Home / Ashtaka / Ramashtakam From Ananda Ramayana Lyrics in Punjabi | Sri Rama Ashtakam

Ramashtakam From Ananda Ramayana Lyrics in Punjabi | Sri Rama Ashtakam

Ananda Ramayana Sri Rama Ashtakam Lyrics in Punjabi:

॥ ਰਾਮਾਸ਼੍ਟਕਂ ੧ ਸ਼੍ਰੀਮਦਾਨਨ੍ਦਰਾਮਾਯਣੇ ॥

॥ ਅਥ ਰਾਮਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ ॥

ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਿਵ ਉਵਾਚ ।
ਸੁਗ੍ਰੀਵਮਿਤ੍ਰਂ ਪਰਮਂ ਪਵਿਤ੍ਰਂ ਸੀਤਾਕਲਤ੍ਰਂ ਨਵਮੇਘਗਾਤ੍ਰਮ੍ ।
ਕਾਰੁਣ੍ਯਪਾਤ੍ਰਂ ਸ਼ਤਪਤ੍ਰਨੇਤ੍ਰਂ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਚਨ੍ਦ੍ਰਂ ਸਤਤਂ ਨਮਾਮਿ ॥੧੧੬॥੧॥

ਸਂਸਾਰਸਾਰਂ ਨਿਗਮਪ੍ਰਚਾਰਂ ਧਰ੍ਮਾਵਤਾਰਂ ਹਤਭੂਮਿਭਾਰਮ੍ ।
ਸਦਾਵਿਕਾਰਂ ਸੁਖਸਿਨ੍ਧੁਸਾਰਂ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਚਦ੍ਰਂ ਸਤਤਂ ਨਮਾਮਿ ॥੧੧੭॥੨॥

ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਵਿਲਾਸਂ ਜਗਤਾਂ ਨਿਵਾਸਂ ਲਙ੍ਕਾਵਿਨਾਸ਼ਂ ਭੁਵਨਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮ੍ ।
ਭੂਦੇਵਵਾਸਂ ਸ਼ਰਦਿਨ੍ਦੁਹਾਸਂ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਚਨ੍ਦ੍ਰਂ ਸਤਤਂ ਨਮਾਮਿ ॥੧੧੮॥੩॥

ਮਨ੍ਦਾਰਮਾਲਂ ਵਚਨੇ ਰਸਾਲਂ ਗੁਣੈਰ੍ਵਿਸ਼ਾਲਂ ਹਤਸਪ੍ਤਤਾਲਮ੍ ।
ਕ੍ਰਵ੍ਯਾਦਕਾਲਂ ਸੁਰਲੋਕਪਾਲਂ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਚਨ੍ਦ੍ਰਂ ਸਤਤਂ ਨਮਾਮਿ ॥੧੧੯॥੪॥

ਵੇਦਾਨ੍ਤਗਾਨਂ ਸਕਲੈਃ ਸਮਾਨਂ ਹਤਾਰਿਮਾਨਂ ਤ੍ਰਿਦਸ਼ਪ੍ਰਧਾਨਮ੍ ।
ਗਜੇਨ੍ਦ੍ਰਯਾਨਂ ਵਿਗਤਾਵਸਾਨਂ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਚਨ੍ਦ੍ਰਂ ਸਤਤਂ ਨਮਾਮਿ ॥੧੨੦॥੫॥

ਸ਼੍ਯਾਮਾਭਿਰਾਮਂ ਨਯਨਾਭਿਰਾਮਂ ਗੁਣਾਭਿਰਾਮਂ ਵਚਨਾਭਿਰਾਮਮ੍ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਪ੍ਰਣਾਮਂ ਕਤਭਕ੍ਤਕਾਮਂ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਚਨ੍ਦ੍ਰਂ ਸਤਤਂ ਨਮਾਮਿ ॥੧੨੧॥੬॥

ਲੀਲਾਸ਼ਰੀਰਂ ਰਣਰਙ੍ਗਧੀਰਂ ਵਿਸ਼੍ਵੈਕਸਾਰਂ ਰਘੁਵਂਸ਼ਹਾਰਮ੍ ।
ਗਮ੍ਭੀਰਨਾਦਂ ਜਿਤਸਰ੍ਵਵਾਦਂ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਚਨ੍ਦ੍ਰਂ ਸਤਤਂ ਨਮਾਮਿ ॥੧੨੨॥੭॥

ਖਲੇ ਕਤਾਨ੍ਤਂ ਸ੍ਵਜਨੇ ਵਿਨੀਤਂ ਸਾਮੋਪਗੀਤਂ ਮਨਸਾ ਪ੍ਰਤੀਤਮ੍ ।
ਰਾਗੇਣ ਗੀਤਂ ਵਚਨਾਦਤੀਤਂ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਚਨ੍ਦ੍ਰਂ ਸਤਤਂ ਨਮਾਮਿ ॥੧੨੩॥੮॥

ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਚਨ੍ਦ੍ਰਸ੍ਯ ਵਰਾਸ਼੍ਟਕਂ ਤ੍ਵਾਂ ਮਯੇਰਿਤਂ ਦੇਵਿ ਮਨੋਹਰਂ ਯੇ ।
ਪਠਨ੍ਤਿ ਸ਼ਣ੍ਵਨ੍ਤਿ ਗਣਨ੍ਤਿ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਤੇ ਸ੍ਵੀਯਕਾਮਾਨ੍ ਪ੍ਰਲਭਨ੍ਤਿ ਨਿਤ੍ਯਮ੍ ॥੧੨੪॥੯॥

ਇਤਿ ਸ਼ਤਕੋਟਿਰਾਮਚਰਿਤਾਨ੍ਤਰ੍ਗਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਦਾਨਨ੍ਦਰਾਮਾਯਣੇ
ਵਾਲ੍ਮੀਕੀਯੇ ਸਾਰਕਾਣ੍ਡੇ ਯੁਦ੍ਧਚਰਿਤੇ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਸਰ੍ਗਾਨ੍ਤਰ੍ਗਤਂ
ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਾਸ਼੍ਟਕਂ ਸਮਾਪ੍ਤਮ੍ ॥

Add Comment

Click here to post a comment