Ashtaka

SatyavratoktadAmodarastotram Lyrics in English

satyavratoktadāmodarastotram Lyrics in English:

sriganesaya namah ॥

sindhudesodbhavo vipro namna satyavratah sudhih ।
virakta indriyarthebhyastyaktva putragrhadikam ॥ 1॥

vrndavane sthitah krsnamariradha divanisam ।
nihsvah satyavrato vipro nirjane’vyagramanasah ॥ 2॥

kartike pujayamasa pritya damodaram nrpa ।
trtiye’hni sakrdbhuṅkte patram mulam phalam tatha ॥ 3॥

pujayitva harim stauti pritya damodarabhidham ॥ 4॥

satyavrata uvaca ।
namamisvaram saccidanandarupam lasatkunḍalam gokule bhrajamanam ।
yasodabhiyolukhale dhavamanam paramrstamatyantato dutagopya ॥ 5॥

rudantam muhurnetrayugmam mrjantam karambhojayugmena sataṅkanetram ।
muhuhsvasakam patrirekhaṅkakantham sthitam naumi damodaram bhaktavandyam ॥ 6॥

varam deva dehisa moksavadhim va na canyam vrne’ham varesadapiha ।
idam te vapurnatha gopalabalam sada me manasyavirastam kimanyaih ॥ 7॥

idam te mukhambhojamatyantanilairvrtam kuntalaih snigdhavaktraisca gopya ।
muhuscumbitam bimbaraktadharam me manasyavirastamalam laksalabhaih ॥ 8॥

namo deva damodarananta visno prasida prabho duhkhajalabdhimagnam ।
krpadrstivrstya’tidinam ca raksa grhanesa mamajnamevaksidrsyam ॥ 9॥

kuberatmajau vrksamurti ca yadvatvaya mocitau bhaktibhajau krtau ca ।
tatha premabhaktim svakam me prayaccha na mokse”graho me’sti damodareha ॥ 10॥

namaste sudamne sphuraddiptadhamne tathorasthavisvasya dhamne namaste ।
namo radhikayai tvadiyapriyayai namo’nantalilaya devaya tubhyam ॥ 11॥

narada uvaca ।
satyavratadvijastotram srutva damodaro harih ।
vidyullilacamatkaro hrdaye sanakairabhut ॥ 12॥

iti srisatyavratakrtadamodarastotram sampurnam ॥

Add Comment

Click here to post a comment