Gita - Geetaa

Putra Gita Lyrics in Tamil

Putra Geetaa in Tamil:

॥ புத்ரகீ³தா ॥

பீ⁴ஷ்மேண யுதி⁴ஷ்டி²ரம்ப்ரதி காலஸ்ய த்³ருததரபாதிதய ஸத்³ய꞉ ஸாத⁴னஸ்ய
ஸம்பாத³னீயத்வே ப்ரமாணதயா பித்ருʼபுத்ரஸம்ʼவாதா³னுவாத³꞉ ॥ 1 ॥

யுதி⁴ஷ்டி²ர உவாச । 0
அதிக்ராமதி காலே(அ)ஸ்மின்ஸர்வபூ⁴தக்ஷயாவஹே ।
கிம்ʼ ஶ்ரேய꞉ ப்ரதிபத்³யேத தன்மே ப்³ரூஹி பிதாமஹ ॥ 1 ॥
பீ⁴ஷ்ம உவாச । 2
அத்ராப்யுதா³ஹரந்தீமமிதிஹாஸம்ʼ புராதனம் ।
பிது꞉ புத்ரேண ஸம்ʼவாத³ம்ʼ தம்ʼ நிபோ³த⁴ யுதி⁴ஷ்டி²ர ॥ 2 ॥
த்³விஜாதே꞉ கஸ்யசித்பார்த² ஸ்வாத்⁴யாயநிரதஸ்ய வை ।
ப³பூ⁴வ புத்ரோ மேதா⁴வீ மேதா⁴வீநாம நாமத꞉ ॥ 3 ॥
ஸோ(அ)ப்³ரவீத்பிதரம்ʼ புத்ர꞉ ஸ்வாத்⁴யாயகரணே ரதம் ।
மோக்ஷத⁴ர்மார்த²குஶலோ லோகதந்த்ரவிசக்ஷண꞉ ॥ 4 ॥
புத்ர உவாச । 5
தீ⁴ர꞉ கிம்ʼஸ்வித்தாத குர்யாத்ப்ரஜானன்
க்ஷிப்ரம்ʼ ஹ்யாயுர்ப்⁴ரஶ்யதே மானவானாம் ।
பிதஸ்ததா³சக்ஷ்வ யதா²ர்த²யோக³ம்ʼ
மமானுபூர்வ்யா யேன த⁴ர்மம்ʼ சரேயம் ॥ 5 ॥
பிதோவாச. 6
வேதா³னதீ⁴த்ய ப்³ரஹ்மசர்யேண புத்ர
புத்ரானிச்சே²த்பாவனார்த²ம்ʼ பித்ருʼணாம் ।
அக்³னீனாதா⁴ய விதி⁴வச்சேஷ்டயஜ்ஞோ
வனம்ʼ ப்ரவிஶ்யாத² முநிர்பு³பூ⁴ஷேத் ॥ 6 ॥
புத்ர உவாச । 7
ஏவமப்⁴யாஹதே லோகே ஸமந்தாத்பரிவாரிதே ।
அமோகா⁴ஸு பதந்தீஷு கிம்ʼ தீ⁴ர இவ பா⁴ஷஸே ॥ 7 ॥
பிதோவாச. 8
கத²மப்⁴யாஹதோ லோக꞉ கேன வா பரிவாரித꞉ ।
அமோகா⁴꞉ கா꞉ பதந்தீஹ கின்னு பீ⁴ஷயஸீவ மாம் ॥ 8 ॥
புத்ர உவாச । 9
ம்ருʼத்யுநாப்⁴யாஹதோ லோகோ ஜரயா பரிவாரித꞉ ।
அஹோராத்ரா꞉ பதந்த்யேதே நனு கஸ்மான்ன பு³த்⁴யஸே ।
அமோகா⁴ ராத்ரயஶ்சாபி நித்யமாயாந்தி யாந்தி ச ॥ 9 ॥
பிதோவாச. 10
யதா²(அ)ஹமேதஜ்ஜாநாமி ந ம்ருʼத்யுஸ்திஷ்ட²தீதி ஹ ।
ஸோ(அ)ஹம்ʼ கத²ம்ʼ ப்ரதீக்ஷிஷ்யே ஜாலேனேவாவ்ருʼதஶ்சரன் ॥ 10 ॥

புத்ர உவாச । 11
ராத்ர்யாம்ʼராத்ர்யாம்ʼ வ்யதீதாயாமாயுரல்பதரம்ʼ யதா³ ।
ததை³வ ப³ந்த்⁴யம்ʼ தி³வஸமிதி விந்த்³யாத்³விசக்ஷண꞉ ॥ 11 ॥
கா³தோ⁴த³கே மத்ஸ்ய இவ ஸுக²ம்ʼ விந்தே³த கஸ்ததா³ ।
அனவாப்தேஷு காமேஷு ம்ருʼத்யுரப்⁴யோதி மானவம் ॥ 12 ॥
புஷ்பாணீவ விசின்வந்தமன்யத்ர க³தமானஸம் ।
வ்ருʼகீவோரணமாஸாத்³ய ம்ருʼத்யுராதா³ய க³ச்ச²தி ॥ 13 ॥
அத்³யைவ குரு யச்ச்²ரேயோ மா த்வாம்ʼ காலோ(அ)த்யகா³த³யம் ।
அக்ருʼதேஷ்வேவ கார்யேஷு ம்ருʼத்யுர்வை ஸம்ப்ரகர்ஷதி ॥ 14 ॥
ஶ்வ꞉ கார்யமத்³ய குர்வீத பூர்வாஹ்ணே சாபராஹ்ணிகம் ।
நஹி ப்ரதீக்ஷதே ம்ருʼத்யு꞉ க்ருʼதமஸ்ய ந வா க்ருʼதம் ॥ 15 ॥
கோ ஹி ஜானாதி கஸ்யாத்³ய ம்ருʼத்யுகாலோ ப⁴விஷ்யதி ।
யுவைவ த⁴ர்மஶீல꞉ ஸ்யாத³நித்யம்ʼ க²லு ஜீவிதம் ।
க்ருʼதே த⁴ர்மே ப⁴வேத்கீர்திரிஹ ப்ரேத்ய ச வை ஸுக²ம் ॥ 16 ॥
மோஹேன ஹி ஸமாவிஷ்ட꞉ புத்ரதா³ரார்த²முத்³யத꞉ ।
க்ருʼத்வா கார்யமகார்யம்ʼ வா புஷ்டிமேஷாம்ʼ ப்ரயச்ச²தி ॥ 17 ॥
தம்ʼ புத்ரபஶுஸம்பன்னம்ʼ வ்யாஸக்தமனஸம்ʼ நரம் ।
ஸுப்தம்ʼ வ்யாக்⁴ரோ ம்ருʼக³மிவ ம்ருʼத்யுராதா³ய க³ச்ச²தி ॥ 18 ॥
ஸஞ்சின்வானகமேவைனம்ʼ காமாநாமவித்ருʼப்தகம் ।
வ்யாக்⁴ர꞉ பஶுமிவாதா³ய ம்ருʼத்யுராதா³ய க³ச்ச²தி ॥ 19 ॥
இத³ம்ʼ க்ருʼதமித³ம்ʼ கார்யமித³மன்யத்க்ருʼதாக்ருʼதம் ।
ஏவமீஹாஸுகா²ஸக்தம்ʼ க்ருʼதாந்த꞉ குருதே வஶே ॥ 20 ॥

க்ருʼதானாம்ʼ ப²லமப்ராப்தம்ʼ கர்மணாம்ʼ கர்மஸஞ்ஜ்ஞிதம் ।
க்ஷேத்ராபணக்³ருʼஹாஸக்தம்ʼ ம்ருʼத்யுராதா³ய க³ச்ச²தி ॥ 21 ॥
து³ர்ப³லம்ʼ ப³லவந்தம்ʼ ச ஶூரம்ʼ பீ⁴ரும்ʼ ஜட³ம்ʼ கவிம் ।
அப்ராப்தம்ʼ ஸர்வகாமார்தா²ன்ம்ருʼத்யுராதா³ய க³ச்ச²தி ॥ 22 ॥
ந்ருʼத்யுர்ஜரா ச வ்யாதி⁴ஶ்ச து³꞉க²ம்ʼ சானேககாரணம் ।
அனுஷக்தம்ʼ யதா³ தே³ஹே கிம்ʼ ஸ்வஸ்த² இவ திஷ்ட²ஸி ॥ 23 ॥
ஜாதமேவாந்தகோ(அ)ந்தாய ஜரா சான்வேதி தே³ஹினம் ।
அனுஷக்தா த்³வயேனைதே பா⁴வா꞉ ஸ்தா²வரஜங்க³மா꞉ ॥ 24 ॥
அத்யோர்வா முக²மேதத்³வை யா க்³ராமே வஸதோ ரதி꞉ ।
வாநாமேஷ வை கோ³ஷ்டோ² யத³ரண்யமிதி ஶ்ருதி꞉ ॥ 25 ॥
தேப³ந்த⁴னீ ரஜ்ஜுரேஷா யா க்³ராமே வஸதோ ரவி ।
சே²த்த்வேதா ஸுக்ருʼதோ யாந்தி நைனாம்ʼ சி²ந்த³ந்தி து³ஷ்க்ருʼத꞉ ॥ 26 ॥
ஹிம்ʼஸயதி யோ ஜந்தூன்மனோவாக்காயஹேதுபி⁴꞉ ।
ஜீவிதார்தா²பநயனை꞉ ப்ராணிபி⁴ர்ன ஸ ஹிம்ʼஸ்யதே ॥ 27 ॥
ந ம்ருʼத்யுஸேநாமாயாந்தீம்ʼ ஜாது கஶ்சித்ப்ரபா³த⁴தே ।
ருʼதே ஸத்யமஸத்த்யாஜ்யம்ʼ ஸத்யே ஹ்யம்ருʼதமாஶ்ரிதம் ॥ 28 ॥
தஸ்மாத்ஸத்யவ்ரதாசார꞉ ஸத்யயோக³பராயண꞉ ।
ஸத்யாக³ம꞉ ஸதா³ தா³ந்த꞉ ஸத்யேனைவாந்தகம்ʼ ஜயேத் ॥ 29 ॥
அம்ருʼதம்ʼ சைவ ம்ருʼத்யுஶ்ச த்³வயம்ʼ தே³ஹே ப்ரதிஷ்டி²தம் ।
ம்ருʼத்யுராபத்³யதே மோஹாத்ஸத்யேனாபத்³யதே(அ)ம்ருʼதம் ॥ 30 ॥

ஸோ(அ)ஹம்ʼ ஹ்யஹிம்ʼஸ்ர꞉ ஸத்யார்தீ² காமக்ரோத⁴ப³ஹிஷ்க்ருʼத꞉ ।
ஸமது³꞉க²ஸுக²꞉ க்ஷேமீ ம்ருʼத்யும்ʼஹாஸ்யாம்யமர்த்யவத் ॥ 31 ॥
ஶாந்தியஜ்ஞரதோ தா³ந்தோ ப்³ரஹ்மயஜ்ஞே ஸ்தி²தோ முனி꞉ ।
வாங்ப⁴ன꞉ கர்மயஜ்ஞஶ்ச ப⁴விஷ்யாம்யுத³கா³யனே ॥ 32 ॥
பஶுயஜ்ஞை꞉ கத²ம்ʼ ஹிம்ʼஸ்ரைர்மாத்³ருʼஶோ சஷ்டுமர்ஹதி ।
அந்தவத்³பி⁴ரிவ ப்ராஜ்ஞ꞉ க்ஷேத்ரயஜ்ஞை꞉ பிஶாசவத் ॥ 33 ॥
யஸ்ய வாங்ப⁴னஸீ ஸ்யாதாம்ʼ ஸம்யக்ப்ரணிஹிதே ஸதா³ ।
தபஸ்த்யாக³ஶ்ச ஸத்யம்ʼ ச ஸ வை ஸர்வமவாப்னுயாத் ॥ 34 ॥
நாஸ்தி வித்³யாஸமம்ʼ சக்ஷுர்னாஸ்தி ஸத்யஸமம்ʼ தப꞉ ।
நாஸ்தி ராக³ஸமந்து³꞉க²ம்ʼ நாஸ்தி த்யாக³ஸமம்ʼ ஸுக²ம் ॥ 35 ॥
ஆத்மன்யேவாத்மனா ஜாத ஆத்மநிஷ்டோ²(அ)ப்ரஜோபி வா ।
ஆத்மன்யேவ ப⁴விஷ்யாமி ந மாம்ʼ தாரயதி ப்ரஜா ॥ 36 ॥
நைதாத்³ருʼஶம்ʼ ப்³ராஹ்மணஸ்யாஸ்தி வித்தம்ʼ
யதை²கதா ஸமதா ஸத்யதா ச ।
ஶீலம்ʼ ஸ்தி²திர்த³ண்ட³நிதா⁴னமார்ஜவம்ʼ
ததஸ்ததஶ்சோபரப⁴꞉ க்ரியாப்⁴ய꞉ ॥ 37 ॥
கிம்ʼ தே த⁴னைர்பா³ந்த⁴வைர்வாபி கிம்ʼ தே
கிம்ʼ தே தா³ரைர்ப்³ராஹ்மண யோ மரிஷ்யஸி ।
ஆத்மானமன்விச்ச² கு³ஹாம்ʼ ப்ரவிஷ்டம்ʼ
பிதாமஹாஸ்தே க்வ க³தா꞉ பிதா ச ॥ 38 ॥
பீ⁴ஷ்ம உவாச । 39
புத்ரஸ்யைதத்³வச꞉ ஶ்ருத்வா யதா²(அ)கார்ஷீத்பிதா ந்ருʼப ।
ததா² த்வமபி வர்தஸ்வ ஸத்யத⁴ர்மபராயண꞉ ॥ 39

இதி ஶ்ரீமன்மஹாபா⁴ரதே ஶாந்திபர்வணி மோக்ஷத⁴ர்மபர்வணி
சது꞉ஸப்தத்யதி⁴கஶததமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 174 ॥

Mahabharata – Shanti Parva – Chapter Footnotes

4 மோக்ஷத⁴ர்மாணாமர்தே²ஷு குஶல꞉ ॥

5 யதா²ர்த²யோக³ம்ʼ ப²லஸம்ப³ந்த⁴மனதிக்ரம்ய தாத
குர்யாச்சு²பா⁴ர்தீ² இதி ட³.த².பாட²꞉ । தாத குர்யாத்ப்ரஜாஸு இதி ட. பாட²꞉ ॥

7 அமோதா⁴ஸ்வாயுர்ஹரணேன ஸப²லாஸு ராத்ரிஷு ॥

11 வந்த்⁴யம்ʼ நிஷ்ப²லம் ॥

12 யதா³ ம்ருʼத்யுரப்⁴யேதி ததா³ க꞉ ஸுக²ம்ʼ விந்தே³தேதி ஸம்ப³ந்த⁴꞉ ॥

13 புஷ்பாணி காம்யகர்மப²லானி மேஷீணாமார்தவானி வா । ஆர்தவம்ʼ வினா
பஶூனாம்ʼ ஸ்த்ரீஸங்கே³ ப்ரவ்ருʼத்த்யத³ர்ஶனாத். விசின்வந்தம்ʼ ஶாஸ்த்ரத்³ருʼஷ்ட்யா
ஆக்⁴ராணேன ச. உரணம்ʼ மேஷம் ॥

17 ஏஷாம்ʼ புத்ராதீ³னாம் ॥

19 ஸஞ்சின்வானகம்ʼ குத்ஸிதம்ʼ ஸஞ்சின்வானம்ʼ ஸங்க்³ரஹீதாரம் ॥

20 கார்யம்ʼ கர்துமிஷ்டம் । க்ருʼதாக்ருʼதமர்த⁴க்ருʼதம் ॥

ஈஹா த்ருʼஷ்ணா ॥

21 கர்மஸஞ்ஜ்ஞிதம்ʼ வணிகி³த்யாதி³ கர்மானுரூபஸஞ்ஜ்ஞாவந்தம் ॥

24 த்³வயேனாந்தகஜராக்²யேன ॥

25 க்³ராமே க்²யாதி³ஸங்கே⁴ ரதிராஸக்திரேவ ம்ருʼத்யோர்முக²ம்ʼ
ந து வாஸமாத்ரம் । கோ³ஷ்ட²மிவ கோ³ஷ்ட²ம்ʼ வாஸஸ்தா²னாம். அரண்யம்ʼ
விவிக்ததே³ஶ꞉. க்³ருʼஹம்ʼ த்யக்த்வைகாந்தே த்⁴யானபரோ ப⁴வேதி³த்யர்த²꞉ ॥

26 யாந்தி முக்திமிதி ஶேஷ꞉ ॥

27 ந ஹிம்ʼஸயதி ஹிம்ʼஸாம்ʼ ந காரயதி ந கரோதி சேத்யர்த²꞉ । ஹேது꞉
ஶ்ராத்³தா⁴தி³நிமித்தம்ʼ தை꞉ ஜீவிதமர்தா²ம்ʼஶ்சாபனயந்தி தைர்ஹிஸ்னஸ்தேநாதி³பி⁴꞉

28 ம்ருʼத்யுஸேனாம்ʼ ஜராவ்யாதி⁴ரூபாம்ʼ ஸத்யே ப்³ரஹ்மஜ்ஞானே அம்ருʼதம்ʼ
கைவல்யம் ॥

29 ஸத்யவ்ரதாசார꞉ ஸத்யம்ʼ ப்³ரஹ்மஜ்ஞானே தத³ர்த²ம்ʼ வ்ரதம்ʼ
வேதா³ந்தஶ்ரவணாதி³ ததா³சாரஸ்தத³னுஷ்டா²தா । ஸத்யயோக³பராயண꞉
ப்³ரஹ்மத்⁴யானபராயண꞉. ஸத்ய꞉ ப்ரமாணபூ⁴த ஆக³மோ கு³ருவே த³வாக்யம்ʼ யஸ்ய
ஸ ஸத்யாக³ம꞉ ஶ்ரத்³தா⁴வான் ॥

32 ஶாந்தியஜ்ஞ இந்த்³ரியநிக்³ரஹ꞉ । ப்³ரஹ்மயஜ்ஞோ
நித்யமுபநிஷத³ர்த²சிந்தனம். வாக்³யஜ்ஞ꞉ ஜப꞉. மனோயஜ்ஞ꞉
த்⁴யானம்ʼ. கர்மயஜ்ஞ꞉ ஸ்ரானஶௌசகு³ருஶுஶ்ரூஷாத்³யாவஶ்யக
த⁴ர்மானுஷ்டா²னம். உத³கா³யனே தே³வயானபத²நிமித்தம். தை³ர்க்⁴யமார்ஷம் ॥

33 அந்தவத்³பி⁴ரநித்யப²லை꞉ । க்ஷேத்ரயஜ்ஞை꞉ ஶரீரநாஶனை꞉ ॥

36 ஆத்மனி பரமாத்மனி ப்ரலயே ஸ்தி²த இதி ஶேஷ꞉ । ஆத்மனா
ஸ்ருʼஷ்டிகாலே ஜாத꞉ ॥

37 ஏகதா ஏகப்ரகாரதா ஶீலம்ʼ ஶ்லாக⁴னீயம்ʼ வ்ருʼத்தம்
. த³ண்ட³நிதா⁴னம்ʼ வாங்ப⁴ன꞉ காயௌர்ஹிஸாத்யாக³꞉ ॥

Also Read:

Putra Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment