Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shatru Samharaka Ekadanta Stotram Lyrics in Kannada

Shatru Samharaka Ekadanta Stotram Kannada Lyrics:

ಶತ್ರುಸಂಹಾರಕ ಏಕದಂತ ಸ್ತೋತ್ರಂ
ದೇವರ್ಷಯ ಊಚುಃ |
ನಮಸ್ತೇ ಗಜವಕ್ತ್ರಾಯ ಗಣೇಶಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಅನಂತಾನಂದಭೋಕ್ತ್ರೇ ವೈ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಿಣೇ || ೧ ||

ಆದಿಮಧ್ಯಾಂತಹೀನಾಯ ಚರಾಚರಮಯಾಯ ತೇ |
ಅನಂತೋದರಸಂಸ್ಥಾಯ ನಾಭಿಶೇಷಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೨ ||

ಕರ್ತ್ರೇ ಪಾತ್ರೇ ಚ ಸಂಹರ್ತ್ರೇ ತ್ರಿಗುಣಾನಾಮಧೀಶ್ವರ |
ಸರ್ವಸತ್ತಾಧರಾಯೈವ ನಿರ್ಗುಣಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೩ ||

ಸಿದ್ಧಿಬುದ್ಧಿಪತೇ ತುಭ್ಯಂ ಸಿದ್ಧಿಬುದ್ಧಿಪ್ರದಾಯ ಚ |
ಬ್ರಹ್ಮಭೂತಾಯ ದೇವೇಶ ಸಗುಣಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೪ ||

ಪರಶುಂ ದಧತೇ ತುಭ್ಯಂ ಕಮಲೇನ ಪ್ರಶೋಭಿನೇ |
ಪಾಶಾಭಯಧರಾಯೈವ ಮಹೋದರ ನಮೋ ನಮಃ || ೫ ||

ಮೂಷಕಾರೂಢದೇವಾಯ ಮೂಷಕಧ್ವಜಿನೇ ನಮಃ |
ಆದಿಪೂಜ್ಯಾಯ ಸರ್ವಾಯ ಸರ್ವಪೂಜ್ಯಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೬ ||

ಗುಣಸಂಯುಕ್ತಕಾಯಾಯ ನಿರ್ಗುಣಾತ್ಮಕಮಸ್ತಕ |
ತಯೋರಭೇದರೂಪೇಣ ಚೈಕದಂತಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೭ ||

ವೇದಾಂತಗೋಚರಾಯೈವ ವೇದಾಂತಾಲಭ್ಯಕಾಯ ತೇ |
ಯೋಗಾಧೀಶಾಯ ವೈ ತುಭ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಧೀಶಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೮ ||

ಅಪಾರಗುಣಧಾರಾಯಾನಂತಮಾಯಾಪ್ರಚಾಲಕ |
ನಾನಾವತಾರಭೇದಾಯ ಶಾಂತಿದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೯ ||

ವಯಂ ಧನ್ಯಾ ವಯಂ ಧನ್ಯಾ ಯೈರ್ದೃಷ್ಟೋ ಗಣನಾಯಕಃ |
ಬ್ರಹ್ಮಭೂಯಮಯಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಪುರತಃ ಸ್ಥಿತಃ || ೧೦ ||

ಏವಂ ಸ್ತುತ್ವಾ ಪ್ರಹರ್ಷೇಣ ನನೃತುರ್ಭಕ್ತಿಸಂಯುತಾಃ |
ಸಾಶ್ರುನೇತ್ರಾನ್ ಸರೋಮಾಂಚಾನ್ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತಾನ್ ಢುಂಢಿರಬ್ರವೀತ್ || ೧೧ ||

ಏಕದಂತ ಉವಾಚ |
ವರಂ ವೃಣುತ ದೇವೇಶಾ ಮುನಯಶ್ಚ ಯಥೇಪ್ಸಿತಮ್ |
ದಾಸ್ಯಾಮಿ ತಂ ನ ಸಂದೇಹೋ ಭವೇದ್ಯದ್ಯಪಿ ದುರ್ಲಭಃ || ೧೨ ||

ಭವತ್ಕೃತಂ ಮದೀಯಂ ಯತ್ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸರ್ವಾರ್ಥದಂ ಭವೇತ್ |
ಪಠತೇ ಶ್ರುಣ್ವತೇ ದೇವಾ ನಾನಾಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಂ ದ್ವಿಜಾಃ || ೧೩ ||

ಶತ್ರುನಾಶಕರಂ ಚೈವಾಂತೇ ಸ್ವಾನಂದಪ್ರದಾಯಕಮ್ |
ಪುತ್ರಪೌತ್ರಾದಿಕಂ ಸರ್ವಂ ಲಭತೇ ಪಾಠತೋ ನರಃ || ೧೪ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮನ್ಮುದ್ಗಲಪುರಾಣೇ ದ್ವಿತೀಯೇಖಂಡೇ ಏಕದಂತಚರಿತೇ ದ್ವಿಪಂಚಾಶತ್ತಮೋಽಧ್ಯಾಯೇ ಏಕದಂತಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ |

Also Read:

Shatru Samharaka Ekadanta Stotram lyrics in Sanskrit | English | Telugu | Tamil | Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top