Gita - Geetaa

Putra Gita Lyrics in Kannada

Putra Geetaa in Kannada:

॥ ಪುತ್ರಗೀತಾ ॥

ಭೀಷ್ಮೇಣ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಂಪ್ರತಿ ಕಾಲಸ್ಯ ದ್ರುತತರಪಾತಿತಯ ಸದ್ಯಃ ಸಾಧನಸ್ಯ
ಸಂಪಾದನೀಯತ್ವೇ ಪ್ರಮಾಣತಯಾ ಪಿತೃಪುತ್ರಸಂವಾದಾನುವಾದಃ ॥ 1 ॥

ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಉವಾಚ । 0
ಅತಿಕ್ರಾಮತಿ ಕಾಲೇಽಸ್ಮಿನ್ಸರ್ವಭೂತಕ್ಷಯಾವಹೇ ।
ಕಿಂ ಶ್ರೇಯಃ ಪ್ರತಿಪದ್ಯೇತ ತನ್ಮೇ ಬ್ರೂಹಿ ಪಿತಾಮಹ ॥ 1 ॥
ಭೀಷ್ಮ ಉವಾಚ । 2
ಅತ್ರಾಪ್ಯುದಾಹರಂತೀಮಮಿತಿಹಾಸಂ ಪುರಾತನಂ ।
ಪಿತುಃ ಪುತ್ರೇಣ ಸಂವಾದಂ ತಂ ನಿಬೋಧ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ॥ 2 ॥
ದ್ವಿಜಾತೇಃ ಕಸ್ಯಚಿತ್ಪಾರ್ಥ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯನಿರತಸ್ಯ ವೈ ।
ಬಭೂವ ಪುತ್ರೋ ಮೇಧಾವೀ ಮೇಧಾವೀನಾಮ ನಾಮತಃ ॥ 3 ॥
ಸೋಽಬ್ರವೀತ್ಪಿತರಂ ಪುತ್ರಃ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಕರಣೇ ರತಂ ।
ಮೋಕ್ಷಧರ್ಮಾರ್ಥಕುಶಲೋ ಲೋಕತಂತ್ರವಿಚಕ್ಷಣಃ ॥ 4 ॥
ಪುತ್ರ ಉವಾಚ । 5
ಧೀರಃ ಕಿಂಸ್ವಿತ್ತಾತ ಕುರ್ಯಾತ್ಪ್ರಜಾನನ್
ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಹ್ಯಾಯುರ್ಭ್ರಶ್ಯತೇ ಮಾನವಾನಾಂ ।
ಪಿತಸ್ತದಾಚಕ್ಷ್ವ ಯಥಾರ್ಥಯೋಗಂ
ಮಮಾನುಪೂರ್ವ್ಯಾ ಯೇನ ಧರ್ಮಂ ಚರೇಯಂ ॥ 5 ॥
ಪಿತೋವಾಚ. 6
ವೇದಾನಧೀತ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯೇಣ ಪುತ್ರ
ಪುತ್ರಾನಿಚ್ಛೇತ್ಪಾವನಾರ್ಥಂ ಪಿತೃಣಾಂ ।
ಅಗ್ನೀನಾಧಾಯ ವಿಧಿವಚ್ಚೇಷ್ಟಯಜ್ಞೋ
ವನಂ ಪ್ರವಿಶ್ಯಾಥ ಮುನಿರ್ಬುಭೂಷೇತ್ ॥ 6 ॥
ಪುತ್ರ ಉವಾಚ । 7
ಏವಮಭ್ಯಾಹತೇ ಲೋಕೇ ಸಮಂತಾತ್ಪರಿವಾರಿತೇ ।
ಅಮೋಘಾಸು ಪತಂತೀಷು ಕಿಂ ಧೀರ ಇವ ಭಾಷಸೇ ॥ 7 ॥
ಪಿತೋವಾಚ. 8
ಕಥಮಭ್ಯಾಹತೋ ಲೋಕಃ ಕೇನ ವಾ ಪರಿವಾರಿತಃ ।
ಅಮೋಘಾಃ ಕಾಃ ಪತಂತೀಹ ಕಿನ್ನು ಭೀಷಯಸೀವ ಮಾಂ ॥ 8 ॥
ಪುತ್ರ ಉವಾಚ । 9
ಮೃತ್ಯುನಾಭ್ಯಾಹತೋ ಲೋಕೋ ಜರಯಾ ಪರಿವಾರಿತಃ ।
ಅಹೋರಾತ್ರಾಃ ಪತಂತ್ಯೇತೇ ನನು ಕಸ್ಮಾನ್ನ ಬುಧ್ಯಸೇ ।
ಅಮೋಘಾ ರಾತ್ರಯಶ್ಚಾಪಿ ನಿತ್ಯಮಾಯಾಂತಿ ಯಾಂತಿ ಚ ॥ 9 ॥
ಪಿತೋವಾಚ. 10
ಯಥಾಽಹಮೇತಜ್ಜಾನಾಮಿ ನ ಮೃತ್ಯುಸ್ತಿಷ್ಠತೀತಿ ಹ ।
ಸೋಽಹಂ ಕಥಂ ಪ್ರತೀಕ್ಷಿಷ್ಯೇ ಜಾಲೇನೇವಾವೃತಶ್ಚರನ್ ॥ 10 ॥

ಪುತ್ರ ಉವಾಚ । 11
ರಾತ್ರ್ಯಾಂರಾತ್ರ್ಯಾಂ ವ್ಯತೀತಾಯಾಮಾಯುರಲ್ಪತರಂ ಯದಾ ।
ತದೈವ ಬಂಧ್ಯಂ ದಿವಸಮಿತಿ ವಿಂದ್ಯಾದ್ವಿಚಕ್ಷಣಃ ॥ 11 ॥
ಗಾಧೋದಕೇ ಮತ್ಸ್ಯ ಇವ ಸುಖಂ ವಿಂದೇತ ಕಸ್ತದಾ ।
ಅನವಾಪ್ತೇಷು ಕಾಮೇಷು ಮೃತ್ಯುರಭ್ಯೋತಿ ಮಾನವಂ ॥ 12 ॥
ಪುಷ್ಪಾಣೀವ ವಿಚಿನ್ವಂತಮನ್ಯತ್ರ ಗತಮಾನಸಂ ।
ವೃಕೀವೋರಣಮಾಸಾದ್ಯ ಮೃತ್ಯುರಾದಾಯ ಗಚ್ಛತಿ ॥ 13 ॥
ಅದ್ಯೈವ ಕುರು ಯಚ್ಛ್ರೇಯೋ ಮಾ ತ್ವಾಂ ಕಾಲೋಽತ್ಯಗಾದಯಂ ।
ಅಕೃತೇಷ್ವೇವ ಕಾರ್ಯೇಷು ಮೃತ್ಯುರ್ವೈ ಸಂಪ್ರಕರ್ಷತಿ ॥ 14 ॥
ಶ್ವಃ ಕಾರ್ಯಮದ್ಯ ಕುರ್ವೀತ ಪೂರ್ವಾಹ್ಣೇ ಚಾಪರಾಹ್ಣಿಕಂ ।
ನಹಿ ಪ್ರತೀಕ್ಷತೇ ಮೃತ್ಯುಃ ಕೃತಮಸ್ಯ ನ ವಾ ಕೃತಂ ॥ 15 ॥
ಕೋ ಹಿ ಜಾನಾತಿ ಕಸ್ಯಾದ್ಯ ಮೃತ್ಯುಕಾಲೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ ।
ಯುವೈವ ಧರ್ಮಶೀಲಃ ಸ್ಯಾದನಿತ್ಯಂ ಖಲು ಜೀವಿತಂ ।
ಕೃತೇ ಧರ್ಮೇ ಭವೇತ್ಕೀರ್ತಿರಿಹ ಪ್ರೇತ್ಯ ಚ ವೈ ಸುಖಂ ॥ 16 ॥
ಮೋಹೇನ ಹಿ ಸಮಾವಿಷ್ಟಃ ಪುತ್ರದಾರಾರ್ಥಮುದ್ಯತಃ ।
ಕೃತ್ವಾ ಕಾರ್ಯಮಕಾರ್ಯಂ ವಾ ಪುಷ್ಟಿಮೇಷಾಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ ॥ 17 ॥
ತಂ ಪುತ್ರಪಶುಸಂಪನ್ನಂ ವ್ಯಾಸಕ್ತಮನಸಂ ನರಂ ।
ಸುಪ್ತಂ ವ್ಯಾಘ್ರೋ ಮೃಗಮಿವ ಮೃತ್ಯುರಾದಾಯ ಗಚ್ಛತಿ ॥ 18 ॥
ಸಂಚಿನ್ವಾನಕಮೇವೈನಂ ಕಾಮಾನಾಮವಿತೃಪ್ತಕಂ ।
ವ್ಯಾಘ್ರಃ ಪಶುಮಿವಾದಾಯ ಮೃತ್ಯುರಾದಾಯ ಗಚ್ಛತಿ ॥ 19 ॥
ಇದಂ ಕೃತಮಿದಂ ಕಾರ್ಯಮಿದಮನ್ಯತ್ಕೃತಾಕೃತಂ ।
ಏವಮೀಹಾಸುಖಾಸಕ್ತಂ ಕೃತಾಂತಃ ಕುರುತೇ ವಶೇ ॥ 20 ॥

ಕೃತಾನಾಂ ಫಲಮಪ್ರಾಪ್ತಂ ಕರ್ಮಣಾಂ ಕರ್ಮಸಂಜ್ಞಿತಂ ।
ಕ್ಷೇತ್ರಾಪಣಗೃಹಾಸಕ್ತಂ ಮೃತ್ಯುರಾದಾಯ ಗಚ್ಛತಿ ॥ 21 ॥
ದುರ್ಬಲಂ ಬಲವಂತಂ ಚ ಶೂರಂ ಭೀರುಂ ಜಡಂ ಕವಿಂ ।
ಅಪ್ರಾಪ್ತಂ ಸರ್ವಕಾಮಾರ್ಥಾನ್ಮೃತ್ಯುರಾದಾಯ ಗಚ್ಛತಿ ॥ 22 ॥
ನೃತ್ಯುರ್ಜರಾ ಚ ವ್ಯಾಧಿಶ್ಚ ದುಃಖಂ ಚಾನೇಕಕಾರಣಂ ।
ಅನುಷಕ್ತಂ ಯದಾ ದೇಹೇ ಕಿಂ ಸ್ವಸ್ಥ ಇವ ತಿಷ್ಠಸಿ ॥ 23 ॥
ಜಾತಮೇವಾಂತಕೋಽನ್ತಾಯ ಜರಾ ಚಾನ್ವೇತಿ ದೇಹಿನಂ ।
ಅನುಷಕ್ತಾ ದ್ವಯೇನೈತೇ ಭಾವಾಃ ಸ್ಥಾವರಜಂಗಮಾಃ ॥ 24 ॥
ಅತ್ಯೋರ್ವಾ ಮುಖಮೇತದ್ವೈ ಯಾ ಗ್ರಾಮೇ ವಸತೋ ರತಿಃ ।
ವಾನಾಮೇಷ ವೈ ಗೋಷ್ಠೋ ಯದರಣ್ಯಮಿತಿ ಶ್ರುತಿಃ ॥ 25 ॥
ತೇಬಂಧನೀ ರಜ್ಜುರೇಷಾ ಯಾ ಗ್ರಾಮೇ ವಸತೋ ರವಿ ।
ಛೇತ್ತ್ವೇತಾ ಸುಕೃತೋ ಯಾಂತಿ ನೈನಾಂ ಛಿಂದಂತಿ ದುಷ್ಕೃತಃ ॥ 26 ॥
ಹಿಂಸಯತಿ ಯೋ ಜಂತೂನ್ಮನೋವಾಕ್ಕಾಯಹೇತುಭಿಃ ।
ಜೀವಿತಾರ್ಥಾಪನಯನೈಃ ಪ್ರಾಣಿಭಿರ್ನ ಸ ಹಿಂಸ್ಯತೇ ॥ 27 ॥
ನ ಮೃತ್ಯುಸೇನಾಮಾಯಾಂತೀಂ ಜಾತು ಕಶ್ಚಿತ್ಪ್ರಬಾಧತೇ ।
ಋತೇ ಸತ್ಯಮಸತ್ತ್ಯಾಜ್ಯಂ ಸತ್ಯೇ ಹ್ಯಮೃತಮಾಶ್ರಿತಂ ॥ 28 ॥
ತಸ್ಮಾತ್ಸತ್ಯವ್ರತಾಚಾರಃ ಸತ್ಯಯೋಗಪರಾಯಣಃ ।
ಸತ್ಯಾಗಮಃ ಸದಾ ದಾಂತಃ ಸತ್ಯೇನೈವಾಂತಕಂ ಜಯೇತ್ ॥ 29 ॥
ಅಮೃತಂ ಚೈವ ಮೃತ್ಯುಶ್ಚ ದ್ವಯಂ ದೇಹೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ ।
ಮೃತ್ಯುರಾಪದ್ಯತೇ ಮೋಹಾತ್ಸತ್ಯೇನಾಪದ್ಯತೇಽಮೃತಂ ॥ 30 ॥

ಸೋಽಹಂ ಹ್ಯಹಿಂಸ್ರಃ ಸತ್ಯಾರ್ಥೀ ಕಾಮಕ್ರೋಧಬಹಿಷ್ಕೃತಃ ।
ಸಮದುಃಖಸುಖಃ ಕ್ಷೇಮೀ ಮೃತ್ಯುಂಹಾಸ್ಯಾಮ್ಯಮರ್ತ್ಯವತ್ ॥ 31 ॥
ಶಾಂತಿಯಜ್ಞರತೋ ದಾಂತೋ ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞೇ ಸ್ಥಿತೋ ಮುನಿಃ ।
ವಾಙ್ಭನಃ ಕರ್ಮಯಜ್ಞಶ್ಚ ಭವಿಷ್ಯಾಮ್ಯುದಗಾಯನೇ ॥ 32 ॥
ಪಶುಯಜ್ಞೈಃ ಕಥಂ ಹಿಂಸ್ರೈರ್ಮಾದೃಶೋ ಚಷ್ಟುಮರ್ಹತಿ ।
ಅಂತವದ್ಭಿರಿವ ಪ್ರಾಜ್ಞಃ ಕ್ಷೇತ್ರಯಜ್ಞೈಃ ಪಿಶಾಚವತ್ ॥ 33 ॥
ಯಸ್ಯ ವಾಙ್ಭನಸೀ ಸ್ಯಾತಾಂ ಸಮ್ಯಕ್ಪ್ರಣಿಹಿತೇ ಸದಾ ।
ತಪಸ್ತ್ಯಾಗಶ್ಚ ಸತ್ಯಂ ಚ ಸ ವೈ ಸರ್ವಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 34 ॥
ನಾಸ್ತಿ ವಿದ್ಯಾಸಮಂ ಚಕ್ಷುರ್ನಾಸ್ತಿ ಸತ್ಯಸಮಂ ತಪಃ ।
ನಾಸ್ತಿ ರಾಗಸಮಂದುಃಖಂ ನಾಸ್ತಿ ತ್ಯಾಗಸಮಂ ಸುಖಂ ॥ 35 ॥
ಆತ್ಮನ್ಯೇವಾತ್ಮನಾ ಜಾತ ಆತ್ಮನಿಷ್ಠೋಽಪ್ರಜೋಪಿ ವಾ ।
ಆತ್ಮನ್ಯೇವ ಭವಿಷ್ಯಾಮಿ ನ ಮಾಂ ತಾರಯತಿ ಪ್ರಜಾ ॥ 36 ॥
ನೈತಾದೃಶಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ಯಾಸ್ತಿ ವಿತ್ತಂ
ಯಥೈಕತಾ ಸಮತಾ ಸತ್ಯತಾ ಚ ।
ಶೀಲಂ ಸ್ಥಿತಿರ್ದಂಡನಿಧಾನಮಾರ್ಜವಂ
ತತಸ್ತತಶ್ಚೋಪರಭಃ ಕ್ರಿಯಾಭ್ಯಃ ॥ 37 ॥
ಕಿಂ ತೇ ಧನೈರ್ಬಾಂಧವೈರ್ವಾಪಿ ಕಿಂ ತೇ
ಕಿಂ ತೇ ದಾರೈರ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಯೋ ಮರಿಷ್ಯಸಿ ।
ಆತ್ಮಾನಮನ್ವಿಚ್ಛ ಗುಹಾಂ ಪ್ರವಿಷ್ಟಂ
ಪಿತಾಮಹಾಸ್ತೇ ಕ್ವ ಗತಾಃ ಪಿತಾ ಚ ॥ 38 ॥
ಭೀಷ್ಮ ಉವಾಚ । 39
ಪುತ್ರಸ್ಯೈತದ್ವಚಃ ಶ್ರುತ್ವಾ ಯಥಾಽಕಾರ್ಷೀತ್ಪಿತಾ ನೃಪ ।
ತಥಾ ತ್ವಮಪಿ ವರ್ತಸ್ವ ಸತ್ಯಧರ್ಮಪರಾಯಣಃ ॥ 39

ಇತಿ ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭಾರತೇ ಶಾಂತಿಪರ್ವಣಿ ಮೋಕ್ಷಧರ್ಮಪರ್ವಣಿ
ಚತುಃಸಪ್ತತ್ಯಧಿಕಶತತಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥ 174 ॥

Mahabharata – Shanti Parva – Chapter Footnotes

4 ಮೋಕ್ಷಧರ್ಮಾಣಾಮರ್ಥೇಷು ಕುಶಲಃ ॥

5 ಯಥಾರ್ಥಯೋಗಂ ಫಲಸಂಬಂಧಮನತಿಕ್ರಮ್ಯ ತಾತ
ಕುರ್ಯಾಚ್ಛುಭಾರ್ಥೀ ಇತಿ ಡ.ಥ.ಪಾಠಃ । ತಾತ ಕುರ್ಯಾತ್ಪ್ರಜಾಸು ಇತಿ ಟ. ಪಾಠಃ ॥

7 ಅಮೋಧಾಸ್ವಾಯುರ್ಹರಣೇನ ಸಫಲಾಸು ರಾತ್ರಿಷು ॥

11 ವಂಧ್ಯಂ ನಿಷ್ಫಲಂ ॥

12 ಯದಾ ಮೃತ್ಯುರಭ್ಯೇತಿ ತದಾ ಕಃ ಸುಖಂ ವಿಂದೇತೇತಿ ಸಂಬಂಧಃ ॥

13 ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮಫಲಾನಿ ಮೇಷೀಣಾಮಾರ್ತವಾನಿ ವಾ । ಆರ್ತವಂ ವಿನಾ
ಪಶೂನಾಂ ಸ್ತ್ರೀಸಂಗೇ ಪ್ರವೃತ್ತ್ಯದರ್ಶನಾತ್. ವಿಚಿನ್ವಂತಂ ಶಾಸ್ತ್ರದೃಷ್ಟ್ಯಾ
ಆಘ್ರಾಣೇನ ಚ. ಉರಣಂ ಮೇಷಂ ॥

17 ಏಷಾಂ ಪುತ್ರಾದೀನಾಂ ॥

19 ಸಂಚಿನ್ವಾನಕಂ ಕುತ್ಸಿತಂ ಸಂಚಿನ್ವಾನಂ ಸಂಗ್ರಹೀತಾರಂ ॥

20 ಕಾರ್ಯಂ ಕರ್ತುಮಿಷ್ಟಂ । ಕೃತಾಕೃತಮರ್ಧಕೃತಂ ॥

ಈಹಾ ತೃಷ್ಣಾ ॥

21 ಕರ್ಮಸಂಜ್ಞಿತಂ ವಣಿಗಿತ್ಯಾದಿ ಕರ್ಮಾನುರೂಪಸಂಜ್ಞಾವಂತಂ ॥

24 ದ್ವಯೇನಾಂತಕಜರಾಖ್ಯೇನ ॥

25 ಗ್ರಾಮೇ ಖ್ಯಾದಿಸಂಘೇ ರತಿರಾಸಕ್ತಿರೇವ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮುಖಂ
ನ ತು ವಾಸಮಾತ್ರಂ । ಗೋಷ್ಠಮಿವ ಗೋಷ್ಠಂ ವಾಸಸ್ಥಾನಾಂ. ಅರಣ್ಯಂ
ವಿವಿಕ್ತದೇಶಃ. ಗೃಹಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವೈಕಾಂತೇ ಧ್ಯಾನಪರೋ ಭವೇದಿತ್ಯರ್ಥಃ ॥

26 ಯಾಂತಿ ಮುಕ್ತಿಮಿತಿ ಶೇಷಃ ॥

27 ನ ಹಿಂಸಯತಿ ಹಿಂಸಾಂ ನ ಕಾರಯತಿ ನ ಕರೋತಿ ಚೇತ್ಯರ್ಥಃ । ಹೇತುಃ
ಶ್ರಾದ್ಧಾದಿನಿಮಿತ್ತಂ ತೈಃ ಜೀವಿತಮರ್ಥಾಂಶ್ಚಾಪನಯಂತಿ ತೈರ್ಹಿಸ್ನಸ್ತೇನಾದಿಭಿಃ

28 ಮೃತ್ಯುಸೇನಾಂ ಜರಾವ್ಯಾಧಿರೂಪಾಂ ಸತ್ಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನೇ ಅಮೃತಂ
ಕೈವಲ್ಯಂ ॥

29 ಸತ್ಯವ್ರತಾಚಾರಃ ಸತ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನೇ ತದರ್ಥಂ ವ್ರತಂ
ವೇದಾಂತಶ್ರವಣಾದಿ ತದಾಚಾರಸ್ತದನುಷ್ಠಾತಾ । ಸತ್ಯಯೋಗಪರಾಯಣಃ
ಬ್ರಹ್ಮಧ್ಯಾನಪರಾಯಣಃ. ಸತ್ಯಃ ಪ್ರಮಾಣಭೂತ ಆಗಮೋ ಗುರುವೇ ದವಾಕ್ಯಂ ಯಸ್ಯ
ಸ ಸತ್ಯಾಗಮಃ ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ॥

32 ಶಾಂತಿಯಜ್ಞ ಇಂದ್ರಿಯನಿಗ್ರಹಃ । ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞೋ
ನಿತ್ಯಮುಪನಿಷದರ್ಥಚಿಂತನಂ. ವಾಗ್ಯಜ್ಞಃ ಜಪಃ. ಮನೋಯಜ್ಞಃ
ಧ್ಯಾನಂ. ಕರ್ಮಯಜ್ಞಃ ಸ್ರಾನಶೌಚಗುರುಶುಶ್ರೂಷಾದ್ಯಾವಶ್ಯಕ
ಧರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನಂ. ಉದಗಾಯನೇ ದೇವಯಾನಪಥನಿಮಿತ್ತಂ. ದೈರ್ಘ್ಯಮಾರ್ಷಂ ॥

33 ಅಂತವದ್ಭಿರನಿತ್ಯಫಲೈಃ । ಕ್ಷೇತ್ರಯಜ್ಞೈಃ ಶರೀರನಾಶನೈಃ ॥

36 ಆತ್ಮನಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿ ಪ್ರಲಯೇ ಸ್ಥಿತ ಇತಿ ಶೇಷಃ । ಆತ್ಮನಾ
ಸೃಷ್ಟಿಕಾಲೇ ಜಾತಃ ॥

37 ಏಕತಾ ಏಕಪ್ರಕಾರತಾ ಶೀಲಂ ಶ್ಲಾಘನೀಯಂ ವೃತ್ತಂ
. ದಂಡನಿಧಾನಂ ವಾಙ್ಭನಃ ಕಾಯೌರ್ಹಿಸಾತ್ಯಾಗಃ ॥

Also Read:

Putra Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment