Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Putra Gita Lyrics in Telugu

Putra Geetaa in Telugu:

॥ పుత్రగీతా ॥
భీష్మేణ యుధిష్ఠిరంప్రతి కాలస్య ద్రుతతరపాతితయ సద్యః సాధనస్య
సంపాదనీయత్వే ప్రమాణతయా పితృపుత్రసంవాదానువాదః ॥ 1 ॥

యుధిష్ఠిర ఉవాచ । 0
అతిక్రామతి కాలేఽస్మిన్సర్వభూతక్షయావహే ।
కిం శ్రేయః ప్రతిపద్యేత తన్మే బ్రూహి పితామహ ॥ 1 ॥
భీష్మ ఉవాచ । 2
అత్రాప్యుదాహరంతీమమితిహాసం పురాతనం ।
పితుః పుత్రేణ సంవాదం తం నిబోధ యుధిష్ఠిర ॥ 2 ॥
ద్విజాతేః కస్యచిత్పార్థ స్వాధ్యాయనిరతస్య వై ।
బభూవ పుత్రో మేధావీ మేధావీనామ నామతః ॥ 3 ॥
సోఽబ్రవీత్పితరం పుత్రః స్వాధ్యాయకరణే రతం ।
మోక్షధర్మార్థకుశలో లోకతంత్రవిచక్షణః ॥ 4 ॥
పుత్ర ఉవాచ । 5
ధీరః కింస్విత్తాత కుర్యాత్ప్రజానన్
క్షిప్రం హ్యాయుర్భ్రశ్యతే మానవానాం ।
పితస్తదాచక్ష్వ యథార్థయోగం
మమానుపూర్వ్యా యేన ధర్మం చరేయం ॥ 5 ॥
పితోవాచ. 6
వేదానధీత్య బ్రహ్మచర్యేణ పుత్ర
పుత్రానిచ్ఛేత్పావనార్థం పితృణాం ।
అగ్నీనాధాయ విధివచ్చేష్టయజ్ఞో
వనం ప్రవిశ్యాథ మునిర్బుభూషేత్ ॥ 6 ॥
పుత్ర ఉవాచ । 7
ఏవమభ్యాహతే లోకే సమంతాత్పరివారితే ।
అమోఘాసు పతంతీషు కిం ధీర ఇవ భాషసే ॥ 7 ॥
పితోవాచ. 8
కథమభ్యాహతో లోకః కేన వా పరివారితః ।
అమోఘాః కాః పతంతీహ కిన్ను భీషయసీవ మాం ॥ 8
పుత్ర ఉవాచ । 9
మృత్యునాభ్యాహతో లోకో జరయా పరివారితః ।
అహోరాత్రాః పతంత్యేతే నను కస్మాన్న బుధ్యసే ।
అమోఘా రాత్రయశ్చాపి నిత్యమాయాంతి యాంతి చ ॥ 9 ॥
పితోవాచ. 10
యథాఽహమేతజ్జానామి న మృత్యుస్తిష్ఠతీతి హ ।
సోఽహం కథం ప్రతీక్షిష్యే జాలేనేవావృతశ్చరన్ ॥ 10 ॥

పుత్ర ఉవాచ । 11
రాత్ర్యాంరాత్ర్యాం వ్యతీతాయామాయురల్పతరం యదా ।
తదైవ బంధ్యం దివసమితి వింద్యాద్విచక్షణః ॥ 11 ॥
గాధోదకే మత్స్య ఇవ సుఖం విందేత కస్తదా ।
అనవాప్తేషు కామేషు మృత్యురభ్యోతి మానవం ॥ 12 ॥
పుష్పాణీవ విచిన్వంతమన్యత్ర గతమానసం ।
వృకీవోరణమాసాద్య మృత్యురాదాయ గచ్ఛతి ॥ 13 ॥
అద్యైవ కురు యచ్ఛ్రేయో మా త్వాం కాలోఽత్యగాదయం ।
అకృతేష్వేవ కార్యేషు మృత్యుర్వై సంప్రకర్షతి ॥ 14 ॥
శ్వః కార్యమద్య కుర్వీత పూర్వాహ్ణే చాపరాహ్ణికం ।
నహి ప్రతీక్షతే మృత్యుః కృతమస్య న వా కృతం ॥ 15 ॥
కో హి జానాతి కస్యాద్య మృత్యుకాలో భవిష్యతి ।
యువైవ ధర్మశీలః స్యాదనిత్యం ఖలు జీవితం ।
కృతే ధర్మే భవేత్కీర్తిరిహ ప్రేత్య చ వై సుఖం ॥ 16 ॥
మోహేన హి సమావిష్టః పుత్రదారార్థముద్యతః ।
కృత్వా కార్యమకార్యం వా పుష్టిమేషాం ప్రయచ్ఛతి ॥ 17 ॥
తం పుత్రపశుసంపన్నం వ్యాసక్తమనసం నరం ।
సుప్తం వ్యాఘ్రో మృగమివ మృత్యురాదాయ గచ్ఛతి ॥ 18 ॥
సంచిన్వానకమేవైనం కామానామవితృప్తకం ।
వ్యాఘ్రః పశుమివాదాయ మృత్యురాదాయ గచ్ఛతి ॥ 19 ॥
ఇదం కృతమిదం కార్యమిదమన్యత్కృతాకృతం ।
ఏవమీహాసుఖాసక్తం కృతాంతః కురుతే వశే ॥ 20 ॥

కృతానాం ఫలమప్రాప్తం కర్మణాం కర్మసంజ్ఞితం ।
క్షేత్రాపణగృహాసక్తం మృత్యురాదాయ గచ్ఛతి ॥ 21 ॥
దుర్బలం బలవంతం చ శూరం భీరుం జడం కవిం ।
అప్రాప్తం సర్వకామార్థాన్మృత్యురాదాయ గచ్ఛతి ॥ 22 ॥
నృత్యుర్జరా చ వ్యాధిశ్చ దుఃఖం చానేకకారణం ।
అనుషక్తం యదా దేహే కిం స్వస్థ ఇవ తిష్ఠసి ॥ 23 ॥
జాతమేవాంతకోఽన్తాయ జరా చాన్వేతి దేహినం ।
అనుషక్తా ద్వయేనైతే భావాః స్థావరజంగమాః ॥ 24 ॥
అత్యోర్వా ముఖమేతద్వై యా గ్రామే వసతో రతిః ।
వానామేష వై గోష్ఠో యదరణ్యమితి శ్రుతిః ॥ 25 ॥
తేబంధనీ రజ్జురేషా యా గ్రామే వసతో రవి ।
ఛేత్త్వేతా సుకృతో యాంతి నైనాం ఛిందంతి దుష్కృతః ॥ 26 ॥
హింసయతి యో జంతూన్మనోవాక్కాయహేతుభిః ।
జీవితార్థాపనయనైః ప్రాణిభిర్న స హింస్యతే ॥ 27 ॥
న మృత్యుసేనామాయాంతీం జాతు కశ్చిత్ప్రబాధతే ।
ఋతే సత్యమసత్త్యాజ్యం సత్యే హ్యమృతమాశ్రితం ॥ 28 ॥
తస్మాత్సత్యవ్రతాచారః సత్యయోగపరాయణః ।
సత్యాగమః సదా దాంతః సత్యేనైవాంతకం జయేత్ ॥ 29 ॥
అమృతం చైవ మృత్యుశ్చ ద్వయం దేహే ప్రతిష్ఠితం ।
మృత్యురాపద్యతే మోహాత్సత్యేనాపద్యతేఽమృతం ॥ 30 ॥

సోఽహం హ్యహింస్రః సత్యార్థీ కామక్రోధబహిష్కృతః ।
సమదుఃఖసుఖః క్షేమీ మృత్యుంహాస్యామ్యమర్త్యవత్ ॥ 31 ॥
శాంతియజ్ఞరతో దాంతో బ్రహ్మయజ్ఞే స్థితో మునిః ।
వాఙ్భనః కర్మయజ్ఞశ్చ భవిష్యామ్యుదగాయనే ॥ 32 ॥
పశుయజ్ఞైః కథం హింస్రైర్మాదృశో చష్టుమర్హతి ।
అంతవద్భిరివ ప్రాజ్ఞః క్షేత్రయజ్ఞైః పిశాచవత్ ॥ 33 ॥
యస్య వాఙ్భనసీ స్యాతాం సమ్యక్ప్రణిహితే సదా ।
తపస్త్యాగశ్చ సత్యం చ స వై సర్వమవాప్నుయాత్ ॥ 34 ॥
నాస్తి విద్యాసమం చక్షుర్నాస్తి సత్యసమం తపః ।
నాస్తి రాగసమందుఃఖం నాస్తి త్యాగసమం సుఖం ॥ 35 ॥
ఆత్మన్యేవాత్మనా జాత ఆత్మనిష్ఠోఽప్రజోపి వా ।
ఆత్మన్యేవ భవిష్యామి న మాం తారయతి ప్రజా ॥ 36 ॥
నైతాదృశం బ్రాహ్మణస్యాస్తి విత్తం
యథైకతా సమతా సత్యతా చ ।
శీలం స్థితిర్దండనిధానమార్జవం
తతస్తతశ్చోపరభః క్రియాభ్యః ॥ 37 ॥
కిం తే ధనైర్బాంధవైర్వాపి కిం తే
కిం తే దారైర్బ్రాహ్మణ యో మరిష్యసి ।
ఆత్మానమన్విచ్ఛ గుహాం ప్రవిష్టం
పితామహాస్తే క్వ గతాః పితా చ ॥ 38 ॥
భీష్మ ఉవాచ । 39
పుత్రస్యైతద్వచః శ్రుత్వా యథాఽకార్షీత్పితా నృప ।
తథా త్వమపి వర్తస్వ సత్యధర్మపరాయణః ॥ 39 ॥

ఇతి శ్రీమన్మహాభారతే శాంతిపర్వణి మోక్షధర్మపర్వణి
చతుఃసప్తత్యధికశతతమోఽధ్యాయః ॥ 174 ॥

Mahabharata – Shanti Parva – Chapter Footnotes

4 మోక్షధర్మాణామర్థేషు కుశలః ॥

5 యథార్థయోగం ఫలసంబంధమనతిక్రమ్య తాత
కుర్యాచ్ఛుభార్థీ ఇతి డ.థ.పాఠః । తాత కుర్యాత్ప్రజాసు ఇతి ట. పాఠః ॥

7 అమోధాస్వాయుర్హరణేన సఫలాసు రాత్రిషు ॥

11 వంధ్యం నిష్ఫలం ॥

12 యదా మృత్యురభ్యేతి తదా కః సుఖం విందేతేతి సంబంధః ॥

13 పుష్పాణి కామ్యకర్మఫలాని మేషీణామార్తవాని వా । ఆర్తవం వినా
పశూనాం స్త్రీసంగే ప్రవృత్త్యదర్శనాత్. విచిన్వంతం శాస్త్రదృష్ట్యా
ఆఘ్రాణేన చ. ఉరణం మేషం ॥

17 ఏషాం పుత్రాదీనాం ॥

19 సంచిన్వానకం కుత్సితం సంచిన్వానం సంగ్రహీతారం ॥

20 కార్యం కర్తుమిష్టం । కృతాకృతమర్ధకృతం ॥

ఈహా తృష్ణా ॥

21 కర్మసంజ్ఞితం వణిగిత్యాది కర్మానురూపసంజ్ఞావంతం ॥

24 ద్వయేనాంతకజరాఖ్యేన ॥

25 గ్రామే ఖ్యాదిసంఘే రతిరాసక్తిరేవ మృత్యోర్ముఖం
న తు వాసమాత్రం । గోష్ఠమివ గోష్ఠం వాసస్థానాం. అరణ్యం
వివిక్తదేశః. గృహం త్యక్త్వైకాంతే ధ్యానపరో భవేదిత్యర్థః ॥

26 యాంతి ముక్తిమితి శేషః ॥

27 న హింసయతి హింసాం న కారయతి న కరోతి చేత్యర్థః । హేతుః
శ్రాద్ధాదినిమిత్తం తైః జీవితమర్థాంశ్చాపనయంతి తైర్హిస్నస్తేనాదిభిః

28 మృత్యుసేనాం జరావ్యాధిరూపాం సత్యే బ్రహ్మజ్ఞానే అమృతం
కైవల్యం ॥

29 సత్యవ్రతాచారః సత్యం బ్రహ్మజ్ఞానే తదర్థం వ్రతం
వేదాంతశ్రవణాది తదాచారస్తదనుష్ఠాతా । సత్యయోగపరాయణః
బ్రహ్మధ్యానపరాయణః. సత్యః ప్రమాణభూత ఆగమో గురువే దవాక్యం యస్య
స సత్యాగమః శ్రద్ధావాన్ ॥

32 శాంతియజ్ఞ ఇంద్రియనిగ్రహః । బ్రహ్మయజ్ఞో
నిత్యముపనిషదర్థచింతనం. వాగ్యజ్ఞః జపః. మనోయజ్ఞః
ధ్యానం. కర్మయజ్ఞః స్రానశౌచగురుశుశ్రూషాద్యావశ్యక
ధర్మానుష్ఠానం. ఉదగాయనే దేవయానపథనిమిత్తం. దైర్ఘ్యమార్షం ॥

33 అంతవద్భిరనిత్యఫలైః । క్షేత్రయజ్ఞైః శరీరనాశనైః ॥

36 ఆత్మని పరమాత్మని ప్రలయే స్థిత ఇతి శేషః । ఆత్మనా
సృష్టికాలే జాతః ॥

37 ఏకతా ఏకప్రకారతా శీలం శ్లాఘనీయం వృత్తం
. దండనిధానం వాఙ్భనః కాయౌర్హిసాత్యాగః ॥

Also Read:

Putra Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Putra Gita Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top