Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sarva Devata Kruta Lalitha Stotram Lyrics in Kannada

Sarva Deva Krutha Lalitha Stotram in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಸರ್ವ ದೇವತ ಕೃತಂ) ॥
ಪ್ರಾದುರ್ಭಭೂವ ಪರಮಂ ತೇಜಃ ಪುಂಜಮಾನೂಪಮಂ |
ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಪ್ರತೀಕಾಶಂ ಚಂದ್ರಕೋಟಿಸುಶೀತಲಂ || 1 ||

ತನ್ಮಧ್ಯಮೇ ಸಮುದಭೂಚ್ಚಕ್ರಾಕಾರಮನುತ್ತಮಂ |
ತನ್ಮಧ್ಯಮೇ ಮಹಾದೇವಿಮುದಯಾರ್ಕಸಮಪ್ರಭಾಂ || 2 ||

ಜಗದುಜ್ಜೀವನಾಕಾರಾಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಶಿವಾತ್ಮಿಕಾಂ |
ಸೌಂದರ್ಯಸಾರಸೀಮಾಂತಾಮಾನಂದರಸಸಾಗರಾಂ || 3 ||

ಜಪಾಕುಸುಮಸಂಕಾಶಾಂ ದಾಡಿಮೀಕುಸುಮಾಂಬರಾಂ |
ಸರ್ವಾಭರಣಸಂಯುಕ್ತಾಂ ಶೃಂಗಾರೈಕರಸಾಲಯಾಂ || 4 ||

ಕೃಪಾತಾರಂಗಿತಾಪಾಂಗ ನಯನಾಲೋಕ ಕೌಮುದೀಂ |
ಪಾಶಾಂಕುಶೇಕ್ಷುಕೋದಂಡ ಪಂಚಬಾಣಲಸತ್ಕರಾಂ || 5 ||

ತಾಂ ವಿಲೋಕ್ಯ ಮಹಾದೇವೀಂ ದೇವಾಸ್ಸರ್ವೇ ಸ ವಾಸವಾಃ |
ಪ್ರಣೇಮುರ್ಮುದಿತಾತ್ಮಾನೋ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋಽಖಿಲಾತ್ಮಿಕಾಂ || 6 ||

Also Read:

Sarva Devata Kruta Lalitha Stotram Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Sarva Devata Kruta Lalitha Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top