂಗಲಂ ಮಹನೀಯಾಯ ಜಾಮದಗ್ನ್ಯಾಯ ಮಂಗಲಮ್ ॥ 26 ॥

ಜಮದಗ್ನಿ ತನೂಜಾಯ ಜಿತಾಖಿಲಮಹೀಭೃತೇ ।
ಜಾಜ್ವಲ್ಯಮಾನಾಯುಧಾಯ ಜಾಮದಗ್ನ್ಯಾಯ ಮಂಗಲಮ್ ॥ 27 ॥

॥ ಇತಿ ರಾಮೇಣಕೃತಂ ಪರಾಭವಾಬ್ದೇ ವೈಶಾಖಶುದ್ಧ ತ್ರಿತೀಯಾಯಾಂ
ಪರಶುರಾಮ ಜಯನ್ತ್ಯಾಂ ರಕಾರಾದಿ ಶ್ರೀ ಪರಶುರಾಮಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತಮ್
ಶ್ರೀ ಹಯಗ್ರೀವಾಯ ಸಮರ್ಪಿತಮ್ ॥

Also Read:

Parshuram Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Parshuram Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top