Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Putra Gita Lyrics in Malayalam

Putra Geetaa in Malayalam:

॥ പുത്രഗീതാ ॥

ഭീഷ്മേണ യുധിഷ്ഠിരമ്പ്രതി കാലസ്യ ദ്രുതതരപാതിതയ സദ്യഃ സാധനസ്യ
സമ്പാദനീയത്വേ പ്രമാണതയാ പിതൃപുത്രസംവാദാനുവാദഃ ॥ 1 ॥

യുധിഷ്ഠിര ഉവാച । 0
അതിക്രാമതി കാലേഽസ്മിൻസർവഭൂതക്ഷയാവഹേ ।
കിം ശ്രേയഃ പ്രതിപദ്യേത തന്മേ ബ്രൂഹി പിതാമഹ ॥ 1 ॥
ഭീഷ്മ ഉവാച । 2
അത്രാപ്യുദാഹരന്തീമമിതിഹാസം പുരാതനം ।
പിതുഃ പുത്രേണ സംവാദം തം നിബോധ യുധിഷ്ഠിര ॥ 2 ॥
ദ്വിജാതേഃ കസ്യചിത്പാർഥ സ്വാധ്യായനിരതസ്യ വൈ ।
ബഭൂവ പുത്രോ മേധാവീ മേധാവീനാമ നാമതഃ ॥ 3 ॥
സോഽബ്രവീത്പിതരം പുത്രഃ സ്വാധ്യായകരണേ രതം ।
മോക്ഷധർമാർഥകുശലോ ലോകതന്ത്രവിചക്ഷണഃ ॥ 4 ॥
പുത്ര ഉവാച । 5
ധീരഃ കിംസ്വിത്താത കുര്യാത്പ്രജാനൻ
ക്ഷിപ്രം ഹ്യായുർഭ്രശ്യതേ മാനവാനാം ।
പിതസ്തദാചക്ഷ്വ യഥാർഥയോഗം
മമാനുപൂർവ്യാ യേന ധർമം ചരേയം ॥ 5 ॥
പിതോവാച. 6
വേദാനധീത്യ ബ്രഹ്മചര്യേണ പുത്ര
പുത്രാനിച്ഛേത്പാവനാർഥം പിതൃണാം ।
അഗ്നീനാധായ വിധിവച്ചേഷ്ടയജ്ഞോ
വനം പ്രവിശ്യാഥ മുനിർബുഭൂഷേത് ॥ 6 ॥
പുത്ര ഉവാച । 7
ഏവമഭ്യാഹതേ ലോകേ സമന്താത്പരിവാരിതേ ।
അമോഘാസു പതന്തീഷു കിം ധീര ഇവ ഭാഷസേ ॥ 7 ॥
പിതോവാച. 8
കഥമഭ്യാഹതോ ലോകഃ കേന വാ പരിവാരിതഃ ।
അമോഘാഃ കാഃ പതന്തീഹ കിന്നു ഭീഷയസീവ മാം ॥ 8 ॥
പുത്ര ഉവാച । 9
മൃത്യുനാഭ്യാഹതോ ലോകോ ജരയാ പരിവാരിതഃ ।
അഹോരാത്രാഃ പതന്ത്യേതേ നനു കസ്മാന്ന ബുധ്യസേ ।
അമോഘാ രാത്രയശ്ചാപി നിത്യമായാന്തി യാന്തി ച ॥ 9 ॥
പിതോവാച. 10
യഥാഽഹമേതജ്ജാനാമി ന മൃത്യുസ്തിഷ്ഠതീതി ഹ ।
സോഽഹം കഥം പ്രതീക്ഷിഷ്യേ ജാലേനേവാവൃതശ്ചരൻ ॥ 10 ॥

പുത്ര ഉവാച । 11
രാത്ര്യാംരാത്ര്യാം വ്യതീതായാമായുരൽപതരം യദാ ।
തദൈവ ബന്ധ്യം ദിവസമിതി വിന്ദ്യാദ്വിചക്ഷണഃ ॥ 11 ॥
ഗാധോദകേ മത്സ്യ ഇവ സുഖം വിന്ദേത കസ്തദാ ।
അനവാപ്തേഷു കാമേഷു മൃത്യുരഭ്യോതി മാനവം ॥ 12 ॥
പുഷ്പാണീവ വിചിന്വന്തമന്യത്ര ഗതമാനസം ।
വൃകീവോരണമാസാദ്യ മൃത്യുരാദായ ഗച്ഛതി ॥ 13 ॥
അദ്യൈവ കുരു യച്ഛ്രേയോ മാ ത്വാം കാലോഽത്യഗാദയം ।
അകൃതേഷ്വേവ കാര്യേഷു മൃത്യുർവൈ സമ്പ്രകർഷതി ॥ 14 ॥
ശ്വഃ കാര്യമദ്യ കുർവീത പൂർവാഹ്ണേ ചാപരാഹ്ണികം ।
നഹി പ്രതീക്ഷതേ മൃത്യുഃ കൃതമസ്യ ന വാ കൃതം ॥ 15 ॥
കോ ഹി ജാനാതി കസ്യാദ്യ മൃത്യുകാലോ ഭവിഷ്യതി ।
യുവൈവ ധർമശീലഃ സ്യാദനിത്യം ഖലു ജീവിതം ।
കൃതേ ധർമേ ഭവേത്കീർതിരിഹ പ്രേത്യ ച വൈ സുഖം ॥ 16 ॥
മോഹേന ഹി സമാവിഷ്ടഃ പുത്രദാരാർഥമുദ്യതഃ ।
കൃത്വാ കാര്യമകാര്യം വാ പുഷ്ടിമേഷാം പ്രയച്ഛതി ॥ 17 ॥
തം പുത്രപശുസമ്പന്നം വ്യാസക്തമനസം നരം ।
സുപ്തം വ്യാഘ്രോ മൃഗമിവ മൃത്യുരാദായ ഗച്ഛതി ॥ 18 ॥
സഞ്ചിന്വാനകമേവൈനം കാമാനാമവിതൃപ്തകം ।
വ്യാഘ്രഃ പശുമിവാദായ മൃത്യുരാദായ ഗച്ഛതി ॥ 19 ॥
ഇദം കൃതമിദം കാര്യമിദമന്യത്കൃതാകൃതം ।
ഏവമീഹാസുഖാസക്തം കൃതാന്തഃ കുരുതേ വശേ ॥ 20 ॥

കൃതാനാം ഫലമപ്രാപ്തം കർമണാം കർമസഞ്ജ്ഞിതം ।
ക്ഷേത്രാപണഗൃഹാസക്തം മൃത്യുരാദായ ഗച്ഛതി ॥ 21 ॥
ദുർബലം ബലവന്തം ച ശൂരം ഭീരും ജഡം കവിം ।
അപ്രാപ്തം സർവകാമാർഥാന്മൃത്യുരാദായ ഗച്ഛതി ॥ 22 ॥
നൃത്യുർജരാ ച വ്യാധിശ്ച ദുഃഖം ചാനേകകാരണം ।
അനുഷക്തം യദാ ദേഹേ കിം സ്വസ്ഥ ഇവ തിഷ്ഠസി ॥ 23 ॥
ജാതമേവാന്തകോഽന്തായ ജരാ ചാന്വേതി ദേഹിനം ।
അനുഷക്താ ദ്വയേനൈതേ ഭാവാഃ സ്ഥാവരജംഗമാഃ ॥ 24 ॥
അത്യോർവാ മുഖമേതദ്വൈ യാ ഗ്രാമേ വസതോ രതിഃ ।
വാനാമേഷ വൈ ഗോഷ്ഠോ യദരണ്യമിതി ശ്രുതിഃ ॥ 25 ॥
തേബന്ധനീ രജ്ജുരേഷാ യാ ഗ്രാമേ വസതോ രവി ।
ഛേത്ത്വേതാ സുകൃതോ യാന്തി നൈനാം ഛിന്ദന്തി ദുഷ്കൃതഃ ॥ 26 ॥
ഹിംസയതി യോ ജന്തൂന്മനോവാക്കായഹേതുഭിഃ ।
ജീവിതാർഥാപനയനൈഃ പ്രാണിഭിർന സ ഹിംസ്യതേ ॥ 27 ॥
ന മൃത്യുസേനാമായാന്തീം ജാതു കശ്ചിത്പ്രബാധതേ ।
ഋതേ സത്യമസത്ത്യാജ്യം സത്യേ ഹ്യമൃതമാശ്രിതം ॥ 28 ॥
തസ്മാത്സത്യവ്രതാചാരഃ സത്യയോഗപരായണഃ ।
സത്യാഗമഃ സദാ ദാന്തഃ സത്യേനൈവാന്തകം ജയേത് ॥ 29 ॥
അമൃതം ചൈവ മൃത്യുശ്ച ദ്വയം ദേഹേ പ്രതിഷ്ഠിതം ।
മൃത്യുരാപദ്യതേ മോഹാത്സത്യേനാപദ്യതേഽമൃതം ॥ 30 ॥

സോഽഹം ഹ്യഹിംസ്രഃ സത്യാർഥീ കാമക്രോധബഹിഷ്കൃതഃ ।
സമദുഃഖസുഖഃ ക്ഷേമീ മൃത്യുംഹാസ്യാമ്യമർത്യവത് ॥ 31 ॥
ശാന്തിയജ്ഞരതോ ദാന്തോ ബ്രഹ്മയജ്ഞേ സ്ഥിതോ മുനിഃ ।
വാങ്ഭനഃ കർമയജ്ഞശ്ച ഭവിഷ്യാമ്യുദഗായനേ ॥ 32 ॥
പശുയജ്ഞൈഃ കഥം ഹിംസ്രൈർമാദൃശോ ചഷ്ടുമർഹതി ।
അന്തവദ്ഭിരിവ പ്രാജ്ഞഃ ക്ഷേത്രയജ്ഞൈഃ പിശാചവത് ॥ 33 ॥
യസ്യ വാങ്ഭനസീ സ്യാതാം സമ്യക്പ്രണിഹിതേ സദാ ।
തപസ്ത്യാഗശ്ച സത്യം ച സ വൈ സർവമവാപ്നുയാത് ॥ 34 ॥
നാസ്തി വിദ്യാസമം ചക്ഷുർനാസ്തി സത്യസമം തപഃ ।
നാസ്തി രാഗസമന്ദുഃഖം നാസ്തി ത്യാഗസമം സുഖം ॥ 35 ॥
ആത്മന്യേവാത്മനാ ജാത ആത്മനിഷ്ഠോഽപ്രജോപി വാ ।
ആത്മന്യേവ ഭവിഷ്യാമി ന മാം താരയതി പ്രജാ ॥ 36 ॥
നൈതാദൃശം ബ്രാഹ്മണസ്യാസ്തി വിത്തം
യഥൈകതാ സമതാ സത്യതാ ച ।
ശീലം സ്ഥിതിർദണ്ഡനിധാനമാർജവം
തതസ്തതശ്ചോപരഭഃ ക്രിയാഭ്യഃ ॥ 37 ॥
കിം തേ ധനൈർബാന്ധവൈർവാപി കിം തേ
കിം തേ ദാരൈർബ്രാഹ്മണ യോ മരിഷ്യസി ।
ആത്മാനമന്വിച്ഛ ഗുഹാം പ്രവിഷ്ടം
പിതാമഹാസ്തേ ക്വ ഗതാഃ പിതാ ച ॥ 38 ॥
ഭീഷ്മ ഉവാച । 39
പുത്രസ്യൈതദ്വചഃ ശ്രുത്വാ യഥാഽകാർഷീത്പിതാ നൃപ ।
തഥാ ത്വമപി വർതസ്വ സത്യധർമപരായണഃ ॥ 39

ഇതി ശ്രീമന്മഹാഭാരതേ ശാന്തിപർവണി മോക്ഷധർമപർവണി
ചതുഃസപ്തത്യധികശതതമോഽധ്യായഃ ॥ 174 ॥

Mahabharata – Shanti Parva – Chapter Footnotes

4 മോക്ഷധർമാണാമർഥേഷു കുശലഃ ॥

5 യഥാർഥയോഗം ഫലസംബന്ധമനതിക്രമ്യ താത
കുര്യാച്ഛുഭാർഥീ ഇതി ഡ.ഥ.പാഠഃ । താത കുര്യാത്പ്രജാസു ഇതി ട. പാഠഃ ॥

7 അമോധാസ്വായുർഹരണേന സഫലാസു രാത്രിഷു ॥

11 വന്ധ്യം നിഷ്ഫലം ॥

12 യദാ മൃത്യുരഭ്യേതി തദാ കഃ സുഖം വിന്ദേതേതി സംബന്ധഃ ॥

13 പുഷ്പാണി കാമ്യകർമഫലാനി മേഷീണാമാർതവാനി വാ । ആർതവം വിനാ
പശൂനാം സ്ത്രീസംഗേ പ്രവൃത്ത്യദർശനാത്. വിചിന്വന്തം ശാസ്ത്രദൃഷ്ട്യാ
ആഘ്രാണേന ച. ഉരണം മേഷം ॥

17 ഏഷാം പുത്രാദീനാം ॥

19 സഞ്ചിന്വാനകം കുത്സിതം സഞ്ചിന്വാനം സംഗ്രഹീതാരം ॥

20 കാര്യം കർതുമിഷ്ടം । കൃതാകൃതമർധകൃതം ॥

ഈഹാ തൃഷ്ണാ ॥

21 കർമസഞ്ജ്ഞിതം വണിഗിത്യാദി കർമാനുരൂപസഞ്ജ്ഞാവന്തം ॥

24 ദ്വയേനാന്തകജരാഖ്യേന ॥

25 ഗ്രാമേ ഖ്യാദിസംഘേ രതിരാസക്തിരേവ മൃത്യോർമുഖം
ന തു വാസമാത്രം । ഗോഷ്ഠമിവ ഗോഷ്ഠം വാസസ്ഥാനാം. അരണ്യം
വിവിക്തദേശഃ. ഗൃഹം ത്യക്ത്വൈകാന്തേ ധ്യാനപരോ ഭവേദിത്യർഥഃ ॥

26 യാന്തി മുക്തിമിതി ശേഷഃ ॥

27 ന ഹിംസയതി ഹിംസാം ന കാരയതി ന കരോതി ചേത്യർഥഃ । ഹേതുഃ
ശ്രാദ്ധാദിനിമിത്തം തൈഃ ജീവിതമർഥാംശ്ചാപനയന്തി തൈർഹിസ്നസ്തേനാദിഭിഃ

28 മൃത്യുസേനാം ജരാവ്യാധിരൂപാം സത്യേ ബ്രഹ്മജ്ഞാനേ അമൃതം
കൈവല്യം ॥

29 സത്യവ്രതാചാരഃ സത്യം ബ്രഹ്മജ്ഞാനേ തദർഥം വ്രതം
വേദാന്തശ്രവണാദി തദാചാരസ്തദനുഷ്ഠാതാ । സത്യയോഗപരായണഃ
ബ്രഹ്മധ്യാനപരായണഃ. സത്യഃ പ്രമാണഭൂത ആഗമോ ഗുരുവേ ദവാക്യം യസ്യ
സ സത്യാഗമഃ ശ്രദ്ധാവാൻ ॥

32 ശാന്തിയജ്ഞ ഇന്ദ്രിയനിഗ്രഹഃ । ബ്രഹ്മയജ്ഞോ
നിത്യമുപനിഷദർഥചിന്തനം. വാഗ്യജ്ഞഃ ജപഃ. മനോയജ്ഞഃ
ധ്യാനം. കർമയജ്ഞഃ സ്രാനശൗചഗുരുശുശ്രൂഷാദ്യാവശ്യക
ധർമാനുഷ്ഠാനം. ഉദഗായനേ ദേവയാനപഥനിമിത്തം. ദൈർഘ്യമാർഷം ॥

33 അന്തവദ്ഭിരനിത്യഫലൈഃ । ക്ഷേത്രയജ്ഞൈഃ ശരീരനാശനൈഃ ॥

36 ആത്മനി പരമാത്മനി പ്രലയേ സ്ഥിത ഇതി ശേഷഃ । ആത്മനാ
സൃഷ്ടികാലേ ജാതഃ ॥

37 ഏകതാ ഏകപ്രകാരതാ ശീലം ശ്ലാഘനീയം വൃത്തം
. ദണ്ഡനിധാനം വാങ്ഭനഃ കായൗർഹിസാത്യാഗഃ ॥

Also Read:

Putra Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Putra Gita Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top