Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Prithivia Gita Lyrics in Oriya

Prithivia Geeetaa in Oriya:

॥ ପୃଥିବୀଗୀତା ॥
ମୈତ୍ରେୟ ପୃଥିବୀଗୀତା ଶ୍ଲୋକାଶ୍ଚାତ୍ର ନିବୋଧ ତାନ୍ ।
ଯାନାହ ଧର୍ମଧ୍ୱଜିନେ ଜନକାୟାସିତୋ ମୁନିଃ ॥ ୧ ॥

ପୃଥିବ୍ୟୁବାଚ —
କଥମେଷ ନରେନ୍ଦ୍ରାଣାଂ ମୋହୋ ବୁଦ୍ଧିମତାମପି ।
ଯେନ କେନ ସଧର୍ମାଣୋଽପ୍ୟଭିବିଶ୍ୱସ୍ତଚେତସଃ ॥ ୨ ॥

ପୂର୍ୱମାତ୍ମଜୟଂ କୃତ୍ୱା ଜେତୁମିଚ୍ଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରିଣଃ ।
ତତୋ ଭୃତ୍ୟାଂଶ୍ଚ ପୌରାଂଶ୍ଚ ଜିଗୀଷନ୍ତେ ତଥା ରିପୂନ୍ ॥ ୩ ॥

କ୍ରମେଣାନେନ ଜେଷ୍ୟାମୋ ବୟଂ ପୃଥ୍ୱୀଂ ସସାଗରାମ୍ ।
ଇତ୍ୟାସକ୍ତଧିୟୋ ମୃତ୍ୟୁଂ ନ ପଶ୍ୟନ୍ତ୍ୟବିଦୂରକମ୍ ॥ ୪ ॥

ସମୁଦ୍ରାବରଣଂ ଯାତି ମନ୍ମଣ୍ଡଲମଥୋ ବଶମ୍ ।
କିୟଦାତ୍ମଜୟାଦେତନ୍ମୁକ୍ତିରାତ୍ମଜୟେ ଫଲମ୍ ॥ ୫ ॥

ଉତ୍ସୃଜ୍ୟ ପୂର୍ୱଜା ଯାତା ଯାଂ ନାଦାୟ ଗତଃ ପିତା ।
ତାଂ ମମେତି ବିମୂଢତ୍ୱାତ୍ ଜେତୁମିଚ୍ଛନ୍ତି ପାର୍ଥିବାଃ ॥ ୬ ॥

ମତ୍କୃତେ ପିତୃପୁତ୍ରାଣାଂ ଭ୍ରାତୄଣାଂ ଚାପି ବିଗ୍ରହାଃ ।
ଜାୟନ୍ତେଽତ୍ୟନ୍ତମୋହେନ ମମତାଧୃତଚେତସାମ୍ ॥ ୭ ॥

ପୃଥ୍ୱୀ ମମେୟଂ ସକଲା ମମୈଷା ମମାନ୍ୱୟସ୍ୟାପି ଚ ଶାଶ୍ୱତେୟମ୍ ।
ଯୋ ଯୋ ମୃତୋ ହ୍ୟତ୍ର ବଭୂବ ରାଜା କୁବୁଦ୍ଧିରାସୀଦିତି ତସ୍ୟ ତସ୍ୟ ॥ ୮ ॥

ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ମମତ୍ୱାୟତଚିତ୍ତମେକଂ ବିହାୟ ମାଂ ମୃତ୍ୟୁପଥଂ ବ୍ରଜନ୍ତମ୍ ।
ତସ୍ୟାନ୍ୱୟସ୍ତସ୍ୟ କଥଂ ମମତ୍ୱଂ ହୃଦ୍ୟାସ୍ପଦଂ ମତ୍ପ୍ରଭବଃ କରୋତି ॥ ୯ ॥

ପୃଥ୍ୱୀ ମମୈଷାଶୁ ପରିତ୍ୟଜୈନଂ ବଦନ୍ତି ଯେ ଦୂତମୁଖୈଃ ସ୍ୱଶତ୍ରୁମ୍ ।
ନରାଧିପାସ୍ତେଷୁ ମମାତିହାସଃ ପୁନଶ୍ଚ ମୂଢେଷୁ ଦୟାଭ୍ୟୁପୈତି ॥ ୧୦ ॥

ପରାଶର ଉବାଚ
ଇତ୍ୟେତେ ଧରଣୀଗୀତାଶ୍ଲୋକା ମୈତ୍ରେୟ ଯୈଃ ଶ୍ରୁତୈଃ ।
ମମତ୍ୱଂ ବିଲୟଂ ଯାତି ତାପନ୍ୟସ୍ତଂ ଯଥା ହିମମ୍ ॥ ୧୧ ॥

ଇତି ପୃଥିବୀଗୀତା ସମାପ୍ତା ।

Also Read:

Prithivia Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Prithivia Gita Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top