Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shiva Stotram / Rudrashtakam Lyrics in English

Rudrashtakam Lyrics in English

213 Views

shriirudrAshhTakam.h Lyrics in English:

namAmIshamIshAna nirvANarUpaM vibhuM vyApakaM brahmavedasvarUpam.h |
nijaM nirguNaM nirvikalpaM nirIhaM chidAkAshamAkAshavAsaM bhaje.aham.h || 1||

nirAkAramoMkAramUlaM turIyaM girA GYAna gotItamIshaM girIsham.h |
karAlaM mahAkAla kAlaM kR^ipAlaM guNAgAra sa.nsArapAraM nato.aham.h || 2||

tushhArAdri sa.nkAsha gauraM gabhIraM manobhUta koTiprabhA shrI sharIram.h |
sphuranmauli kallolinI chAru gaN^gA lasadbhAlabAlendu kaNThe bhujaN^gA || 3||

chalatkuNDalaM bhrU sunetraM vishAlaM prasannAnanaM nIlakaNThaM dayAlam.h |
mR^igAdhIshacharmAmbaraM muNDamAlaM priyaM shaMkaraM sarvanAthaM bhajAmi || 4||

prachaNDaM prakR^ishhTaM pragalbhaM pareshaM akhaNDaM ajaM bhAnukoTiprakAsham.h |
trayaH shUla nirmUlanaM shUlapANiM bhaje.ahaM bhavAnIpatiM bhAvagamyam.h || 5||

kalAtIta kalyANa kalpAntakArI sadA sajjanAnandadAtA purArI |
chidAnanda saMdoha mohApahArI prasIda prasIda prabho manmathArI || 6||

na yAvat.h umAnAtha pAdAravindaM bhajantIha loke pare vA narANAm.h |
na tAvat.h sukhaM shAnti santApanAshaM prasIda prabho sarvabhUtAdhivAsam.h || 7||

na jAnAmi yogaM japaM naiva pUjAM nato.ahaM sadA sarvadA shambhu tubhyam.h |
jarA janma duHkhaugha tAtapyamAnaM prabho pAhi ApannamAmIsha shambho || 8||

rudrAshhTakamidaM proktaM vipreNa haratoshhaye |
ye paThanti narA bhaktyA teshhAM shambhuH prasIdati ||

|| iti shriigosvaamitulasiidaasakR^itaM shriirudraashhTakaM saMpuurNam.h ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *