Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Sadgur Shri Tyagaraja Ashtakam Lyrics in Kannada | Sadguru Sri Tyagaraja Slokam

Sadgur Shri Tyagaraja Ashtakam Lyrics in Kannada | Sadguru Sri Tyagaraja Slokam

31 Views

Sadguru Sri Tyagaraja Ashtakam Lyrics in Kannada:

ಸದ್ಗುರುಶ್ರೀತ್ಯಾಗರಾಜಾಷ್ಟಕಮ್
ಓಂ
ಶ್ರೀರಾಮಜಯಮ್ ।
ಶ್ರೀಃ
ಓಂ ಸದ್ಗುರುಶ್ರೀತ್ಯಾಗರಾಜಸ್ವಮಿನೇ ನಮೋ ನಮಃ ।

ತ್ಯಾಗರಾಜಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ । ನಾದಹಿಮ್ಯಾಯ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನಸ್ಸದ್ಗುರುಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ||

ಅಥ ಸದ್ಗುರುಶ್ರೀತ್ಯಾಗರಾಜಾಷ್ಟಕಮ್ ।
ಸದ್ಗುರುತ್ಯಾಗರಾಜಾಯ ಹಿಮಶೈಲಸ್ಮೃತಾಯ ಚ ।
ಶೈಲೋತ್ತುಂಗಸುಗುಣ್ಯಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೇ ನಮೋ ನಮಃ || 1 ||

ನಾಮಗಂಗಾಸುಧಾರಾಯ ಜ್ಞಾನಹಿಮ್ಯಾಚಲಾಯ ಚ ।
ಪ್ರಾಣಸಂಸ್ಫೂರ್ತಿಕಾರಾಯ ಪಾವನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || 2 ||

ಹಿಮಗದ್ಯಪ್ರಚೋದಾಯ ಗಂಗಾಸ್ತೋತ್ರಪ್ರಭೂತಯೇ ।
ಗದ್ಯಪದ್ಯಪ್ರಮೋದಾಯ ಗುರುದೇವಾಯ ತೇ ನಮಃ || 3 ||

ಧ್ಯಾನಗಂಗಾನಿಮಗ್ನಾಯ ಗಾನಗಂಗಾಪ್ರಸಾರಿಣೇ ।
ಜ್ಞಾನಗಂಗಾಪ್ರಭಾವಾಯ ನಮೋ ಮತ್ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಯೇ || 4 ||

ನಾರಾಯಣಾಪ್ತಕಾಮಾಯ ನಾಗಶಾಯಿಸುಗಾಯಿನೇ ।
ನಾದಮಂಡಲವೃತ್ತಾಯ ನಾದಸದ್ಗುರವೇ ನಮಃ || 5 ||

ಸಪ್ತಸ್ವರಾಧಿವಾಸಾಯ ಸದ್ಗಂಗಾಸದನಾಯ ಚ ।
ಸೀತಾರಾಮಾಭಿರಾಮಾಯ ಸದ್ಗುರುಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ || 6 ||

ಸತ್ಯವಾಕ್ಸತ್ಯರೂಪಾಯ ಸತ್ತ್ವಾತೀತೈಕಶಕ್ತಯೇ ।
ಸತ್ಯಶ್ರೀರಾಮನಿಷ್ಠಾಯ ತ್ಯಾಗರಾಜಾಯ ತೇ ನಮಃ || 7 ||

ನಮೋ ಮದ್ಗುರುದೇವಾಯ ನಮೋ ಮಂಗಲಮೂರ್ತಯೇ ।
ನಮೋ ನಾದಾವತಾರಾಯ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚಿತಾಯ ತೇ ನಮಃ || 8 ||

ಓಂ ತತ್ಸದಿತಿ ಸದ್ಗುರುಶ್ರೀತ್ಯಾಗಬ್ರಹ್ಮಚರಣಯುಗಲೇ ಸಮರ್ಪಿತಂ
ಸದ್ಗುರುಶ್ರೀತ್ಯಾಗರಾಜಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

ಓಂ ಶುಭಮಸ್ತು

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *