Home / Ashtaka / Pathita Siddha Sarasvatastavah Lyrics in English

Pathita Siddha Sarasvatastavah Lyrics in English

paṭhitasiddhasārasvatastavaḥ Lyrics in English:

vyaptanantasamastalokanikarainkara samasta sthira-
yaradhya gurubhirgurorapi gurudevaistu ya vandyate ।
devanamapi devata vitaratat vagdevata devata
svahantah ksipa Om yatah stavamukham yasyah sa mantro vara ॥ 1॥

Om hrim sriprathama prasiddhamahima santaptacitte hi ya
saim aim madhyahita jagattrayahita sarvajñanathahita ।
sri~ kli~ bli~ carama gunanuparama jayeta yasya rama
vidyaisa vasadindragihpatikari vanim stuve tamaham ॥ 2॥

Om karne ! varakarnabhusitatanuh karne'tha karnesvari
hrimsvahantapadam samastavipadam chettri padam sampadam ।
samsararnavatarini vijayate vidyavadate subhe
yasyah sa padavi sada sivapure devivatamsikrta ॥ 3॥

sarvacaravicarini pratarini naurvagbhavabdhau nrnam
vinavenuvarakvanatisubhaga duhkhadrividravani ।
sa vani pravana mahagunagana nyayapravina'malam
sete yastarani ranisu nipuna jaini punatu dhruvam ॥ 4॥

Om hrim bijamukha vidhutavimukha samsevita sanmukha
aim kli~ sau~ sahita surendramahita vidvajjanebhyo hita ।
vidya visphurati sphutam hitaratiryasya visuddha matih
sa brahmi jinavaktravajralalane lina tu lilanu mam ॥ 5॥

Om arhanmukhapadmavasini subhe ! jvalasahasramsubhe
papapraksayakarini ! srutadhare ! papam dahatya subhe ।
ksa~ ksi~ ksu~ varabijadugdhavale ! vam vam vaham svavaha
srivagdevyamrtodbhave ! yadi bhave me manase sa bhave ॥ 6॥

haste sarmadapustikam vidadhati satpatrakam caparam
lokanam sukhadam prabhutavaradam sajjñanamudram param ।
tubhyam balamrnalakandalalasallilavilolam karam
prakhyata srutadevata vidadhati suksmam nrnam sunrtam ! ॥ 7॥

hamso hamsotigarvam vahati hi vidhrta yanmayaisa mayaisa
yantram yantram yadetat sphutati sitataram saiva yaksavayaksa ।
sadhvi sadhvi sivarya pravidhrtabhuvana durdhara ya dharaya
devi devijanarthya ramatu mama sada manase manase sa ॥ 8॥

spastapatham pathatyetat dhyanena patunastakam ।
ajasram yo janastasya bhavanayuttamasampadah ॥ 9॥

॥ iti sadhvisivaryaviracitam pathitasiddhasarasvatastavah sampurnah ॥

Add Comment

Click here to post a comment