Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Prayag Ashtakam Lyrics in English

Prayag Ashtakam Lyrics in English

44 Views

prayāgāṣṭakam Lyrics in English:

sriganesaya namah ।
munaya ucuh
suramuniditijendraih sevyate yo’statandrairgurutaraduritanam ka katha manavanam ।
sa bhuvi sukrtakarturvanchitavaptiheturjayati vijitayagastirtharajah prayagah ॥ 1॥
srutih pramanam smrtayah pramanam puranamapyatra param prama nam ।
yatrasti ganga yamuna pramanam sa tirtharajo jayati prayagah ॥ 2॥

na yatra yogacaranapratiksa na yatra yajnestivisistadiksa ।
na tarakajnanagurorapeksa sa tirtharajo jayati prayagah ॥ 3॥

ciram nivasam na samiksate yo hyudaracittah pradadati ca kramat ।
yah kalpitathamrsca dadati pumsah sa tirtharajo jayati prayagah ॥ 4॥

yatraplutanam na yamo niyanta yatrasthitanam sugatipradata ।
yatrasritanamamrtapradata sa tirtharajo jayati prayagah ॥ 5॥

puryah sapta prasiddhahprativacanakaristirtharajasya naryo
naikatayanmuktidane prabhavati suguna kasyate brahma yasyam ।
seyam rajni pradhana priyavacanakari muktidanena yukta
yena brahmanḍamadhye sa jayati sutaram tirtharajah prayagah ॥ 6॥

tirthavali yasya tu kanthabhage danavali valgati padamule ।
vratavali daksinapadamule sa tirtharajo jayati prayagah ॥ 7॥

ajnapi yajnah prabhavopi yajnah saptarsisiddhah sukrtanabhijnah ।
vijnapayantah satatam hi kale sa tirtharajo jayati prayagah ॥ 8॥

sitasite yatra tarangacamare nadyau vibhate munibhanukanyake ।
lilatapatram vata eka saksatsa tirtharajo jayati prayagah ॥ 9॥

tirtharajaprayagasya mahatmyam kathayisyati ।
srnvatah satatam bhaktya vanchitam phalamapnuyat ॥ 10॥

iti srimatsyapurane prayagarajamahatmyastakam samaptam ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *