Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shanmukha Dhyana Slokah Lyrics in Kannada

Shanmukha Dhyana Slokah Kannada Lyrics:

ಷಣ್ಮುಖ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕಾಃ
ಷಡಾನನಂ ತ್ರಿಷಣ್ಣೇತ್ರಂ ವಿದ್ರುಮಾಭಂ ದ್ವಿಪಾದಕಮ್ |
ಖಡ್ಗಾಭಯಗದಾಶಕ್ತಿಖೇಟಂ ದಕ್ಷಿಣಬಾಹುಭಿಃ || ೧ ||

ವರಪದ್ಮಧನುಃಶೂಲವಜ್ರಾನ್ ವಾಮೇನ ಧಾರಿಣಮ್ |
ವಜ್ರಪ್ರವಾಳವೈಡೂರ್ಯಪ್ರತ್ಯುಪ್ತಮಕುಟಾನ್ವಿತಮ್ || ೨ ||

ಪೀತಾಂಬರವಿಭೂಷಾಢ್ಯಂ ದಿವ್ಯಗಂಧಾನುಲೇಪನಮ್ |
ರತ್ನಾದ್ಯಾಭರಣೈರ್ಯುಕ್ತಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಾನ್ವಿತಮ್ || ೩ ||

ಮಯೂರೇಶಸಮಾಸೀನಂ ಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತಮ್ |
ಗುಹಂ ಷೋಡಶವೇತಾನಂ ಷಣ್ಮುಖಂ ಚ ವಿಭಾವಯೇತ್ || ೪ ||

– ಪೂರ್ವಮುಖ ಧ್ಯಾನಂ –
ವಚದ್ಭುವಂ ಶಶಾಂಕಾಭಂ ಏಕವಕ್ತ್ರಂ ತ್ರಿಲೋಚನಮ್ |
ಚತುರ್ಭುಜಸಮಾಯುಕ್ತಂ ವರಾಭಯಸಮನ್ವಿತಮ್ ||
ಸವ್ಯೇ ಚಾನ್ಯೇ ದಂಡಯುತಂ ಊರೂಹಸ್ತಂ ಚ ವಾಮಕೇ |
ರುದ್ರಾಕ್ಷಮಾಲಾಭರಣಂ ಭಸ್ಮಪುಂಡ್ರಾಂಕಿತಂ ಕ್ರಮಾತ್ ||
ಪುರಶ್ಚೂಡಾಸಮಾಯುಕ್ತಂ ಮೌಂಜೀಕೌಪೀನಧಾರಿಣಮ್ |
ಅಕ್ಷಮಾಲಾಸಮಾಯುಕ್ತಂ ಪಾದುಕಾದ್ವಯಭೂಷಿತಮ್ ||
ಕಾಷಾಯವಸ್ತ್ರಸಂಯುಕ್ತಂ ವಚದ್ಭುವಂ ವಿಭಾವಯೇತ್ ||

– ದಕ್ಷಿಣಮುಖ ಧ್ಯಾನಂ –
ಜಗದ್ಭೂತಂ ಭೃಂಗವರ್ಣಂ ಏಕವಕ್ತ್ರಂ ವರಾಭಯಮ್ |
ಶಕ್ತಿಶೂಲಸಮಾಯುಕ್ತಂ ಕರಂಡಮಕುಟಾನ್ವಿತಮ್ |
ಮಯುರೇಶಸಮಾಸೀನಂ ಭಾವಯೇ ಚ ವಿಶೇಷತಃ ||

– ನೈರೃತಿಮುಖ ಧ್ಯಾನಂ –
ವಿಶ್ವಭುವಂ ಚ ರಕ್ತಾಭಂ ಏಕವಕ್ತ್ರಂ ತ್ರಿಲೋಚನಮ್ |
ವರಾಭಯಕರೋಪೇತಂ ಖಡ್ಗಖೇಟಕಸಂಯುತಮ್ |
ಮಯೂರವಾಹನಾರೂಢಂ ಭಾವಯೇತ್ಸತತಂ ಮುದಾ ||

– ಪಶ್ಚಿಮಮುಖ ಧ್ಯಾನಂ –
ಶುಕ್ಲವರ್ಣಂ ಬ್ರಹ್ಮಭುವಂ ಏಕವಕ್ತ್ರಂ ತ್ರಿಲೋಚನಮ್ |
ವರಾಭಯಸಮಾಯುಕ್ತಂ ಘಂಟಾನಾದಸಮನ್ವಿತಮ್ |
ಮಯೂರೇಶಸಮಾಸೀನಂ ಭಾವಯೇ ಚ ವಿಶೇಷತಃ ||

– ಉತ್ತರಮುಖ ಧ್ಯಾನಂ –
ಹೇಮವರ್ಣಂ ಚಾಗ್ನಿಭುವಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಚೈಕವಕ್ತ್ರಕಮ್ |
ವರಾಭಯಸಮಾಯುಕ್ತಂ ಗದಾಧ್ವಜಸಮನ್ವಿತಮ್ |
ಮಯೂರವಾಹನಾರೂಢಂ ಭಾವಯೇದ್ವಹ್ನಿಸಂಭವಮ್ ||

– ಈಶಾನಮುಖ ಧ್ಯಾನಂ –
ಬೃಹದ್ಭುವಂ ಚ ಸ್ಫಟಿಕವರ್ಣಾಭಂ ಚೈಕವಕ್ತ್ರಕಮ್ |
ವರಾಭಯಸಮಾಯುಕ್ತಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಯಜ್ಞಸೂತ್ರಕಮ್ |
ಮಯೂರೇಶಸಮಾಸೀನಂ ಬೃಹದ್ಭುವಂ ವಿಭಾವಯೇತ್ ||

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ |

Also Read:

Shanmukha Dhyana Slokah lyrics in Sanskrit | English | Telugu | Tamil | Kannada

Shanmukha Dhyana Slokah Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top