Home / Ashtaka / Prayag Ashtakam Lyrics in English

Prayag Ashtakam Lyrics in English

prayāgāṣṭakam Lyrics in English:

sriganesaya namah ।
munaya ucuh
suramuniditijendraih sevyate yo'statandrairgurutaraduritanam ka katha manavanam ।
sa bhuvi sukrtakarturvanchitavaptiheturjayati vijitayagastirtharajah prayagah ॥ 1॥
srutih pramanam smrtayah pramanam puranamapyatra param prama nam ।
yatrasti ganga yamuna pramanam sa tirtharajo jayati prayagah ॥ 2॥

na yatra yogacaranapratiksa na yatra yajnestivisistadiksa ।
na tarakajnanagurorapeksa sa tirtharajo jayati prayagah ॥ 3॥

ciram nivasam na samiksate yo hyudaracittah pradadati ca kramat ।
yah kalpitathamrsca dadati pumsah sa tirtharajo jayati prayagah ॥ 4॥

yatraplutanam na yamo niyanta yatrasthitanam sugatipradata ।
yatrasritanamamrtapradata sa tirtharajo jayati prayagah ॥ 5॥

puryah sapta prasiddhahprativacanakaristirtharajasya naryo
naikatayanmuktidane prabhavati suguna kasyate brahma yasyam ।
seyam rajni pradhana priyavacanakari muktidanena yukta
yena brahmanḍamadhye sa jayati sutaram tirtharajah prayagah ॥ 6॥

tirthavali yasya tu kanthabhage danavali valgati padamule ।
vratavali daksinapadamule sa tirtharajo jayati prayagah ॥ 7॥

ajnapi yajnah prabhavopi yajnah saptarsisiddhah sukrtanabhijnah ।
vijnapayantah satatam hi kale sa tirtharajo jayati prayagah ॥ 8॥

sitasite yatra tarangacamare nadyau vibhate munibhanukanyake ।
lilatapatram vata eka saksatsa tirtharajo jayati prayagah ॥ 9॥

tirtharajaprayagasya mahatmyam kathayisyati ।
srnvatah satatam bhaktya vanchitam phalamapnuyat ॥ 10॥

iti srimatsyapurane prayagarajamahatmyastakam samaptam ॥

Add Comment

Click here to post a comment

Related Posts