Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Sharabhesha Ashtakam Lyrics in Gujarati

Shatabhisha Ashtakam in Gujarati:

શરભેશાષ્ટકમ્

શ્રીશિવ ઉવાચ –
શૃણુ દેવિ મહાગુહ્યં પરં પુણ્યવિવર્ધનમ્ ।
શરભેશાષ્ટકં મન્ત્રં વક્ષ્યામિ તવ તત્ત્વતઃ ॥ ૧ ॥

ઋષિન્યાસાદિકં યત્તત્સર્વપૂર્વવદાચરેત્ ।
ધ્યાનભેદં વિશેષેણ વક્ષ્યામ્યહમતઃ શિવે ॥ ૨ ॥

ધ્યાનમ્ –
જ્વલનકુટિલકેશં સૂર્યચન્દ્રાગ્નિનેત્રં
નિશિતતરનખાગ્રોદ્ધૂતહેમાભદેહમ્ ।
શરભમથ મુનીન્દ્રૈઃ સેવ્યમાનં સિતાઙ્ગં
પ્રણતભયવિનાશં ભાવયેત્પક્ષિરાજમ્ ॥ ૩ ॥

અથ સ્તોત્રમ્ –
દેવાદિદેવાય જગન્મયાય શિવાય નાલીકનિભાનનાય ।
શર્વાય ભીમાય શરાધિપાય નમોઽસ્તુ તુભ્યં શરભેશ્વરાય ॥ ૪ ॥

હરાય ભીમાય હરિપ્રિયાય ભવાય શાન્તાય પરાત્પરાય ।
મૃડાય રુદ્રાય વિલોચનાય નમોઽસ્તુ તુભ્યં શરભેશ્વરાય ॥ ૫ ॥

શીતાંશુચૂડાય દિગમ્બરાય સૃષ્ટિસ્થિતિધ્વંસનકારણાય ।
જટાકલાપાય જિતેન્દ્રિયાય નમોઽસ્તુ તુભ્યં શરભેશ્વરાય ॥ ૬ ॥

કલઙ્કકણ્ઠાય ભવાન્તકાય કપાલશૂલાત્તકરામ્બુજાય ।
ભુજઙ્ગભૂષાય પુરાન્તકાય નમોઽસ્તુ તુભ્યં શરભેશ્વરાય ॥ ૭ ॥

શમાદિષટ્કાય યમાન્તકાય યમાદિયોગાષ્ટકસિદ્ધિદાય ।
ઉમાધિનાથાય પુરાતનાય નમોઽસ્તુ તુભ્યં શરભેશ્વરાય ॥ ૮ ॥

ઘૃણાદિપાશાષ્ટકવર્જિતાય ખિલીકૃતાસ્મત્પથિ પૂર્વગાય ।
ગુણાદિહીનાય ગુણત્રયાય નમોઽસ્તુ તુભ્યં શરભેશ્વરાય ॥ ૯ ॥

કાલાય વેદામૃતકન્દલાય કલ્યાણકૌતૂહલકારણાય ।
સ્થૂલાય સૂક્ષ્માય સ્વરૂપગાય નમોઽસ્તુ તુસ્તુ તુભ્યં શરભેશ્વરાય ॥ ૧૦ ॥

પઞ્ચાનનાયાનિલભાસ્કરાય પઞ્ચાશદર્ણાદ્યપરાક્ષયાય ।
પઞ્ચાક્ષરેશાય જગદ્ધિતાય નમોઽસ્તુ તુભ્યં શરભેશ્વરાય ॥ ૧૧ ॥

નીલકણ્ઠાય રુદ્રાય શિવાય શશિમૌલિને ।
ભવાય ભવનાશાય પક્ષિરાજાય તે નમઃ ॥ ૧૨ ॥

પરાત્પરાય ઘોરાય શમ્ભવે પરમાત્મને ।
શર્વાય નિર્મલાઙ્ગાય સાલુવાય નમો નમઃ ॥ ૧૩ ॥

ગઙ્ગાધરાય સામ્બાય પરમાનન્દતેજસે ।
સર્વેશ્વરાય શાન્તાય શરભાય નમો નમઃ ॥ ૧૪ ॥

વરદાય વરાઙ્ગાય વામદેવાય શૂલિને ।
ગિરિશાય ગિરીશાય ગિરિજાપતયે નમઃ ॥ ૧૫ ॥

કનકજઠરકોદ્યદ્રક્તપાનોન્મદેન
પ્રથિતનિખિલપીડાનારસિંહેન જાતા ।
શરભ હર શિવેશ ત્રાહિ નઃ સર્વપાપા-
દનિશમિહ કૃપાબ્ધે સાલુવેશ પ્રભો ત્વમ્ ॥ ૧૬ ॥

સર્વેશ સર્વાધિકશાન્તમૂર્તે કૃતાપરાધાનમરાનથાન્યાન્ ।
વિનીય વિશ્વવિધાયિ નીતે નમોઽસ્તુ તુભ્યં શરભેશ્વરાય ॥ ૧૭ ॥

દંષ્ટ્રાનખોગ્રઃ શરભઃ સપક્ષશ્ચતુર્ભુજશ્ચાષ્ટપદઃ સહેતિઃ ।
કોટીરગઙ્ગેન્દુધરો નૃસિંહક્ષોભાપહોઽસ્મદ્રિપુહાસ્તુ શમ્ભુઃ ॥ ૧૮ ॥

હુઙ્કારી શરભેશ્વરોઽષ્ટચરણઃ પક્ષી ચતુર્બાહુકઃ ।
પાદાકૃષ્ટનૃસિંહવિગ્રહધરઃ કાલાગ્નિકોટિદ્યુતિઃ ।
વિશ્વક્ષોભહરઃ સહેતિરનિશં બ્રહ્મેન્દ્રમુખ્યૈઃ સ્તુતો
ગઙ્ગાચન્દ્રધરઃ પુરત્રયહરઃ સદ્યો રિપુઘ્નોઽસ્તુ નઃ ॥ ૧૯ ॥

મૃગાઙ્કલાઙ્ગૂલસચઞ્ચુપક્ષો દંષ્ટ્રાનનાઙ્ઘ્રિશ્ચ ભુજાસહસ્રઃ ।
ત્રિનેત્રગઙ્ગેન્દુધરઃ પ્રભાઢ્યઃ પાયાદપાયાચ્છરભેશ્વરો નઃ ॥ ૨૦ ॥

નૃસિંહમત્યુગ્રમતીવતેજઃપ્રકાશિતં દાનવભઙ્ગદક્ષમ્ ।
પ્રશાન્તિમન્તં વિદધાતિ યો માં સોઽસ્માનપાયાચ્છરભેશ્વરોઽવતુ નઃ ॥ ૨૧ ॥

યોઽભૂત્ સહસ્રાંશુશતપ્રકાશઃ સ પક્ષિસિંહાકૃતિરષ્ટપાદઃ ।
નૃસિંહસઙ્ક્ષોભશમાત્તરૂપઃ પાયાદપાયાચ્છરભેશ્વરો નઃ ॥ ૨૨ ॥

ત્વાં મન્યુમન્તં પ્રવદન્તિ વેદાસ્ત્વાં શાન્તિમન્તં મુનયો ગૃણન્તિ ।
દૃષ્ટે નૃસિંહે જગદીશ્વરે તે સર્વાપરાધં શરભ ક્ષમસ્વ ॥ ૨૩ ॥

કરચરણકૃતં વાક્કર્મજં કાયજં વા
શ્રવણનયનજં વા માનસં વાપરાધમ્ ।
વિહિતમવિહિતં વા સર્વમેતત્ક્ષમસ્વ
શિવ શિવ કરુણાબ્ધે શ્રીમહાદેવ શમ્ભો ॥ ૨૪ ॥

રુદ્રઃ શઙ્કર ઈશ્વરઃ પશુપતિઃ સ્થાણુઃ કપર્દી શિવો
વાગીશો વૃષભધ્વજઃ સ્મરહરો ભક્તપ્રિયસ્ત્ર્યમ્બકઃ ।
ભૂતેશો જગદીશ્વરશ્ચ વૃષભો મૃત્યુઞ્જયઃ શ્રીપતિઃ
યોઽસ્માન્ કાલગલોઽવતાત્પુરહરઃ શમ્ભુઃ પિનાકી હરઃ ॥ ૨૫ ॥

યતો નૃસિંહં હરસિ હર ઇત્યુચ્યતે બુધૈઃ ।
યતો બિભર્ષિ સકલં વિભજ્ય તનુમષ્ટધા ॥ ૨૩ ॥

અતોઽસ્માન્ પાહિ ભગવન્પ્રસીદ ચ પુનઃ પુનઃ ।
ઇતિ સ્તુતો મહાદેવઃ પ્રસન્નો ભક્તવત્સલઃ । ૨૭ ॥

સુરાનાહ્લાદયામાસ વરદાનૈરભીપ્સિતૈઃ ।
પ્રસન્નોઽસ્મિ સ્તવેનાહમનેન વિબુધેશ્વરાઃ ॥ ૨૮ ॥

મયિ રુદ્રે મહાદેવે ભયત્વં ભક્તિમૂર્જિતમ્ ।
મમાંશોઽયં નૃસિંહોઽયં મયિ ભક્તતમસ્ત્વિહ ॥ ૨૯ ॥

ઇમં સ્તવં જપેદ્યસ્તુ શરભેશાષ્ટકં નરઃ ।
તસ્ય નશ્યન્તિ પાપાનિ રિપવશ્ચ સુરોત્તમાઃ ॥ ૩૦ ॥

નશ્યન્તિ સર્વરોગાણિ ક્ષયરોગાદિકાનિ ચ ।
અશેષગ્રહભૂતાનિ કૃત્રિમાણિ જ્વરાણિ ચ ॥ ૩૧ ॥

સર્પચોરાગ્નિશાર્દૂલગજપોત્રિમુખાનિ ચ ।
અન્યાનિ ચ વનસ્થાનિ નાસ્તિ ભીતિર્ન સંશયઃ ॥ ૩૨ ॥

ઇત્યુક્ત્વાન્તર્દધે દેવિ દેવાન્ શરભસાલુવઃ ।
તતસ્તે સ્વ-સ્વધામાનિ યયુરાહ્લાદપૂર્વકમ્ ॥ ૩૩ ॥

એતચ્છરભકં સ્તોત્રં મન્ત્રભૂતં જપેન્નરઃ ।
સર્વાન્કામાનવાપ્નોતિ શિવલોકં ચ ગચ્છતિ ॥ ૩૪ ॥

ઇતિ શ્રીઆકાશભૈરવકલ્પોક્તં પ્રત્યક્ષસિદ્ધિપ્રદે
ઉમામહેશ્વરસંવાદે શરભેશાષ્ટકસ્તોત્રમન્ત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ।

Sharabhesha Ashtakam Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top