Home / Ashtaka / Shachisunva Ashtakam Lyrics in English

Shachisunva Ashtakam Lyrics in English

Sri Shachisunva Ashtakam in English:

harirdrstva gosthe mukuragatamatmanamatulam
svamadhuryam radhapriyatarasakhivaptumabhitah ।
aho gaude jatah prabhuraparagauraikatanubhak
sacisunuh kim me nayanasaranim yasyati padam ॥ 1 ॥

puridevayantahpranayamadhuna snanamadhuro
muhurgovindodyadvisadaparicaryarcitapadah ।
svarupasya pranarbudaparicaryarcitapadah
sacisunuh kim me nayanasaranim yasyati padam ॥ 2 ॥

dadhanah kaupinam tadupari bahirvastramarunam
prakando hemadridyutibhirabhitah sevitatanuh ।
muda gayannuccairnijamadhuranamavalimasau
sacisunuh kim me nayanasaranim yasyati padam ॥ 3 ॥

anavedyam purvairapi muniganairbhaktinipunaih
srutergudham premojjvalarasaphalam bhaktilatikam ।
krpalustam gaude prabhu atikrpabhih prakataya-
nsacisunuh kim me nayanasaranim yasyati padam ॥ 4 ॥

nijatve gaudiyanjagati parigrhya prabhurima-
nhare krsnetyevam gananavidhina kirtayata bhoh ।
iti prayam siksam caranamadhupebhyah paridisa-
nsacisunuh kim me nayanasaranim yasyati padam ॥ 5 ॥

purah pasyannilacalapatimurupremanivahaih
ksarannetrambhobhih snapitanijadirghojjvalatanuh ।
sada tisthandese pranayigarudastambhacarame
sacisunuh kim me nayanasaranim yasyati padam ॥ 6 ॥

muda dantari drstva dyutivijitabandhukamadharam
karam krtva vamam katinihitamanyam parilasan।
samutthapya premnaganitapulako nrtyakutuki
sacisunuh kim me nayanasaranim yasyati padam ॥ 7 ॥

sarottirarame virahavidhuro gokulavidho-
rnadimanyam kurvannayanajaladharavitatibhih ।
muhurmurccham gacchanmrtakamiva visvam viracaya-
nsacisunuh kim me nayanasaranim yasyati padam ॥ 8 ॥

sacisunorasyastakamidamabhistam viracaya-
nsada dainyodrekadativisadabuddhih pathati yah ।
prakamam caitanyah prabhuratikrpavesavivasah
prthupremambhodhau prathitarasade majjayati tam ॥ 9 ॥

iti sri raghunathadasagosvamiviracitastavavalyam
sri sacisunvastakam sampurnam ।

Add Comment

Click here to post a comment