Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Pathita Siddha Sarasvatastavah Lyrics in Kannada | ಪಠಿತಸಿದ್ಧಸಾರಸ್ವತಸ್ತವಃ

Pathita Siddha Sarasvatastavah Lyrics in Kannada | ಪಠಿತಸಿದ್ಧಸಾರಸ್ವತಸ್ತವಃ

60 Views

ಪಠಿತಸಿದ್ಧಸಾರಸ್ವತಸ್ತವಃ Lyrics in Kannada:

ವ್ಯಾಪ್ತಾನನ್ತಸಮಸ್ತಲೋಕನಿಕರೈಂಕಾರಾ ಸಮಸ್ತಾ ಸ್ಥಿರಾ-
ಯಾರಾಧ್ಯಾ ಗುರುಭಿರ್ಗುರೋರಪಿ ಗುರುದೇವೈಸ್ತು ಯಾ ವನ್ದ್ಯತೇ ।
ದೇವಾನಾಮಪಿ ದೇವತಾ ವಿತರತಾತ್ ವಾಗ್ದೇವತಾ ದೇವತಾ
ಸ್ವಾಹಾನ್ತಃ ಕ್ಷಿಪ ಓಂ ಯತಃ ಸ್ತವಮುಖಂ ಯಸ್ಯಾಃ ಸ ಮನ್ತ್ರೋ ವರ ॥ 1॥

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಪ್ರಥಮಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧಮಹಿಮಾ ಸನ್ತಪ್ತಚಿತ್ತೇ ಹಿ ಯಾ
ಸೈಂ ಐಂ ಮಧ್ಯಹಿತಾ ಜಗತ್ತ್ರಯಹಿತಾ ಸರ್ವಜ್ಞನಾಥಾಹಿತಾ ।
ಶ್ರೀँ ಕ್ಲೀँ ಬ್ಲೀँ ಚರಮಾ ಗುಣಾನುಪರಮಾ ಜಾಯೇತ ಯಸ್ಯಾ ರಮಾ
ವಿದ್ಯೈಷಾ ವಷಡಿನ್ದ್ರಗೀಃಪತಿಕರೀ ವಾಣೀಂ ಸ್ತುವೇ ತಾಮಹಮ್ ॥ 2॥

ಓಂ ಕರ್ಣೇ ! ವರಕರ್ಣಭೂಷಿತತನುಃ ಕರ್ಣೇಽಥ ಕರ್ಣೇಶ್ವರೀ
ಹ್ರೀಂಸ್ವಾಹಾನ್ತಪದಾಂ ಸಮಸ್ತವಿಪದಾಂ ಛೇತ್ತ್ರೀ ಪದಂ ಸಮ್ಪದಾಮ್ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವತಾರಿಣೀ ವಿಜಯತೇ ವಿದ್ಯಾವದಾತೇ ಶುಭೇ
ಯಸ್ಯಾಃ ಸಾ ಪದವೀ ಸದಾ ಶಿವಪುರೇ ದೇವೀವತಂಸೀಕೃತಾ ॥ 3॥

ಸರ್ವಾಚಾರವಿಚಾರಿಣೀ ಪ್ರತರಿಣೀ ನೌರ್ವಾಗ್ಭವಾಬ್ಧೌ ನೄಣಾಂ
ವೀಣಾವೇಣುವರಕ್ವಣಾತಿಸುಭಗಾ ದುಃಖಾದ್ರಿವಿದ್ರಾವಣೀ ।
ಸಾ ವಾಣೀ ಪ್ರವಣಾ ಮಹಾಗುಣಗಣಾ ನ್ಯಾಯಪ್ರವೀಣಾಽಮಲಂ
ಶೇತೇ ಯಸ್ತರಣೀ ರಣೀಷು ನಿಪುಣಾ ಜೈನೀ ಪುನಾತು ಧ್ರುವಮ್ ॥ 4॥

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಬೀಜಮುಖಾ ವಿಧೂತವಿಮುಖಾ ಸಂಸೇವಿತಾ ಸನ್ಮುಖಾ
ಐಂ ಕ್ಲೀँ ಸೌँ ಸಹಿತಾ ಸುರೇನ್ದ್ರಮಹಿತಾ ವಿದ್ವಜ್ಜನೇಭ್ಯೋ ಹಿತಾ ।
ವಿದ್ಯಾ ವಿಸ್ಫುರತಿ ಸ್ಫುಟಂ ಹಿತರತಿರ್ಯಸ್ಯಾ ವಿಶುದ್ಧಾ ಮತಿಃ
ಸಾ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಜಿನವಕ್ತ್ರವಜ್ರಲಲನೇ ಲೀನಾ ತು ಲೀಲಾನು ಮಾಮ್ ॥ 5॥

ಓಂ ಅರ್ಹನ್ಮುಖಪದ್ಮವಾಸಿನಿ ಶುಭೇ ! ಜ್ವಾಲಾಸಹಸ್ರಾಂಶುಭೇ
ಪಾಪಪ್ರಕ್ಷಯಕಾರಿಣಿ ! ಶ್ರುತಧರೇ ! ಪಾಪಂ ದಹತ್ಯಾ ಶುಭೇ ।
ಕ್ಷಾँ ಕ್ಷೀँ ಕ್ಷೂँ ವರಬೀಜದುಗ್ಧವಲೇ ! ವಂ ವಂ ವಹಂ ಸ್ವಾವಹಾ
ಶ್ರೀವಾಗ್ದೇವ್ಯಮೃತೋದ್ಭವೇ ! ಯದಿ ಭವೇ ಮೇ ಮಾನಸೇ ಸಾ ಭವೇ ॥ 6॥

ಹಸ್ತೇ ಶರ್ಮದಪುಸ್ತಿಕಾಂ ವಿದಧತೀ ಸತ್ಪಾತ್ರಕಂ ಚಾಪರಂ
ಲೋಕಾನಾಂ ಸುಖದಂ ಪ್ರಭೂತವರದಂ ಸಜ್ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಂ ಪರಮ್ ।
ತುಭ್ಯಂ ಬಾಲಮೃಣಾಲಕನ್ದಲಲಸಲ್ಲೀಲಾವಿಲೋಲಂ ಕರಂ
ಪ್ರಖ್ಯಾತಾ ಶ್ರುತದೇವತಾ ವಿದಧತೀ ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ನೃಣಾಂ ಸೂನೃತಮ್ ! ॥ 7॥

ಹಂಸೋ ಹಂಸೋತಿಗರ್ವಂ ವಹತಿ ಹಿ ವಿಧೃತಾ ಯನ್ಮಯೈಷಾ ಮಯೈಷಾ
ಯನ್ತ್ರಂ ಯನ್ತ್ರಂ ಯದೇತತ್ ಸ್ಫುಟತಿ ಸಿತತರಾಂ ಸೈವ ಯಕ್ಷಾವಯಕ್ಷಾ ।
ಸಾಧ್ವೀ ಸಾಧ್ವೀ ಶಿವಾರ್ಯಾ ಪ್ರವಿಧೃತಭುವನಾ ದುರ್ಧರಾ ಯಾ ಧರಾಯಾ
ದೇವೀ ದೇವೀಜನಾರ್ಥ್ಯಾ ರಮತು ಮಮ ಸದಾ ಮಾನಸೇ ಮಾನಸೇ ಸಾ ॥ 8॥

ಸ್ಪಷ್ಟಪಾಠಂ ಪಠತ್ಯೇತತ್ ಧ್ಯಾನೇನ ಪಟುನಾಷ್ಟಕಮ್ ।
ಅಜಸ್ರಂ ಯೋ ಜನಸ್ತಸ್ಯ ಭವನಯುತ್ತಮಸಮ್ಪದಃ ॥ 9॥

॥ ಇತಿ ಸಾಧ್ವೀಶಿವಾರ್ಯಾವಿರಚಿತಂ ಪಠಿತಸಿದ್ಧಸಾರಸ್ವತಸ್ತವಃ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಃ ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *