Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Pushkara Ashtakam Lyrics in Kannada | ಪುಷ್ಕರಾಷ್ಟಕಮ್

Pushkara Ashtakam Lyrics in Kannada | ಪುಷ್ಕರಾಷ್ಟಕಮ್

89 Views

ಪುಷ್ಕರಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ॥
ಶ್ರಿಯಾಯುತಂ ತ್ರಿದೇಹತಾಪಪಾಪರಾಶಿನಾಶಕಂ
ಮುನೀನ್ದ್ರಸಿದ್ಧಸಾಧ್ಯದೇವದಾನವೈರಭಿಷ್ಟುತಮ್ ।
ತಟೇಸ್ತಿ ಯಜ್ಞಪರ್ವತಸ್ಯ ಮುಕ್ತಿದಂ ಸುಖಾಕರಂ
ನಮಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಪುಷ್ಕರಂ ಸವೈಷ್ಣವಂ ಸಶಂಕರಮ್ ॥ 1॥

ಸದಾರ್ಯಮಾಸಶುಷ್ಕಪಂಚವಾಸರೇ ವರಾಗತಂ
ತದನ್ಯಥಾನ್ತರಿಕ್ಷಗಂ ಸುತನ್ತ್ರಭಾವನಾನುಗಮ್ ।
ತದಮ್ಬುಪಾನಮಜ್ಜನಂ ದೃಶಾಂ ಸದಾಮೃತಾಕರಂ
ನಮಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಪುಷ್ಕರಂ ಸವೈಷ್ಣವಂ ಸಶಂಕರಮ್ ॥ 2॥

ತ್ರಿಪುಷ್ಕರ ತ್ರಿಪುಷ್ಕರ ತ್ರಿಪುಷ್ಕರೇತಿ ಸಂಸ್ಮರೇತ್-
ಸ ದೂರದೇಶಗೋಽಪಿ ಯಸ್ತದಂಗಪಾಪನಾಶನಮ್ ।
ಪ್ರಪನ್ನದುಃಖಭಂಜನಂ ಸುರಂಜನಂ ಸುಧಾಕರಂ
ನಮಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಪುಷ್ಕರಂ ಸವೈಷ್ಣವಂ ಸಶಂಕರಮ್ ॥ 3॥

ಮೃಕಂಡುಮಂಕಣೌ ಪುಲಸ್ತ್ಯಕಣ್ವಪರ್ವತಾಸಿತಾ
ಅಗಸ್ತ್ಯಭಾರ್ಗವೌ ದಧೀಚಿನಾರದೌ ಶುಕಾದಯಃ।
ಸಪದ್ಮತೀರ್ಥಪಾವನೈಕದ್ದಷ್ಟ್ಯೋ ದಯಾಕರಂ
ನಮಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಪುಷ್ಕರಂ ಸವೈಷ್ಣವಂ ಸಶಂಕರಮ್ ॥ 4॥

ಸದಾ ಪಿತಾಮಹೇಕ್ಷಿತಂ ವರಾಹವಿಷ್ಣುನೇಕ್ಷಿತಂ
ತಥಾಽಮರೇಶ್ವರೇಕ್ಷಿತಂ ಸುರಾಸುರೈಃ ಸಮೀಕ್ಷಿತಮ್ ।
ಇಹೈವ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿದಂ ಪ್ರಜಾಕರಂ ಘನಾಕರಂ
ನಮಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಪುಷ್ಕರಂ ಸವೈಷ್ಣವಂ ಸಶಂಕರಮ್ ॥ 5॥

ತ್ರಿದಂಡಿದಂಡಿಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿತಾಪಸೈಃ ಸುಸೇವಿತಂ
ಪುರಾರ್ಧಚನ್ದ್ರಪ್ರಾಪ್ತದೇವನನ್ದಿಕೇಶ್ವರಾಭಿಧೈಃ ।
ಸವೈದ್ಯನಾಥನೀಲಕಂಠಸೇವಿತಂ ಸುಧಾಕರಂ
ನಮಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಪುಷ್ಕರಂ ಸವೈಷ್ಣವಂ ಸಶಂಕರಮ್ ॥ 6॥

ಸುಪಂಚಧಾ ಸರಸ್ವತೀ ವಿರಾಜತೇ ಯದನ್ತ್ತರೇ
ತಥೈಕಯೋಜನಾಯತಂ ವಿಭಾತಿ ತೀರ್ಥನಾಯಕಮ್ ।
ಅನೇಕದೈವಪೈತ್ರತೀರ್ಥಸಾಗರಂ ರಸಾಕರಂ
ನಮಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಪುಷ್ಕರಂ ಸವೈಷ್ಣವಂ ಸಶಂಕರಮ್ ॥ 7॥

ಯಮಾದಿಸಂಯುತೋ ನರಸ್ತ್ರಿಪುಷ್ಕರಂ ನಿಮಜ್ಜತಿ
ಪಿತಾಮಹಶ್ಚ ಮಾಧವೋಪ್ಯುಮಾಧವಃ ಪ್ರಸನ್ನತಾಮ್ ।
ಪ್ರಯಾತಿ ತತ್ಪದಂ ದದಾತ್ಯಯತ್ನತೋ ಗುಣಾಕರಂ
ನಮಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಪುಷ್ಕರಂ ಸವೈಷ್ಣವಂ ಸಶಂಕರಮ್ ॥ 8॥

ಇದಂ ಹಿ ಪುಷ್ಕರಾಷ್ಟಕಂ ಸುನೀತಿನೀರಜಾಶ್ರಿತಂ
ಸ್ಥಿತಂ ಮದೀಯಮಾನಸೇ ಕದಾಪಿ ಮಾಽಪಗಚ್ಛತು ।
ತ್ರಿಸನ್ಧ್ಯಮಾಪಠನ್ತಿ ಯೇ ತ್ರಿಪುಷ್ಕರಾಷ್ಟಕಂ ನರಾಃ
ಪ್ರದೀಪ್ತದೇಹಭೂಷಣಾ ಭವನ್ತಿ ಮೇಶಕಿಂಕರಾಃ ॥ 9॥

ಇತಿ ಶಞ್ಕರಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀಪುಷ್ಕರಾಷ್ಟಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *