Gita - Geetaa

Prithivia Gita Lyrics in Kannada

Prithivia Geeetaa in Kannada:

॥ ಪೃಥಿವೀಗೀತಾ ॥
ಮೈತ್ರೇಯ ಪೃಥಿವೀಗೀತಾ ಶ್ಲೋಕಾಶ್ಚಾತ್ರ ನಿಬೋಧ ತಾನ್ ।
ಯಾನಾಹ ಧರ್ಮಧ್ವಜಿನೇ ಜನಕಾಯಾಸಿತೋ ಮುನಿಃ ॥ 1 ॥

ಪೃಥಿವ್ಯುವಾಚ —
ಕಥಮೇಷ ನರೇಂದ್ರಾಣಾಂ ಮೋಹೋ ಬುದ್ಧಿಮತಾಮಪಿ ।
ಯೇನ ಕೇನ ಸಧರ್ಮಾಣೋಽಪ್ಯಭಿವಿಶ್ವಸ್ತಚೇತಸಃ ॥ 2 ॥

ಪೂರ್ವಮಾತ್ಮಜಯಂ ಕೃತ್ವಾ ಜೇತುಮಿಚ್ಛಂತಿ ಮಂತ್ರಿಣಃ ।
ತತೋ ಭೃತ್ಯಾಂಶ್ಚ ಪೌರಾಂಶ್ಚ ಜಿಗೀಷಂತೇ ತಥಾ ರಿಪೂನ್ ॥ 3 ॥

ಕ್ರಮೇಣಾನೇನ ಜೇಷ್ಯಾಮೋ ವಯಂ ಪೃಥ್ವೀಂ ಸಸಾಗರಾಂ ।
ಇತ್ಯಾಸಕ್ತಧಿಯೋ ಮೃತ್ಯುಂ ನ ಪಶ್ಯಂತ್ಯವಿದೂರಕಂ ॥ 4 ॥

ಸಮುದ್ರಾವರಣಂ ಯಾತಿ ಮನ್ಮಂಡಲಮಥೋ ವಶಂ ।
ಕಿಯದಾತ್ಮಜಯಾದೇತನ್ಮುಕ್ತಿರಾತ್ಮಜಯೇ ಫಲಂ ॥ 5 ॥

ಉತ್ಸೃಜ್ಯ ಪೂರ್ವಜಾ ಯಾತಾ ಯಾಂ ನಾದಾಯ ಗತಃ ಪಿತಾ ।
ತಾಂ ಮಮೇತಿ ವಿಮೂಢತ್ವಾತ್ ಜೇತುಮಿಚ್ಛಂತಿ ಪಾರ್ಥಿವಾಃ ॥ 6 ॥

ಮತ್ಕೃತೇ ಪಿತೃಪುತ್ರಾಣಾಂ ಭ್ರಾತೄಣಾಂ ಚಾಪಿ ವಿಗ್ರಹಾಃ ।
ಜಾಯಂತೇಽತ್ಯಂತಮೋಹೇನ ಮಮತಾಧೃತಚೇತಸಾಂ ॥ 7 ॥

ಪೃಥ್ವೀ ಮಮೇಯಂ ಸಕಲಾ ಮಮೈಷಾ ಮಮಾನ್ವಯಸ್ಯಾಪಿ ಚ ಶಾಶ್ವತೇಯಂ ।
ಯೋ ಯೋ ಮೃತೋ ಹ್ಯತ್ರ ಬಭೂವ ರಾಜಾ ಕುಬುದ್ಧಿರಾಸೀದಿತಿ ತಸ್ಯ ತಸ್ಯ ॥ 8 ॥

ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಮಮತ್ವಾಯತಚಿತ್ತಮೇಕಂ ವಿಹಾಯ ಮಾಂ ಮೃತ್ಯುಪಥಂ ವ್ರಜಂತಂ ।
ತಸ್ಯಾನ್ವಯಸ್ತಸ್ಯ ಕಥಂ ಮಮತ್ವಂ ಹೃದ್ಯಾಸ್ಪದಂ ಮತ್ಪ್ರಭವಃ ಕರೋತಿ ॥ 9 ॥

ಪೃಥ್ವೀ ಮಮೈಷಾಶು ಪರಿತ್ಯಜೈನಂ ವದಂತಿ ಯೇ ದೂತಮುಖೈಃ ಸ್ವಶತ್ರುಂ ।
ನರಾಧಿಪಾಸ್ತೇಷು ಮಮಾತಿಹಾಸಃ ಪುನಶ್ಚ ಮೂಢೇಷು ದಯಾಭ್ಯುಪೈತಿ ॥ 10 ॥

ಪರಾಶರ ಉವಾಚ
ಇತ್ಯೇತೇ ಧರಣೀಗೀತಾಶ್ಲೋಕಾ ಮೈತ್ರೇಯ ಯೈಃ ಶ್ರುತೈಃ ।
ಮಮತ್ವಂ ವಿಲಯಂ ಯಾತಿ ತಾಪನ್ಯಸ್ತಂ ಯಥಾ ಹಿಮಂ ॥ 11 ॥

ಇತಿ ಪೃಥಿವೀಗೀತಾ ಸಮಾಪ್ತಾ ।

Also Read:

Prithivia Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment