Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Parshuram Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Gujarati

Parashuram Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in Gujarati:

॥ રકારાદિ શ્રીપરશુરામાષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રમ્ ॥
શ્રી હયગ્રીવાય નમઃ ।
હરિઃ ૐ

રામો રાજાટવીવહ્નિ રામચન્દ્રપ્રસાદકઃ ।
રાજરક્તારુણસ્નાતો રાજીવાયતલોચનઃ ॥ ૧ ॥

રૈણુકેયો રુદ્રશિષ્યો રેણુકાચ્છેદનો રયી ।
રણધૂતમહાસેનો રુદ્રાણીધર્મપુત્રકઃ ॥ ૨ ॥

રાજત્પરશુવિચ્છિન્નકાર્તવીર્યાર્જુનદ્રુમઃ ।
રાતાખિલરસો રક્તકૃતપૈતૃકતર્પણઃ ॥ ૩ ॥

રત્નાકરકૃતાવાસો રતીશકૃતવિસ્મયઃ ।
રાગહીનો રાગદૂરો રક્ષિતબ્રહ્મચર્યકઃ ॥ ૪ ॥

રાજ્યમત્તક્ષત્ત્રબીજ ભર્જનાગ્નિપ્રતાપવાન્ ।
રાજદ્ભૃગુકુલામ્બોધિચન્દ્રમા રઞ્જિતદ્વિજઃ ॥ ૫ ॥

રક્તોપવીતો રક્તાક્ષો રક્તલિપ્તો રણોદ્ધતઃ ।
રણત્કુઠારો રવિભૂદણ્ડાયિત મહાભુજઃ ॥ ૬ ॥

રમાનાધધનુર્ધારી રમાપતિકલામયઃ ।
રમાલયમહાવક્ષા રમાનુજલસન્મુખઃ ॥ ૭ ॥

રસૈકમલ્લો રસનાઽવિષયોદ્દણ્ડ પૌરુષઃ ।
રામનામશ્રુતિસ્રસ્તક્ષત્રિયાગર્ભસઞ્ચયઃ ॥ ૮ ॥

રોષાનલમયાકારો રેણુકાપુનરાનનઃ ।
રાધેયચાતકામ્ભોદો રુદ્ધચાપકલાપગઃ ॥ ૯ ॥

રાજીવચરણદ્વન્દ્વચિહ્નપૂતમહેન્દ્રકઃ ।
રામચન્દ્રન્યસ્તતેજા રાજશબ્દાર્ધનાશનઃ ॥ ૧૦ ॥

રાદ્ધદેવદ્વિજવ્રાતો રોહિતાશ્વાનનાર્ચિતઃ ।
રોહિતાશ્વદુરાધર્ષો રોહિતાશ્વપ્રપાવનઃ ॥ ૧૧ ॥

રામનામપ્રધાનાર્ધો રત્નાકરગભીરધીઃ ।
રાજન્મૌઞ્જીસમાબદ્ધ સિંહમધ્યો રવિદ્યુતિઃ ॥ ૧૨ ॥

રજતાદ્રિગુરુસ્થાનો રુદ્રાણીપ્રેમભાજનમ્ ।
રુદ્રભક્તો રૌદ્રમૂર્તી રુદ્રાધિકપરાક્રમઃ ॥ ૧૩ ॥

રવિતારાચિરસ્થાયી રક્તદેવર્ષિભાવનઃ ।
રમ્યો રમ્યગુણો રક્તો રાતભક્તાખિલેપ્સિતઃ ॥ ૧૪ ॥

રચિતસ્વર્ણસોપાનો રન્ધિતાશયવાસનઃ ।
રુદ્ધપ્રાણાદિસઞ્ચારો રાજદ્બ્રહ્મપદસ્થિતઃ ॥ ૧૫ ॥

રત્નસૂનુમહાધીરો રસાસુરશિખામણિઃ ।
રક્તસિદ્ધી રમ્યતપા રાતતીર્થાટનો રસી ॥ ૧૬ ॥

રચિતભ્રાતૃહનનો રક્ષિતભાતૃકો રણી ।
રાજાપહૃતતાતેષ્ટિધેન્વાહર્તા રસાપ્રભુઃ ॥ ૧૭ ॥

રક્ષિતબ્રાહ્મ્યસામ્રાજ્યો રૌદ્રાણેયજયધ્વજઃ ।
રાજકીર્તિમયચ્છત્રો રોમહર્ષણવિક્રમઃ ॥ ૧૮ ॥

રાજશૌર્યરસામ્ભોધિકુમ્ભસમ્ભૂતિસાયકઃ ।
રાત્રિન્દિવસમાજાગ્ર ત્પ્રતાપગ્રીષ્મભાસ્કરઃ ॥ ૧૯ ॥

રાજબીજોદરક્ષોણીપરિત્યાગી રસાત્પતિઃ ।
રસાભારહરો રસ્યો રાજીવજકૃતક્ષમઃ ॥ ૨૦ ॥

રુદ્રમેરુધનુર્ભઙ્ગ કૃદ્ધાત્મા રૌદ્રભૂષણઃ ।
રામચન્દ્રમુખજ્યોત્સ્નામૃતક્ષાલિતહૃન્મલઃ ॥ ૨૧ ॥

રામાભિન્નો રુદ્રમયો રામરુદ્રો ભયાત્મકઃ ।
રામપૂજિતપાદાબ્જો રામવિદ્વેષિકૈતવઃ ॥ ૨૨ ॥

રામાનન્દો રામનામો રામો રામાત્મનિર્ભિદઃ ।
રામપ્રિયો રામતૃપ્તો રામગો રામવિશ્રમઃ ॥ ૨૩ ॥

રામજ્ઞાનકુઠારાત્ત રાજલોકમહાતમાઃ ।
રામાત્મમુક્તિદો રામો રામદો રામમઙ્ગલઃ ॥ ૨૪ ॥

મઙ્ગલં જામદગ્ન્યાય કાર્તવીર્યાર્જુનચ્છિદે ।
મઙ્ગલં પરમોદાર સદા પરશુરામ તે ॥ ૨૫ ॥

મઙ્ગલં રાજકાલાય દુરાધર્ષાય મઙ્ગલં ।
મઙ્ગલં મહનીયાય જામદગ્ન્યાય મઙ્ગલમ્ ॥ ૨૬ ॥

જમદગ્નિ તનૂજાય જિતાખિલમહીભૃતે ।
જાજ્વલ્યમાનાયુધાય જામદગ્ન્યાય મઙ્ગલમ્ ॥ ૨૭ ॥

॥ ઇતિ રામેણકૃતં પરાભવાબ્દે વૈશાખશુદ્ધ ત્રિતીયાયાં
પરશુરામ જયન્ત્યાં રકારાદિ શ્રી પરશુરામાષ્ટોત્તરશતમ્
શ્રી હયગ્રીવાય સમર્પિતમ્ ॥

Also Read:

Parshuram Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top