Home / Ashtaka / Pushkara Ashtakam Lyrics in English

Pushkara Ashtakam Lyrics in English

puṣkarāṣṭakam Lyrics in English:

sriganesaya namah ॥
sriyayutam tridehatapapaparasinasakam
munindrasiddhasadhyadevadanavairabhistutam ।
tatesti yajñaparvatasya muktidam sukhakaram
namami brahmapuskaram savaisnavam sasankaram ॥ 1॥

sadaryamasasuskapañcavasare varagatam
tadanyathantariksagam sutantrabhavananugam ।
tadambupanamajjanam dṛsam sadamṛtakaram
namami brahmapuskaram savaisnavam sasankaram ॥ 2॥

tripuskara tripuskara tripuskareti samsmaret-
sa dūradesago'pi yastadangapapanasanam ।
prapannaduhkhabhañjanam surañjanam sudhakaram
namami brahmapuskaram savaisnavam sasankaram ॥ 3॥

mṛkandumankanau pulastyakanvaparvatasita
agastyabhargavau dadhicinaradau sukadayah।
sapadmatirthapavanaikaddastyo dayakaram
namami brahmapuskaram savaisnavam sasankaram ॥ 4॥

sada pitamaheksitam varahavisnuneksitam
tatha'maresvareksitam surasuraih samiksitam ।
ihaiva bhuktimuktidam prajakaram ghanakaram
namami brahmapuskaram savaisnavam sasankaram ॥ 5॥

tridandidandibrahmacaritapasaih susevitam
purardhacandrapraptadevanandikesvarabhidhaih ।
savaidyanathanilakanthasevitam sudhakaram
namami brahmapuskaram savaisnavam sasankaram ॥ 6॥

supañcadha sarasvati virajate yadanttare
tathaikayojanayatam vibhati tirthanayakam ।
anekadaivapaitratirthasagaram rasakaram
namami brahmapuskaram savaisnavam sasankaram ॥ 7॥

yamadisamyuto narastripuskaram nimajjati
pitamahasca madhavopyumadhavah prasannatam ।
prayati tatpadam dadatyayatnato gunakaram
namami brahmapuskaram savaisnavam sasankaram ॥ 8॥

idam hi puskarastakam sunitinirajasritam
sthitam madiyamanase kadapi ma'pagacchatu ।
trisandhyamapathanti ye tripuskarastakam narah
pradiptadehabhūsana bhavanti mesakinkarah ॥ 9॥

iti sañkaracaryaviracitam sripuskarastakam samaptam ॥

Add Comment

Click here to post a comment