Ashtaka Sri Rama Stotram

Ramashtakam From Ananda Ramayana Lyrics in Kannada | Sri Rama Ashtakam

Ananda Ramayana Sri Rama Ashtakam Lyrics in Kannada:

॥ ರಾಮಾಷ್ಟಕಂ 1 ಶ್ರೀಮದಾನನ್ದರಾಮಾಯಣೇ ॥

॥ ಅಥ ರಾಮಾಷ್ಟಕಮ್ ॥

ಶ್ರೀಶಿವ ಉವಾಚ ।
ಸುಗ್ರೀವಮಿತ್ರಂ ಪರಮಂ ಪವಿತ್ರಂ ಸೀತಾಕಲತ್ರಂ ನವಮೇಘಗಾತ್ರಮ್ ।
ಕಾರುಣ್ಯಪಾತ್ರಂ ಶತಪತ್ರನೇತ್ರಂ ಶ್ರೀರಾಮಚನ್ದ್ರಂ ಸತತಂ ನಮಾಮಿ ॥116॥1॥

ಸಂಸಾರಸಾರಂ ನಿಗಮಪ್ರಚಾರಂ ಧರ್ಮಾವತಾರಂ ಹೃತಭೂಮಿಭಾರಮ್ ।
ಸದಾವಿಕಾರಂ ಸುಖಸಿನ್ಧುಸಾರಂ ಶ್ರೀರಾಮಚದ್ರಂ ಸತತಂ ನಮಾಮಿ ॥117॥2॥

ಲಕ್ಷ್ಮೀವಿಲಾಸಂ ಜಗತಾಂ ನಿವಾಸಂ ಲಂಕಾವಿನಾಶಂ ಭುವನಪ್ರಕಾಶಮ್ ।
ಭೂದೇವವಾಸಂ ಶರದಿನ್ದುಹಾಸಂ ಶ್ರೀರಾಮಚನ್ದ್ರಂ ಸತತಂ ನಮಾಮಿ ॥118॥3॥

ಮನ್ದಾರಮಾಲಂ ವಚನೇ ರಸಾಲಂ ಗುಣೈರ್ವಿಶಾಲಂ ಹತಸಪ್ತತಾಲಮ್ ।
ಕ್ರವ್ಯಾದಕಾಲಂ ಸುರಲೋಕಪಾಲಂ ಶ್ರೀರಾಮಚನ್ದ್ರಂ ಸತತಂ ನಮಾಮಿ ॥119॥4॥

ವೇದಾನ್ತಗಾನಂ ಸಕಲೈಃ ಸಮಾನಂ ಹೃತಾರಿಮಾನಂ ತ್ರಿದಶಪ್ರಧಾನಮ್ ।
ಗಜೇನ್ದ್ರಯಾನಂ ವಿಗತಾವಸಾನಂ ಶ್ರೀರಾಮಚನ್ದ್ರಂ ಸತತಂ ನಮಾಮಿ ॥120॥5॥

ಶ್ಯಾಮಾಭಿರಾಮಂ ನಯನಾಭಿರಾಮಂ ಗುಣಾಭಿರಾಮಂ ವಚನಾಭಿರಾಮಮ್ ।
ವಿಶ್ವಪ್ರಣಾಮಂ ಕೃತಭಕ್ತಕಾಮಂ ಶ್ರೀರಾಮಚನ್ದ್ರಂ ಸತತಂ ನಮಾಮಿ ॥121॥6॥

ಲೀಲಾಶರೀರಂ ರಣರಂಗಧೀರಂ ವಿಶ್ವೈಕಸಾರಂ ರಘುವಂಶಹಾರಮ್ ।
ಗಮ್ಭೀರನಾದಂ ಜಿತಸರ್ವವಾದಂ ಶ್ರೀರಾಮಚನ್ದ್ರಂ ಸತತಂ ನಮಾಮಿ ॥122॥7॥

ಖಲೇ ಕೃತಾನ್ತಂ ಸ್ವಜನೇ ವಿನೀತಂ ಸಾಮೋಪಗೀತಂ ಮನಸಾ ಪ್ರತೀತಮ್ ।
ರಾಗೇಣ ಗೀತಂ ವಚನಾದತೀತಂ ಶ್ರೀರಾಮಚನ್ದ್ರಂ ಸತತಂ ನಮಾಮಿ ॥123॥8॥

ಶ್ರೀರಾಮಚನ್ದ್ರಸ್ಯ ವರಾಷ್ಟಕಂ ತ್ವಾಂ ಮಯೇರಿತಂ ದೇವಿ ಮನೋಹರಂ ಯೇ ।
ಪಠನ್ತಿ ಶೃಣ್ವನ್ತಿ ಗೃಣನ್ತಿ ಭಕ್ತ್ಯಾ ತೇ ಸ್ವೀಯಕಾಮಾನ್ ಪ್ರಲಭನ್ತಿ ನಿತ್ಯಮ್ ॥124॥9॥

ಇತಿ ಶತಕೋಟಿರಾಮಚರಿತಾನ್ತರ್ಗತೇ ಶ್ರೀಮದಾನನ್ದರಾಮಾಯಣೇ
ವಾಲ್ಮೀಕೀಯೇ ಸಾರಕಾಂಡೇ ಯುದ್ಧಚರಿತೇ ದ್ವಾದಶಸರ್ಗಾನ್ತರ್ಗತಂ
ಶ್ರೀರಾಮಾಷ್ಟಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ॥

Add Comment

Click here to post a comment