Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Rudra Ashtakam Lyrics in Kannada | Shiva Slokam

Rudrashtakam in Kannada:

ನಮಾಮೀಶ ಮೀಶಾನ ನಿರ್ವಾಣರೂಪಂ ವಿಭುಂ ವ್ಯಾಪಕಂ ಬ್ರಹ್ಮವೇದ ಸ್ವರೂಪಮ್ |
ನಿಜಂ ನಿರ್ಗುಣಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಂ ನಿರೀಹಂ ಚದಾಕಾಶ ಮಾಕಾಶವಾಸಂ ಭಜೇಹಮ್ || 1 ||

ನಿರಾಕಾರ ಮೋಂಕಾರ ಮೂಲಂ ತುರೀಯಂ ಗಿರಿಙ್ಞಾನ ಗೋತೀತ ಮೀಶಂ ಗಿರೀಶಮ್ |
ಕರಾಳಂ ಮಹಾಕಾಲಕಾಲಂ ಕೃಪಾಲಂ ಗುಣಾಗಾರ ಸಂಸಾರಸಾರಂ ನತೋ ಹಮ್ || 2 ||

ತುಷಾರಾದ್ರಿ ಸಂಕಾಶ ಗೌರಂ ಗಂಭೀರಂ ಮನೋಭೂತಕೋಟಿ ಪ್ರಭಾ ಶ್ರೀಶರೀರಮ್ |
ಸ್ಫುರನ್ಮೌಳಿಕಲ್ಲೋಲಿನೀ ಚಾರುಗಾಂಗಂ ಲಸ್ತ್ಫಾಲಬಾಲೇಂದು ಭೂಷಂ ಮಹೇಶಮ್ || 3 ||

ಚಲತ್ಕುಂಡಲಂ ಭ್ರೂ ಸುನೇತ್ರಂ ವಿಶಾಲಂ ಪ್ರಸನ್ನಾನನಂ ನೀಲಕಂಠಂ ದಯಾಳುಮ್ |
ಮೃಗಾಧೀಶ ಚರ್ಮಾಂಬರಂ ಮುಂಡಮಾಲಂ ಪ್ರಿಯಂ ಶಂಕರಂ ಸರ್ವನಾಥಂ ಭಜಾಮಿ || 4 ||

ಪ್ರಚಂಡಂ ಪ್ರಕೃಷ್ಟಂ ಪ್ರಗಲ್ಭಂ ಪರೇಶಮ್ ಅಖಂಡಮ್ ಅಜಂ ಭಾನುಕೋಟಿ ಪ್ರಕಾಶಮ್ |
ತ್ರಯೀ ಶೂಲ ನಿರ್ಮೂಲನಂ ಶೂಲಪಾಣಿಂ ಭಜೇಹಂ ಭವಾನೀಪತಿಂ ಭಾವಗಮ್ಯಮ್ || 5 ||

ಕಳಾತೀತ ಕಳ್ಯಾಣ ಕಲ್ಪಾಂತರೀ ಸದಾ ಸಜ್ಜನಾನಂದದಾತಾ ಪುರಾರೀ |
ಚಿದಾನಂದ ಸಂದೋಹ ಮೋಹಾಪಕಾರೀ ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಭೋ ಮನ್ಮಧಾರೀ || 6 ||

ನ ಯಾವದ್ ಉಮಾನಾಥ ಪಾದಾರವಿಂದಂ ಭಜಂತೀಹ ಲೋಕೇ ಪರೇ ವಾ ನಾರಾಣಾಮ್ |
ನ ತಾವತ್ಸುಖಂ ಶಾಂತಿ ಸಂತಾಪನಾಶಂ ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಭೋ ಸರ್ವಭೂತಾಧಿವಾಸ || 7 ||

ನಜಾನಾಮಿ ಯೋಗಂ ಜಪಂ ನೈವ ಪೂಜಾಂ ನತೋ ಹಂ ಸದಾ ಸರ್ವದಾ ದೇವ ತುಭ್ಯಮ್ |
ಜರಾಜನ್ಮ ದುಃಖೌಘತಾತಪ್ಯಮಾನಂ ಪ್ರಭೋಪಾಹಿ ಅಪನ್ನಮೀಶ ಪ್ರಸೀದ! || 8 ||

Also Read:

Rudra Ashtakam in Hindi | English | Marathi | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Rudra Ashtakam Lyrics in Kannada | Shiva Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top