Slokas

Ratna Dvayam Lyrics in Hindi

Ratnadvayam in Hindi:

॥ रत्नद्वयम् ॥
न मेऽस्ति देहेन्द्रियबुद्धियोगो
न पुण्यलेशोऽपि न पापलेशः ।
क्षुधापिपासादि षडूर्मिदूरः
सदा विमुक्तोऽस्मि चिदेव केवलः ॥ 1 ॥

अपाणिपादोऽहमवागचक्षु-
रप्राण एवास्म्यमनाह्यबुद्धिः ।
व्योमेव पूर्णोऽस्मि विनिर्मलोऽस्मि
सदैकरूपोऽस्मि चिदेव केवलः ॥ 2 ॥

Also Read:

Ratna Dvayam Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment