Home / Shiva Stotram / Shivamide Stava Lyrics in English

Shivamide Stava Lyrics in English

shivamIDestava ratnam Lyrics in English:

svaprakAshashivarUpasadguru.n niShprakAshajaDachaityabhAsakam .
aprameyasuguNAmR^itAlaya.n sa.nsmarAmi hR^idi nityamadbhutam || 1 ||

yaH krIDArtha.n vishvamasheSha.n nijashaktyA
sR^iShTvA svasmin krIDati devo.apyanavadyaH .
nistraiguNyo mAyikabhUmivyatiriktaH
ta.n sarvAghadhva.nsakamAdya.n shivamIDe || 2 ||

eko devo bhAti taraN^geShviva bhAnuH
nAnAbhUteShvAtmasu sarveShvapi nityam .
shuddho buddho nirmalarUpo niravadyaH
ta.n sarvAghadhva.nsakamAdya.n shivamIDe || 3 ||

devAdhIsha.n sarvavareNya.n hR^idayAbje
nitya.n dhyAtvA yogivarA ya.n dR^iDhabhaktyA .
shuddhA bhUtvA yAnti bhavAbdhi.n na punaste
ta.n sarvAghadhva.nsakamAdya.n shivamIDe || 4 ||

shrautaiH smArtaiH karmashataishchapi ya Isho
durvij~neyaH kalpashata.n tairjaDarUpaiH .
sa.nvidrUpasvaikavichArAdadhigamyaH
ta.n sarvAghadhva.nsakamAdya.n shivamIDe || 5 ||

karmAdhyakShaH kAmijanAnA.n phaladAtA
kartR^itvAha.nkAravimukto nirapekShaH .
dehAtIto dR^ishyavivikto jagadIshaH
ta.n sarvAghadhva.nsakamAdya.n shivamIDe || 6 ||

nAntarbAhye nobhayato vA pravibhakta.n
ya.n sarvaj~na.n nApi samartho nigamAdiH .
tattvAtIta.n tatpadalakShya.n gurugamya.n
ta.n sarvAghadhva.nsakamAdya.n shivamIDe || 7 ||

yadbhAsArko bhAti himA.nshurdahano vA
dR^ishyairbhAsyairyo na cha bhAti priyarUpaH .
yasmAd bhAti vyaShTisamaShTyAtmakametat
ta.n sarvAghadhva.nsakamAdya.n shivamIDe || 8 ||

AshAdeshAdyavyavadhAno vibhurekaH
sarvAdhAraH sarvaniyantA paramAtmA .
pUrNAnandaH sattvavatA.n yo hR^idi devaH
ta.n sarvAghadhva.nsakamAdya.n shivamIDe || 9 ||

ko.aha.n devaH ki.n jagadetat pravichArAd
dR^ishya.n sarva.n nashvararUpa.n guruvAkyAt .
siddhe chaiva.n yaH khalu sheShaH pratipannaH
ta.n sarvAghadhva.nsakamAdya.n shivamIDe || 10 ||

satya.n j~nAna.n brahma sukha.n ya.n praNavAnta.n
sarvasphUrtiH shAshvatarUpastviti vedH .
jalpantyeva.n svachchhadhiyo.api prabhumeka.n
ta.n sarvAghadhva.nsakamAdya.n shivamIDe || 11 ||

yasmAd bhIto vAti cha vAyustripureShu
brahmendrAdyAste nijakarmasvanubaddhAH .
chandrAdityau lokasamUhe pracharantau
ta.n sarvAghadhva.nsakamAdya.n shivamIDe || 12 ||

mAyAkArya.n janma cha nAshaH purajetuH
nAsti dvandva.n nAma cha rUpa.n shrutivAkyAt .
nirNItArtho nityavimukto nirapAyaH
ta.n sarvAghadhva.nsakamAdya.n shivamIDe || 13 ||

nAya.n deho nendriyavargo na cha vAyuH
neda.n dR^ishya.n jAtyabhimAno na cha buddhiH .
ittha.n shrutyA yo guruvAkyAt pratilabdhaH
ta.n sarvAghadhva.nsakamAdya.n shivamIDe || 14 ||

sthUla.n sUkShma.n kShAmamaneka.n na cha dIrgha.n
hrasva.n shukla.n kR^iShNamakhaNDo.avyayarUpaH .
pratyaksAkShI yaH paratejAH praNavAntaH
ta.n sarvAghadhva.nsakamAdya.n shivamIDe || 15 ||

yatsaukhyAbdherleshakaNA.nshoH suramartyA\-
stirya~ncho.api sthAvarabhedAH prabhavanti .
tattatkAryaprAbhavavantaH sukhinaste
ta.n sarvAghadhva.nsakamAdya.n shivamIDe || 16 ||

yasmi~nj~nAte j~nAtamasheSha.n bhuvana.n syAd
yasmin dR^iShTe bhedasamUho layameti .
yasminmR^ityurnAsti cha shoko bhavapAshAH
ta.n sarvAghadhva.nsakamAdya.n shivamIDe || 17 ||

dyA.n mUrdhAna.n yasya vadanti shrutayastAH
chandrAdityau netrayuga.n jyA.n padayugmam .
AshA.n shrotra.n lomasamUha.n taruvallIH
ta.n sarvAghadhva.nsakamAdya.n shivamIDe || 18 ||

prANAyAmaiH pUtadhiyo ya.n praNavAnta.n
sa.ndhAyAtmanyavyapadeshya.n nijabodham .
jIvanmuktAH santi dishAsu pracharantaH
ta.n sarvAghadhva.nsakamAdya.n shivamIDe || 19 ||

yachchhrotavya.n shrautagirA shrIguruvAkyAd
yanmantavya.n svAtmasukhArtha.n puruShANAm .
yad dhyAtavya.n satyamakhaNDa.n niravadya.n
ta.n sarvAghadhva.nsakamAdya.n shivamIDe || 20 ||

ya.n jij~nAsuH sadgurumUrti.n dvijavarya.n
nityAnanda.n ta.n phalapANiH samupaiti .
bhaktishraddhAdAntivishiShTo dhR^itiyuktaH
ta.n sarvAghadhva.nsakamAdya.n shivamIDe || 21 ||

pR^ithavyambavagnisparshanakhAni pravilApya
svasmin matyA dhAranayA vA praNavena .
yachchhiShTa.n tad brahma bhavAmItyanubhUta.n
ta.n sarvAghadhva.nsakamAdya.n shivamIDe || 22 ||

lIne chitte bhAti cha eko nikhileShu
pratyagdR^iShTyA sthAvarajantuShvapi nityam .
satyAsatye satyamabhUchcha vyatirekAt
ta.n sarvAghadhva.nsakamAdya.n shivamIDe || 23 ||

chetaHsAkShI pratyagabhinno vibhurekaH
praj~nAnAtmA vishvabhugAdivyatiriktaH .
satyaj~nAnAnandasudhAbdhiH paripUrNaH
ta.n sarvAghadhva.nsakamAdya.n shivamIDe || 24 ||

sarve kAmA yasya vilInA hR^idi sa.nsthAH
tasyodeti brahmaraviryo hR^idi tatra .
vidyAvidyA nAsti pare cha shrutivAkyAt
ta.n sarvAghadhva.nsakamAdya.n shivamIDe || 25 ||

sa tyAgeshaH sarvaguhAntaH paripUrNo
vaktA shrotA vedapurANapratipAdyaH .
ittha.n buddhau j~nAnamakhaNDa.n sphuradAste
ta.n sarvAghadhva.nsakamAdya.n shivamIDe || 26 ||

nitya.n bhaktyA yaH paThatIda.n stavaratna.n
tasyAvidyA janma cha nAsho layametu .
ki.n chAtmana.n pashyatu satya.n nijabodha.n
sarvAn kAmAn sva.n labhatA.n sa priyarUpam || 27 ||

ityAnandanAthapAdapapadmopajIvinA kAshyapagotrotpannenAndhreNa
tyAgarAjanAmnA virachita.n shivamIDestavaratna.n sa.npUrNam ||

Add Comment

Click here to post a comment