Home / Ashtaka / Sharabhesha Ashtakam Lyrics in Malayalam

Sharabhesha Ashtakam Lyrics in Malayalam

Shatabhisha Ashtakam in Malayalam:

ശരഭേശാഷ്ടകം

ശ്രീശിവ ഉവാച -
ശൃണു ദേവി മഹാഗുഹ്യം പരം പുണ്യവിവര്‍ധനം ।
ശരഭേശാഷ്ടകം മന്ത്രം വക്ഷ്യാമി തവ തത്ത്വതഃ ॥ 1 ॥

ഋഷിന്യാസാദികം യത്തത്സര്‍വപൂര്‍വവദാചരേത് ।
ധ്യാനഭേദം വിശേഷേണ വക്ഷ്യാംയഹമതഃ ശിവേ ॥ 2 ॥

ധ്യാനം -
ജ്വലനകുടിലകേശം സൂര്യചന്ദ്രാഗ്നിനേത്രം
നിശിതതരനഖാഗ്രോദ്ധൂതഹേമാഭദേഹം ।
ശരഭമഥ മുനീന്ദ്രൈഃ സേവ്യമാനം സിതാങ്ഗം
പ്രണതഭയവിനാശം ഭാവയേത്പക്ഷിരാജം ॥ 3 ॥

അഥ സ്തോത്രം -
ദേവാദിദേവായ ജഗന്‍മയായ ശിവായ നാലീകനിഭാനനായ ।
ശര്‍വായ ഭീമായ ശരാധിപായ നമോഽസ്തു തുഭ്യം ശരഭേശ്വരായ ॥ 4 ॥

ഹരായ ഭീമായ ഹരിപ്രിയായ ഭവായ ശാന്തായ പരാത്പരായ ।
മൃഡായ രുദ്രായ വിലോചനായ നമോഽസ്തു തുഭ്യം ശരഭേശ്വരായ ॥ 5 ॥

ശീതാംശുചൂഡായ ദിഗംബരായ സൃഷ്ടിസ്ഥിതിധ്വംസനകാരണായ ।
ജടാകലാപായ ജിതേന്ദ്രിയായ നമോഽസ്തു തുഭ്യം ശരഭേശ്വരായ ॥ 6 ॥

കലങ്കകണ്ഠായ ഭവാന്തകായ കപാലശൂലാത്തകരാംബുജായ ।
ഭുജങ്ഗഭൂഷായ പുരാന്തകായ നമോഽസ്തു തുഭ്യം ശരഭേശ്വരായ ॥ 7 ॥

ശമാദിഷട്കായ യമാന്തകായ യമാദിയോഗാഷ്ടകസിദ്ധിദായ ।
ഉമാധിനാഥായ പുരാതനായ നമോഽസ്തു തുഭ്യം ശരഭേശ്വരായ ॥ 8 ॥

ഘൃണാദിപാശാഷ്ടകവര്‍ജിതായ ഖിലീകൃതാസ്മത്പഥി പൂര്‍വഗായ ।
ഗുണാദിഹീനായ ഗുണത്രയായ നമോഽസ്തു തുഭ്യം ശരഭേശ്വരായ ॥ 9 ॥

കാലായ വേദാമൃതകന്ദലായ കല്യാണകൌതൂഹലകാരണായ ।
സ്ഥൂലായ സൂക്ഷ്മായ സ്വരൂപഗായ നമോഽസ്തു തുസ്തു തുഭ്യം ശരഭേശ്വരായ ॥ 10 ॥

പഞ്ചാനനായാനിലഭാസ്കരായ പഞ്ചാശദര്‍ണാദ്യപരാക്ഷയായ ।
പഞ്ചാക്ഷരേശായ ജഗദ്ധിതായ നമോഽസ്തു തുഭ്യം ശരഭേശ്വരായ ॥ 11 ॥

നീലകണ്ഠായ രുദ്രായ ശിവായ ശശിമൌലിനേ ।
ഭവായ ഭവനാശായ പക്ഷിരാജായ തേ നമഃ ॥ 12 ॥

പരാത്പരായ ഘോരായ ശംഭവേ പരമാത്മനേ ।
ശര്‍വായ നിര്‍മലാങ്ഗായ സാലുവായ നമോ നമഃ ॥ 13 ॥

ഗങ്ഗാധരായ സാംബായ പരമാനന്ദതേജസേ ।
സര്‍വേശ്വരായ ശാന്തായ ശരഭായ നമോ നമഃ ॥ 14 ॥

വരദായ വരാങ്ഗായ വാമദേവായ ശൂലിനേ ।
ഗിരിശായ ഗിരീശായ ഗിരിജാപതയേ നമഃ ॥ 15 ॥

കനകജഠരകോദ്യദ്രക്തപാനോന്‍മദേന
പ്രഥിതനിഖിലപീഡാനാരസിംഹേന ജാതാ ।
ശരഭ ഹര ശിവേശ ത്രാഹി നഃ സര്‍വപാപാ-
ദനിശമിഹ കൃപാബ്ധേ സാലുവേശ പ്രഭോ ത്വം ॥ 16 ॥

സര്‍വേശ സര്‍വാധികശാന്തമൂര്‍തേ കൃതാപരാധാനമരാനഥാന്യാന്‍ ।
വിനീയ വിശ്വവിധായി നീതേ നമോഽസ്തു തുഭ്യം ശരഭേശ്വരായ ॥ 17 ॥

ദംഷ്ട്രാനഖോഗ്രഃ ശരഭഃ സപക്ഷശ്ചതുര്‍ഭുജശ്ചാഷ്ടപദഃ സഹേതിഃ ।
കോടീരഗങ്ഗേന്ദുധരോ നൃസിംഹക്ഷോഭാപഹോഽസ്മദ്രിപുഹാസ്തു ശംഭുഃ ॥ 18 ॥

ഹുങ്കാരീ ശരഭേശ്വരോഽഷ്ടചരണഃ പക്ഷീ ചതുര്‍ബാഹുകഃ ।
പാദാകൃഷ്ടനൃസിംഹവിഗ്രഹധരഃ കാലാഗ്നികോടിദ്യുതിഃ ।
വിശ്വക്ഷോഭഹരഃ സഹേതിരനിശം ബ്രഹ്മേന്ദ്രമുഖ്യൈഃ സ്തുതോ
ഗങ്ഗാചന്ദ്രധരഃ പുരത്രയഹരഃ സദ്യോ രിപുഘ്നോഽസ്തു നഃ ॥ 19 ॥

മൃഗാങ്കലാങ്ഗൂലസചഞ്ചുപക്ഷോ ദംഷ്ട്രാനനാങ്ഘ്രിശ്ച ഭുജാസഹസ്രഃ ।
ത്രിനേത്രഗങ്ഗേന്ദുധരഃ പ്രഭാഢ്യഃ പായാദപായാച്ഛരഭേശ്വരോ നഃ ॥ 20 ॥

നൃസിംഹമത്യുഗ്രമതീവതേജഃപ്രകാശിതം ദാനവഭങ്ഗദക്ഷം ।
പ്രശാന്തിമന്തം വിദധാതി യോ മാം സോഽസ്മാനപായാച്ഛരഭേശ്വരോഽവതു നഃ ॥ 21 ॥

യോഽഭൂത് സഹസ്രാംശുശതപ്രകാശഃ സ പക്ഷിസിംഹാകൃതിരഷ്ടപാദഃ ।
നൃസിംഹസങ്ക്ഷോഭശമാത്തരൂപഃ പായാദപായാച്ഛരഭേശ്വരോ നഃ ॥ 22 ॥

ത്വാം മന്യുമന്തം പ്രവദന്തി വേദാസ്ത്വാം ശാന്തിമന്തം മുനയോ ഗൃണന്തി ।
ദൃഷ്ടേ നൃസിംഹേ ജഗദീശ്വരേ തേ സര്‍വാപരാധം ശരഭ ക്ഷമസ്വ ॥ 23 ॥

കരചരണകൃതം വാക്കര്‍മജം കായജം വാ
ശ്രവണനയനജം വാ മാനസം വാപരാധം ।
വിഹിതമവിഹിതം വാ സര്‍വമേതത്ക്ഷമസ്വ
ശിവ ശിവ കരുണാബ്ധേ ശ്രീമഹാദേവ ശംഭോ ॥ 24 ॥

രുദ്രഃ ശങ്കര ഈശ്വരഃ പശുപതിഃ സ്ഥാണുഃ കപര്‍ദീ ശിവോ
വാഗീശോ വൃഷഭധ്വജഃ സ്മരഹരോ ഭക്തപ്രിയസ്ത്ര്യംബകഃ ।
ഭൂതേശോ ജഗദീശ്വരശ്ച വൃഷഭോ മൃത്യുഞ്ജയഃ ശ്രീപതിഃ
യോഽസ്മാന്‍ കാലഗലോഽവതാത്പുരഹരഃ ശംഭുഃ പിനാകീ ഹരഃ ॥ 25 ॥

യതോ നൃസിംഹം ഹരസി ഹര ഇത്യുച്യതേ ബുധൈഃ ।
യതോ ബിഭര്‍ഷി സകലം വിഭജ്യ തനുമഷ്ടധാ ॥ 23 ॥

അതോഽസ്മാന്‍ പാഹി ഭഗവന്‍പ്രസീദ ച പുനഃ പുനഃ ।
ഇതി സ്തുതോ മഹാദേവഃ പ്രസന്നോ ഭക്തവത്സലഃ । 27 ॥

സുരാനാഹ്ലാദയാമാസ വരദാനൈരഭീപ്സിതൈഃ ।
പ്രസന്നോഽസ്മി സ്തവേനാഹമനേന വിബുധേശ്വരാഃ ॥ 28 ॥

മയി രുദ്രേ മഹാദേവേ ഭയത്വം ഭക്തിമൂര്‍ജിതം ।
മമാംശോഽയം നൃസിംഹോഽയം മയി ഭക്തതമസ്ത്വിഹ ॥ 29 ॥

ഇമം സ്തവം ജപേദ്യസ്തു ശരഭേശാഷ്ടകം നരഃ ।
തസ്യ നശ്യന്തി പാപാനി രിപവശ്ച സുരോത്തമാഃ ॥ 30 ॥

നശ്യന്തി സര്‍വരോഗാണി ക്ഷയരോഗാദികാനി ച ।
അശേഷഗ്രഹഭൂതാനി കൃത്രിമാണി ജ്വരാണി ച ॥ 31 ॥

സര്‍പചോരാഗ്നിശാര്‍ദൂലഗജപോത്രിമുഖാനി ച ।
അന്യാനി ച വനസ്ഥാനി നാസ്തി ഭീതിര്‍ന സംശയഃ ॥ 32 ॥

ഇത്യുക്ത്വാന്തര്‍ദധേ ദേവി ദേവാന്‍ ശരഭസാലുവഃ ।
തതസ്തേ സ്വ-സ്വധാമാനി യയുരാഹ്ലാദപൂര്‍വകം ॥ 33 ॥

ഏതച്ഛരഭകം സ്തോത്രം മന്ത്രഭൂതം ജപേന്നരഃ ।
സര്‍വാന്‍കാമാനവാപ്നോതി ശിവലോകം ച ഗച്ഛതി ॥ 34 ॥

ഇതി ശ്രീആകാശഭൈരവകല്‍പോക്തം പ്രത്യക്ഷസിദ്ധിപ്രദേ
ഉമാമഹേശ്വരസംവാദേ ശരഭേശാഷ്ടകസ്തോത്രമന്ത്രം സമ്പൂര്‍ണം ।

Add Comment

Click here to post a comment

Related Posts