Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Putra Gita Lyrics in Oriya

Putra Geetaa in Oriya:

॥ ପୁତ୍ରଗୀତା ॥
ଭୀଷ୍ମେଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିରମ୍ପ୍ରତି କାଲସ୍ୟ ଦ୍ରୁତତରପାତିତୟ ସଦ୍ୟଃ ସାଧନସ୍ୟ
ସମ୍ପାଦନୀୟତ୍ୱେ ପ୍ରମାଣତୟା ପିତୃପୁତ୍ରସଂବାଦାନୁବାଦଃ ॥ ୧ ॥

ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଉବାଚ । ୦
ଅତିକ୍ରାମତି କାଲେଽସ୍ମିନ୍ସର୍ୱଭୂତକ୍ଷୟାବହେ ।
କିଂ ଶ୍ରେୟଃ ପ୍ରତିପଦ୍ୟେତ ତନ୍ମେ ବ୍ରୂହି ପିତାମହ ॥ ୧ ॥
ଭୀଷ୍ମ ଉବାଚ । ୨
ଅତ୍ରାପ୍ୟୁଦାହରନ୍ତୀମମିତିହାସଂ ପୁରାତନମ୍ ।
ପିତୁଃ ପୁତ୍ରେଣ ସଂବାଦଂ ତଂ ନିବୋଧ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ॥ ୨ ॥
ଦ୍ୱିଜାତେଃ କସ୍ୟଚିତ୍ପାର୍ଥ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟନିରତସ୍ୟ ବୈ ।
ବଭୂବ ପୁତ୍ରୋ ମେଧାବୀ ମେଧାବୀନାମ ନାମତଃ ॥ ୩ ॥
ସୋଽବ୍ରବୀତ୍ପିତରଂ ପୁତ୍ରଃ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟକରଣେ ରତମ୍ ।
ମୋକ୍ଷଧର୍ମାର୍ଥକୁଶଲୋ ଲୋକତନ୍ତ୍ରବିଚକ୍ଷଣଃ ॥ ୪ ॥
ପୁତ୍ର ଉବାଚ । ୫
ଧୀରଃ କିଂସ୍ୱିତ୍ତାତ କୁର୍ୟାତ୍ପ୍ରଜାନନ୍
କ୍ଷିପ୍ରଂ ହ୍ୟାୟୁର୍ଭ୍ରଶ୍ୟତେ ମାନବାନାମ୍ ।
ପିତସ୍ତଦାଚକ୍ଷ୍ୱ ଯଥାର୍ଥୟୋଗଂ
ମମାନୁପୂର୍ୱ୍ୟା ଯେନ ଧର୍ମଂ ଚରେୟମ୍ ॥ ୫ ॥
ପିତୋବାଚ। ୬
ବେଦାନଧୀତ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ୟେଣ ପୁତ୍ର
ପୁତ୍ରାନିଚ୍ଛେତ୍ପାବନାର୍ଥଂ ପିତୃଣାମ୍ ।
ଅଗ୍ନୀନାଧାୟ ବିଧିବଚ୍ଚେଷ୍ଟୟଜ୍ଞୋ
ବନଂ ପ୍ରବିଶ୍ୟାଥ ମୁନିର୍ବୁଭୂଷେତ୍ ॥ ୬ ॥
ପୁତ୍ର ଉବାଚ । ୭
ଏବମଭ୍ୟାହତେ ଲୋକେ ସମନ୍ତାତ୍ପରିବାରିତେ ।
ଅମୋଘାସୁ ପତନ୍ତୀଷୁ କିଂ ଧୀର ଇବ ଭାଷସେ ॥ ୭ ॥
ପିତୋବାଚ। ୮
କଥମଭ୍ୟାହତୋ ଲୋକଃ କେନ ବା ପରିବାରିତଃ ।
ଅମୋଘାଃ କାଃ ପତନ୍ତୀହ କିନ୍ନୁ ଭୀଷୟସୀବ ମାମ୍ ॥ ୮ ॥
ପୁତ୍ର ଉବାଚ । ୯
ମୃତ୍ୟୁନାଭ୍ୟାହତୋ ଲୋକୋ ଜରୟା ପରିବାରିତଃ ।
ଅହୋରାତ୍ରାଃ ପତନ୍ତ୍ୟେତେ ନନୁ କସ୍ମାନ୍ନ ବୁଧ୍ୟସେ ।
ଅମୋଘା ରାତ୍ରୟଶ୍ଚାପି ନିତ୍ୟମାୟାନ୍ତି ଯାନ୍ତି ଚ ॥ ୯ ॥
ପିତୋବାଚ। ୧୦
ଯଥାଽହମେତଜ୍ଜାନାମି ନ ମୃତ୍ୟୁସ୍ତିଷ୍ଠତୀତି ହ ।
ସୋଽହଂ କଥଂ ପ୍ରତୀକ୍ଷିଷ୍ୟେ ଜାଲେନେବାବୃତଶ୍ଚରନ୍ ॥ ୧୦ ॥

ପୁତ୍ର ଉବାଚ । ୧୧
ରାତ୍ର୍ୟାଂରାତ୍ର୍ୟାଂ ବ୍ୟତୀତାୟାମାୟୁରଲ୍ପତରଂ ଯଦା ।
ତଦୈବ ବନ୍ଧ୍ୟଂ ଦିବସମିତି ବିନ୍ଦ୍ୟାଦ୍ୱିଚକ୍ଷଣଃ ॥ ୧୧ ॥
ଗାଧୋଦକେ ମତ୍ସ୍ୟ ଇବ ସୁଖଂ ବିନ୍ଦେତ କସ୍ତଦା ।
ଅନବାପ୍ତେଷୁ କାମେଷୁ ମୃତ୍ୟୁରଭ୍ୟୋତି ମାନବମ୍ ॥ ୧୨ ॥
ପୁଷ୍ପାଣୀବ ବିଚିନ୍ୱନ୍ତମନ୍ୟତ୍ର ଗତମାନସମ୍ ।
ବୃକୀବୋରଣମାସାଦ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁରାଦାୟ ଗଚ୍ଛତି ॥ ୧୩ ॥
ଅଦ୍ୟୈବ କୁରୁ ଯଚ୍ଛ୍ରେୟୋ ମା ତ୍ୱାଂ କାଲୋଽତ୍ୟଗାଦୟମ୍ ।
ଅକୃତେଷ୍ୱେବ କାର୍ୟେଷୁ ମୃତ୍ୟୁର୍ୱୈ ସମ୍ପ୍ରକର୍ଷତି ॥ ୧୪ ॥
ଶ୍ୱଃ କାର୍ୟମଦ୍ୟ କୁର୍ୱୀତ ପୂର୍ୱାହ୍ଣେ ଚାପରାହ୍ଣିକମ୍ ।
ନହି ପ୍ରତୀକ୍ଷତେ ମୃତ୍ୟୁଃ କୃତମସ୍ୟ ନ ବା କୃତମ୍ ॥ ୧୫ ॥
କୋ ହି ଜାନାତି କସ୍ୟାଦ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁକାଲୋ ଭବିଷ୍ୟତି ।
ଯୁବୈବ ଧର୍ମଶୀଲଃ ସ୍ୟାଦନିତ୍ୟଂ ଖଲୁ ଜୀବିତମ୍ ।
କୃତେ ଧର୍ମେ ଭବେତ୍କୀର୍ତିରିହ ପ୍ରେତ୍ୟ ଚ ବୈ ସୁଖମ୍ ॥ ୧୬ ॥
ମୋହେନ ହି ସମାବିଷ୍ଟଃ ପୁତ୍ରଦାରାର୍ଥମୁଦ୍ୟତଃ ।
କୃତ୍ୱା କାର୍ୟମକାର୍ୟଂ ବା ପୁଷ୍ଟିମେଷାଂ ପ୍ରୟଚ୍ଛତି ॥ ୧୭ ॥
ତଂ ପୁତ୍ରପଶୁସମ୍ପନ୍ନଂ ବ୍ୟାସକ୍ତମନସଂ ନରମ୍ ।
ସୁପ୍ତଂ ବ୍ୟାଘ୍ରୋ ମୃଗମିବ ମୃତ୍ୟୁରାଦାୟ ଗଚ୍ଛତି ॥ ୧୮ ॥
ସଞ୍ଚିନ୍ୱାନକମେବୈନଂ କାମାନାମବିତୃପ୍ତକମ୍ ।
ବ୍ୟାଘ୍ରଃ ପଶୁମିବାଦାୟ ମୃତ୍ୟୁରାଦାୟ ଗଚ୍ଛତି ॥ ୧୯ ॥
ଇଦଂ କୃତମିଦଂ କାର୍ୟମିଦମନ୍ୟତ୍କୃତାକୃତମ୍ ।
ଏବମୀହାସୁଖାସକ୍ତଂ କୃତାନ୍ତଃ କୁରୁତେ ବଶେ ॥ ୨୦ ॥

କୃତାନାଂ ଫଲମପ୍ରାପ୍ତଂ କର୍ମଣାଂ କର୍ମସଂଜ୍ଞିତମ୍ ।
କ୍ଷେତ୍ରାପଣଗୃହାସକ୍ତଂ ମୃତ୍ୟୁରାଦାୟ ଗଚ୍ଛତି ॥ ୨୧ ॥
ଦୁର୍ବଲଂ ବଲବନ୍ତଂ ଚ ଶୂରଂ ଭୀରୁଂ ଜଡଂ କବିମ୍ ।
ଅପ୍ରାପ୍ତଂ ସର୍ୱକାମାର୍ଥାନ୍ମୃତ୍ୟୁରାଦାୟ ଗଚ୍ଛତି ॥ ୨୨ ॥
ନୃତ୍ୟୁର୍ଜରା ଚ ବ୍ୟାଧିଶ୍ଚ ଦୁଃଖଂ ଚାନେକକାରଣମ୍ ।
ଅନୁଷକ୍ତଂ ଯଦା ଦେହେ କିଂ ସ୍ୱସ୍ଥ ଇବ ତିଷ୍ଠସି ॥ ୨୩ ॥
ଜାତମେବାନ୍ତକୋଽନ୍ତାୟ ଜରା ଚାନ୍ୱେତି ଦେହିନମ୍ ।
ଅନୁଷକ୍ତା ଦ୍ୱୟେନୈତେ ଭାବାଃ ସ୍ଥାବରଜଙ୍ଗମାଃ ॥ ୨୪ ॥
ଅତ୍ୟୋର୍ୱା ମୁଖମେତଦ୍ୱୈ ଯା ଗ୍ରାମେ ବସତୋ ରତିଃ ।
ବାନାମେଷ ବୈ ଗୋଷ୍ଠୋ ଯଦରଣ୍ୟମିତି ଶ୍ରୁତିଃ ॥ ୨୫ ॥
ତେବନ୍ଧନୀ ରଜ୍ଜୁରେଷା ଯା ଗ୍ରାମେ ବସତୋ ରବି ।
ଛେତ୍ତ୍ୱେତା ସୁକୃତୋ ଯାନ୍ତି ନୈନାଂ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ଦୁଷ୍କୃତଃ ॥ ୨୬ ॥
ହିଂସୟତି ଯୋ ଜନ୍ତୂନ୍ମନୋବାକ୍କାୟହେତୁଭିଃ ।
ଜୀବିତାର୍ଥାପନୟନୈଃ ପ୍ରାଣିଭିର୍ନ ସ ହିଂସ୍ୟତେ ॥ ୨୭ ॥
ନ ମୃତ୍ୟୁସେନାମାୟାନ୍ତୀଂ ଜାତୁ କଶ୍ଚିତ୍ପ୍ରବାଧତେ ।
ଋତେ ସତ୍ୟମସତ୍ତ୍ୟାଜ୍ୟଂ ସତ୍ୟେ ହ୍ୟମୃତମାଶ୍ରିତମ୍ ॥ ୨୮ ॥
ତସ୍ମାତ୍ସତ୍ୟବ୍ରତାଚାରଃ ସତ୍ୟଯୋଗପରାୟଣଃ ।
ସତ୍ୟାଗମଃ ସଦା ଦାନ୍ତଃ ସତ୍ୟେନୈବାନ୍ତକଂ ଜୟେତ୍ ॥ ୨୯ ॥
ଅମୃତଂ ଚୈବ ମୃତ୍ୟୁଶ୍ଚ ଦ୍ୱୟଂ ଦେହେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତମ୍ ।
ମୃତ୍ୟୁରାପଦ୍ୟତେ ମୋହାତ୍ସତ୍ୟେନାପଦ୍ୟତେଽମୃତମ୍ ॥ ୩୦ ॥

ସୋଽହଂ ହ୍ୟହିଂସ୍ରଃ ସତ୍ୟାର୍ଥୀ କାମକ୍ରୋଧବହିଷ୍କୃତଃ ।
ସମଦୁଃଖସୁଖଃ କ୍ଷେମୀ ମୃତ୍ୟୁଂହାସ୍ୟାମ୍ୟମର୍ତ୍ୟବତ୍ ॥ ୩୧ ॥
ଶାନ୍ତିୟଜ୍ଞରତୋ ଦାନ୍ତୋ ବ୍ରହ୍ମୟଜ୍ଞେ ସ୍ଥିତୋ ମୁନିଃ ।
ବାଙ୍ଭନଃ କର୍ମୟଜ୍ଞଶ୍ଚ ଭବିଷ୍ୟାମ୍ୟୁଦଗାୟନେ ॥ ୩୨ ॥
ପଶୁୟଜ୍ଞୈଃ କଥଂ ହିଂସ୍ରୈର୍ମାଦୃଶୋ ଚଷ୍ଟୁମର୍ହତି ।
ଅନ୍ତବଦ୍ଭିରିବ ପ୍ରାଜ୍ଞଃ କ୍ଷେତ୍ରୟଜ୍ଞୈଃ ପିଶାଚବତ୍ ॥ ୩୩ ॥
ଯସ୍ୟ ବାଙ୍ଭନସୀ ସ୍ୟାତାଂ ସମ୍ୟକ୍ପ୍ରଣିହିତେ ସଦା ।
ତପସ୍ତ୍ୟାଗଶ୍ଚ ସତ୍ୟଂ ଚ ସ ବୈ ସର୍ୱମବାପ୍ନୁୟାତ୍ ॥ ୩୪ ॥
ନାସ୍ତି ବିଦ୍ୟାସମଂ ଚକ୍ଷୁର୍ନାସ୍ତି ସତ୍ୟସମଂ ତପଃ ।
ନାସ୍ତି ରାଗସମନ୍ଦୁଃଖଂ ନାସ୍ତି ତ୍ୟାଗସମଂ ସୁଖମ୍ ॥ ୩୫ ॥
ଆତ୍ମନ୍ୟେବାତ୍ମନା ଜାତ ଆତ୍ମନିଷ୍ଠୋଽପ୍ରଜୋପି ବା ।
ଆତ୍ମନ୍ୟେବ ଭବିଷ୍ୟାମି ନ ମାଂ ତାରୟତି ପ୍ରଜା ॥ ୩୬ ॥
ନୈତାଦୃଶଂ ବ୍ରାହ୍ମଣସ୍ୟାସ୍ତି ବିତ୍ତଂ
ଯଥୈକତା ସମତା ସତ୍ୟତା ଚ ।
ଶୀଲଂ ସ୍ଥିତିର୍ଦଣ୍ଡନିଧାନମାର୍ଜବଂ
ତତସ୍ତତଶ୍ଚୋପରଭଃ କ୍ରିୟାଭ୍ୟଃ ॥ ୩୭ ॥
କିଂ ତେ ଧନୈର୍ବାନ୍ଧବୈର୍ୱାପି କିଂ ତେ
କିଂ ତେ ଦାରୈର୍ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୋ ମରିଷ୍ୟସି ।
ଆତ୍ମାନମନ୍ୱିଚ୍ଛ ଗୁହାଂ ପ୍ରବିଷ୍ଟଂ
ପିତାମହାସ୍ତେ କ୍ୱ ଗତାଃ ପିତା ଚ ॥ ୩୮ ॥
ଭୀଷ୍ମ ଉବାଚ । ୩୯
ପୁତ୍ରସ୍ୟୈତଦ୍ୱଚଃ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ଯଥାଽକାର୍ଷୀତ୍ପିତା ନୃପ ।
ତଥା ତ୍ୱମପି ବର୍ତସ୍ୱ ସତ୍ୟଧର୍ମପରାୟଣଃ ॥ ୩୯ ॥

ଇତି ଶ୍ରୀମନ୍ମହାଭାରତେ ଶାନ୍ତିପର୍ୱଣି ମୋକ୍ଷଧର୍ମପର୍ୱଣି
ଚତୁଃସପ୍ତତ୍ୟଧିକଶତତମୋଽଧ୍ୟାୟଃ ॥ ୧୭୪. ॥

Mahabharata – Shanti Parva – Chapter Footnotes

୪ ମୋକ୍ଷଧର୍ମାଣାମର୍ଥେଷୁ କୁଶଲଃ ॥

୫ ଯଥାର୍ଥୟୋଗଂ ଫଲସମ୍ବନ୍ଧମନତିକ୍ରମ୍ୟ ତାତ
କୁର୍ୟାଚ୍ଛୁଭାର୍ଥୀ ଇତି ଡ।ଥ।ପାଠଃ । ତାତ କୁର୍ୟାତ୍ପ୍ରଜାସୁ ଇତି ଟ। ପାଠଃ ॥

୭ ଅମୋଧାସ୍ୱାୟୁର୍ହରଣେନ ସଫଲାସୁ ରାତ୍ରିଷୁ ॥

୧୧ ବନ୍ଧ୍ୟଂ ନିଷ୍ଫଲମ୍ ॥

୧୨ ଯଦା ମୃତ୍ୟୁରଭ୍ୟେତି ତଦା କଃ ସୁଖଂ ବିନ୍ଦେତେତି ସମ୍ବନ୍ଧଃ ॥

୧୩ ପୁଷ୍ପାଣି କାମ୍ୟକର୍ମଫଲାନି ମେଷୀଣାମାର୍ତବାନି ବା । ଆର୍ତବଂ ବିନା
ପଶୂନାଂ ସ୍ତ୍ରୀସଙ୍ଗେ ପ୍ରବୃତ୍ତ୍ୟଦର୍ଶନାତ୍। ବିଚିନ୍ୱନ୍ତଂ ଶାସ୍ତ୍ରଦୃଷ୍ଟ୍ୟା
ଆଘ୍ରାଣେନ ଚ। ଉରଣଂ ମେଷମ୍ ॥

୧୭ ଏଷାଂ ପୁତ୍ରାଦୀନାମ୍ ॥

୧୯ ସଞ୍ଚିନ୍ୱାନକଂ କୁତ୍ସିତଂ ସଞ୍ଚିନ୍ୱାନଂ ସଙ୍ଗ୍ରହୀତାରମ୍ ॥

୨୦ କାର୍ୟଂ କର୍ତୁମିଷ୍ଟମ୍ । କୃତାକୃତମର୍ଧକୃତମ୍ ॥

ଈହା ତୃଷ୍ଣା ॥

୨୧ କର୍ମସଂଜ୍ଞିତଂ ବଣିଗିତ୍ୟାଦି କର୍ମାନୁରୂପସଂଜ୍ଞାବନ୍ତମ୍ ॥

୨୪ ଦ୍ୱୟେନାନ୍ତକଜରାଖ୍ୟେନ ॥

୨୫ ଗ୍ରାମେ ଖ୍ୟାଦିସଙ୍ଘେ ରତିରାସକ୍ତିରେବ ମୃତ୍ୟୋର୍ମୁଖଂ
ନ ତୁ ବାସମାତ୍ରମ୍ । ଗୋଷ୍ଠମିବ ଗୋଷ୍ଠଂ ବାସସ୍ଥାନାମ୍। ଅରଣ୍ୟଂ
ବିବିକ୍ତଦେଶଃ। ଗୃହଂ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱୈକାନ୍ତେ ଧ୍ୟାନପରୋ ଭବେଦିତ୍ୟର୍ଥଃ ॥

୨୬ ଯାନ୍ତି ମୁକ୍ତିମିତି ଶେଷଃ ॥

୨୭ ନ ହିଂସୟତି ହିଂସାଂ ନ କାରୟତି ନ କରୋତି ଚେତ୍ୟର୍ଥଃ । ହେତୁଃ
ଶ୍ରାଦ୍ଧାଦିନିମିତ୍ତଂ ତୈଃ ଜୀବିତମର୍ଥାଂଶ୍ଚାପନୟନ୍ତି ତୈର୍ହିସ୍ନସ୍ତେନାଦିଭିଃ ॥

୨୮ ମୃତ୍ୟୁସେନାଂ ଜରାବ୍ୟାଧିରୂପାଂ ସତ୍ୟେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନେ ଅମୃତଂ
କୈବଲ୍ୟମ୍ ॥

୨୯ ସତ୍ୟବ୍ରତାଚାରଃ ସତ୍ୟଂ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନେ ତଦର୍ଥଂ ବ୍ରତଂ
ବେଦାନ୍ତଶ୍ରବଣାଦି ତଦାଚାରସ୍ତଦନୁଷ୍ଠାତା । ସତ୍ୟଯୋଗପରାୟଣଃ
ବ୍ରହ୍ମଧ୍ୟାନପରାୟଣଃ। ସତ୍ୟଃ ପ୍ରମାଣଭୂତ ଆଗମୋ ଗୁରୁବେ ଦବାକ୍ୟଂ ଯସ୍ୟ
ସ ସତ୍ୟାଗମଃ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ୍ ॥

୩୨ ଶାନ୍ତିୟଜ୍ଞ ଇନ୍ଦ୍ରିୟନିଗ୍ରହଃ । ବ୍ରହ୍ମୟଜ୍ଞୋ
ନିତ୍ୟମୁପନିଷଦର୍ଥଚିନ୍ତନମ୍। ବାଗ୍ୟଜ୍ଞଃ ଜପଃ। ମନୋୟଜ୍ଞଃ
ଧ୍ୟାନଂ। କର୍ମୟଜ୍ଞଃ ସ୍ରାନଶୌଚଗୁରୁଶୁଶ୍ରୂଷାଦ୍ୟାବଶ୍ୟକ
ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନମ୍। ଉଦଗାୟନେ ଦେବୟାନପଥନିମିତ୍ତମ୍। ଦୈର୍ଘ୍ୟମାର୍ଷମ୍ ॥

୩୩ ଅନ୍ତବଦ୍ଭିରନିତ୍ୟଫଲୈଃ । କ୍ଷେତ୍ରୟଜ୍ଞୈଃ ଶରୀରନାଶନୈଃ ॥

୩୬ ଆତ୍ମନି ପରମାତ୍ମନି ପ୍ରଲୟେ ସ୍ଥିତ ଇତି ଶେଷଃ । ଆତ୍ମନା
ସୃଷ୍ଟିକାଲେ ଜାତଃ ॥

୩୭ ଏକତା ଏକପ୍ରକାରତା ଶୀଲଂ ଶ୍ଲାଘନୀୟଂ ବୃତ୍ତମ୍
। ଦଣ୍ଡନିଧାନଂ ବାଙ୍ଭନଃ କାୟୌର୍ହିସାତ୍ୟାଗଃ ॥

Also Read:

Putra Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Putra Gita Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top