Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Patanjali Yogasutra Lyrics in English

Patanjali Yogasutra in English:

॥ prathamaH samaadhipaadaH ॥
atha yogaanushaasanam.h || 1 ||
yogashchittavR^ittinirodhaH || 2 ||
tadaa drashhTuH svaruupe.avasthaanam.h || 3 ||
vR^ittisaaruupyam.h itaratra || 4 ||
vR^ittayaH paJNchatayyaH klishhTaa aklishhTaaH || 5 ||

pramaaNaviparyayavikalpanidraasmR^itayaH || 6 ||
pratyakshaanumaanaagamaaH pramaaNaani || 7 ||
viparyayo mithyaaGYaanam.h atadruupapratishhTham.h || 8 ||
shabdaGYaanaanupaatii vastushuunyo vikalpaH || 9 ||
abhaavapratyayaalambanaa vR^ittirnidraa || 10 ||

anubhuutavishhayaasa.npramoshhaH smR^itiH || 11 ||
abhyaasavairaagyaabhyaa.n tannirodhaH || 12 ||
tatra sthitau yatno.abhyaasaH || 13 ||
sa tu diirghakaalanairantaryasatkaaraasevito dR^iDhabhuumiH || 14 ||
dR^ishhTaanushravikavishhayavitR^ishhNasya vashiikaarasa.nGYaa vairaagyam.h || 15 ||

tatpara.n purushhakhyaaterguNavaitR^ishhNyam.h || 16 ||
vitarkavichaaraanandaasmitaaruupaanugamaat.h sa.npraGYaataH || 17 ||
viraamapratyayaabhyaasapuurvaH sa.nskaarasheshho.anyaH || 18 ||
bhavapratyayo videhaprakR^itilayaanaam.h || 19 ||
shraddhaaviiryasmR^itisamaadhipraGYaapuurvaka itareshhaam.h || 20 ||

tiivrasa.nvegaanaam.h aasannaH || 21 ||
mR^idumadhyaadhimaatratvaat.h tato.api visheshhaH || 22 ||
iishvarapraNidhaanaad.h vaa || 23 ||
kleshakarmavipaakaashayairaparaamR^ishhTaH purushhavisheshha iishvaraH || 24 ||
tatra niratishaya.n sarvaGYtvabiijam.h || 25 ||

sa puurveshhaam.h api guruH kaalenaanavachchhedaat.h || 26 ||
tasya vaachakaH praNavaH || 27 ||
tajjapastadarthabhaavanam.h || 28 ||
tataH pratyakchetanaadhigamo.apyantaraayaabhaavashcha || 29 ||
vyaadhistyaanasa.nshayapramaadaalasyaaviratibhraantidarshanaalabdhabhuu-
mikatvaanavasthitatvaani chittavikshepaaste.antaraayaaH || 30 ||

duHkhadaurmanasyaaN^gamejayatvashvaasaprashvaasaa vikshepasahabhuvaH || 31 ||
tatpratishhedhaartham.h ekatattvaabhyaasaH || 32 ||
maitriikaruNaamuditopekshaNaa.n
sukhaduHkhapuNyaapuNyavishhayaaNaa.n bhaavanaatashchittaprasaadanam.h || 33 ||
prachchhardanavidhaaraNaabhyaa.n vaa praaNasya || 34 ||
vishhayavatii vaa pravR^ittirutpannaa manasaH sthitinibandhinii || 35 ||

vishokaa vaa jyotishhmatii || 36 ||
viitaraagavishhaya.n vaa chittam.h || 37 ||
svapnanidraaGYaanaalambana.n vaa || 38 ||
yathaabhimatadhyaanaad.h vaa || 39 ||
paramaaNu paramamahattvaanto.asya vashiikaaraH || 40 ||

kshiiNavR^itterabhijaatasyeva maNergrahiitR^igrahaNagraahyeshhu
tatsthatadaJNjanataasamaapattiH || 41 ||
tatra shabdaarthaGYaanavikalpaiH sa.nkiirNaa savitarkaa samaapattiH || 42 ||
smR^itiparishuddhau svaruupashuunyevaarthamaatranirbhaasaa nirvitarkaa || 43 ||
etayaiva savichaaraa nirvichaaraa cha suukshmavishhayaa vyaakhyaataa || 44 ||
suukshmavishhayatva.n chaaliN^gaparyavasaanam.h || 45 ||

taa eva sabiijaH samaadhiH || 46 ||
nirvichaaravaishaaradye.adhyaatmaprasaadaH || 47 ||
rta.nbharaa tatra praGYaa || 48 ||
shrutaanumaanapraGYaabhyaam.h anyavishhayaa visheshhaarthatvaat.h || 49 ||
tajjaH sa.nskaaro nyasa.nskaarapratibandhii || 50 ||

tasyaapi nirodhe sarvanirodhaan.h nirbiijaH samaadhiH || 51 ||
iti pataJNjalivirachite yogasuutre prathamaH samaadhipaadaH .

dvitiiyaH saadhanapaadaH Lyrics in English:

tapaHsvaadhyaayeshvarapraNidhaanaani kriyaayogaH || 1 ||
samaadhibhaavanaarthaH kleshatanuukaraNaarthashcha || 2 ||
avidyaasmitaaraagadveshhaabhiniveshaaH kleshaaH || 3 ||
avidyaa kshetram.h uttareshhaa.n prasuptatanuvichchhinnodaaraaNaam.h || 4 ||
anityaashuchiduHkhaanaatmasu nityashuchisukhaatmakhyaatiravidyaa || 5 ||

dR^igdarshanashaktyorekaatmatevaasmitaa || 6 ||
sukhaanushayii raagaH || 7 ||
duHkhaanushayii dveshhaH || 8 ||
svarasavaahii vidushho.api tathaaruuDho bhiniveshaH || 9 ||
te pratiprasavaheyaaH suukshmaaH || 10 ||

dhyaanaheyaastadvR^ittayaH || 11 ||
kleshamuulaH karmaashayo dR^ishhTaadR^ishhTajanmavedaniiyaH || 12 ||
sati muule tadvipaako jaatyaayurbhogaaH || 13 ||
te hlaadaparitaapaphalaaH puNyaapuNyahetutvaat.h || 14 ||
pariNaamataapasa.nskaaraduHkhairguNavR^ittivirodhaach cha duHkham.h
eva sarva.n vivekinaH || 15 ||

heya.n duHkham.h anaagatam.h || 16 ||
drashhTR^idR^ishyayoH sa.nyogo heyahetuH || 17 ||
prakaashakriyaasthitishiila.n bhuutendriyaatmaka.n bhogaapavargaartha.n
dR^ishyam.h || 18 ||
visheshhaavisheshhaliN^gamaatraaliN^gaani guNaparvaaNi || 19 ||
drashhTaa dR^ishimaatraH shuddho.api pratyayaanupashyaH || 20 ||

tadartha eva dR^ishyasyaatmaa || 21 ||
kR^itaartha.n prati nashhTam.h apyanashhTa.n tadanyasaadhaaraNatvaat.h || 22 ||
svasvaamishaktyoH svaruupopalabdhihetuH sa.nyogaH || 23 ||
tasya heturavidyaa || 24 ||
tadabhaavaat.h sa.nyogaabhaavo haana.n. tad.hdR^isheH kaivalyam.h || 25 ||

vivekakhyaatiraviplavaa haanopaayaH || 26 ||
tasya saptadhaa praantabhuumiH praGYaa || 27 ||
yogaaN^gaanushhThaanaad.h ashuddhikshaye GYaanadiiptiraa
vivekakhyaateH || 28 ||
yamaniyamaasanapraaNaayaamapratyaahaaradhaaraNaadhyaanasamaadhayo.ashhTaava
aN^gaani || 29 ||
ahi.nsaasatyaasteyabrahmacharyaaparigrahaa yamaaH || 30 ||
jaatideshakaalasamayaanavachchhinnaaH saarvabhaumaa mahaavratam.h || 31 ||
shauchasa.ntoshhatapaHsvaadhyaayeshvarapraNidhaanaani niyamaaH || 32 ||
vitarkabaadhane pratipakshabhaavanam.h || 33 ||
vitarkaa hi.nsaadayaH kR^itakaaritaanumoditaa lobhakrodhamohapuurvakaa
mR^idumadhyaadhimaatraa duHkhaaGYaanaanantaphalaa iti
pratipakshabhaavanam.h || 34 ||
ahi.nsaapratishhThaayaa.n tatsannidhau vairatyaagaH || 35 ||

satyapratishhThaayaa.n kriyaaphalaashrayatvam.h || 36 ||
asteyapratishhThaayaa.n sarvaratnopasthaanam.h || 37 ||
brahmacharyapratishhThaayaa.n viiryalaabhaH || 38 ||
aparigrahasthairye janmakatha.ntaasa.nbodhaH || 39 ||
shauchaat.h svaaN^gajugupsaa parairasa.nsargaH || 40 ||

sattvashuddhisaumanasyaikaagr.hyendriyajayaatmadarshanayogyatvaani cha || 41 ||
sa.ntoshhaad.h anuttamaH sukhalaabhaH || 42 ||
kaayendriyasiddhirashuddhikshayaat.h tapasaH || 43 ||
svaadhyaayaad.h ishhTadevataasa.nprayogaH || 44 ||
samaadhisiddhiriishvarapraNidhaanaat.h || 45 ||

sthirasukham.h aasanam.h || 46 ||
prayatnashaithilyaanantasamaapattibhyaam.h || 47 ||
tato dvandvaanabhighaataH || 48 ||
tasmin.h sati shvaasaprashvaasayorgativichchhedaH praaNaayaamaH || 49 ||
baahyaabhyantarastambhavR^ittiH deshakaalasa.nkhyaabhiH
paridR^ishhTo diirghasuukshmaH || 50 ||

baahyaabhyantaravishhayaakshepii chaturthaH || 51 ||
tataH kshiiyate prakaashaavaraNam.h || 52 ||
dhaaraNaasu cha yogyataa manasaH || 53 ||
svasvavishhayaasa.nprayoge chittasya svaruupaanukaara ivendriyaaNaa.n
pratyaahaaraH || 54 ||
tataH paramaa vashyatendriyaaNaam.h || 55 ||
iti pataJNjalivirachite yogasuutre dvitiiyaH saadhanapaadaH.

tritiiyaH vibhuutipaadaH Lyrics in English:

deshabandhashchittasya dhaaraNaa || 1 ||
tatra pratyayaikataanataa dhyaanam.h || 2 ||
tad.h evaarthamaatranirbhaasa.n svaruupashuunyam.h iva samaadhiH || 3 ||
trayam.h ekatra sa.nyamaH || 4 ||
tajjayaat.h praGYaa.a.alokaH || 5 ||

tasya bhuumishhu viniyogaH || 6 ||
trayam.h antaraN^ga.n puurvebhyaH || 7 ||
tad.h api bahiraN^ga.n nirbiijasya || 8 ||
vyutthaananirodhasa.nskaarayorabhibhavapraadurbhaavau
nirodhakshaNachittaanvayo nirodhapariNaamaH || 9 ||
tasya prashaantavaahitaa sa.nskaaraat.h || 10 ||

sarvaarthataikaagratayoH kshayodayau chittasya samaadhipariNaamaH || 11 ||
tataH punaH shaantoditau tulyapratyayau
chittasyaikaagrataapariNaamaH || 12 ||
etena bhuutendriyeshhu dharmalakshaNaavasthaapariNaamaa vyaakhyaataaH || 13 ||
shaantoditaavyapadeshyadharmaanupaatii dharmii || 14 ||
kramaanyatva.n pariNaamaanyatve hetuH || 15 ||

pariNaamatrayasa.nyamaad.h atiitaanaagataGYaanam.h || 16 ||
shabdaarthapratyayaanaam.h itaretaraadhyaasaat.h sa.nkaraH.
tatpravibhaagasa.nyamaat.h sarvabhuutarutaGYaanam.h || 17 ||
sa.nskaarasaakshatkaraNaat.h puurvajaatiGYaanam.h || 18 ||
pratyayasya parachittaGYaanam.h || 19 ||
na cha tat.h saalambana.n, tasyaavishhayiibhuutatvaat.h || 20 ||

kaayaruupasa.nyamaat.h tadgraahyashaktistambhe
chakshuHprakaashaasa.nprayoge.antardhaanam.h || 21 ||
etena shabdaadyantardhaanamuktam.h
sopakrama.n nirupakrama.n cha karma. tatsa.nyamaad.h aparaantaGYaanam,
arishhTebhyo vaa || 22 ||
maitryaadishhu balaani || 23 ||
baleshhu hastibalaadiini || 24 ||
pravR^ittyaalokanyaasaat.h suukshmavyavahitaviprakR^ishhTaGYaanam.h || 25 ||

bhuvanaGYaana.n suurye sa.nyamaat.h || 26 ||
chandre taaraavyuuhaGYaanam.h || 27 ||
dhruve tadgatiGYaanam.h || 28 ||
naabhichakre kaayavyuuhaGYaanam.h || 29 ||
kaNThakuupe kshutpipaasaanivR^ittiH || 30 ||

kuurmanaaDyaa.n sthairyam.h || 31 ||
muurdhajyotishhi siddhadarshanam.h || 32 ||
praatibhaad.h vaa sarvam.h || 33 ||
hR^idaye chittasa.nvit.h || 34 ||
sattvapurushhayoratyantaasa.nkiirNayoH pratyayaavisheshho bhogaH
paraarthatvaat.h svaarthasa.nyamaat.h purushhaGYaanam.h || 35 ||

tataH praatibhashraavaNavedanaadarshaasvaadavaartaa jaayante || 36 ||
te samaadhaav upasargaa. vyutthaane siddhayaH || 37 ||
bandhakaaraNashaithilyaat.h prachaarasa.nvedanaach cha chittasya
parashariiraaveshaH || 38 ||
udaanajayaajjalapaN^kakaNTakaadishhvasaN^ga utkraantishcha || 39 ||
samaanajayaat.h prajvalanam.h || 40 ||

shrotraakaashayoH sa.nbandhasa.nyamaad.h divya.n shrotram.h || 41 ||
kaayaakaashayoH sa.nbandhasa.nyamaal laghutuulasamaapatteshchaakaashagamanam.h || 42 ||
bahirakalpitaa vR^ittirmahaavidehaa. tataH prakaashaavaraNakshayaH || 43 ||
sthuulasvaruupasuukshmaanvayaarthavattvasa.nyamaad.hbhuutajayaH || 44 ||
tato.aNimaadipraadurbhaavaH kaayasa.npat.h taddharmaanabhighaatashcha || 45 ||

ruupalaavaNyabalavajrasa.nhananatvaani kaayasa.npat.h || 46 ||
grahaNasvaruupaasmitaanvayaarthavattvasa.nyamaad.h indriyajayaH || 47 ||
tato manojavitva.n vikaraNabhaavaH pradhaanajayashcha || 48 ||
sattvapurushhaanyataakhyaatimaatrasya sarvabhaavaadhishhThaatR^itva.n
sarvaGYaatR^itva.n cha || 49 ||
tadvairaagyaadapi doshhabiijakshaye kaivalyam.h || 50 ||

sthaanyupanimantraNe saN^gasmayaakaraNa.n punaH
anishhTaprasaN^gaat.h || 51 ||
kshaNatatkramayoH sa.nyamaadavivekaja.n GYaanam.h || 52 ||
jaatilakshaNadeshairanyataa.anavachchhedaat.h tulyayostataH pratipattiH || 53 ||
taaraka.n sarvavishhaya.n sarvathaavishhayam.h akrama.n cheti vivekaja.n
GYaanam.h || 54 ||
sattvapurushhayoH shuddhisaamye kaivalyam.h iti || 55 ||
iti pataJNjalivirachite yogasuutre tR^itiiyo vibhuutipaadaH

chaturthaH kaivalyapaadaH Lyrics in English:

janmaushhadhimantratapaHsamaadhijaaH siddhayaH || 1 ||
jaatyantarapariNaamaH prakR^ityaapuuraat.h || 2 ||
nimittam.h aprayojaka.n prakR^itiinaa.n. varaNabhedastu tataH kshetrikavat.h || 3 ||
nirmaaNachittaanyasmitaamaatraat.h || 4 ||
pravR^ittibhede prayojaka.n chittam.h ekam.h anekeshhaam.h || 5 ||

tatra dhyaanajam.h anaashayam.h || 6 ||
karmaashuklaakR^ishhNa.n yoginaH trividham.h itareshhaam.h || 7 ||
tatastadvipaakaanuguNaanaam.h evaabhivyaktirvaasanaanaam.h || 8 ||
jaatideshakaalavyavahitaanaam.h apyaanantarya.n,
smR^itisa.nskaarayoH ekaruupatvaat.h || 9 ||
taasaam.h anaaditva.n chaashishho nityatvaat.h || 10 ||

hetuphalaashrayaalambanaiH sa.ngR^ihiitatvaad.h eshhaam.h abhaave tadabhaavaH || 11 ||
atiitaanaagata.n svaruupato.astyadhvabhedaad.h dharmaaNaam.h || 12 ||
te vyaktasuukshmaa guNaatmaanaH || 13 ||
pariNaamaikatvaad.h vastutattvam.h || 14 ||
vastusaamye chittabhedaat.h tayorvibhaktaH panthaaH || 15 ||

na chaikachittatantra.n vastu tad.h apramaaNaka.n tadaa ki.n syaat.h || 16 ||
taduparaagaapekshatvaat.h chittasya vastu GYaataaGYaatam.h || 17 ||
sadaa GYaataashchittavR^ittayastatprabhoH purushhasyaapariNaamitvaat.h || 18 ||
na tat.h svaabhaasa.ndR^ishyatvaat.h || 19 ||
ekasamaye chobhayaanavadhaaraNam.h || 20 ||

chittaantaradR^ishye buddhibuddheratiprasaN^gaH smR^itisa.nkarashcha || 21 ||
chiterapratisa.nkramaayaastadaakaaraapattau svabuddhisa.nvedanam.h || 22 ||
drashhTR^idR^ishyoparakta.n chitta.n sarvaartham.h || 23 ||
tadasa.nkhyeyavaasanaachitram.h api paraartha.n sa.nhatyakaaritvaat.h || 24 ||
visheshhadarshina aatmabhaavabhaavanaavinivR^ittiH || 25 ||

tadaa vivekanimna.n kaivalyapraagbhaara.n chittam.h || 26 ||
tachchhidreshhu pratyayaantaraaNi sa.nskaarebhyaH || 27 ||
haanam.h eshhaa.n kleshavaduktam.h || 28 ||
prasa.nkhyaane.apyakusiidasya sarvathaavivekakhyaaterdharmameghaH
samaadhiH || 29 ||
tataH kleshakarmanivR^ittiH || 30 ||

tadaa sarvaavaraNamalaapetasya GYaanasyaa.anantyaajGYeyam.h alpam.h || 31 ||
tataH kR^itaarthaanaa.n pariNaamakramaparisamaaptirguNaanaam.h || 32 ||
kshaNapratiyogii pariNaamaaparaantani{graa}.rhyaH kramaH || 33 ||
purushhaarthashuunyaanaa.n guNaanaa.n pratiprasavaH kaivalya.n,
svaruupapratishhThaa vaa chitishaktireti || 34 ||
iti pataJNjalivirachite yogasuutre chaturthaH kaivalyapaadaH .

|| iti paataJNjalayogasuutraaNi ||

Also Read:

Patanjali Yogasutra Lyrics in Marathi | English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top