Gita - Geetaa

Prithivia Gita Lyrics in English

Prithivia Geeetaa in English:

॥ pri’thiveegeetaa ॥
maitreya pri’thiveegeetaa shlokaashchaatra nibodha taan ।
yaanaaha dharmadhvajine janakaayaasito munih’ ॥ 1 ॥

pri’thivyuvaacha —
kathamesha narendraanaam moho buddhimataamapi ।
yena kena sadharmaano’pyabhivishvastachetasah’ ॥ 2 ॥

poorvamaatmajayam kri’tvaa jetumichchhanti mantrinah’ ।
tato bhri’tyaamshcha pauraamshcha jigeeshante tathaa ripoon ॥ 3 ॥

kramenaanena jeshyaamo vayam pri’thveem sasaagaraam ।
ityaasaktadhiyo mri’tyum na pashyantyavidoorakam ॥ 4 ॥

samudraavaranam yaati manmand’alamatho vasham ।
kiyadaatmajayaadetanmuktiraatmajaye phalam ॥ 5 ॥

utsri’jya poorvajaa yaataa yaam naadaaya gatah’ pitaa ।
taam mameti vimood’hatvaat jetumichchhanti paarthivaah’ ॥ 6 ॥

matkri’te pitri’putraanaam bhraatree’naam chaapi vigrahaah’ ।
yaayante’tyantamohena mamataadhri’tachetasaam ॥ 7 ॥

pri’thvee mameyam sakalaa mamaishaa mamaanvayasyaapi cha shaashvateyam ।
yo yo mri’to hyatra babhoova raajaa kubuddhiraaseediti tasya tasya ॥ 8 ॥

dri’sht’vaa mamatvaayatachittamekam vihaaya maam mri’tyupatham vrajantam ।
tasyaanvayastasya katham mamatvam hri’dyaaspadam matprabhavah’ karoti ॥ 9 ॥

pri’thvee mamaishaashu parityajainam vadanti ye dootamukhaih’ svashatrum ।
naraadhipaasteshu mamaatihaasah’ punashcha mood’heshu dayaabhyupaiti ॥ 10 ॥

paraashara uvaacha
ityete dharaneegeetaashlokaa maitreya yaih’ shrutaih’ ।
mamatvam vilayam yaati taapanyastam yathaa himam ॥ 11 ॥

iti pri’thiveegeetaa samaaptaa ।

Also Read:

Prithivia Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment