Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shiva Stotra by Kalki Avatar Lyrics in English

kalkikritam shivastotram

gauriinaatham vishvanaatham sharanyam bhuutaavaasam vaasukiikanthabhuusham
tryaxam paJnchaasyaadidevam puraanam vande saandraanandasandohadaxam || 1 ||

yogaadhiisham kaamanaasham karaalam gangaasangaklinnamuurdhaanamiisham
jataajuutaatoparixiptabhaavam mahaakaalam chandrabhaalam namaami || 2 ||

shmashaanastham bhuutavetaalasangam naanaashastraih sangashuulaadibhishcha
vyagraatyugraa baahavo lokanaashe yasya krodhodbhuutalokoastameti || 3 ||

yo bhuutaadih paJnchabhuutaih sisrixustanmaatraatmaa kaalakarmasvabhaavaih
prahrityedam praapya jiivatvamiisho brahmaanande kriidate tam namaami || 4 ||

sthitau vishnuh sarvajishnuh suraatmaa lokaansaadhuun dharmasetuunbibharti
brahmaadyamshe yoabhimaanii gunaatmaa shabdaadyangaistam paresham namaami || 5 ||

yasyaadnyayaa vaayavo vaanti loke jvalatyagnih savitaa yaati tapyan
shiitaamshuh khe taarakaasamgrahashcha pravartante tam paresham prapadye || 6 ||

yasya shvaasaatsarvadhaatrii dharitrii devo varshatyambukaalah pramaataa
merurmadhye bhuuvanaanaam cha bhartaa tamiishaanam vishvaruupam namaami || 7 ||

iti shriikalkipuraane kalkikritam shivastotram sampuurnam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top