Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Pushkara Ashtakam Lyrics in Oriya | ପୁଷ୍କରାଷ୍ଟକମ୍

ପୁଷ୍କରାଷ୍ଟକମ୍ Lyrics in Oriya:

ଶ୍ରୀଗଣେଶାୟ ନମଃ ॥
ଶ୍ରିୟାୟୁତଂ ତ୍ରିଦେହତାପପାପରାଶିନାଶକଂ
ମୁନୀନ୍ଦ୍ରସିଦ୍ଧସାଧ୍ୟଦେଵଦାନଵୈରଭିଷ୍ଟୁତମ୍ ।
ତଟେସ୍ତି ୟଜ୍ଞପର୍ଵତସ୍ୟ ମୁକ୍ତିଦଂ ସୁଖାକରଂ
ନମାମି ବ୍ରହ୍ମପୁଷ୍କରଂ ସଵୈଷ୍ଣଵଂ ସଶଙ୍କରମ୍ ॥ ୧॥

ସଦାର୍ୟମାସଶୁଷ୍କପଞ୍ଚଵାସରେ ଵରାଗତଂ
ତଦନ୍ୟଥାନ୍ତରିକ୍ଷଗଂ ସୁତନ୍ତ୍ରଭାଵନାନୁଗମ୍ ।
ତଦମ୍ବୁପାନମଜ୍ଜନଂ ଦୃଶାଂ ସଦାମୃତାକରଂ
ନମାମି ବ୍ରହ୍ମପୁଷ୍କରଂ ସଵୈଷ୍ଣଵଂ ସଶଙ୍କରମ୍ ॥ ୨॥

ତ୍ରିପୁଷ୍କର ତ୍ରିପୁଷ୍କର ତ୍ରିପୁଷ୍କରେତି ସଂସ୍ମରେତ୍-
ସ ଦୂରଦେଶଗୋଽପି ୟସ୍ତଦଙ୍ଗପାପନାଶନମ୍ ।
ପ୍ରପନ୍ନଦୁଃଖଭଞ୍ଜନଂ ସୁରଞ୍ଜନଂ ସୁଧାକରଂ
ନମାମି ବ୍ରହ୍ମପୁଷ୍କରଂ ସଵୈଷ୍ଣଵଂ ସଶଙ୍କରମ୍ ॥ ୩॥

ମୃକଣ୍ଡୁମଙ୍କଣୌ ପୁଲସ୍ତ୍ୟକଣ୍ଵପର୍ଵତାସିତା
ଅଗସ୍ତ୍ୟଭାର୍ଗଵୌ ଦଧୀଚିନାରଦୌ ଶୁକାଦୟଃ।
ସପଦ୍ମତୀର୍ଥପାଵନୈକଦ୍ଦଷ୍ଟ୍ୟୋ ଦୟାକରଂ
ନମାମି ବ୍ରହ୍ମପୁଷ୍କରଂ ସଵୈଷ୍ଣଵଂ ସଶଙ୍କରମ୍ ॥ ୪॥

ସଦା ପିତାମହେକ୍ଷିତଂ ଵରାହଵିଷ୍ଣୁନେକ୍ଷିତଂ
ତଥାଽମରେଶ୍ଵରେକ୍ଷିତଂ ସୁରାସୁରୈଃ ସମୀକ୍ଷିତମ୍ ।
ଇହୈଵ ଭୁକ୍ତିମୁକ୍ତିଦଂ ପ୍ରଜାକରଂ ଘନାକରଂ
ନମାମି ବ୍ରହ୍ମପୁଷ୍କରଂ ସଵୈଷ୍ଣଵଂ ସଶଙ୍କରମ୍ ॥ ୫॥

ତ୍ରିଦଣ୍ଡିଦଣ୍ଡିବ୍ରହ୍ମଚାରିତାପସୈଃ ସୁସେଵିତଂ
ପୁରାର୍ଧଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରାପ୍ତଦେଵନନ୍ଦିକେଶ୍ଵରାଭିଧୈଃ ।
ସଵୈଦ୍ୟନାଥନୀଲକଣ୍ଠସେଵିତଂ ସୁଧାକରଂ
ନମାମି ବ୍ରହ୍ମପୁଷ୍କରଂ ସଵୈଷ୍ଣଵଂ ସଶଙ୍କରମ୍ ॥ ୬॥

ସୁପଞ୍ଚଧା ସରସ୍ଵତୀ ଵିରାଜତେ ୟଦନ୍ତ୍ତରେ
ତଥୈକୟୋଜନାୟତଂ ଵିଭାତି ତୀର୍ଥନାୟକମ୍ ।
ଅନେକଦୈଵପୈତ୍ରତୀର୍ଥସାଗରଂ ରସାକରଂ
ନମାମି ବ୍ରହ୍ମପୁଷ୍କରଂ ସଵୈଷ୍ଣଵଂ ସଶଙ୍କରମ୍ ॥ ୭॥

ୟମାଦିସଂୟୁତୋ ନରସ୍ତ୍ରିପୁଷ୍କରଂ ନିମଜ୍ଜତି
ପିତାମହଶ୍ଚ ମାଧଵୋପ୍ୟୁମାଧଵଃ ପ୍ରସନ୍ନତାମ୍ ।
ପ୍ରୟାତି ତତ୍ପଦଂ ଦଦାତ୍ୟୟତ୍ନତୋ ଗୁଣାକରଂ
ନମାମି ବ୍ରହ୍ମପୁଷ୍କରଂ ସଵୈଷ୍ଣଵଂ ସଶଙ୍କରମ୍ ॥ ୮॥

ଇଦଂ ହି ପୁଷ୍କରାଷ୍ଟକଂ ସୁନୀତିନୀରଜାଶ୍ରିତଂ
ସ୍ଥିତଂ ମଦୀୟମାନସେ କଦାପି ମାଽପଗଚ୍ଛତୁ ।
ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟମାପଠନ୍ତି ୟେ ତ୍ରିପୁଷ୍କରାଷ୍ଟକଂ ନରାଃ
ପ୍ରଦୀପ୍ତଦେହଭୂଷଣା ଭଵନ୍ତି ମେଶକିଙ୍କରାଃ ॥ ୯॥

ଇତି ଶଞ୍କରାଚାର୍ୟଵିରଚିତଂ ଶ୍ରୀପୁଷ୍କରାଷ୍ଟକଂ ସମାପ୍ତମ୍ ॥

Pushkara Ashtakam Lyrics in Oriya | ପୁଷ୍କରାଷ୍ଟକମ୍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top