Home / Ashtaka / Shital Ashtakam Lyrics in English | Shitala Chalisa

Shital Ashtakam Lyrics in English | Shitala Chalisa

Seethala Ashtakam Lyrics in English:

asya srisitalastotrasya mahadeva rsih ।
anustup chandah । sitala devata ।
laksmirbijam । bhavani saktih ।
sarvavisphotakanivrtyarthe jape viniyogah ॥

isvara uvaca ।
vande'ham sitalam devim rasabhastham digambaram ।
marjanikalasopetam surpalankrtamastakam ॥ 1 ॥

vande'ham sitalam devim sarvarogabhayapaham।
yamasadya nivarteta visphotakabhayam mahat ॥ 2 ॥

sitale sitale ceti yo bruyaddahapiḍitah ।
visphotakabhayam ghoram ksipram tasya pranasyati ॥ 3 ॥

yastvamudakamadhye tu dhyatva sampujayennarah ।
visphotakabhayam ghoram grhe tasya na jayate ॥ 4 ॥

sitale jvaradagdhasya putigandhayutasya ca ।
pranastacaksusah pumsastvamahurjivanausadham ॥ 5 ॥

sitale tanujan rogan nrnam harasi dustyajan ।
visphotakavidirnanam tvameka'mrtavarsini ॥ 6 ॥

galaganḍagraha roga ye canye daruna nrnam ।
tvadanudhyanamatrena sitale yanti sanksayam ॥ 7 ॥

na mantro nausadham tasya paparogasya vidyate ।
tvamekam sitale dhatrim nanyam pasyami devatam ॥ 8 ॥

mrnalatantusadrsim nabhihrnmadhyasamsthitam ।
yastvam sancintayeddevi tasya mrtyurna jayate ॥ 9 ॥

astakam sitaladevya yo narah prapathetsada ।
visphotakabhayam ghoram grhe tasya na jayate ॥ 10 ॥

srotavyam pathitavyam ca sraddhabhaktisamanvitaih ।
upasargavinasaya param svastyayanam mahat ॥ 11 ॥

sitale tvam jaganmata sitale tvam jagatpita ।
sitale tvam jagaddhatri sitalayai namo namah ॥ 12 ॥

rasabho gardabhascaiva kharo vaisakhanandanah ।
sitalavahanascaiva durvakandanikrntanah ॥ 13 ॥

etani kharanamani sitalagre tu yah pathet ।
tasya gehe sisunam ca sitalarun na jayate ॥ 14 ॥

sitalastakamevedam na deyam yasyakasyacit ।
datavyam ca sada tasmai sraddhabhaktiyutaya vai ॥ 15 ॥

॥ iti sriskandapurane sitalastakam sampurnam ॥

Add Comment

Click here to post a comment

Related Posts