Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Sankashtaharanam Ganeshashtakam Lyrics in Kannada | ಸಂಕಷ್ಟಹರಣಂ ಗಣೇಶಾಷ್ಟಕಮ್ ಅಥವಾ ವಕ್ರತುಂಡಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಸಂಕಷ್ಟಹರಣಂ ಗಣೇಶಾಷ್ಟಕಮ್ ಅಥವಾ ವಕ್ರತುಂಡಸ್ತೋತ್ರಮ್ Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಸಂಕಷ್ಟಹರಣಸ್ತೋತ್ರಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿರ್ದೇವತಾ,
ಸಂಕಷ್ಟಹರಣಾರ್ಥ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।
ಓಂ ಓಂ ಓಂಕಾರರೂಪಂ ತ್ರ್ಯಹಮಿತಿ ಚ ಪರಂ ಯತ್ಸ್ವರೂಪಂ ತುರೀಯಂ var ಓಂಕಾರರೂಪಂ ಹಿಮಕರರುಚಿರಂ
ತ್ರೈಗುಣ್ಯಾತೀತನೀಲಂ ಕಲಯತಿ ಮನಸಸ್ತೇಜ-ಸಿನ್ದೂರ-ಮೂರ್ತಿಮ್ ।
ಯೋಗೀನ್ದ್ರೈರ್ಬ್ರಹ್ಮರನ್ಧ್ರೈಃ ಸಕಲ-ಗುಣಮಯಂ ಶ್ರೀಹರೇನ್ದ್ರೇಣ ಸಂಗಂ
ಗಂ ಗಂ ಗಂ ಗಂ ಗಣೇಶಂ ಗಜಮುಖಮಭಿತೋ ವ್ಯಾಪಕಂ ಚಿನ್ತಯನ್ತಿ ॥ 1॥

ವಂ ವಂ ವಂ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ಭಜತಿ ನಿಜಭುಜೇ ದಕ್ಷಿಣೇ ನ್ಯಸ್ತಶುಂಡಂ
ಕ್ರಂ ಕ್ರಂ ಕ್ರಂ ಕ್ರೋಧಮುದ್ರಾ-ದಲಿತ-ರಿಪುಬಲಂ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಸ್ಯ ಮೂಲೇ ।
ದಂ ದಂ ದಂ ದನ್ತಮೇಕಂ ದಧತಿ ಮುನಿಮುಖಂ ಕಾಮಧೇನ್ವಾ ನಿಷೇವ್ಯಂ
ಧಂ ಧಂ ಧಂ ಧಾರಯನ್ತಂ ಧನದಮತಿಘಿಯಂ ಸಿದ್ಧಿ-ಬುದ್ಧಿ-ದ್ವಿತೀಯಮ್ ॥ 2॥

ತುಂ ತುಂ ತುಂ ತುಂಗರೂಪಂ ಗಗನಪಥಿ ಗತಂ ವ್ಯಾಪ್ನುವನ್ತಂ ದಿಗನ್ತಾನ್
ಕ್ಲೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಕಾರನಾಥಂ ಗಲಿತಮದಮಿಲಲ್ಲೋಲ-ಮತ್ತಾಲಿಮಾಲಮ್ ।
ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕಾರಪಿಂಗಂ ಸಕಲಮುನಿವರ-ಧ್ಯೇಯಮುಂಡಂ ಚ ಶುಂಡಂ
ಶ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಶ್ರಯನ್ತಂ ನಿಖಿಲ-ನಿಧಿಕುಲಂ ನೌಮಿ ಹೇರಮ್ಬಬಿಮ್ಬಮ್ ॥ 3॥

ಲೌಂ ಲೌಂ ಲೌಂ ಕಾರಮಾದ್ಯಂ ಪ್ರಣವಮಿವ ಪದಂ ಮನ್ತ್ರಮುಕ್ತಾವಲೀನಾಂ
ಶುದ್ಧಂ ವಿಘ್ನೇಶಬೀಜಂ ಶಶಿಕರಸದೃಶಂ ಯೋಗಿನಾಂ ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಮ್ ।
ಡಂ ಡಂ ಡಂ ಡಾಮರೂಪಂ ದಲಿತಭವಭಯಂ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿಪ್ರಕಾಶಂ
ಯಂ ಯಂ ಯಂ ಯಜ್ಞನಾಥಂ ಜಪತಿ ಮುನಿವರೋ ಬಾಹ್ಯಮಭ್ಯನ್ತರಂ ಚ ॥ 4॥

ಹುಂ ಹುಂ ಹುಂ ಹೇಮವರ್ಣಂ ಶ್ರುತಿ-ಗಣಿತ-ಗುಣಂ ಶೂರ್ಪಕಣಂ ಕೃಪಾಲುಂ
ಧ್ಯೇಯಂ ಸೂರ್ಯಸ್ಯ ಬಿಮ್ಬಂ ಹ್ಯುರಸಿ ಚ ವಿಲಸತ್ ಸರ್ಪಯಜ್ಞೋಪವೀತಮ್ ।
ಸ್ವಾಹಾ ಹುಂ ಫಟ್ ನಮೋಽನ್ತೈಷ್ಠ-ಠಠಠ-ಸಹಿತೈಃ ಪಲ್ಲವೈಃ ಸೇವ್ಯಮಾನಂ
ಮನ್ತ್ರಾಣಾಂ ಸಪ್ತಕೋಟಿ-ಪ್ರಗುಣಿತ-ಮಹಿಮಾಧಾರಮೀಶಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ 5॥

ಪೂರ್ವಂ ಪೀಠಂ ತ್ರಿಕೋಣಂ ತದುಪರಿ-ರುಚಿರಂ ಷಟ್ಕಪತ್ರಂ ಪವಿತ್ರಂ
ಯಸ್ಯೋರ್ಧ್ವಂ ಶುದ್ಧರೇಖಾ ವಸುದಲ ಕಮಲಂ ವಾ ಸ್ವತೇಜಶ್ಚತುಸ್ರಮ್ ।
ಮಧ್ಯೇ ಹುಂಕಾರ ಬೀಜಂ ತದನು ಭಗವತಃ ಸ್ವಾಂಗಷಟ್ಕಂ ಷಡಸ್ರೇ
ಅಷ್ಟೌ ಶಕ್ತೀಶ್ಚ ಸಿದ್ಧೀರ್ಬಹುಲಗಣಪತಿರ್ವಿಷ್ಟರಶ್ಚಾಽಷ್ಟಕಂ ಚ ॥ 6॥

ಧರ್ಮಾದ್ಯಷ್ಟೌ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾ ದಶದಿಶಿ ವಿದಿತಾ ವಾ ಧ್ವಜಾಲ್ಯಃ ಕಪಾಲಂ
ತಸ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಾದಿನಾಥಂ ಮುನಿಕುಲಮಖಿಲಂ ಮನ್ತ್ರಮುದ್ರಾಮಹೇಶಮ್ ।
ಏವಂ ಯೋ ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತೋ ಜಪತಿ ಗಣಪತಿಂ ಪುಷ್ಪ-ಧೂಪಾ-ಽಕ್ಷತಾದ್ಯೈ-
ರ್ನೈವೇದ್ಯೈರ್ಮೋದಕಾನಾಂ ಸ್ತುತಿಯುತ-ವಿಲಸದ್-ಗೀತವಾದಿತ್ರ-ನಾದೈಃ ॥ 7॥

ರಾಜಾನಸ್ತಸ್ಯ ಭೃತ್ಯಾ ಇವ ಯುವತಿಕುಲಂ ದಾಸವತ್ ಸರ್ವದಾಸ್ತೇ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸರ್ವಾಂಗಯುಕ್ತಾ ಶ್ರಯತಿ ಚ ಸದನಂ ಕಿಂಕರಾಃ ಸರ್ವಲೋಕಾಃ ।
ಪುತ್ರಾಃ ಪುತ್ರ್ಯಃ ಪವಿತ್ರಾ ರಣಭುವಿ ವಿಜಯೀ ದ್ಯೂತವಾದೇಽಪಿ ವೀರೋ
ಯಸ್ಯೇಷೋ ವಿಘ್ನರಾಜೋ ನಿವಸತಿ ಹೃದಯೇ ಭಕ್ತಿಭಾಗ್ಯಸ್ಯ ರುದ್ರಃ ॥ 8॥

॥ ಇತಿ ಸಂಕಷ್ಟಹರಣಂ ಗಣೇಶಾಷ್ಟಕಂ ಅಥವಾ ವಕ್ರತುಂಡಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top