Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shiva Praatah Smarana Stotram Lyrics in Kannada

Shiva Praatah Smarana Stotram in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಶಿವಪ್ರಾತಃಸ್ಮರಣಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಓಂ
ಅಥ ಶಿವಪ್ರಾತಃಸ್ಮರಣಸ್ತೋತ್ರಂ ।

ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಾಮಿ ಭವಭೀತಿಹರಂ ಸುರೇಶಂ
ಗಂಗಾಧರಂ ವೃಷಭವಾಹನಮಂಬಿಕೇಶಂ ।
ಖಟ್ವಾಂಗಶೂಲವರದಾಭಯಹಸ್ತಮೀಶಂ
ಸಂಸಾರರೋಗಹರಮೌಷಧಮದ್ವಿತೀಯಂ ॥ 1 ॥

ಪ್ರಾತರ್ನಮಾಮಿ ಗಿರಿಶಂ ಗಿರಿಜಾರ್ಧದೇಹಂ
ಸರ್ಗಸ್ಥಿತಿಪ್ರಲಯಕಾರಣಮಾದಿದೇವಂ ।
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಂ ವಿಜಿತವಿಶ್ವಮನೋಽಭಿರಾಮಂ
ಸಂಸಾರರೋಗಹರಮೌಷಧಮದ್ವಿತೀಯಂ ॥ 2 ॥

ಪ್ರಾತರ್ಭಜಾಮಿ ಶಿವಮೇಕಮನಂತಮಾದ್ಯಂ
ವೇದಾಂತವೇದ್ಯಮನಘಂ ಪುರುಷಂ ಮಹಾಂತಂ ।
ನಾಮಾದಿಭೇದರಹಿತಂ ಷಡಭಾವಶೂನ್ಯಂ
ಸಂಸಾರರೋಗಹರಮೌಷಧಮದ್ವಿತೀಯಂ ॥ 3 ॥

ಫಲಶ್ರುತಿಃ
ಪ್ರಾತಃ ಸಮುತ್ಥಾಯ ಶಿವಂ ವಿಚಿಂತ್ಯ ಶ್ಲೋಕಾಂಸ್ತ್ರಯಂ ಯೇಽನುದಿನಂ ಪಠಂತಿ ।
ತೇ ದುಃಖಜಾತಂ ಬಹುಜನ್ಮಸಂಚಿತಂ ಹಿತ್ವಾ ಪದಂ ಯಾಂತಿ ತದೇವ ಶಂಭೋಃ ॥ 4 ॥

Also Read:

Shiva Praatah Smarana Stotram Lyrics in Sanskrit | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top