Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Ramashtakam From Ananda Ramayana Lyrics in Oriya | Sri Rama Ashtakam

Ananda Ramayana Sri Rama Ashtakam Lyrics in Oriya:

॥ ରାମାଷ୍ଟକଂ ୧ ଶ୍ରୀମଦାନନ୍ଦରାମାୟଣେ ॥

॥ ଅଥ ରାମାଷ୍ଟକମ୍ ॥

ଶ୍ରୀଶିଵ ଉଵାଚ ।
ସୁଗ୍ରୀଵମିତ୍ରଂ ପରମଂ ପଵିତ୍ରଂ ସୀତାକଲତ୍ରଂ ନଵମେଘଗାତ୍ରମ୍ ।
କାରୁଣ୍ୟପାତ୍ରଂ ଶତପତ୍ରନେତ୍ରଂ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଂ ସତତଂ ନମାମି ॥୧୧୬॥୧॥

ସଂସାରସାରଂ ନିଗମପ୍ରଚାରଂ ଧର୍ମାଵତାରଂ ହୃତଭୂମିଭାରମ୍ ।
ସଦାଵିକାରଂ ସୁଖସିନ୍ଧୁସାରଂ ଶ୍ରୀରାମଚଦ୍ରଂ ସତତଂ ନମାମି ॥୧୧୭॥୨॥

ଲକ୍ଷ୍ମୀଵିଲାସଂ ଜଗତାଂ ନିଵାସଂ ଲଙ୍କାଵିନାଶଂ ଭୁଵନପ୍ରକାଶମ୍ ।
ଭୂଦେଵଵାସଂ ଶରଦିନ୍ଦୁହାସଂ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଂ ସତତଂ ନମାମି ॥୧୧୮॥୩॥

ମନ୍ଦାରମାଲଂ ଵଚନେ ରସାଲଂ ଗୁଣୈର୍ଵିଶାଲଂ ହତସପ୍ତତାଲମ୍ ।
କ୍ରଵ୍ୟାଦକାଲଂ ସୁରଲୋକପାଲଂ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଂ ସତତଂ ନମାମି ॥୧୧୯॥୪॥

ଵେଦାନ୍ତଗାନଂ ସକଲୈଃ ସମାନଂ ହୃତାରିମାନଂ ତ୍ରିଦଶପ୍ରଧାନମ୍ ।
ଗଜେନ୍ଦ୍ରୟାନଂ ଵିଗତାଵସାନଂ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଂ ସତତଂ ନମାମି ॥୧୨୦॥୫॥

ଶ୍ୟାମାଭିରାମଂ ନୟନାଭିରାମଂ ଗୁଣାଭିରାମଂ ଵଚନାଭିରାମମ୍ ।
ଵିଶ୍ଵପ୍ରଣାମଂ କୃତଭକ୍ତକାମଂ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଂ ସତତଂ ନମାମି ॥୧୨୧॥୬॥

ଲୀଲାଶରୀରଂ ରଣରଙ୍ଗଧୀରଂ ଵିଶ୍ଵୈକସାରଂ ରଘୁଵଂଶହାରମ୍ ।
ଗମ୍ଭୀରନାଦଂ ଜିତସର୍ଵଵାଦଂ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଂ ସତତଂ ନମାମି ॥୧୨୨॥୭॥

ଖଲେ କୃତାନ୍ତଂ ସ୍ଵଜନେ ଵିନୀତଂ ସାମୋପଗୀତଂ ମନସା ପ୍ରତୀତମ୍ ।
ରାଗେଣ ଗୀତଂ ଵଚନାଦତୀତଂ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଂ ସତତଂ ନମାମି ॥୧୨୩॥୮॥

ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରସ୍ୟ ଵରାଷ୍ଟକଂ ତ୍ଵାଂ ମୟେରିତଂ ଦେଵି ମନୋହରଂ ୟେ ।
ପଠନ୍ତି ଶୃଣ୍ଵନ୍ତି ଗୃଣନ୍ତି ଭକ୍ତ୍ୟା ତେ ସ୍ଵୀୟକାମାନ୍ ପ୍ରଲଭନ୍ତି ନିତ୍ୟମ୍ ॥୧୨୪॥୯॥

ଇତି ଶତକୋଟିରାମଚରିତାନ୍ତର୍ଗତେ ଶ୍ରୀମଦାନନ୍ଦରାମାୟଣେ
ଵାଲ୍ମୀକୀୟେ ସାରକାଣ୍ଡେ ୟୁଦ୍ଧଚରିତେ ଦ୍ଵାଦଶସର୍ଗାନ୍ତର୍ଗତଂ
ଶ୍ରୀରାମାଷ୍ଟକଂ ସମାପ୍ତମ୍ ॥

Ramashtakam From Ananda Ramayana Lyrics in Oriya | Sri Rama Ashtakam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top