Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Pathita Siddha Sarasvatastavah Lyrics in Punjabi | ਪਠਿਤਸਿਦ੍ਧਸਾਰਸ੍ਵਤਸ੍ਤਵਃ

Pathita Siddha Sarasvatastavah Lyrics in Punjabi | ਪਠਿਤਸਿਦ੍ਧਸਾਰਸ੍ਵਤਸ੍ਤਵਃ

55 Views

ਪਠਿਤਸਿਦ੍ਧਸਾਰਸ੍ਵਤਸ੍ਤਵਃ Lyrics in Punjabi:

ਵ੍ਯਾਪ੍ਤਾਨਨ੍ਤਸਮਸ੍ਤਲੋਕਨਿਕਰੈਙ੍ਕਾਰਾ ਸਮਸ੍ਤਾ ਸ੍ਥਿਰਾ-
ਯਾਰਾਧ੍ਯਾ ਗੁਰੁਭਿਰ੍ਗੁਰੋਰਪਿ ਗੁਰੁਦੇਵੈਸ੍ਤੁ ਯਾ ਵਨ੍ਦ੍ਯਤੇ ।
ਦੇਵਾਨਾਮਪਿ ਦੇਵਤਾ ਵਿਤਰਤਾਤ੍ ਵਾਗ੍ਦੇਵਤਾ ਦੇਵਤਾ
ਸ੍ਵਾਹਾਨ੍ਤਃ ਕ੍ਸ਼ਿਪ ॐ ਯਤਃ ਸ੍ਤਵਮੁਖਂ ਯਸ੍ਯਾਃ ਸ ਮਨ੍ਤ੍ਰੋ ਵਰ ॥ ੧॥

ॐ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਪ੍ਰਥਮਾ ਪ੍ਰਸਿਦ੍ਧਮਹਿਮਾ ਸਨ੍ਤਪ੍ਤਚਿਤ੍ਤੇ ਹਿ ਯਾ
ਸੈਂ ਐਂ ਮਧ੍ਯਹਿਤਾ ਜਗਤ੍ਤ੍ਰਯਹਿਤਾ ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਨਾਥਾਹਿਤਾ ।
ਸ਼੍ਰੀਁ ਕ੍ਲੀਁ ਬ੍ਲੀਁ ਚਰਮਾ ਗੁਣਾਨੁਪਰਮਾ ਜਾਯੇਤ ਯਸ੍ਯਾ ਰਮਾ
ਵਿਦ੍ਯੈਸ਼ਾ ਵਸ਼ਡਿਨ੍ਦ੍ਰਗੀਃਪਤਿਕਰੀ ਵਾਣੀਂ ਸ੍ਤੁਵੇ ਤਾਮਹਮ੍ ॥ ੨॥

ॐ ਕਰ੍ਣੇ ! ਵਰਕਰ੍ਣਭੂਸ਼ਿਤਤਨੁਃ ਕਰ੍ਣੇऽਥ ਕਰ੍ਣੇਸ਼੍ਵਰੀ
ਹ੍ਰੀਂਸ੍ਵਾਹਾਨ੍ਤਪਦਾਂ ਸਮਸ੍ਤਵਿਪਦਾਂ ਛੇਤ੍ਤ੍ਰੀ ਪਦਂ ਸਮ੍ਪਦਾਮ੍ ।
ਸਂਸਾਰਾਰ੍ਣਵਤਾਰਿਣੀ ਵਿਜਯਤੇ ਵਿਦ੍ਯਾਵਦਾਤੇ ਸ਼ੁਭੇ
ਯਸ੍ਯਾਃ ਸਾ ਪਦਵੀ ਸਦਾ ਸ਼ਿਵਪੁਰੇ ਦੇਵੀਵਤਂਸੀਕਤਾ ॥ ੩॥

ਸਰ੍ਵਾਚਾਰਵਿਚਾਰਿਣੀ ਪ੍ਰਤਰਿਣੀ ਨੌਰ੍ਵਾਗ੍ਭਵਾਬ੍ਧੌ ਨਣਾਂ
ਵੀਣਾਵੇਣੁਵਰਕ੍ਵਣਾਤਿਸੁਭਗਾ ਦੁਃਖਾਦ੍ਰਿਵਿਦ੍ਰਾਵਣੀ ।
ਸਾ ਵਾਣੀ ਪ੍ਰਵਣਾ ਮਹਾਗੁਣਗਣਾ ਨ੍ਯਾਯਪ੍ਰਵੀਣਾऽਮਲਂ
ਸ਼ੇਤੇ ਯਸ੍ਤਰਣੀ ਰਣੀਸ਼ੁ ਨਿਪੁਣਾ ਜੈਨੀ ਪੁਨਾਤੁ ਧ੍ਰੁਵਮ੍ ॥ ੪॥

ॐ ਹ੍ਰੀਂ ਬੀਜਮੁਖਾ ਵਿਧੂਤਵਿਮੁਖਾ ਸਂਸੇਵਿਤਾ ਸਨ੍ਮੁਖਾ
ਐਂ ਕ੍ਲੀਁ ਸੌਁ ਸਹਿਤਾ ਸੁਰੇਨ੍ਦ੍ਰਮਹਿਤਾ ਵਿਦ੍ਵਜ੍ਜਨੇਭ੍ਯੋ ਹਿਤਾ ।
ਵਿਦ੍ਯਾ ਵਿਸ੍ਫੁਰਤਿ ਸ੍ਫੁਟਂ ਹਿਤਰਤਿਰ੍ਯਸ੍ਯਾ ਵਿਸ਼ੁਦ੍ਧਾ ਮਤਿਃ
ਸਾ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮੀ ਜਿਨਵਕ੍ਤ੍ਰਵਜ੍ਰਲਲਨੇ ਲੀਨਾ ਤੁ ਲੀਲਾਨੁ ਮਾਮ੍ ॥ ੫॥

ॐ ਅਰ੍ਹਨ੍ਮੁਖਪਦ੍ਮਵਾਸਿਨਿ ਸ਼ੁਭੇ ! ਜ੍ਵਾਲਾਸਹਸ੍ਰਾਂਸ਼ੁਭੇ
ਪਾਪਪ੍ਰਕ੍ਸ਼ਯਕਾਰਿਣਿ ! ਸ਼੍ਰੁਤਧਰੇ ! ਪਾਪਂ ਦਹਤ੍ਯਾ ਸ਼ੁਭੇ ।
ਕ੍ਸ਼ਾਁ ਕ੍ਸ਼ੀਁ ਕ੍ਸ਼ੂਁ ਵਰਬੀਜਦੁਗ੍ਧਵਲੇ ! ਵਂ ਵਂ ਵਹਂ ਸ੍ਵਾਵਹਾ
ਸ਼੍ਰੀਵਾਗ੍ਦੇਵ੍ਯਮਤੋਦ੍ਭਵੇ ! ਯਦਿ ਭਵੇ ਮੇ ਮਾਨਸੇ ਸਾ ਭਵੇ ॥ ੬॥

ਹਸ੍ਤੇ ਸ਼ਰ੍ਮਦਪੁਸ੍ਤਿਕਾਂ ਵਿਦਧਤੀ ਸਤ੍ਪਾਤ੍ਰਕਂ ਚਾਪਰਂ
ਲੋਕਾਨਾਂ ਸੁਖਦਂ ਪ੍ਰਭੂਤਵਰਦਂ ਸਜ੍ਜ੍ਞਾਨਮੁਦ੍ਰਂ ਪਰਮ੍ ।
ਤੁਭ੍ਯਂ ਬਾਲਮਣਾਲਕਨ੍ਦਲਲਸਲ੍ਲੀਲਾਵਿਲੋਲਂ ਕਰਂ
ਪ੍ਰਖ੍ਯਾਤਾ ਸ਼੍ਰੁਤਦੇਵਤਾ ਵਿਦਧਤੀ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਂ ਨਣਾਂ ਸੂਨਤਮ੍ ! ॥ ੭॥

ਹਂਸੋ ਹਂਸੋਤਿਗਰ੍ਵਂ ਵਹਤਿ ਹਿ ਵਿਧਤਾ ਯਨ੍ਮਯੈਸ਼ਾ ਮਯੈਸ਼ਾ
ਯਨ੍ਤ੍ਰਂ ਯਨ੍ਤ੍ਰਂ ਯਦੇਤਤ੍ ਸ੍ਫੁਟਤਿ ਸਿਤਤਰਾਂ ਸੈਵ ਯਕ੍ਸ਼ਾਵਯਕ੍ਸ਼ਾ ।
ਸਾਧ੍ਵੀ ਸਾਧ੍ਵੀ ਸ਼ਿਵਾਰ੍ਯਾ ਪ੍ਰਵਿਧਤਭੁਵਨਾ ਦੁਰ੍ਧਰਾ ਯਾ ਧਰਾਯਾ
ਦੇਵੀ ਦੇਵੀਜਨਾਰ੍ਥ੍ਯਾ ਰਮਤੁ ਮਮ ਸਦਾ ਮਾਨਸੇ ਮਾਨਸੇ ਸਾ ॥ ੮॥

ਸ੍ਪਸ਼੍ਟਪਾਠਂ ਪਠਤ੍ਯੇਤਤ੍ ਧ੍ਯਾਨੇਨ ਪਟੁਨਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ ।
ਅਜਸ੍ਰਂ ਯੋ ਜਨਸ੍ਤਸ੍ਯ ਭਵਨਯੁਤ੍ਤਮਸਮ੍ਪਦਃ ॥ ੯॥

॥ ਇਤਿ ਸਾਧ੍ਵੀਸ਼ਿਵਾਰ੍ਯਾਵਿਰਚਿਤਂ ਪਠਿਤਸਿਦ੍ਧਸਾਰਸ੍ਵਤਸ੍ਤਵਃ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਃ ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *