Gita - Geetaa

Putra Gita Lyrics in English

Putra Geetaa in English:

॥ putrageetaa ॥

bheeshmena yudhisht’hiramprati kaalasya drutatarapaatitaya sadyah’ saadhanasya
sampaadaneeyatve pramaanatayaa pitri’putrasamvaadaanuvaadah’ ॥ 1 ॥

yudhisht’hira uvaacha । 0
atikraamati kaale’sminsarvabhootakshayaavahe ।
kim shreyah’ pratipadyeta tanme broohi pitaamaha ॥ 1 ॥
bheeshma uvaacha । 2
atraapyudaaharanteemamitihaasam puraatanam ।
pituh’ putrena samvaadam tam nibodha yudhisht’hira ॥ 2 ॥
dvijaateh’ kasyachitpaartha svaadhyaayaniratasya vai ।
babhoova putro medhaavee medhaaveenaama naamatah’ ॥ 3 ॥
so’braveetpitaram putrah’ svaadhyaayakarane ratam ।
mokshadharmaarthakushalo lokatantravichakshanah’ ॥ 4 ॥
putra uvaacha । 5
dheerah’ kimsvittaata kuryaatprajaanan
kshipram hyaayurbhrashyate maanavaanaam ।
pitastadaachakshva yathaarthayogam
mamaanupoorvyaa yena dharmam chareyam ॥ 5 ॥
pitovaacha. 6
vedaanadheetya brahmacharyena putra
putraanichchhetpaavanaartham pitri’naam ।
agneenaadhaaya vidhivachchesht’ayajnyo
vanam pravishyaatha munirbubhooshet ॥ 6 ॥
putra uvaacha । 7
evamabhyaahate loke samantaatparivaarite ।
amoghaasu patanteeshu kim dheera iva bhaashase ॥ 7 ॥
pitovaacha. 8
kathamabhyaahato lokah’ kena vaa parivaaritah’ ।
amoghaah’ kaah’ patanteeha kinnu bheeshayaseeva maam ॥ 8 ॥
putra uvaacha । 9
mri’tyunaabhyaahato loko jarayaa parivaaritah’ ।
ahoraatraah’ patantyete nanu kasmaanna budhyase ।
amoghaa raatrayashchaapi nityamaayaanti yaanti cha ॥ 9 ॥
pitovaacha. 10
yathaa’hametajjaanaami na mri’tyustisht’hateeti ha ।
so’ham katham prateekshishye jaalenevaavri’tashcharan ॥ 10 ॥

putra uvaacha । 11
raatryaamraatryaam vyateetaayaamaayuralpataram yadaa ।
tadaiva bandhyam divasamiti vindyaadvichakshanah’ ॥ 11 ॥
gaadhodake matsya iva sukham vindeta kastadaa ।
anavaapteshu kaameshu mri’tyurabhyoti maanavam ॥ 12 ॥
pushpaaneeva vichinvantamanyatra gatamaanasam ।
vri’keevoranamaasaadya mri’tyuraadaaya gachchhati ॥ 13 ॥
adyaiva kuru yachchhreyo maa tvaam kaalo’tyagaadayam ।
akri’teshveva kaaryeshu mri’tyurvai samprakarshati ॥ 14 ॥
shvah’ kaaryamadya kurveeta poorvaahne chaaparaahnikam ।
nahi prateekshate mri’tyuh’ kri’tamasya na vaa kri’tam ॥ 15 ॥
ko hi jaanaati kasyaadya mri’tyukaalo bhavishyati ।
yuvaiva dharmasheelah’ syaadanityam khalu jeevitam ।
kri’te dharme bhavetkeertiriha pretya cha vai sukham ॥ 16 ॥
mohena hi samaavisht’ah’ putradaaraarthamudyatah’ ।
kri’tvaa kaaryamakaaryam vaa pusht’imeshaam prayachchhati ॥ 17 ॥
tam putrapashusampannam vyaasaktamanasam naram ।
suptam vyaaghro mri’gamiva mri’tyuraadaaya gachchhati ॥ 18 ॥
sanchinvaanakamevainam kaamaanaamavitri’ptakam ।
vyaaghrah’ pashumivaadaaya mri’tyuraadaaya gachchhati ॥ 19 ॥
idam kri’tamidam kaaryamidamanyatkri’taakri’tam ।
evameehaasukhaasaktam kri’taantah’ kurute vashe ॥ 20 ॥

kri’taanaam phalamapraaptam karmanaam karmasanjnyitam ।
kshetraapanagri’haasaktam mri’tyuraadaaya gachchhati ॥ 21 ॥
durbalam balavantam cha shooram bheerum jad’am kavim ।
apraaptam sarvakaamaarthaanmri’tyuraadaaya gachchhati ॥ 22 ॥
nri’tyurjaraa cha vyaadhishcha duh’kham chaanekakaaranam ।
anushaktam yadaa dehe kim svastha iva tisht’hasi ॥ 23 ॥
yaatamevaantako’ntaaya jaraa chaanveti dehinam ।
anushaktaa dvayenaite bhaavaah’ sthaavarajangamaah’ ॥ 24 ॥
atyorvaa mukhametadvai yaa graame vasato ratih’ ।
vaanaamesha vai gosht’ho yadaranyamiti shrutih’ ॥ 25 ॥
tebandhanee rajjureshaa yaa graame vasato ravi ।
chhettvetaa sukri’to yaanti nainaam chhindanti dushkri’tah’ ॥ 26 ॥
himsayati yo jantoonmanovaakkaayahetubhih’ ।
yeevitaarthaapanayanaih’ praanibhirna sa himsyate ॥ 27 ॥
na mri’tyusenaamaayaanteem jaatu kashchitprabaadhate ।
ri’te satyamasattyaajyam satye hyamri’tamaashritam ॥ 28 ॥
tasmaatsatyavrataachaarah’ satyayogaparaayanah’ ।
satyaagamah’ sadaa daantah’ satyenaivaantakam jayet ॥ 29 ॥
amri’tam chaiva mri’tyushcha dvayam dehe pratisht’hitam ।
mri’tyuraapadyate mohaatsatyenaapadyate’mri’tam ॥ 30 ॥

so’ham hyahimsrah’ satyaarthee kaamakrodhabahishkri’tah’ ।
samaduh’khasukhah’ kshemee mri’tyumhaasyaamyamartyavat ॥ 31 ॥
shaantiyajnyarato daanto brahmayajnye sthito munih’ ।
vaangbhanah’ karmayajnyashcha bhavishyaamyudagaayane ॥ 32 ॥
pashuyajnyaih’ katham himsrairmaadri’sho chasht’umarhati ।
antavadbhiriva praajnyah’ kshetrayajnyaih’ pishaachavat ॥ 33 ॥
yasya vaangbhanasee syaataam samyakpranihite sadaa ।
tapastyaagashcha satyam cha sa vai sarvamavaapnuyaat ॥ 34 ॥
naasti vidyaasamam chakshurnaasti satyasamam tapah’ ।
naasti raagasamanduh’kham naasti tyaagasamam sukham ॥ 35 ॥
aatmanyevaatmanaa jaata aatmanisht’ho’prajopi vaa ।
aatmanyeva bhavishyaami na maam taarayati prajaa ॥ 36 ॥
naitaadri’sham braahmanasyaasti vittam
yathaikataa samataa satyataa cha ।
sheelam sthitirdand’anidhaanamaarjavam
tatastatashchoparabhah’ kriyaabhyah’ ॥ 37 ॥
kim te dhanairbaandhavairvaapi kim te
kim te daarairbraahmana yo marishyasi ।
aatmaanamanvichchha guhaam pravisht’am
pitaamahaaste kva gataah’ pitaa cha ॥ 38 ॥
bheeshma uvaacha । 39
putrasyaitadvachah’ shrutvaa yathaa’kaarsheetpitaa nri’pa ।
tathaa tvamapi vartasva satyadharmaparaayanah’ ॥ 39 ॥

iti shreemanmahaabhaarate shaantiparvani mokshadharmaparvani
chatuh’saptatyadhikashatatamo’dhyaayah’ ॥ 174 ॥

mahabharata – Shanti Parva – Chapter Footnotes

4 mokshadharmaanaamartheshu kushalah’ ॥

5 yathaarthayogam phalasambandhamanatikramya taata
kuryaachchhubhaarthee iti d’a.tha.paat’hah’ । taata kuryaatprajaasu iti t’a. paat’hah’ ॥

7 amodhaasvaayurharanena saphalaasu raatrishu ॥

11 vandhyam nishphalam ॥

12 yadaa mri’tyurabhyeti tadaa kah’ sukham vindeteti sambandhah’ ॥

13 pushpaani kaamyakarmaphalaani mesheenaamaartavaani vaa । aartavam vinaa
pashoonaam streesange pravri’ttyadarshanaat. vichinvantam shaastradri’sht’yaa
aaghraanena cha. uranam mesham ॥

17 eshaam putraadeenaam ॥

19 sanchinvaanakam kutsitam sanchinvaanam sangraheetaaram ॥

20 kaaryam kartumisht’am । kri’taakri’tamardhakri’tam ॥

eehaa tri’shnaa ॥

21 karmasanjnyitam vanigityaadi karmaanuroopasanjnyaavantam ॥

24 dvayenaantakajaraakhyena ॥

25 graame khyaadisanghe ratiraasaktireva mri’tyormukham
na tu vaasamaatram । gosht’hamiva gosht’ham vaasasthaanaam. aranyam
viviktadeshah’. gri’ham tyaktvaikaante dhyaanaparo bhavedityarthah’ ॥

26 yaanti muktimiti sheshah’ ॥

27 na himsayati himsaam na kaarayati na karoti chetyarthah’ । hetuh’
shraaddhaadinimittam taih’ jeevitamarthaamshchaapanayanti tairhisnastenaadibhih’

28 mri’tyusenaam jaraavyaadhiroopaam satye brahmajnyaane amri’tam
kaivalyam ॥

29 satyavrataachaarah’ satyam brahmajnyaane tadartham vratam
vedaantashravanaadi tadaachaarastadanusht’haataa । satyayogaparaayanah’
brahmadhyaanaparaayanah’. satyah’ pramaanabhoota aagamo guruve davaakyam yasya
sa satyaagamah’ shraddhaavaan ॥

32 shaantiyajnya indriyanigrahah’ । brahmayajnyo
nityamupanishadarthachintanam. vaagyajnyah’ japah’. manoyajnyah’
dhyaanam. karmayajnyah’ sraanashauchagurushushrooshaadyaavashyaka
dharmaanusht’haanam. udagaayane devayaanapathanimittam. dairghyamaarsham ॥

33 antavadbhiranityaphalaih’ । kshetrayajnyaih’ shareeranaashanaih’ ॥

36 aatmani paramaatmani pralaye sthita iti sheshah’ । aatmanaa
sri’sht’ikaale jaatah’ ॥

37 ekataa ekaprakaarataa sheelam shlaaghaneeyam vri’ttam
. dand’anidhaanam vaangbhanah’ kaayaurhisaatyaagah’ ॥

Also Read:

Putra Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment