Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Parshuram Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Punjabi

Parashuram Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in Punjabi:

॥ ਰਕਾਰਾਦਿ ਸ਼੍ਰੀਪਰਸ਼ੁਰਾਮਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥
ਸ਼੍ਰੀ ਹਯਗ੍ਰੀਵਾਯ ਨਮਃ ।
ਹਰਿਃ ॐ

ਰਾਮੋ ਰਾਜਾਟਵੀਵਹ੍ਨਿ ਰਾਮਚਨ੍ਦ੍ਰਪ੍ਰਸਾਦਕਃ ।
ਰਾਜਰਕ੍ਤਾਰੁਣਸ੍ਨਾਤੋ ਰਾਜੀਵਾਯਤਲੋਚਨਃ ॥ ੧ ॥

ਰੈਣੁਕੇਯੋ ਰੁਦ੍ਰਸ਼ਿਸ਼੍ਯੋ ਰੇਣੁਕਾਚ੍ਛੇਦਨੋ ਰਯੀ ।
ਰਣਧੂਤਮਹਾਸੇਨੋ ਰੁਦ੍ਰਾਣੀਧਰ੍ਮਪੁਤ੍ਰਕਃ ॥ ੨ ॥

ਰਾਜਤ੍ਪਰਸ਼ੁਵਿਚ੍ਛਿਨ੍ਨਕਾਰ੍ਤਵੀਰ੍ਯਾਰ੍ਜੁਨਦ੍ਰੁਮਃ ।
ਰਾਤਾਖਿਲਰਸੋ ਰਕ੍ਤਕਤਪੈਤਕਤਰ੍ਪਣਃ ॥ ੩ ॥

ਰਤ੍ਨਾਕਰਕਤਾਵਾਸੋ ਰਤੀਸ਼ਕਤਵਿਸ੍ਮਯਃ ।
ਰਾਗਹੀਨੋ ਰਾਗਦੂਰੋ ਰਕ੍ਸ਼ਿਤਬ੍ਰਹ੍ਮਚਰ੍ਯਕਃ ॥ ੪ ॥

ਰਾਜ੍ਯਮਤ੍ਤਕ੍ਸ਼ਤ੍ਤ੍ਰਬੀਜ ਭਰ੍ਜਨਾਗ੍ਨਿਪ੍ਰਤਾਪਵਾਨ੍ ।
ਰਾਜਦ੍ਭਗੁਕੁਲਾਮ੍ਬੋਧਿਚਨ੍ਦ੍ਰਮਾ ਰਞ੍ਜਿਤਦ੍ਵਿਜਃ ॥ ੫ ॥

ਰਕ੍ਤੋਪਵੀਤੋ ਰਕ੍ਤਾਕ੍ਸ਼ੋ ਰਕ੍ਤਲਿਪ੍ਤੋ ਰਣੋਦ੍ਧਤਃ ।
ਰਣਤ੍ਕੁਠਾਰੋ ਰਵਿਭੂਦਣ੍ਡਾਯਿਤ ਮਹਾਭੁਜਃ ॥ ੬ ॥

ਰਮਾਨਾਧਧਨੁਰ੍ਧਾਰੀ ਰਮਾਪਤਿਕਲਾਮਯਃ ।
ਰਮਾਲਯਮਹਾਵਕ੍ਸ਼ਾ ਰਮਾਨੁਜਲਸਨ੍ਮੁਖਃ ॥ ੭ ॥

ਰਸੈਕਮਲ੍ਲੋ ਰਸਨਾऽਵਿਸ਼ਯੋਦ੍ਦਣ੍ਡ ਪੌਰੁਸ਼ਃ ।
ਰਾਮਨਾਮਸ਼੍ਰੁਤਿਸ੍ਰਸ੍ਤਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਿਯਾਗਰ੍ਭਸਞ੍ਚਯਃ ॥ ੮ ॥

ਰੋਸ਼ਾਨਲਮਯਾਕਾਰੋ ਰੇਣੁਕਾਪੁਨਰਾਨਨਃ ।
ਰਾਧੇਯਚਾਤਕਾਮ੍ਭੋਦੋ ਰੁਦ੍ਧਚਾਪਕਲਾਪਗਃ ॥ ੯ ॥

ਰਾਜੀਵਚਰਣਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਵਚਿਹ੍ਨਪੂਤਮਹੇਨ੍ਦ੍ਰਕਃ ।
ਰਾਮਚਨ੍ਦ੍ਰਨ੍ਯਸ੍ਤਤੇਜਾ ਰਾਜਸ਼ਬ੍ਦਾਰ੍ਧਨਾਸ਼ਨਃ ॥ ੧੦ ॥

ਰਾਦ੍ਧਦੇਵਦ੍ਵਿਜਵ੍ਰਾਤੋ ਰੋਹਿਤਾਸ਼੍ਵਾਨਨਾਰ੍ਚਿਤਃ ।
ਰੋਹਿਤਾਸ਼੍ਵਦੁਰਾਧਰ੍ਸ਼ੋ ਰੋਹਿਤਾਸ਼੍ਵਪ੍ਰਪਾਵਨਃ ॥ ੧੧ ॥

ਰਾਮਨਾਮਪ੍ਰਧਾਨਾਰ੍ਧੋ ਰਤ੍ਨਾਕਰਗਭੀਰਧੀਃ ।
ਰਾਜਨ੍ਮੌਞ੍ਜੀਸਮਾਬਦ੍ਧ ਸਿਂਹਮਧ੍ਯੋ ਰਵਿਦ੍ਯੁਤਿਃ ॥ ੧੨ ॥

ਰਜਤਾਦ੍ਰਿਗੁਰੁਸ੍ਥਾਨੋ ਰੁਦ੍ਰਾਣੀਪ੍ਰੇਮਭਾਜਨਮ੍ ।
ਰੁਦ੍ਰਭਕ੍ਤੋ ਰੌਦ੍ਰਮੂਰ੍ਤੀ ਰੁਦ੍ਰਾਧਿਕਪਰਾਕ੍ਰਮਃ ॥ ੧੩ ॥

ਰਵਿਤਾਰਾਚਿਰਸ੍ਥਾਯੀ ਰਕ੍ਤਦੇਵਰ੍ਸ਼ਿਭਾਵਨਃ ।
ਰਮ੍ਯੋ ਰਮ੍ਯਗੁਣੋ ਰਕ੍ਤੋ ਰਾਤਭਕ੍ਤਾਖਿਲੇਪ੍ਸਿਤਃ ॥ ੧੪ ॥

ਰਚਿਤਸ੍ਵਰ੍ਣਸੋਪਾਨੋ ਰਨ੍ਧਿਤਾਸ਼ਯਵਾਸਨਃ ।
ਰੁਦ੍ਧਪ੍ਰਾਣਾਦਿਸਞ੍ਚਾਰੋ ਰਾਜਦ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮਪਦਸ੍ਥਿਤਃ ॥ ੧੫ ॥

ਰਤ੍ਨਸੂਨੁਮਹਾਧੀਰੋ ਰਸਾਸੁਰਸ਼ਿਖਾਮਣਿਃ ।
ਰਕ੍ਤਸਿਦ੍ਧੀ ਰਮ੍ਯਤਪਾ ਰਾਤਤੀਰ੍ਥਾਟਨੋ ਰਸੀ ॥ ੧੬ ॥

ਰਚਿਤਭ੍ਰਾਤਹਨਨੋ ਰਕ੍ਸ਼ਿਤਭਾਤਕੋ ਰਣੀ ।
ਰਾਜਾਪਹਤਤਾਤੇਸ਼੍ਟਿਧੇਨ੍ਵਾਹਰ੍ਤਾ ਰਸਾਪ੍ਰਭੁਃ ॥ ੧੭ ॥

ਰਕ੍ਸ਼ਿਤਬ੍ਰਾਹ੍ਮ੍ਯਸਾਮ੍ਰਾਜ੍ਯੋ ਰੌਦ੍ਰਾਣੇਯਜਯਧ੍ਵਜਃ ।
ਰਾਜਕੀਰ੍ਤਿਮਯਚ੍ਛਤ੍ਰੋ ਰੋਮਹਰ੍ਸ਼ਣਵਿਕ੍ਰਮਃ ॥ ੧੮ ॥

ਰਾਜਸ਼ੌਰ੍ਯਰਸਾਮ੍ਭੋਧਿਕੁਮ੍ਭਸਮ੍ਭੂਤਿਸਾਯਕਃ ।
ਰਾਤ੍ਰਿਨ੍ਦਿਵਸਮਾਜਾਗ੍ਰ ਤ੍ਪ੍ਰਤਾਪਗ੍ਰੀਸ਼੍ਮਭਾਸ੍ਕਰਃ ॥ ੧੯ ॥

ਰਾਜਬੀਜੋਦਰਕ੍ਸ਼ੋਣੀਪਰਿਤ੍ਯਾਗੀ ਰਸਾਤ੍ਪਤਿਃ ।
ਰਸਾਭਾਰਹਰੋ ਰਸ੍ਯੋ ਰਾਜੀਵਜਕਤਕ੍ਸ਼ਮਃ ॥ ੨੦ ॥

ਰੁਦ੍ਰਮੇਰੁਧਨੁਰ੍ਭਙ੍ਗ ਕਦ੍ਧਾਤ੍ਮਾ ਰੌਦ੍ਰਭੂਸ਼ਣਃ ।
ਰਾਮਚਨ੍ਦ੍ਰਮੁਖਜ੍ਯੋਤ੍ਸ੍ਨਾਮਤਕ੍ਸ਼ਾਲਿਤਹਨ੍ਮਲਃ ॥ ੨੧ ॥

ਰਾਮਾਭਿਨ੍ਨੋ ਰੁਦ੍ਰਮਯੋ ਰਾਮਰੁਦ੍ਰੋ ਭਯਾਤ੍ਮਕਃ ।
ਰਾਮਪੂਜਿਤਪਾਦਾਬ੍ਜੋ ਰਾਮਵਿਦ੍ਵੇਸ਼ਿਕੈਤਵਃ ॥ ੨੨ ॥

ਰਾਮਾਨਨ੍ਦੋ ਰਾਮਨਾਮੋ ਰਾਮੋ ਰਾਮਾਤ੍ਮਨਿਰ੍ਭਿਦਃ ।
ਰਾਮਪ੍ਰਿਯੋ ਰਾਮਤਪ੍ਤੋ ਰਾਮਗੋ ਰਾਮਵਿਸ਼੍ਰਮਃ ॥ ੨੩ ॥

ਰਾਮਜ੍ਞਾਨਕੁਠਾਰਾਤ੍ਤ ਰਾਜਲੋਕਮਹਾਤਮਾਃ ।
ਰਾਮਾਤ੍ਮਮੁਕ੍ਤਿਦੋ ਰਾਮੋ ਰਾਮਦੋ ਰਾਮਮਙ੍ਗਲਃ ॥ ੨੪ ॥

ਮਙ੍ਗਲਂ ਜਾਮਦਗ੍ਨ੍ਯਾਯ ਕਾਰ੍ਤਵੀਰ੍ਯਾਰ੍ਜੁਨਚ੍ਛਿਦੇ ।
ਮਙ੍ਗਲਂ ਪਰਮੋਦਾਰ ਸਦਾ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਤੇ ॥ ੨੫ ॥

ਮਙ੍ਗਲਂ ਰਾਜਕਾਲਾਯ ਦੁਰਾਧਰ੍ਸ਼ਾਯ ਮਙ੍ਗਲਂ ।
ਮਙ੍ਗਲਂ ਮਹਨੀਯਾਯ ਜਾਮਦਗ੍ਨ੍ਯਾਯ ਮਙ੍ਗਲਮ੍ ॥ ੨੬ ॥

ਜਮਦਗ੍ਨਿ ਤਨੂਜਾਯ ਜਿਤਾਖਿਲਮਹੀਭਤੇ ।
ਜਾਜ੍ਵਲ੍ਯਮਾਨਾਯੁਧਾਯ ਜਾਮਦਗ੍ਨ੍ਯਾਯ ਮਙ੍ਗਲਮ੍ ॥ ੨੭ ॥

॥ ਇਤਿ ਰਾਮੇਣਕਤਂ ਪਰਾਭਵਾਬ੍ਦੇ ਵੈਸ਼ਾਖਸ਼ੁਦ੍ਧ ਤ੍ਰਿਤੀਯਾਯਾਂ
ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਜਯਨ੍ਤ੍ਯਾਂ ਰਕਾਰਾਦਿ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਮ੍
ਸ਼੍ਰੀ ਹਯਗ੍ਰੀਵਾਯ ਸਮਰ੍ਪਿਤਮ੍ ॥

Also Read:

Parshuram Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Parshuram Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top